Menu

Novotarije u vjeri -- put u propast

Tema Da'vaČitanje 4 minute

Novotarija označava svaku novu stvar kojoj ne postoji prethodno slična. Uvođenje novih stvari u vjeru smatra se novotarijom, a vjerom se smatra sve ono sa čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah upotpunio je ovu vjeru prije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže: "Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera." (El-Maida, 3)

Na zabranu novotarija ukazuju mnogi kur'ansko-hadiski tekstovi.


Uzvišeni kaže: "...i doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova, eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili." (El-En'am, 153)

Šatibi, rahimehullah, kaže: "Pravi put je Allahov put na koji On poziva, a to je sunnet, a stranputice su putevi kojima idu oni koji se razilaze i koji su zastranili sa Pravoga puta, tj. sljedbenici novotarija. Ovaj ajet obuhvata zabranu svih puteva sljedbenika novotarija." (Šatibi, El-Itisam, 76/1)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko uvede nešto novo u našu vjeru, ono što nije od nje, to mu se odbija." (Buhari, 2697; Muslim, 1718)

Ibn Redžeb, rahimehullah, kaže: "Ovaj je hadis jedan od najvećih temelja vjere i on je vaga po kojoj se vagaju djela vezana za spoljašnjost osobe, kao što se prema hadisu "Djela se cijene prema namjerama" vagaju djela vezana za unutrašnjost osobe" (Džamiul-ulumvel-hikem, 1/162). Dakle, jedan od uvjeta da bi Allah primio djelo jeste da bude u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Na opasnost uvođenja novotarija u vjeri nedvosmisleno nam ukazuje i hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah je prokleo onoga ko odobrava i podržava onoga koji uvodi novotarije." (Muslim, 43)

Muslimani najboljih geracija bili su na jasnom i Pravom putu na koji je pozivao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Čvrsto su slijedili i branili principe koje je zastupao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili brana ispravnog vjerovanja, štitili su ga od bilo kakvih novotarija.

Učenjaci iz reda ashaba, tabiina i oni koji su došli poslije njih usaglasili su se oko pogubnosti i opasnosti novotarija. Mi ćemo navesti neke od njihovih izreka koje govore o spomenutoj temi.

Imam Malik kaže: "Ko u islam uvede novotariju smatrajući da je ona dobra, tvrdi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, iznevjerio poslanstvo, jer Allah kaže: 'Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.' Ono što tada nije bilo vjera, ne može biti vjera ni danas." (Šatibi, El-Itisam, 65/1)

Ibn Sa'd prenosi da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao: "O ljudi, ja samo slijedim, a ne uvodim novotarije. Ako budem dobro postupao, pomozite me, a ako zastranim, ispravite me." (Et-Tabekatul-kubra, 136/3)

Hasan b. Atijja rekao je: "Neće jedan narod uvesti neku novu stvar u svoju vjeru a da Allah neće istrgnuti neki od sunneta njihove vjere, i neće im ga vratiti sve do Sudnjeg dana." (Hil'jetul-evlija, 3/9)

Muslimani prvih generacija uložili su veliki trud kako bi upozorili na opasnost i devijantnost novotarija i na sve one koji pozivaju da se čine. Onaj ko želi da Allah njime bude zadovoljan, neka slijedi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prve generacije, jer će tada, Allahovom dozvolom, biti na Pravome putu.