Menu

Komentar sure Jasin (četvrti dio)

Tema Kur'anČitanje 13 minuta

Dakle, onaj koji ismijava bilo koji segment vjere i nije zadovoljan nekim od vjerskih postulata, takav je nevjernik u Uzvišenog Allaha. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ''Zato što oni preziru ono što Allah objavljuje, On će djela njihova poništiti.“ (Prijevod značenja Muhammed, 9.) A djela ne poništava ništa drugo osim nevjerstvo, kao što o tome kaže Uzvišeni Allah na drugom mjestu: ''A onaj koji od vas otpadne od svoje vjere pa umre na tome, on je nevjernik i takvima će njihova djela na dunjaluku i ahiretu biti poništena. Takvi će biti stanovnici Vatre i u njoj će vječno boraviti!“ (Prijevod značenja El-Bekare, 217.) Dakle, stvar nimalo nije lahka i bezazlena, već naprotiv itekako ozbiljna i opasna. Stoga je na svakom vjerniku i vjernici da budu zadovoljni sa svim postulatima šerijata, da to prihvate, pa ako budu postupali po tome, bit će nagrađeni za svoj rad, ali ako zapostave rad, zaslužuju da budu kažnjeni.


Uzvišeni Allah, nakon govora o stradanju stanovnika naselja, sve one koji se ne odazovu Njegovim poslanicima upozorava na stanje koje će ih zadesiti zbog toga: ''O žalosti, tuge i propasti robova! Nije im došao ama baš nijedan poslanik a da se oni nisu s njim ismijavali!“ (Prijevod značenja Jasin, 31)

Komentar:

Riječ hasretun koristi se za veliko kajanje, veliku bol, tugu i jadikovanje zbog onoga što je prošlo. Ovdje je ova riječ upotrijebljena u neodređenom obliku tako da obuhvata svu bol i tugu, i također njihov najveći stepen.Na sličan način Uzvišeni Allah govori u suri El-Bekare: ''Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kada će veze koji su ih vezale prekinute biti, i oni patnju doživjeti, kada će sljedbenici njihovi uzviknuti: 'Da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli!' Eto, tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz Vatre neće izlaziti.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 166-167.)

''O žalosti, tuge i propasti robova!“

Ovdje Uzvišeni Allah pojašnjava da će nevjernici, oni koji su poricali poslanike, žaliti i tugovati zbog svojih postupaka, zbog kojih će ih snaći i propast.

''...robova!“

– Iako nije naznačeno na koje robove se misli, iz konteksta se jasno zaključuje da je riječ o nevjernicima, jer se vjernici na Sudnjem danu neće žalostiti, niti tugovati, kao što kaže Uzvišeni Allah: ''Doista, oni koji kažu: 'Naš Gospodar je Allah!', a zatim ustraju, oni ni od čega neće strahovati, niti će i za čim zažaliti!“ (Prijevod značenja El-Ahkaf, 13.)

''Nije im došao ama baš nijedan poslanik...!“

Rečenica je odrična, a riječ poslanik navedena je u neodređenom obliku tako da ima sveobuhvatno značenje. Dakle, nijedan poslanik nije došao a da je lijepo primljen od naroda. Ovo još više potvrđuje i prijedlog ''min“. Stoga, zasigurno nije došao nijedan poslanik a da nije utjerivan u laž, nazivan pogrdnim imenima, da se s njim drugi nisu ismijavali.

''... a da se oni nisu s njim ismijavali!“

Po redoslijedu riječi u rečenici trebalo bi da stoji ''a da se nisu ismijavali s njim“, jer objekat treba da dođe na kraju. Međutim, ovdje je došao ispred, a pravilo je da ono što treba da dođe na kraju, ukoliko dođe na početku, tada ima značenje posebnosti, pa bi značenje ovog ajeta bilo: ''Nikada ljudima nije došao ama baš nijedan poslanik a da se oni tada nisu s njim posebno ismijavali!“ Znači, u vremenu poslanika i vjerovjesnika, za njihova života, oni su bili najviše, posebno ismijavani, u ismijavanju s njima prelazile su se sve granice!

Poruke i pouke iz ovog ajeta:

● Nevjernici će se gorko kajati za svoje nevjerstvo, zažalit će što su odbili Allahovu vjeru, Allahovu riječ i Allahove poslanike.

● Kada im njihovi postupci budu predočeni na Sudnjem danu, bit će pogubni, kobni za njih! Jasno će im govoriti i ukazivati na njihovu propast, stradanje na Sudnjem danu!

● Potvrda Allahove pravde. Uzvišeni Allah nikoga ne kažnjava bez razloga; kažnjava zbog grijeha. Naprotiv, Svevišnji Allah mnoge grijehe – izuzev širka – kome hoće i oprosti, kako je rekao: ''Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće, a onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 48.)

● Potvrda poslanstva u riječima: ''Nije im došao ama baš nijedan poslanik...!“ Iz ovih riječi zaključuje se da su svim narodima dolazili poslanici, svakom narodu, svakoj generaciji. To potvrđuje i riječ spomenuta prije ovog dijela ajeta – el-'ibad, koja ima sveobuhvatno značenje, tj. odnosi se na sve robove, sve ljude. I tako i jeste, nema generacije ljudi a da im nije došao poslanik od Uzvišenog Allaha. O tome prejasno Uzvišeni Allah govori i na drugim mjestima u Kur'anu: ''Mi smo svakom narodu poslanika poslali: 'Allaha obožavajte, a taguta se klonite!' I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poricali.“ (Prijevod značenja En-Nahl, 36.) Također je rekao Uzvišeni: ''Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; i zasigurno nije bilo naroda a da mu nije došao onaj koji ga je opominjao.“ (Prijevod značenja Fatir, 24.)

● Ismijavanje s poslanicima i njihovim poslanicama, predstavlja nevjerstvo koje za sobom povlači kaznu. Oni koji se budu ismijavali s poslanicima i njihovim poslanicama, takvi su bez imalo sumnje nevjernici i ako umru u takvom stanju, bez imalo sumnje, na Sudnjem danu čeka ih sigurna propast, jer u ovom ajetu stoji: ''O žalosti, tuge i propasti robova! Nije im došao ama baš nijedan poslanik a da se oni nisu s njim ismijavali!'' Oni koji se ismijavaju s poslanicima, oni će propasti, a na Sudnjem danu neće propasti niko drugi osim nevjernici! O ovome Uzvišeni Allah prejasno govori i u suri Et-Tevbe kada kaže: ''Zar sa Allahom, Njegovim riječima i Njegovim poslanikom da se ismijavate?! Ne pravdajte se, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici!“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 65-66.) Tako da onaj koji se bude ismijavao s bilo kojim dijelom vjere: Allahom, Allahovom Riječju, Allahovim poslanicima, Allahovim zakonima s kojima je slao Svoje poslanike, Allahovim pokornim robovima zbog njihovog pridržavanja vjere, bilo kojim vjerskim propisom, takva osoba je nevjernik i smatra se kao da ne vjeruje u sve spomenuto, sve vjere koje je Uzvišeni Allah objavio, sve poslanike koje je slao i sve propise koje je propisao! Uzvišeni Allah kaže o nevjernicima: ''Kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a u drugi ne vjerujete?! Onoga od vas koji tako čini stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu bit će stavljen na muke najteže. Allah motri ono što radite.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 85.) Također, Svevišnji Allah je rekao: ''Oni koji u Allaha i poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: 'U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo', i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 150-151.) Dakle, onaj koji ismijava bilo koji segment vjere i nije zadovoljan nekim od vjerskih postulata, takav je nevjernik u Uzvišenog Allaha. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ''Zato što oni preziru ono što Allah objavljuje, On će djela njihova poništiti.“ (Prijevod značenja Muhammed, 9.) A djela ne poništava ništa drugo osim nevjerstvo, kao što o tome kaže Uzvišeni Allah na drugom mjestu: ''A onaj koji od vas otpadne od svoje vjere pa umre na tome, on je nevjernik i takvima će njihova djela na dunjaluku i ahiretu biti poništena. Takvi će biti stanovnici Vatre i u njoj će vječno boraviti!“ (Prijevod značenja El-Bekare, 217.) Dakle, stvar nimalo nije lahka i bezazlena, već naprotiv itekako ozbiljna i opasna. Stoga je na svakom vjerniku i vjernici da budu zadovoljni sa svim postulatima šerijata, da to prihvate, pa ako budu postupali po tome, bit će nagrađeni za svoj rad, ali ako zapostave rad, zaslužuju da budu kažnjeni.

● Iz prethodnog poruka je svima nama da će i nasljednici poslanika – učenjaci, kao i svi nosioci islama, neminovno biti ismijavani i optuživani, pa neka se pouče primjerima vjerovjesnika i poslanika kako su ostali postojani u vjerovanju i promicanju onoga u šta su vjerovali, i neka se pouče kako su se odnosili prema onima koji su ih ismijavali.

Jasin, 31

Uzvišeni Allah kaže dalje: ''Kako oni ne znaju koliko smo prije njih mnogo naroda uništili od kojih im se niko vratio nije!“ (Prijevod značenja Jasin, 31.)

Komentar:

Svima onima koji poriču Njegovu riječ i Njegove poslanike, Uzvišeni Allah pojašnjava u ovom ajetu da je On Uzvišeni uništio mnoge prethodne narode, koji također nisu vjerovali i koji su se ismijavali Njegovim poslanicima. Svi ti narodi koje je On Svevišnji uništio ne mogu se vratiti na dunjaluk, pokajati se za svoje nevjerstvo i popraviti se. S njima je završeno. Ne mogu se vratiti i pojasniti svim drugim nevjernicima, poricateljima Allahovih poslanika, opasnost i pogubnost njihovih postupaka! Međutim, Uzvišeni Allah spominje njihova stradanja ne bi li oni slični njima, koji su još uvijek na dunjaluku, uzeli pouku iz tih njihovih stradanja i usmjerili se u pravcu priznavanja vjere i poslanika!

Poruke i pouke iz ovog ajeta:

● Prethodni narodi su uništavani zbog svoga nevjerstva.

● Vjerniku je obaveza da posmatra druge i uzima pouku. Ovdje je upotrijebljena upitna rečenica kojom se potvrđuje šta se dešavalo s prethodnim narodima. Ovakvim načinom se kori onaj koji se nalazi u istom stanju a ne uzima pouku iz primjera prethodnih generacija.

● Nema povratka na dunjaluk, niti proživljenja prije nastupa Sudnjeg dana. To je osnova. Postoje neki izuzeci, međutim, na izuzecima se ne gradi propis. Ti izuzeci su: slučajevi mrtvih ljudi koje je Allahovom dozvolom oživljavao Isa, alejhis-selam; čovjek kojeg je Uzvišeni Allah usmrtio na period od 100 godina, a zatim ga oživio; ljudi iz Benu Israila koje je Uzvišeni Allah usmrtio munjom a zatim oživio; slučaj mladića kojeg će ubiti Dedždžal, a zatim će on ponovo ustati i razgovarati s Dedždžalom i sl. Ovo su izuzeci, a osnova je da se nijedan umrli neće vratiti na dunjaluk, već on u svome kaburu ili na mjestu gdje je smješten čeka proživljenje Sudnjega dana.

Jasin, 32

Uzvišeni Allah kaže dalje: ''A svi oni bit će zajedno pred Nas dovedeni.“ (Prijevod značenja Jasin, 32)

Komentar

: Uzvišeni Allah obavještava u ovom ajetu da će svi ljudi, i oni mnogobrojni prethodni narodi koje je Uzvišeni uništio zbog njihova mnogoboštva, i ovi današnji koji neće da vjeruju, i svi ljudi koji će doći do Sudnjeg dana – biti proživljeni i skupljeni pred Uzvišenim Allahom na Sudnjem danu da im Allah, subhanehu ve te'ala, svede račun.

Poruke i pouke iz ovog ajeta:

● Potvrda proživljenja, iskupljanja pred Uzvišenim Allahom i obračuna na Sudnjem danu.

● Potvrda svemoći Uzvišenog Allaha koji će proživjeti i sakupiti pred Sobom sve ljude, od prvog do posljednjeg.

● Obaveznost pripremanja za Sudnji dan, jer Uzvišeni Allah o ovome ne govori u Svojoj Knjizi bez razloga, već nas ovakvim ajetima podstiče na pripremanje za susret s Njim Uzvišenim!

Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog, molimo da nas učini Svojim iskrenim vjernicima koji će prihvatati i potvrđivati sve što je došlo u Allahovoj uzvišenoj vjeri islamu! Molimo Ga da nas pomogne u pripremanju za Sudnji dan! Molimo Ga, subhanehu ve te'ala, da bude naš zaštitnik na dunjaluku i ahiretu, da nas učini bereketnim gdje god se nalazili, da nas učini strpljivim na iskušenjima, zahvalnim na Njegovim blagodatima i molimo Ga da nas učini od onih koji žure svome Gospodaru tražeći oprosta za svaki počinjeni grijeh!