Menu

Komentar na poslanicu “tri osnovna temelja" (peti dio)

Tema AkidaČitanje 11 minuta

[Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i dâ ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu [da je vadžib] tj. stroga obaveza [svakog muslimana i muslimanke] koji su povjerovali u Allaha i Njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Kur'an uzeli za vodilju u svojim životima, [naučiti] tj. spoznati [ove tri] veoma bitne [stvari] i da je uz to obaveza svim muslimanima [raditi po njima] i po onome na što upućuju, zato što su to temelji ove prelijepe vjere i osnovi njenog vjerovanja. 


Zahvala Allahu, dželle dželaluh, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, i na sve plemenite ashabe, a zatim:

Nastavljamo sa komentarom ove kratke, mubarek, poslanice, od imama, šejhul-islama Muhammeda ibnu Abdul-Vehhaba, Allah mu se smilovao i bio s njim zadovoljan, moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da se okoristimo od spomenutog i da učini znanje koje stičemo iskreno radi Njega, dželle še'nuh. (Napomena: Tekst poslanice, tj. riječi autora se razlikuju od komentara po debelim slovima i zagradama, kao što je u ovom primjeru: [Znaj...]).

Kaže imam Muhammed ibnu Abdul-Vehhab, rahimehullah: [Znaj, Allah ti se smilovao, da je vadžib svakog muslimana i muslimanke, naučiti ove tri stvari i raditi po njima...]

Komentar:

Nakon što je autor, Allah mu se smilovao, spomenuo četiri stvari koje smo obavezni naučiti, spoznati, raditi po njima, i pozivati druge u njih, spomenuo je druge tri stvari koje su također obavezni svi muslimani spoznati i raditi po njima, pa kaže: [Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i dâ ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu [da je vadžib] tj. stroga obaveza [svakog muslimana i muslimanke] koji su povjerovali u Allaha i Njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Kur'an uzeli za vodilju u svojim životima, [naučiti] tj. spoznati [ove tri] veoma bitne [stvari] i da je uz to obaveza svim muslimanima [raditi po njima] i po onome na što upućuju, zato što su to temelji ove prelijepe vjere i osnovi njenog vjerovanja.

Kaže autor, rahimehullah: [Prvo – da nas je Allah Uzvišeni stvorio i opskrbio i da nas nije ostavio zaboravljene, nego nam je poslao Poslanika, pa ko mu se bude pokoravao ući će u Džennet, a ko mu otkaže poslušnost ući će u Vatru,...]

Komentar:

Prva od tri bitne stvari koje smo obavezni spoznati, naučiti, i raditi po njima, je [da nas je Allah, Uzvišeni, stvorio] iz ničeganakon što nismo bili spomena vrijedni, kao što kaže Svemogući: "Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan?" (Prijevod značenja, El-Insan; 1.), a zatim nas je u najljepšim oblicima oblikovao, pa nas je [i opskrbio] raznim blagodatima koje se ne mogu pobrojati i obuhvatiti. Kaže Uzvišeni: "Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. - Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan." (Prijevod značenja, Ibrahim; 32-34) Pa onaj ko Mu bude pokoran i na tim blagodatima zahvalan, Allah mu je obećao Džennet, a onaj ko mu otkaže poslušnost, zanegira njegovu opskrbu, i uzoholi se, za njega kaže: "... budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti." (Prijevod značenja, Ibrahim; 7.), i kaže: "Ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na Zemlji, - pa, Allah, doista, ni o kome nije ovisan i On je jedini hvale dostojan." (Pijrevod značenja, Ibrahim; 8.). I uz sve ove blagodati Uzvišeni Allah [nas nije ostavio zaboravljene] da lutamo po zemlji bez upute i smjernica, da ne znamo šta je istina a šta laž, [nego nam je poslao Poslanika] koji je došao sa uputom i vjerom istine, i dostavio je na olakšan i pojednostavljen način kako bi je razumio i shvatio ko god to želi, [pa ko mu se] od ljudi i džina [bude pokoravao] u naredbama i zabranama, koje je dostavljao od Allaha, dželle še'nuh, i ko bude slijedio njegovu uputu [ući će u Džennet] koji je prostran koliko su nebesa i Zemlja, u kojem će vječno uživati, i u kojem se nalazi ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je ikome od ljudi palo na pamet, a onaj [ko mu] od ljudi i džina [otkaže poslušnost] i odbije pokornost [ući će] ponižen [u Vatru]u kojoj će vječno boraviti, kao što kaže Uzvišeni: "A onoga ko otkaže pokornost Allahu i Poslaniku Njegovu, i preko granica Njegovih propisa bude prelazio – On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja." (Prijevod značenja, en-Nisa; 14.)

Bilježi imam Buhari u svome 'Sahihu' (7851) od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Svi od mog ummeta će ući u Džennet osim oni koji odbiju!" Bi rečeno: 'A ko će to odbiti o Allahov poslaniče?' Reče: "Ko mi se bude pokoravao ući će u Džennet, a ko mi se ne pokori taj je odbio!"

Kaže autor, rahimehullah: [... a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: "Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi bio svjedokom protiv vas isto onako kao što smo i Faraonu Poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao Poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili." (Prijevod značenja, el-Muzzemmil; 15-16)]

Komentar:

Za obavezu pokoravanja Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, autor je uzeo kao dokaz riječi Uzvišenog Allaha: [Mi smo] tj. Allah [vam] o ummete Muhammeda [zaista poslali Poslanika] Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat svih vjerovjesnika i najodabraniji od njih [da bi bio svjedokom] o ljudi i džini [protiv vas] na Sudnjem danu,na osnovu vaših djela, ako mu otkažete pokornost, [isto onako kao što smo i] tagutu, silniku, i oholniku [Faraonu] poslali jednog od najodabranijih [Poslanika] Musa'a, alejhisselam, [ali Faraon] je zanevjerovao u Allaha i[nije poslušao Poslanika] koji je došao njemu i njegovom narodu [pa smo ga] tj. Faraona [teškom] i bolnom [kaznom kaznili] tako što smo njega i njegovu vojsku potopili u moru, a nakon toga im odredili kaburski azab u kojem će se kažnjavati do Sudnjeg dana, a nakon toga će dobiti još žešću i jaču kaznu, da nas Allah sačuva. Ovo je samo primjer kako Allah nagrađuje one koji odbiju pokornost Njegovim poslanicima i koji se suprostavljaju njihovim uputama i naredbama.

Kaže hafiz Ibnu Kesir, rahimehullah: "A vi ste (ummete Muhammeda) još preči da budete kažnjeni i uništeni ako zanevjerujete u vašeg poslanika, zato što je vaš poslanik vrijedniji i bolji od Musa'a sina Imranovog..." (Vidjeti: 'Tejsirul-vusul' str.33 od sejha dr. Abdul-Muhsina Kasima, hafizehullah.)

Kaže autor, rahimehullah: [Drugo – da Allah Uzvišeni nije zadovoljan da mu se pridruži ikakav drug u obožavanju, ni bliski melek, ni poslati Poslanik]

Komentar:

Druga od tri bitne stvari koje smo obavezni spoznati, naučiti, i raditi po njima, je [da Allah Uzvišeni] koji Jedini zaslužuje da bude obožavan [nije zadovoljan] naprotiv veoma se srdi [da mu se pridruži] i učini ravnim [ikakav drug] u bilo kojem vidu [obožavanja] i činjenja ibadeta, bilo da se radi o [bliskom meleku] kao Džibrilu, alejhisselam, ili nekom drugom od Allahu bliskih i kod Njega odabranih meleka, ili nekom [poslatom Poslaniku] kao Musau, Isau, i Muhammedu, alejhimusselam. Pa kako je tek sa drugim stvorenjima, mimo ovih odabranih, koji ne mogu sebi ni korist pribaviti niti štetu otkloniti.

Kaže autor, rahimehullah: [a dokaz su riječi Allaha Uzvišenog: "Mesdžidi su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!" (Prijevod značenja, el-Džinn; 18.)]

Komentar:

Dokaz da nije dozvoljeno upućivati bilo koji vid ibadeta nekom mimo Allaha su riječi [Uzvišenog] Allaha u kojima jasno daje do znanja svim ljudima i džinima da su [mesdžidi] tj. mjesta gdje se čini ibadet i organi sa kojima se Njemu pada na sedždu samo [Allaha radi] Jedinog, a ne radi nekog drugog, pa nemojte se u tim mesdžidima [moliti] niti sa tim organima padati na sedždu[pored Allaha nikom] bilo da se radi o melecima, ili poslanicima, ili vjerovjesnicima, ili učenjacima, ili evlijama i šejhovima, ili ostalim džinima i ljudima, zato što Allah, dželle še'nuhu, kaže: "Allah, doista, neće oprostiti da mu se širk učini, a oprostit će sve mimo toga kome On hoće! A onaj ko drugog Allahu pridružuje, on čini potvoru i grijeh veliki!" (Prijevod značenja En-Nisa'; 48.), i kaže: "A onaj ko Allahu širk čini, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (Prijevod značenja: el-Ma'ide; 72.).

Kaže autor, rahimehullah: [Treće – da onaj koji se pokori Poslaniku i ispovjeda jednoću Allahu nije mu dozvoljeno prijateljstvo (ljubav) sa onim ko se suprostavlja Allahu i Njegovu Poslaniku pa makar bio i najbliži rod, a dokaz su riječi Allaha Uzvišenog: "Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u Džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su Allahova skupina, a Allahova skupina će sigurno uspjeti."(Prijevod značenja, el-Mudžadele; 22.)]

Komentar:

Treća od tri bitne stvari koje smo obavezni spoznati, naučiti, i raditi po njima, je [da onaj koji se] iskreno [pokori] Allahovom [Poslaniku], sallallahu alejhi ve sellem, i [ispovjeda] u srcu i na djelima istinski [jednoću] Uzvišenom [Allahu] koji nema sudruga...

Nastavit će se inša-Allahu te'ala...