Komentar na poslanicu "tri osnovna temelja" (četvrti dio)

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Svaki musliman i muslimanka su obavezni da spoznaju i izgovore ova dva šehadeta (la ilahe illellah - nema boga osim Allaha, i Muhammedu resulullah - da je Muhammed Njegov poslanik), a onaj ko ih srcem spozna, a jezikom ne izgovori nije musliman, također i onaj koji ih jezikom izgovori, a srcem ne spozna, i radi suprotno njihovom značenju, ne može biti musliman. Musliman je samo onaj koji kod sebe sastavi obadvije stvari. Onaj ko ih srcem spozna i jezikom izgovori, a zatim čini ono što poništava to svjedočenje, a to je širk, također ne biva muslimanom. I zato je Allahov miljenik Ibrahim, 'alejhisselam, u dovama Allaha iskreno molio: "Gospodaru moj, sačuvaj i udalji mene i moju čeljad od toga da obožavamo kipove." (Prijevod značenja, Ibrahim; 35) Bilježi imam Muslim u svome 'Sahihu' (139) od Tarika ibnu Ešjema el-Ešdže'ija, radijellahu 'anhu, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko kaže: ''La ilahe illellah' -  'Nema boga osim Allaha', i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je na Uzvišenom Allahu." 


Zahvala Allahu, dželle dželaluh, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe, a zatim: Nastavljamo sa komentarom ove kratke, mubarek, poslanice, od imama, šejhul-islama Muhammeda ibnu Abdul-Vehhaba, Allah mu se smilovao i bio s njim zadovoljan, moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da se okoristimo od spomenutog i da učini znanje koje stičemo iskreno radi Njega, dželle še'nuh. (Napomena: Tekst poslanice, tj. riječi autora se razlikuju od komentara po debelim slovima i zagradama, kao što je u ovom primjeru: [Znaj...]).

Kaže imam Muhammed ibnu Abdul-Vehhab, rahimehullah: [A dokaz za to su Allahove riječi: " U ime Allaha Svemilostivog, Milostivog! Tako mi vremena, čovjek je doista na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje." (Prijevod značenja, el-Asr; 1-3).] Komentar na ovaj pasus je prethodio u predprošlom broju.

Kaže autor, rahimehullah: [I rekao je Buharija, rahimehullah: "Poglavlje: "Znanje prije govora i djela" - a dokaz za to su Allahove riječi: "Znaj da nema boga osim Allaha, i traži oprosta za svoje grijehe." (Prijevod značenja, Muhammed; 19)" Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela.]

Komentar:

Radi bitnosti sticanja znanja prije riječi i djela, kao što je već prethodilo [rekao je] imam ehli sunneta i predvodnik vjernika u hadisu Ebu Abdullah Muhammed ibnu Isma'il ibnu Mugire, poznat kao [Buharija] (umro 256 g.h.) u svom poznatom djelu 'Džami'u-sahih', koje je najvjerodostojnije djelo pod nebeskim svodom nakon Allahove plemenite knjige Kur'ana: [Poglavlje] tj. ovo je poglavlje koje nosi naslov [Znanje prije govora i djela] tj. obaveza učenja i saznanja prije pristupanja govoru i djelu, što je bio put svih vjerovjesnika i poslanika, njihovih sljedbenika i odabranika, [a dokaz] i potvrdu za to jasno nalazimo u [Allahovim riječima: "Znaj...]o ti Allahov poslaniče i svi oni koji te slijede od vjernika [da nema] istinskog [boga]koji zaslužuje da bude obožavan i da mu se upućuje ibadet [osim]Uzvišenog[Allaha] Jednog i Jedinog koji nema sudruga, [i traži] od Njega, [oprosta za svoje grijehe"]i grijehe vjernika, jer On doista prima pokajanja i prašta grijehe. [Pa je počeo] Uzvišeni Allah u ovom ajetu [sa znanjem] tj. naredbom za sticanje znanja [prije govora] a to su riječi "... nema boga osim Allaha" [i djela] a to je traženje oprosta za grijehe. Uzvišeni Allah, dželle še'nuhu, nam u ovom ajetu naređuje da spoznamo da "... nema boga osim Allaha" i to je prva obaveza na svakom čovjeku, a nakon spoznaje je obavezan da to izgovori i na jeziku. Obaveza je na čovjeku, da riječima i srcem, posvjedoči da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano pored Allaha i da je Muhammed Njegov odabrani rob i posljednji poslanik, i to je ono sa čime su došli svi poslanici, 'alejhimusselam, od prvog do posljednjeg. Svi su govorili svome narodu: "Allaha obožavajte vi nemate drugog boga osim Njega!" (Prijevod značenja, el-E'araf; 59), i to je pravo značenje šehadeta 'la ilahe illellah'. Kaže Uzvišeni: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato Meni činite ibadet!" (Prijevod značenja, el-Enbija; 25.), i kaže: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu činite ibadet i klonite se taguta!" (Prevod značenja, en-Nehl; 36.). Istinsko i iskreno činjenje ibadeta samo Uzvišenom Allahu i klonjenje od obožavanja taguta je zanačenje svjedočenja da ne postoji božanstvo pored Allaha, i to svjedočenje u sebi sadrži dva temelja: negaciju i potvrđivanje. Negacija svih lažnih božanstava pored Allaha, a to su taguti, i potvrđivanje da samo Allah, dželle dželaluh, Jedini zaslužuje i mora da bude obožavan. Svaki musliman i muslimanka su obavezni da spoznaju i izgovore ova dva šehadeta (la ilahe illellah - nema boga osim Allaha, i Muhammedu resulullah - da je Muhammed Njegov poslanik), a onaj ko ih srcem spozna, a jezikom ne izgovori nije musliman, također i onaj koji ih jezikom izgovori, a srcem ne spozna, i radi suprotno njihovom značenju, ne može biti musliman. Musliman je samo onaj koji kod sebe sastavi obadvije stvari. Onaj ko ih srcem spozna i jezikom izgovori, a zatim čini ono što poništava to svjedočenje, a to je širk, također ne biva muslimanom. I zato je Allahov miljenik Ibrahim, 'alejhisselam, u dovama Allaha iskreno molio: "Gospodaru moj, sačuvaj i udalji mene i moju čeljad od toga da obožavamo kipove." (Prijevod značenja, Ibrahim; 35) Bilježi imam Muslim u svome 'Sahihu' (139) od Tarika ibnu Ešjema el-Ešdže'ija, radijellahu 'anhu, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko kaže: ''La ilahe illellah' - 'Nema boga osim Allaha', i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je na Uzvišenom Allahu." Kaže autor, Imam Muhammed ibnu Abdulvehhab, rahimehullah, u svome djelu 'Kitabu-tevhid' pojašnjavajući značenje ovog hadisa: "Ovo je nešto najuzvišenije što objašnjava značenje 'la ilahe illellah'. Prema tome, nije učinio da puko očitovanje te izreke bude zaštitnik života i imetka, pa čak ni samo poznavanje njenog značenja zajedno sa očitovanjem, ni potvrđivanje toga, ni to što obožava Allaha Jedinog, Koji nema sudruga. Ne, njegov život i imetak ne bivaju zabranjenim i svetim sve dok tome ne doda i nijekanje svega onoga što se obožava mimo Allaha. Ukoliko posumnja ili bude neodlučan, negov imetak i život neće biti zabranjeni. Koliko je samo ovo pitanje uzvišeno i koliko je ovo objašnjenje jasno i koliko je dokaz ušutkujući za onog koji ga osporava." A dokaz da onaj koji ne izgovori ova dva šehadeta riječima ne biva muslimanom je hadis kojeg su zabilježili imami Buhari (25) i Muslim (138) u svoja dva 'Sahiha' od Abdullaha ibnu 'Umera, radijellahu 'anhuma, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i ne počnu klanjati i davati zekat. Kada to urade, zaštitit će od mene svoje živote i imetke, osim ako to bude neko islamsko pravo zahtjevalo, a njihov obračun je kod Uzvišenog Allaha." A u drugoj verziji hadisa, od Ebu Hurejre, radijellahu 'anhu, kod Buharije (1335) i Muslima (133) stoji:"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu da nema boga osim Allaha..."

• Značenje šehadeta 'la ilahe illellah' - nema boga osim Allaha:

Prethodno je spomenuto da je ispravno značenje ovog šehadeta da nema istinskog božanstva koje zaslužuje i mora da bude obožavano osim Allaha, suprotno shvatanju određenih novotarskih sekti koje govore da je značenje šehadeta: "Nema stvoritelja i gospodara osim Allaha." Neispravnost ovog shvatanja je jasna i očigledna, i dovoljno je da čovjek samo malo razmisli o onome što se zbivalo između Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i mušrika Mekke kako bi shvatio opasnost ovakvog tumačenja šehadeta 'la ilahe illellah'. Da je Uzvišeni Allah jedini koji stvara, oživljava i usmrćuje, daje opskrbu, i gospodari nad svime su potvrđivali i mušrici Mekke, i nije zabilježeno da je neko od njih to negirao, kao što Allah, dželle še'nuhu, navodi na mnogim mjestima u Svojoj plemenitoj knjizi, pa kaže: "A da ih upitaš: "Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?" – sigurno bi rekli: "Allah!" Pa kuda se onda odmeću?" (Prijevod značenja, el-Ankebut; 61.), i kaže: "A ako ih upitaš: "Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?" – sigurno će reći: "Allah!" a ti reci; "Hvala Allahu!" ali većina njih ne shvaća." (Prijevod značenja, el-Ankebut; 63.), i kaže: "A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: "Stvorio ih je Silni i Sveznajući!"" (Prijevod značenja, ez-Zuhruf; 9.), i kaže: "Upitaj: "Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?" "Allahova!’ – odgovoriće, a ti reci; "Pa zašto onda ne dođete sebi?" Upitaj: "Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?" "Allah!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto se onda ne bojite?" Upitaj: "U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?" "Od Allaha!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?"" (Prijevod značenja, el-Mu'minun; 85-89.), i mnogi drugi ajeti koji na to upućuju. Kada je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao mušricima od kurejšija: "Recite: 'La ilahe illellah!'" na to su mu odgovorili, kao što prenosi Allah: "Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!" (Prijevod značenja, Sad; 5.) Pa šta je to što su shvatili mušrici Mekke? Da li su razumjeli iz 'la ilahe illellah' da nema stvoritelja osim Allaha, i ništa drugo? Odgovor: Ne, jer oni to u osnovi i ne negiraju. Ono što su zanegirali je da se sve vrste ibadeta upućuju samo Allahu, Jedinom, koji nema sudruga. Tako da je značenje 'la ilahe illellah' da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano pored Allaha. I kažemo "istinskog božanstva" jer se mnoga božanstva obožavaju mimo Allaha, ali je Uzvišeni Allah Jedini koji je dostojan da bude obožavan i jedini koji se istinski i stvarno obožava i kome se upućuju sve vrste ibadeta i dobročinstva. Pa kako li je samo bijedno stanje muslimana od kojeg su mušrici Mekke bolje i ispravnije shvatili značenje šehadeta 'la illahe illellah'!? Nakon što je autor, rahimehullah, spomenuo četiri stvari koje je obavezan spoznati svaki musliman i raditi po njima, a to su: znanje, rad po njemu, da'va-poziv, i sabur, i kao dokaz za to naveo kratku i poučnu suru el-Asr, i riječi imama Šafije koje upućuju na vrijednost i sveobuhvatnost te veličanstvene sure, a zatim naveo riječi imama Buharije, zasnovane na dokazu iz Kur'ana, a koje su jedno od osnovnih pravila i temelja na kojima su složni svi islamski učenjaci, a to je: 'Obaveza znanja prije djela', autor nastavlja sa pojašnjavanjem osnovnih pitanja i temelja koja je obavezan spoznati svaki musliman, pa kaže:

[Znaj, Allah ti se smilovao, da je vadžib (obaveza) svakog muslimana i muslimanke, naučiti ove tri stvari i raditi po njima: Prvo – da nas je Allah Uzvišeni stvorio i opskrbio i da nas nije ostavio zaboravljene, nego nam je poslao Poslanika, pa ko mu se bude pokoravao ući će u Džennet, a ko mu otkaže poslušnost ući će u Vatru, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: "Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i Faraonu Poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao Poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili."

(Prijevod značenja, el-Muzzemmil; 15-16)]

Komentar: [Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i podari ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu...

Nastavit će se inša-Allahu te'ala!

Još tekstova na temu Akida