Menu

O ihsanu u Kur’anu

Tema AkidaČitanje 7 minuta

Ihsan je najbolje definirao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe zaista vidi.” (Buhari i Muslim) Robovanje Allahu na prethodno opisani način najpotpuniji je vid robovanja. No, ihsan ne možemo ograničiti isključivo na odnos između čovjeka i Allaha. Ihsan je mnogo obuhvatniji, a u svom suštinskom značenju podrazumijeva izvršavanje šerijatom naređenih obaveza, na najprimjereniji način i uz suptilnost i prefinjenost.


Allah voli muhsine

Muhsini su ljudi koji Allahu robuju kroz ihsan i koji se prema ljudima ophode na najprimjereniji način i čine im dobro. Oni se razlikuju od ostalih kako u načinu ophođenja prema drugima, tako i u načinu ophođenja prema Allahu. Stoga je Gospodar svjetova za muhsine pripremio posebne počasti. Prije svega, Allah voli one koji prakticiraju ihsan. Potvrdu za Allahovu ljubav prema muhsinima nalazimo na mnogim mjestima u Kur’anu, kao što su riječi Uzvišenog: “Činite dobro (ihsan) – Allah, zaista voli muhsine (one koji dobro čine)!” (El-Bekara, 195), “I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu dat će im nagradu veću nego su zaslužili – a Allah voli muhsine!” (Alu Imran, 148), “Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli muhsine” (Alu Imran, 134). Vjernik žudi i priželjkuje da ga Allah zavoli, a koga Allaha zavoli, taj je siguran, jer Allah nikad neće Vatrom kazniti onoga koga voli. Dakle, put prema zadobijanju Allahove ljubavi vodi preko ihsana.

Allah je s muhsinima

Kaže Uzvišeni Allah: “Allah je zaista s onima koji Ga se boje i koji su muhsini” (En-Nahl, 128), “One koji se zbog nas budu trudili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani muhsina” (El-Ankebut, 69). Čovjek na čijoj je strani Allah ne može biti pobijeđen, niti će ikad biti nadjačan. Stoga je nastojanje da bude među muhsinima imperativ svakog muslimana.

Muhsini su u okrilju Allahove milosti

Jedan od najlakših puteva dolaska do Allahove milosti jeste ihsan. Kaže Uzvišeni: “Milost Allahova, doista, je blizu muhsinima.” (El-A‘raf, 56) Svim ljudima potrebna je Allahova milosti, a put ihsana dovest će ih do tog cilja.

Nagrada za ihsan

Nagrada je srazmjerna djelu, odnosno, nagrada je onakva kakvo je i djelo. Samim tim nagrada za ihsan nije ništa drugo do ihsan, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Nije li nagrada za ihsan nešto drugo do ihsan?” (Er-Rahman, 60) Stoga, onaj ko ostvari ihsan u formi robovanja Allahu kao da Ga vidi, njegova nagrada sutra u Džennetu bit će gledanje u lice Milostivog Gospodara koji kaže: “One koji ostvare ihsan čeka nagrada (el-husna) i više od toga (ez-zijade).” (Junus, 26) Ovaj ajet protumačio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Suhejb, radijallahu anhu, a bilježi imam Muslim, te rekao da se izraz el-husna u ajetu odnosi na Džennet, a da ez-zijade podrazumijeva gledanje u lice Gospodara svjetova. Pored ove, dakako najveličanstvenije nagrade, Allah je muhsinima obećao još mnogo nagrada. Jedna od nagrada za muhsine jeste da se ničeg neće bojati i da neće tugovati: “Onoga ko se bude Allahu pokoravao, a muhsin je, njega čeka nagrada kod Gospodara njegovog, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.” (El-Bekara, 112) Najljepšu nagradu Gospodar obećava upravo muhsinima: “Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio muhsine.” (En-Nedžm, 31) Ali to nije sve, muhsini će dobiti još više i njihova nagrada neće propasti. Kaže Uzvišeni: “A muhsinima ćemo dati i više!” (El-Bekara, 58), “I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu muhsinima!” (Hud, 115)

Ihsan tijelom u vidu pomoći drugome

Ovaj oblik ihsana čovjek će činiti tako što će se fizički aktivirati na putu pribavljanja koristi i otklanjanja štete, a u tom značenju je i hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anahu, u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svakog dana čovjek je dužan podijeliti sadaku za svaki djelić svoga tijela: pravedno presuditi između dvojice, to je sadaka, pomoći čovjeku da se uspne na konja ili pomoći mu da na njega natovari teret, to je sadaka, lijepa riječ je sadaka, svaki korak prema džamiji, to je sadaka, a i uklanjanje sa puta onoga što smeta je sadaka.“ (Buhari i Muslim)

Ihsan imetkom

Onaj kome je Allah podario opskrbu i dao mu više nego što mu treba, takav je dužan da imetkom čini ihsan u vidu pomoći drugima, hranjenju siromaha, ugošćavanju gosta, postupajući u skladu sa riječima Uzvišenog: “I čini ihsan, kao što je Allah prema tebi ihsan učinio” (Kasas, 77), tj. dijeli drugima od svog imetka kao što je Allah tebi dao.

Ihsan ugledom i podrškom

Ponekad čovjek nije u prilici da svojim tijelom ili imetkom pomogne drugog. No, pomoć nije ograničena samo na ovaj segment. Onaj kome je Allah podario ugled, taj će svojim ugledom činiti ihsan i pomoći svojoj braći. Bit će im moralna podrška kad ustreba i zauzet će se za njih kad može, kao što je to činio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se zauzeo za Mugisa, radijallahu anhu, kod njegove supruge Berire, radijallahu anha, a također je naredio ashabima da se jedni za druge zauzimaju te kazao: “Zauzimajte se (jedni za druge), bit ćete nagrađeni.” (Buhari i Muslim)

Ihsan znanjem

Prosvijetliti nekoga znanjem jedan je od najkorisnijih oblika ihsana. Stoga, oni kojima je Allah dao znanje dužni su da ga prenose na druge kako bi ljude izveli iz tmina zablude na svjetlo upute. Podučiti neukog, posavjetovati drskog ili pak oraspoložiti potištenog, vid je ihsana za koji će čovjek biti nagrađen od Allaha.

Ihsan naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla

Najbolji ummet koji se ikad pojavio upravo krasi ovo svojstvo. Oni se pokoravaju riječima Uzvišenog i naređuju dobro, a odvraćaju od zla, kao što kaže Gospodar svjetova: “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.” (Alu Imran, 110) Ihsan kroz naređivanje dobra i odvraćanje od zla mora biti popraćen znanjem, jer neznalica često može naređivati ono što je zlo, a odvraćati ljude od onoga što je dobro.

Činjenica da je ihsanu posvećen značajan broj ajeta u Allahovoj Knjizi govori o njegovoj važnosti. Čovjek će postići sreću i zadovoljstvo isključivo ako se pokori Allahovim naredbama, a naredba o prakticiranju ihsana posebno je naglašena i stoga joj čovjek treba posvetiti posebnu pažnju kako bi se izdigao na stepen muhsina i zaslužio obećanu nagradu od Gospodara svjetova.