Menu

Poslanica imama Malika halifi Harunu er-Rešidu (četvrti dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema Da'vaČitanje 20 minuta

Ne potvaraj svoga roba ili ropkinju za blud, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko za blud potvori ropkinju ili slobodnu ženu, židovkinju ili kršćanku, pa ne bude izbičevan na ovom svijetu, bit će izbičevan na onom svijetu s osamdeset udaraca bičem.”

Kada si putnik, a i kod kuće, prakticiraj uzimanje mesha (potiranje) po svojoj obući. Ako si musafir, mesh traje tri dana i tri noći, a ako si kod kuće, traje jedan dan i jednu noć. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je tako, a tako su rekli i Omer b. Hattab, Alija b. Ebu Talib i Ibn Abbas, ridvanullahi alejhim.

Kada se s nekim rukuješ ne izvlači svoju ruku iz njegove ruke sve dok on prvi svoju ruku ne izvuče iz tvoje ruke. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada prilikom rukovanja ne bi prvi povlačio (ruku), već bi onaj drugi bio prvi koji bi izvlačio svoju ruku.

Kada se neki čovjek okrene licem prema tebi, da s tobom razgovara, ti ne sklanjaj svoje lice od njega sve dok on prvi ne okrene svoje lice od tebe.


Kada sjedneš kraj nekog ili kada neko sjedne kraj tebe, ti ne budi taj koji će prvi ustati ispred njega i neka tvoja koljena ne premašuju njegova koljena, jer j koljeno Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nikada ne bi premašilo koljeno njegovog sabesjednika.

Kada kod vladara primijetiš nasilje ili uobraženost, ti reci: “Allah je najveći (Allahu ekber), Allah je najveći, Allah je najveći! Allah je uzvišenije od svih Njegovih stvorenja. Allah je veći od svega onoga čega se bojim i od čega strahujem. Utječem se Allahu, Onome koji održava nebesa da ne padnu na Zemlju, osim Njegovom dozvolom, od zla tog i tog čovjeka. Gospodaru moj, budi mi zaštitinik od tog i tog i njegove vojske da mi niko od njih ne učini nasilje ili da se nada mnom uzobijesti. Uzvišena je Tvoja uzvišenost i snažna je Tvoja zaštita i nema boga osim Tebe.” Izgovori to tri puta, jer je Ibn Abbas tako rekao i to nam je naredio.

Kada pišeš nekome od nemuslimana, ne piši “neka je na tebe Allahov mir”, već napiši “neka je mir na sve one koji uputu slijede”, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je pisao.

Kada kihneš, a nalaziš se u kupatilu (nužniku), ti Allahovo ime spomeni tiho u sebi jer i to se prima, shodno riječima Uzvišenog Allaha: “K Njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima...” (Fatir, 10)

Ne miriši se iz bočica od zlata i srebra, ne potiri se iz njihovih kadionica i ne pij iz njihovih posuda, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je pijenje iz zlatnih i srebrenih posuda. Ne oblači ni svilu ni brokat i ne spavaj na njima, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je oblačenje svile i brokata, izuzev ženama.

Kada kod svoje porodice i sebi bliskih primijetiš nešto što treba promijeniti, tada ne budi pristrasan ni prema kome i postupi u skladu sa onim čime te u tom pogledu zadužio Allah. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pomozi svoga brata, svejedno bio on nasilnik ili onaj kome se nasilje čini.”

Kada odlučiš učiniti neko djelo koje ulazi u okvir pokornosti Uzvišenom Allahu, pa ne odgađaj ga nijednog trena sve dok ga ne obaviš, jer nisi siguran da neće iskrsnuti iznenadne smetnje. Kada odlučiš učiniti na neko djelo koje ulazi u okvir griješenja prema Uzvišenom Allahu, ti ga nemoj učiniti i nemoj se stidjeti da, kada budeš pozvan negdje gdje nije istina, odbiješ poziv, jer Uzvišeni Allah kaže: “...a Allah se ne stidi istine.” (El-Ahzab, 53)

Kada čuješ mujezina da uči ezan, ti izgovaraj kao i on, osim što ćeš kada on bude rekao “hajje alas-salati hajje alel-felah”, ti reći “la havle ve la kuvvete illa billahi”. Tako se prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ne osamljuj se sa ženom kojoj nisi mahrem! Omer b. Hattab, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se muškarac osamiti sa nekom ženom koja nema mahrema a da šejtan neće biti treći s njima.”

Kada imam, nakon što završi sa učenjem Ummul-Kur’ana (El-Fatihe), kaže “amin” i ti izgovori “amin”, jer kada se završi sa učenjem Ummul-Kur’ana, treba reći “amin”. Oni koji klanjaju za imamom trebaju to izgovoriti tiho i niko od njih ne treba izgovoriti glasno. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada imam kaže ‘amin’, i vi recite ‘amin’ jer usitinu meleki izgovaraju ‘amin’ kada imam kaže ‘amin’. Čije se izgovaranje ‘amin’ podudari sa aminovanjem meleka, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”

Kada obaviš nuždu, ne radi ništa prije nego što vodom opereš svoj spolni organ. Jer, kad je objavljen ajet: “...u njoj su ljudi koji vole da se često peru” (Et-Tevba, 108), Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je poruku Uvejmu b. Saidu pitajući ga: “Kakvo je to pranje zbog kojeg vas Allah hvali?”, a on je odgovorio: “O Allahov Poslaniče, nikada iz nužnika ne izađe naš muškarac ili naša žena, a da ne operu svoj spolni organ (ili je rekao: svoju zadnjicu).” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “E to je zbog toga.”

Kada jedeš neku hranu i kada nešto od nje ostane između tvojih prstiju, ti obliži prste, a i svoje zube dobro očisti, jer je došlo do mene da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kako su samo divni oni iz mog ummeta koji čiste zube!”, “Nema teže stvari meleku od toga da vidi hranu u ustima čovjeka dok je u namazu.”

Kada odsjedneš negdje, ti prouči: “Utječem se Allahovim potpunim riječima od zla onoga što je stvorio.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko odsjedne negdje, pa izgovori ove riječi, bit će zaštićen od zla tog mjesta sve dok ga ne napusti.”

Ne jedi ništa od hrane koju kupiš od zarade koju si ostvario prodajom hrane koju ti nije dozvoljeno jesti, a nemoj ni piti piće koje kupiš od zarade koju si ostvario prodajom pića koje ti nije dozvoljeno piti. Jer, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je o alkoholu: “Onaj koji je zabranio njegovo pijenje, zabranio je i njegovu prodaju.” I nemoj kao lijek koristiti ništa što ti je zabranjeno za jelo i piće, i nemoj to prodavati, nemoj kupovati, nemoj to jesti i nemoj nekog drugog time nahraniti. Nemoj to piti i nemoj njime liječiti, ni malo ni veliko, ni životinju, a ni nešto drugo. Jer, došlo je do mene da je jednom alimu među ashabima poslat alkohol (kao lijek) za njegovu devu, pa je rekao: “Ne, tako mi Allaha, neću je napojiti alkoholom, a niti tražim koristi u onome što je Allah zabranio.”

Ne jedi meso zvijeri, a niti od ptica grabljivica (one koje imaju kandže). Jer, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je jelo svake zvijeri i svake ptice grabljivice.

Kada se probudiš iz sna, ti prouči: “Utječem se Allahovim potpunim riječima od Njegove srdžbe, Njegove kazne, od zla Njegovih robova i od zla šejtana i njihovog prisustva.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas završi sa spavanjem, neka to prouči.”

Kada nekom kažeš: “Zaklinjem te, uradit ćeš tako i tako”, pa on ne uradi tako kako si ga zakleo da uradi, na tebi je grijeh za zakletvu i dužan si iskupiti se za nju, a isto se odnosi i kada mu odrediš precizno vrijeme, pa on to propusti.

Ne pozdravljaj nemuslimane prvi selamom, a ako ti neko od njih nazove selam, ti reci: “ve alejkum”, tj. i na vas, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio tako.

Nema zapreke da jedeš u stanju džunupluka, pa makar se i ne abdestio, ako si oprao svoje ruke.

Ne reci nikome: “sallallahu alejke!”, jer je došlo do mene od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Niko ni na koga ne treba donositi salavat, osim na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.”

I nikome ne reci: “neka me Allah učini otkupom za tebe”, jer je došlo do mene da je Zubejr, radijallahu anhu, to rekao Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, dok je ovaj bio bolestan, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar još nisi napustio svoj primitivizam (beduinluk), o Zubejre?” I došlo je do mene da su neki učenjaci rekli: “Neka niko nikoga ne otkupljuje!”

Nema smetnje rukovati se sa džunupom i doticati ga. Ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Četvero ne može biti u stanju džunupluka: čovjekovo tijelo, voda, odjeća i zemlja.”

Nema smetnje rukovati se sa židovom i kršćaninom, i nema smetnje klanjati u njihovim kućama.

Ne prekoračuj četrdeset udaraca bičem kada nekog odgojno kažnjavaš zbog zločina koji je počinio. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko prekorači granicu u zločinima koji nisu od velikih šerijatskih prekršaja, pa on je nasilnik.”

Kada zavoliš nekoga u ime Allaha, ti ga o tome obavijesti. Neki je čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja sam u ime Allaha zavolio tog i tog čovjeka”, a Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “A jesi li ga obavijestio o tome?” “Ne”, odgovori čovjek. “Obavijesti ga”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kada ga je obavijestio, ovaj mu reče: “Zavolio te Allah u čije si me ime ti zavolio.”

Ne zauzimaj se za nekog nad kime je obaveza izvršiti neku šerijatsku kaznu kada slučaj stigne do vladara i nemoj se isprečavati ispred njega. Nema smetnje da se zauzimaš prije toga jer je došlo do mene od jednog alima među ashabima da se zauzimao za jednog kradljivca, pa mu je rečeno: “Zar da se zauzimaš za njega, a ti si ashab?”, a on na to reče: “Nema smetnje da se zauzimam za njega prije nego što slučaj dođe do vladara. A kada dođe do njega, pa ne oprostio mu Allah ako mu on oprosti.”

Drži se šutnje, jer je došlo do mene da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko od vas neće upotpuniti srž imana sve dok ne obuzda svoj jezik.”

Kada dođeš u neki grad ili mjesto, prije nego što uđeš u njega, ti prouči: “Gospodaru naš, opskrbi nas njegovim dobrom i dobrom njegovih stanovnika i zaštiti nas od njegovog zla i zla njegovih stanovnika. Gospodaru naš, opskrbi nas njegovim dobrom i njegovom darežljivošću, a sačuvaj nas njegove pošasti (epidemije).” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to ke govorio kada bi se primakao nekom mjestu.

Kada kihneš, ti reci “elhamdulillah”, a a ako ti neko kaže “jerhamukellahu”, ti reci “jehdikumullahu ve juslihu balekum ve jagfir lekum”, tj. Allah vas uputio, stanje vam popravio i grijehe vam oprostio. Jedan ashab prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, tako izgovarao. I nikom ne uzvrati kada kihne sve dok ne čuješ da je izgovorio “elhamdulillah”. Kada to izgovori, ti onda reci “jerhamukellah”. Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Od dužnosti muslimana prema muslimanu jeste da, kada ovaj kihne i kaže ‘elhamdulillah’, da mu kaže ‘jerhamukellah’.”

Poštuj starog i budi samilostan prema djetetu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nama ne pripada onaj ko nema milosti prema našoj djeci i onaj ko nema poštovanja za naše stare.”

Ne rukuj se sa ženom koja ti nije supruga ili tvoja ropkinja i ne dozvoli da ona stavlja svoju ruku na bilo koji dio tvog tijela, a i ti ne stavljaj svoju ruku na bilo koji dio njenog tijela, i neka ona ne ljubi tvoju ruku ili bilo što od tvoga tijela.

Ne grli se sa muškarcima i ne ljubi ih u čelo ili bilo gdje drugdje, ali nema smetnje da tako postupiš prema onima koji su ti rodbina. Kada je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, iz Abesinije došao Džafer b. Ebu Talib, on je ustao prema njemu, privio ga na svoje grudi i poljubio između njegovih očiju.

Ne podiži glas u džamiji i ne isukuj u njoj oružje, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio.

Kada budeš pozvan da svjedočiš, ti imaš izbor. A ako si bio svjedok, onda ne možeš odbiti kada budeš pozvan.

Ne prigovaraj nikome za dobro koje si mu učinio jer to upropaštava tvoju nagradu. Uzvišeni je Allah rekao: “O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama....” (El-Bekara, 164)

Ko ti učini neko dobro i ti budeš nemoćan da se odužiš, pa makar ga pohvali i spominji ga po tom dobru. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kome bude učinjeno neko dobro i ko ne bude mogao da (dobročinitelja) nagradi ničim osim pohvalom, on mu je time već zahvalio. A ko to prikrije, već je zanijekao (dobročinstvo).”

Kada jedeš, a kod tebe već ima neko, ti ga pozovi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu, u Džennetu imaju odaje čija se vanjština vidi iznutra, a i unutrašnjost izvana.” Neko upita: “A za koga su one?”, a Poslanik odgovori: “Za svakog onog ko bude nahranio nekoga, redovno postio, lijepo govorio i klanjao noću dok ljudi spavaju.”

Kada radiš neko djelo radi Allaha, onda ga uradi na najljepši mogući način, shodno riječima Uzvišenog: “...da bi iskušao koji će od vas bolje postupati...” (Hud, 7, i El-Mulk, 2)

Ne žuri da kazniš bilo koga i ne optužuj ga sve dok ne budeš sasvim siguran.

Ne prilazi intimno svojoj supruzi ili ropkinji ako te neko vidi ili čuje tvoj šum. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Stidite se Allaha istinskim stidom!” Ashabi upitaše: “Kako da se stidimo Allaha istinskim stidom?”, a on reče: “Čuvajte glavu i ono što ona sadrži, čuvajte stomak i ono što on drži u sebi, prisjećajte se smrti i prolaznosti i ostavite ukrase ovodunjalučkog života.”

Kada osvaneš, prouči deset puta: “Gospodaru moj, nema boga osim Tebe Jedinog i Ti sudruga nemaš. Tebi pripada sva vlast, Tebi pripada sva zahvala i Ti sudruga nemaš. Ti si, uistinu, nad svim moćan.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ove riječi izgovori deset puta kada osvane, dva meleka bivaju zadužena da ga čuvaju sve dok ne omrkne. A kada ih prouči noću, isto ga tako čuvaju sve dok ne osvane.”

Okupaj se za dva Bajrama, petkom i na dan Arefata, ako si na Arefatu. A dovoljno će biti ako samo abdest uzmeš. Neki je čovjek pitao Aliju o kupanju, pa je on rekao: “Obaveza je (okupati se) petkom, na dva Bajrama i na dan Arefata.”

Kada vidiš mlađak, ne okreći mu se da bi upućivao dove, već se okreni prema Kibli i reci: “Allahu ekber, Allahu ekber, elhamdulillah! Gospodaru moj, ja Te molim za dobro ovog mjeseca i Tebi se utječem od zla sudbine i zla na dan mahšera (proživljenja).”

Ne predvodi (u namazu) nikoga u njegovoj kući, a ni u njegovom vlasništvu, osim ako ti on dozvoli. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka čovjek (u namazu) ne predvodi drugog čovjeka u njegovoj kući, a ni u njegovom vlasništvu, osim sa njegovom dozvolom.”

Ne žudi za tim da ljudi ustaju i stoje pred tobom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj koga raduje da mu ljudi ustaju, zagarantirana mu je Vatra (Džehennem).”

Odazovi se kada budeš pozvan, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obaveza je odazvati se pozivu na svadbu”, “Kada bih bio pozvan i kod pastira na vrhove planina, odazvao bih se.”

Kada se zakuneš za nešto, a tvoji roditelji, ili jedno od njih, zakunu se za suprotno tome, ti im se pokori sve dok u tome nema griješenja prema Allahu.

Radi hidžamu sedamnaesti, devetnaesti i dvadeset prvi dan u mjesecu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je naredio.

Kada obilaziš bolesnika, pojednostavi posjetu i nemoj se kod njega dugo zadržavati.

Kada prolaziš pored mezarja, ti reci: “Neka je na vas mir, o stanovnici ovih kuća, mu’mini i muslimani, i mi ćemo vam se, inšallah, pridružiti. Vi ste naša prethodnica, a mi dolazimo za vama. Molim Allaha da oprosti i nama i vama.”

Nema smetnje da ideš ispred dženaze, jer je došlo do mene od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i od Ebu Bekra, Omera i Osmana, da su i oni išli ispred dženaze. A ako si na jahalici, onda ne idi ispred dženaze. Kada dženaza stigne do kabura, ti je ne napuštaj sve dok se umrli ne spusti sa ramena ljudi, jer neki su ashabi prenijeli da tako treba postupati.

Ne puši u hranu i piće, jer je to, kako kažu neki učenjaci, drskost.

Podigni svoju ruku u deset situacija: kada upućuješ dovu na početku namaza, prilikom klanjanja dva bajram-namaza, prilikom učenja Kunut-dove i donošenja tekbira, prilikom pozdravljanja Hadžerul-esveda (Crnog kamena), na Arefatu, na džumama, na Safi i Mervi te na džemretima (prilikom bacanja kamenčića na Mini). To se prenosi od Ibn Abbasa. Na početku namaza (el-iftitah), prilikom Kunut-dove i na dva bajrama, podigni ih toliko da tvoj palac bude paralelan s tvojim uhom, a pruži ih (tj. tvoje ruke) na svojim prsima u ostalim situacijama.

Ne igraj nerda – kockica, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo onoga ko to igra, rekavši: “Čuvajte sebe od toga.”

Ne žvači žvaku, ne otvaraj svoj ogrtač (košulju), ne razgolićuj se i ne gađaj kamenčićima (čvokom ili praćkom). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je, uistinu, od morala Lutova naroda.”

Pozovi postače kod sebe na iftar, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nahrani postača imat će nagradu kao i on, s tim što se od nagrade postača neće nimalo umanjiti.”

Allah ti se smilovao, upućujem ti ovaj svoj savjet i preporuku želeći da ti Allah u tome podari korist, a da mene zbog toga nagradi. Razumi, Allah ti se smilovao i uspjeha ti podario, nauči i postupaj u skladu sa ovim savjetima.

Počni s onim čime želiš blizinu Uzvišenog Allaha. Nametni to svome nefsu, brini o njemu na način kako sam ti pojasnio, ustraj u tome, čvrsto se toga drži i pomoć od Allaha moli. Jer, uistinu, nema ni snage ni moći osim kod Uzvišenog i Veličanstvenog Allaha.

Allaha molim da i nama i tebi podari uspjeh u pokornosti Njemu, da nas i tebe sačuva nepokornosti Njemu i da nam sve to okonča onim čime je On zadovoljan. Vel-hamdu lillahi Rabbil-alemin! Ve sallallahu ala sejjidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi edžmeine ve selleme teslimen kesiren!

 

Kraj poslanice.