Menu

Komentar hadisa o postanku svijeta

Tema HadisČitanje 9 minuta

Imran b. Husajn, radijallahu anhu, kazuje: “Doista sam bio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada su mu došli neki ljudi iz plemena Temim, pa im on reče: ‘Primite radosnu vijest, o pleme Temim!’ ‘Već si nam donio radosnu vijest, daj nam nešto drugo’, odgovoriše oni. Zatim su mu došli neki ljudi iz Jemena, pa on i njima reče: ‘Primite radosnu vijest, o stanovnici Jemena, kada je nisu htjeli primiti pripadnici plemena Temim.’ Oni mu odgovoriše: ‘Primamo je. Došli smo ti da se podučimo vjeri i da te upitamo o početku svijeta, šta je tada bilo.’ Odgovorio je: ‘Allah je bio oduvijek i prije Njega ništa nije bilo! Njegov je Arš bio na vodi. Zatim je On stvorio nebesa i Zemlju, i sve je zapisao u Zikru – Knjigu.’” (Hadis bilježe: Buhari, Tirmizi, Nesai, Sunenul-kubra, Ahmed, Ibn Hibban, Bejheki, Sunenul-kubra, Taberani, Mu’džemul-kebir, Tahavi, Šerhu Muškilil-asar, Rujjani, Musned)

Hadis Imrana b. Husajna, radijallahu anhu, govori o postanku ovoga svijeta, stvaranju nebesa i Zemlje i pojašnjava ko je njihov Stvoritelj.


Prenosilac hadisa

Imran b. Husajn b. Ubejd b. Halef el-Huzai el-Ka’bi, čiji je nadimak bio Ebu Nudžejd, koji je dobio po imenu svoga sina, islam je primio zajedno sa Ebu Hurejrom, radijallahu anhu, sedme godine po Hidžri, u godini kada se desila Bitka na Hajberu. Nakon toga, učestvovao je u svim bitkama uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a prilikom oslobođenja Meke on je nosio barjak svoga plemena Huzaa.

Bio je od učenijih i uglednijih ashaba. Ubraja se u velike pravnike iz reda ashaba. Omer, radijallahu anhu, poslao ga je u Basru da ljude podučava vjeri, pa je Allahovom dozvolom, Basrom proširio znanje i iz njegovih naučnih kružoka poniknuli su velikani iz reda tabiina, poput Muhammeda b. Sirina, koji je znao govoriti: “Najbolji ashab koji je došao u Basru bio je Imran b. Husajn.” Također, jedan od njegovih učenika bio je i Hasan el-Basri koji se zaklinjao Allahom i govorio da niko sličan Imranu nije kročio u Basru.

Bio je mnogo pobožan i skroman. Govorio bi za sebe: “Kamo sreće da sam pijesak kojeg vjetar raznosi.” Bio je mnogo strpljiv i Allahovom odredbom zadovoljan. Teška bolest prikovala ga je za postelju trideset godina. Strpljivo i zadovoljno govorio je o svojoj bolest: “Tako mi Allaha, ja sam zadovoljan ovim jer je to Allah odabrao za mene!”

Imran b. Husajn bio je od onih kojima se dova primala i osoba koju su meleki selamili. (Muslim)

Prenio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 180 hadisa, od kojih su Buhari i Muslim zajedno zabilježili 9 hadisa, zatim sam Buhari 4 hadisa i sam Muslim 9 hadisa. Umro je u Basri 52. h. g. (Vidjeti detaljnije: Ibn Sa’d, Tabekatul-kubra, Ibn Abdulberr, El-Istiab fi ma’rifetil-ashab, Ibn Hadžer el-Askalani, El-Isaba fi temjizis-sahaba, Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela)

Pojašnjenje riječi u hadisu

“Primite radosnu vijest” – tj. primite od mene ono zbog čega ćete biti radosni, znajte da će se onaj ko primi islam spasiti vječnog boravka u Vatri i da će u Džennetu dobiti stepen shodno svojim djelima. (Hafiz Ibn Hadžer, Fethul-Bari, Mubarekfuri, Tuhfetul-ahvezi bi Šerh Džamiit-Tirmizi)

“pleme Temim” – to su potomci Temima b. Murre b. Ida b. Tabiha.

“daj nam nešto drugo” – tj. nešto drugo mimo vjere, odnosno daj nam nešto od imetka. Ove riječi izgovorio je Akrea b. Habis.

“stanovnici Jemena” – to su svi oni koji se nalaze s desne strane Kabe, odnosno od strane gdje se nalazi ugao s Crnim kamenom i prije njega Jemenski ugao, kao što se stanovnicima Šama nazivaju svi oni koji se nalaze s lijeve strane Kabe. Dakle, ovdje se ne misli na stanovnike današnjeg Jemena. (Abdulaziz er-Radžihi, Minhatul-Melikil-Dželil Šerh Sahih Muhammed b. Ismail)

“Arš” – tj. Allahovo Prijestolje. Arš je prvo stvorenje koje je Uzvišeni Allah stvorio, najveće je i najviše, iznad svih je stvorenja. Uzvišeni Allah uzvisio se iznad Arša onako kako samo Njemu dolikuje i ujedno Arš Gospodara jeste svod svih stvorenja. (Vidjeti: Abdulaziz er-Radžihi, Minhatul-Melikil-Dželil Šerh Sahih Muhammed b. Ismail, Abdullah b. Muhammed el-Gunejman, Šerh Kitabit-Tevhid min Sahihil-Buhari)

“sve zapisao” – tj. sve što će se dešavati do Sudnjega dana.

“Knjigu” – tj. Levhi-Mahfuz, Knjigu pomno čuvanu kod Njega, Uzvišenog.

Komentar hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, običavao je da na svojim skupovima podučava prisutne, naročito ako su oni bili novi u islamu, ili oni koji bi mu dolazili iz dalekih krajeva da se poduče vjeri.

Kada mu je došla delegacija iz plemena Temim, 9. h. g., Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, želio ih je obradovati radosnom viješću, tj. da će se onaj koji primi islam sačuvati vječnog boravka u Vatri, te će ući u Džennet i u Džennetu biti na stepenu svojih djela. Rekao im je: “Primite ovu radosnu vijest” iz želje da ga pitaju o vjeri i pouče se vjerskim propisima te napreduju u džennetskim stepenima. Međutim, oni su se više zanimali za dunjalučku korist, htjeli su da im da nešto konkretno, da im udijeli nešto od imetka. Znali su za njega, s čime je on došao i čemu poziva, ali su mu ovoga puta došli radi dunjaluka.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo se od njih novopristigloj delegaciji iz Jemena, te rekao: “O stanovnici Jemena, primite vi radosnu vijest ako to neće pripadnici plemena Temim.” Jemenci su prihvatili radosnu vijest i počeli pitati Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o vjeri. Pitali su ga kako je nastao ovaj svijet.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio je delegaciju iz Jemena da je Uzvišeni Allah stvorio ovaj svijet, i da je On, Svevišnji, oduvijek i prije Njega nikoga nije bilo. Sve što postoji, On je stvorio iz ničega. On je stvorio nebesa i Zemlju nakon što je stvorio Arš i vodu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije pojasnio vrijeme stvaranja Arša i vode jer je delegacija iz Jemena postavila pitanje o stvaranju ovoga svijeta: zemlje po kojoj hodimo i nebesa koja nas natkrivaju.

Na kraju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio da sve što se događa na ovome svijetu, sve što se zbiva na ovoj zemlji i ovim nebesima, sve je to Uzvišeni Allah zapisao u Knjizi koja je kod Njega, tj. Levhi-Mahfuzu.

Poruke hadisa

● Hadis nas podstiče da odlazimo učenima i kod njih tražimo vjersko znanje.

● U hadisu se nalazi podsticaj na to da se dadne prednost stjecanju vjerskog znanja nad stjecanjem imetka. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Sahihil-Buhari)

● Hadisom se preporučuje učenom da pripremi svoga učenika prije nego što mu kaže bitne informacije.

● Hadis pojašnjava da je Uzvišeni Allah Prvi, tj. Oduvijek, i prije Njega nije bilo nikoga i ničega.

● Svi mimo Uzvišenog Allaha su stvorenja, i svi su oni postali od ničega. Allah ih je stvorio.

● Arš i voda su stvorenja koja je Svevišnji Allah stvorio prije nebesa i Zemlje.

● Arš je prvo stvorenje koje je Uzvišeni Allah stvorio.

● Hadis u kojem se kaže: “Uistinu, prvo što je stvorio Allah bilo je pero, pa mu je rekao: ‘Piši!’” (Ebu Davud i Tirmizi) – razumijeva se kao riječi: “Odmah po samom stvaranju pera, Allah je rekao: ‘Piši!’” (Abdulaziz er-Radžihi, Minhatul-Melikil-Dželil Šerh Sahih Muhammed b. Ismail)

● Uzvišenom Allahu nije potreban Arš niti bilo ko i šta, već, naprotiv, i Aršu i svemu drugon ispod njega potreban je Allah.

● Hadis potvrđuje da svojstvo stvaranja pripada samo Uzvišenom Allahu. Stvaranje podrazumijeva izvođenje nečega iz ničega.

● Hadis nas podstiče na vjerovanje u kader – Allahovu odredbu, tj. da je Uzvišeni Allah zapisao u Knjizi koja je kod Njega sve što će se desiti do Sudnjega dana.

● Ovo zapisivanje bilo je prije stvaranja nebesa i Zemlje, kako se navodi u hadisu Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, u kojem je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah zapisao sudbine svih stvorenja prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju na pedeset hiljada godina, a Njegov Arš bio je na vodi.” (Muslim)

● U hadisu se Uzvišenom Allahu potvrđuje svojstvo pisanja, onako kako samo Njemu dolikuje.

● Hadis ukazuje na uzvišenost Allaha iznad svih stvorenja, jer je Arš vrh svih stvorenja, a Uzvišeni Allah je iznad Arša. (Abdulaziz er-Radžihi, Minhatul-Melikil-Dželil Šerh Sahih Muhammed b. Ismail)

● Jedno od imena Levhi-Mahfuza jeste i Zikr.