Menu

Hadisi koji počinju sa “tri“

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema HadisČitanje 13 minuta

U djelu Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu, šejh Albani bilježi pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a ovo njegovo djelo zapravo je obrada djela El-Džamius-sagir, imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah. Tokom obrade ovog djela, šejh Albani razdvojio je vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa, i tako su, na temelju toga, nastala dva djela: Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu i Daiful-džamius-sagir ve zijadetuhu, a to znači da je šejh Albani ocijenio hadise koji se navode u El-Džamius-sagiru ili kao sahih – vjerodostojne ili kao daif – slabe.


1.

Aiša, Ibn Mesud i Ebu Umama, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kunem se za tri stvari:

Allah neće isto postupiti prema onom ko je musliman i prema onom ko s islamom nema ništa. A tri su dijela islama: namaz, post i zekat.

Allah neće biti zaštitnik nekom robu na ovom svijetu pa ga onda na Sudnjem danu prepustiti nekom drugom.

I nijedan čovjek neće voljeti jedan narod a da ga Allah neće sastaviti s njima.”

A četvrta, kad bih se zakleo za nju, nadam se da ne bih bio grješan: Allah neće prikriti robu sramotu na ovom svijetu a da mu je neće prikriti i na Sudnjem danu.” (Hadis je sahih, a od Aiše, radijallahu anha, bilježe ga imam Ahmed, Nesai, Hakim i Bejheki, od Ibn Mesuda bilježi ga Ebu Ja’la u Musnedu, i od Ebu Umame bilježi ga imam Taberani)

2.

Džabir b. Semura, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troga se bojim za svoj ummet: traženja kiše putem zvijezda, nasilja (nepravde) vladara i negiranja kadera (odredbe).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed i Taberani.)

3.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se troje pojavi, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio: pojava Sunca sa zapada, Dedžal i životinja iz zemlje.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Muslim i Tirmizi.)

4.

Ebu Kebša Amr b. Sa’d el-Enmari, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Zaklinjem se da su tri stvari istinite, i još ću vam nešto reći, pa to zapamtite:

sadaka ne umanjuje čovjekov imetak;

● čovjeku kojem bude učinjena nepravda, pa je on strpljivo podnese, Allah će zbog toga uvećati čast i ugled;

● čovjek neće otvoriti vrata prosjačenja a da mu Allah zbog toga neće otvoriti vrata siromaštva i neimaštine.

I još ću vam ovo reći pa zapamtite: stanje svih ljudi na dunjaluku poput je stanja četverice ljudi:

– čovjeka kojem je Allah dao imetak i znanje, pa se on boji svoga Gospodara, i koristeći podareno, održava rodbinske veze i zna čime ga Allah u pogledu njih dúži – ovaj je na najboljem stepenu; čovjeka kojem je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom govori: ‘Kada bih imao imetka, i ja bih radio kao taj i taj’, i on će biti nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrada njih dvojice je jednaka;

– čovjeka kojem je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa on nepromišljeno raspolaže svojim imetkom i u tome se ne boji svoga Gospodara, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje Allahovo pravo u njemu – ovaj je čovjek na najgorem stepenu;

– čovjeka kojem Allah nije dao ni imetak ni znanje, pa on govori: ‘Kada bih imao imetak, i ja bih radio kao taj i taj’ (zadnja spomenuta osoba), i on će biti kažnjen prema svojoj namjeri, a grijeh njih dvojice je jednak.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed i Tirmizi.)

5.

Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaklinjem se za tri stvari (istina su, op. pr.): sadaka ne umanjuje imetak čovjeka, pa dijelite sadaku; čovjek neće oprostiti zulum (nepravdu) koji mu je učinjen a da mu Uzvišeni Allah zbog toga neće povećati ponos, pa opraštajte Allah će vam povećati ponos; i čovjek neće otvoriti vrata prosjačenja a da mu Allah zbog toga neće otvoriti vrata siromaštva.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Ebu Dun’ja u djelu Zemmul-gadab.)

6.

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako i u čemu ima lijeka, onda ga ima u troje: hidžami, konzumiranju meda i kauterizaciji, koja je bolna. I ja prezirem kauterizaciju i ne volim je.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed.)

7.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U tri se slučaja riječi izgovorene i u šali uzimaju ozbiljno: prilikom sklapanja braka, prilikom razvoda i prilikom opoziva braka.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imami Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madža.)

8.

Jedan ashab, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je obaveza svakom muslimanu: kupanje petkom, korištenje misvaka i mirisanje.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Ebu Šejba u Musannefu.)

9.

Nafi b. Abdulharis, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri stvari muslimanu donose sreću na ovom svijetu: čestit komšija, prostran stan i udobna jahalica.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Taberani i Hakim.)

10.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova postača, dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) i dova putnika.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ukajli u djelu Ed-Duafa, i Bejheki.)

11.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova roditelja protiv djeteta, dova putnika i dova mazluma.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari u Edebul-mufredu, Ebu Davud i Tirmizi.)

12.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se dova ne odbija: dova roditelja za dijete, dova postača i dova mazluma.” (Hadis je hasen, a bilježi ga Ebu Hasen b. Mehrvejh, u djelu Selasijjat, i Dija.)

13.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se, u to nema sumnje, uslišavaju: dova mazluma, dova putnika i dova roditelja za dijete.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ibn Madža.)

14.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U troje je lijek od svake bolesti osim od smrti: kasiji (žutom bagremu) i medi (ili kuminu). Treće prenosilac nije spomenuo.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Nesai.)

15.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je obaveza svakom muslimanu: obilazak bolesnika, prisustvovanje dženazi i reći ‘jerhamukallah’ onome koji je kihnuo i rekao ‘elhamdulillah’.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Buhari u El-Edebul-mufredu.)

16.

Ala b. Hadremi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Muhadžir ima pravo boravka (u Meki nakon obavljenih propisa hadža) samo tri dana.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Buhari i Ibn Madža.)

17.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje nikada neće iščeznuti u mom ummetu: hvalisanje položajem, naricanje i gatanje pomoću zvijezda.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Ja’la u Musnedu.)

18.

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je dio poslaničkog ahlaka: požurivanje sa iftarom, odgađanje sehura i stavljanje desne ruke na lijevu u namazu.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani.)

19.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje donosi spas: osjećaj strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu i tajno i javno, pravednost i u zadovoljstvu i u srdžbi, i umjerenost i u siromaštvu i u bogatstvu. Troje donosi propast: strast koja se slijedi, gramzljivost i zadivljenost čovjeka samim sobom. (Hadis je hasen, a bilježe ga Ebu Šejh u djelu Et-Tevbih i imam Taberani u djelu El-Evsat.)

20.

Džunada b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su stvari koje su radili sljedbenici džahilijeta, a neće ih napustiti ni sljedbenici islama: traženje kiše putem zvijezda, vrijeđanje porijekla i naricanje za mrtvim. (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari, u djelu Tarih, i Taberani.)

21.

Abdullah b. Muavija el-Gadiri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude radio troje, osjetit će slast imana: onaj ko bude robovao Allahu, Jednom, Jedinom, svjedočeći da nema drugog boga osim Njega, onaj; onaj ko sa zadovoljstvom svake godine bude davao zekat na svoju imovinu; i onaj ko na u ime zekata ne bude davao staro, šugavo, bolesno, suhonjavo i ono što nema mlijeka, nego bude davao osrednje. Allah od vas ne traži da date najbolje, niti vam naređuje da podijelite ono najgore. I ko očisti sebe.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Davud.)

22.

Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postiti ramazan i tri dana u svakom mjesecu, to je kao post čitave godine.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Muslim, Ebu Davud i Nesai.)

23.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, on je licemjer, pa makar i postio i klanjao (i obavio hadž i umru) i govorio: ‘Ja sam musliman’: kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni i kada nešto uzme u emanet – pronevjeri.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Rusteh, u djelu El-Iman, i Ebu Šejh, u djelu Et-Tevbih. Ovaj dio u zagradi “i obavio hadž i umru” slab je prema šejhu Albaniju. Pogledati njegovo djelo Daiful-džamiis-sagir, hadis br. 2554.)

24.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koga budu krasila tri svojstva, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da brata muslimana voli samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u kufr, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne želi biti bačen u vatru.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža.)

25.

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Tri stvari su propast, tri su spas, tri su iskup za grijehe, a tri povećavaju stepene – deredže.

● Što se tiče onih stvari koje donose propast, pa to su: gramzljivost, strast koja se slijedi i zadivljenost čovjeka samim sobom.

● Što se tiče stvari koje donose spas, pa to su: pravednost i u srdžbi i u zadovoljstvu, umjerenost i u siromaštvu i u bogatstvu i strahopoštovanje prema Uzvišenom Allahu i javno i tajno.

● Što se tiče stvari koje su iskup za grijehe, pa to su: iščekivanje sljedećeg namaza nakon tek obavljenog namaza, upotpunjavanje abdesta u poteškoćama i mnoštvo koraka do džamije.

A što se tiče stvari koje povećavaju stepene, pa to su: nahraniti nekoga (siromaha), širiti selam i klanjati noću dok drugi spavaju.“ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani u El-Evsatu)

26.

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje se ne odbija: jastuk, parfem i mlijeko.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Tirmizi.)

27.

Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su postupka s kojima se ne treba poigravati: razvod braka, sklapanje braka i oslobađanje roba.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani.)