Menu

Komentar na poslanicu "tri osnovna temelja" (četvrti dio)

Tema AkidaČitanje 1 minut
Svaki musliman i muslimanka su obavezni da spoznaju i izgovore ova dva šehadeta (la ilahe illellah - nema boga osim Allaha, i Muhammedu resulullah - da je Muhammed Njegov poslanik), a onaj ko ih srcem spozna, a jezikom ne izgovori nije musliman, također i onaj koji ih jezikom izgovori, a srcem ne spozna, i radi suprotno njihovom značenju, ne može biti musliman. Musliman je samo onaj koji kod sebe sastavi obadvije stvari. Onaj ko ih srcem spozna i jezikom izgovori, a zatim čini ono što poništava to svjedočenje, a to je širk, također ne biva muslimanom. I zato je Allahov miljenik Ibrahim, 'alejhisselam, u dovama Allaha iskreno molio: "Gospodaru moj, sačuvaj i udalji mene i moju čeljad od toga da obožavamo kipove." (Prijevod značenja, Ibrahim; 35) Bilježi imam Muslim u svome 'Sahihu' (139) od Tarika ibnu Ešjema el-Ešdže'ija, radijellahu 'anhu, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko kaže: ''La ilahe illellah' -  'Nema boga osim Allaha', i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je na Uzvišenom Allahu."