Menu

Poslanica imama Malika halifi Harunu er-Rešidu (drugi dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema Da'vaČitanje 15 minuta

Pomozi onome kome se nasilje čini i podrži ga koliko god možeš! Suprotstavi se nasilniku i odvrati ga od nasilja! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Ko ide sa onim kojem je nasilje učinjeno sve dok ne učvrsti njegovo pravo, Allah će mu učvrstiti njegove noge na Dan kada noge budu posrtale.”

Čuvaj se slijeđenja strasti i ostavljanja istine! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja se, uistinu, za vas bojim dvije stvari: slijeđenja strasti i lažne nade (vezivanja srca za nešto za što se čovjek nada da će realizirati u životu). Jer, slijeđenje strasti odvraća od istine, a lažna nada donosi zaborav ahireta.”

Pravedno postupaj prema ljudima i ne uzvisuj se nad njima! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tri su djela najplemenitija: spominjanje Allaha u svim situacijama, pomaganje brata imetkom i pravedno ophođenje prema ljudima.”

Ne gledaj u ono što je Allah zabranio! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Aliji, Allah ga počastio: “Ne bacaj pogled za pogledom! Jer, (imaš pravo) na prvi pogled, ali ne i na drugi.”

Pripazi se loše hrane i loše odjeće, jer od toga prolazi ukus, a ostaju posljedice. Uzvišeni Allah naređuje vjernicima ono čime je odgojio Svoje poslanike: "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!” (El-Mu’minun, 51) 


Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko (bespravno) pojede makar jedan zalogaj svog brata muslimana, Allah će ga, umjesto njega, nahraniti džehennemskim jelom. Ko razglasi mahanu svog brata muslimana, Allah će razglasiti njegovu na Sudnjem danu. Ko (bespravno) odjene odjeću svog brata muslimana, Allah će ga, umjesto nje, zaodjenuti džehennemskom odjećom.”

Prihvati opravdanje onoga ko ti se izvini i napusti ono što si prezirao. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kome se njegov brat musliman izvini, a ovaj to ne prihvati, imat će grijeh poput zulumćara nametnika (koji bespravno oporezuje ljude).”

Neka tvoja ruka bude uvijek gornja (tj. trudi se da budeš od onih koji daju i udjeljuju drugima). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Gornja je ruka bolja od donje.”

Druži se sa čestitima jer će ti oni pomoći u vjeri Uzvišenog Allaha. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neće se dvojica ljudi zavoljeti radi Allaha, a da bolji neće biti onaj koji više voli svog druga.”

Održavaj rodbinske veze, pa makar ih oni i kidali s tobom i nemoj im uzvraćati ružnim, ako su se oni tako ponijeli prema tebi. Neki je čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Imam rodbinu kojoj opraštam, a oni mi nasilje čine. Održavam vezu sa njima, a oni je kidaju. Činim im dobro, a oni meni loše... da li da im uzvratim?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Znači, svi ćete biti ostavljeni. No, kada se oni prema tebi ružno ophode, ti se prema njima lijepo ophodi sve dok oni ne budu ti koji prvi okreću svoje glave od tebe. Jer, time ti neprestano dobijaš pomoć od Allaha protiv njih.”

Smiluj se siromahu bijedniku i tuđinu koji je u potrebi i pomozi ih koliko god možeš u njihovim poslovima. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Svako dobro djelo je sadaka. A Allah voli pomaganje unesrećenog.”

Smiluj se prosjaku i vrati ga sa svojih vrata blagodatima tvoga dobročinstva darujući mu nešto ili mu uputi lijepu riječ. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Odbij od sebe poniženje prosjaka, pa makar i sa hranom od ptičije glave.”

Ne škrtari da učiniš dobro i onima koje znaš i onima koje ne znaš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne škrtari u činjenju dobra pa makar da iz svoje kofe naliješ u posudu onoga koji traga za vodom.”

Kome god da uradiš bilo kakvo dobro, nastoj da time želiš postići zadovoljstvo Uzvišenog Allaha. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog: “A teško onima koji, kada molitvu obavljaju...” (El-Maun, 4), rekao je: “To je licemjer koji se pretvara kada klanja, a ako propusti namaz prođe, ne obavi ga (naknadno).” A za riječi: “...i nikome ništa ni u naručje ne daju!” (El-Maun, 4), rekao je: “Davanje u naručje (el-maun) je zekat koji je Uzvišeni Allah naredio.”

Čuvaj se pretvaranja, jer djelo onoga ko se pretvara ne uzdiže Uzvišenom Allahu i kod Njega se ne čisti ono što je urađeno u ime nekog drugog, a ne u ime Allaha. Stoga, ako ikako možeš, trudi se da sve ono što uradiš bude samo između tebe i Allaha. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka Allah obveseli svakog čovjeka koji čuje moje riječi, pa ih sačuva sve dok ih ne dostavi drugima. Jer, koliko je samo onih koji su odsutni, a bolje zapamte od onih koji su prisutni! I koliko je samo onih koji nose nauku (fikh) onima koji je bolje razumiju od njih! I koliko je samo onih što nose nauku, a ne razumiju je” “Srce čovjeka muslimana ne bi smjelo biti nemarno prema trima stvarima: iskrenom činjenju djela radi Allaha (el-ihlas), savjetovanju pravednog imama i savjetovanju svih muslimana. Jer, njihov poziv obuhvata sve njih.”

Čuvaj se ružnog ahlaka (morala), jer on potiče na nepokornost Uzvišenom Allahu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji od vas jesu oni najljepšeg ahlaka.”

Kada se osamiš, budi skroman prema Allahu u svojim djelima. Jer, Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom došao je jedan melek sa Džibrilom, alejhis-selam, i rekao: “Tvoj Gospodar ti šalje selam i kaže: ‘Muhammede, hoćeš li da te učini vladarom vjerovjesnikom ili robom poslanikom? Džibril je rekao: ‘Muhammede, budi skroman prema svome Gospodaru!’ Poslanik je odgovorio: ‘Želim biti rob poslanik!’ Poslije ovoga, Poslanik nije jeo naslonjen sve dok nije umro.”

Pripazi se tiranstva, jer se zbog njega najbrže pretrpi kazna! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dobro djelo koje se najbrže nagrađuje jeste održavanje rodbinskih veza, a zlo djelo koje se najbrže kažnjava jeste tiranstvo. A lažna zakletva ostavlja kuće opustošenim.”

Ne zaklinji se nekim drugim osim Allahom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne zaklinjite se vašim očevima. A ako neko (ima potrebu da se) zakune, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti.” I ne kuni se Allahom za svaku sitnicu, jer Uzvišeni Allah kaže: “I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu...” (El-Bekara, 224)

Smiluj se ljudima, Allah će se tebi smilovati! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko se ne smiluje ljudima, ni Allah se neće njemu smilovati.”

Zavoli pokornost Allahu, pa će Allah tebe zavoljeti i učiniti te dragim Svojim stvorenjima. On, uzvišen neka je, kaže Svome Vjerovjesniku: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ A Allah prašta i samilostan je.” (Alu Imran, 31)

Drži se tajnog padanja na sedždu Uzvišenom Allahu! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ibn Omeru, radijallahu anhuma: “Drži se tajnog činjenja sedždi Uzvišenom Allahu, jer će ti Allah time povećati uputu na ahiretu i ponos na dunjaluku.”

Čuvaj svoj namaz! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Moja je radost u namazu.”

Popravi svoju nutrinu, Allah će popraviti tvoju vanjštinu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nikada rob neće prikriti neko tajno učinjeno dobro djelo a da ga Allah neće zaodjenuti njegovim ogrtačem. I neće rob prikriti neko tajno učinjeno loše djelo a da ga Allah neće zaodjenuti njegovim ogrtačem.”

Budi smiren i dostojanstven i u svom govoru, i u sjedenju, i u vozilu! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dok su se ljudi tiskali oko njega, rekao je: “Držite se smirenosti, jer nema dobra u žurbi.”

Kada jašeš svoju jahalicu, nemoj joj uskratiti njen udio u zemlji (ispaši) i njen udio u jahanju. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada jašete ove životinje, dajte im njihov udio od zemlje.”

Budi blag i ne osvrći se za onim što prezireš i ne prati ničije intrige, a saznaš da ti je neko pripremao intrigu, onda mu se ne sveti za nju, jer je u tome dar i dunjaluka i ahireta. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu, Allah voli blagog, stidljivog, čednog i kreposnog insana.” Na zlo uzvrati dobrim jer ti to Allah naređuje!

Boj se nepokornosti roditeljima i kidanja rodbinskih veza, jer to dovodi do loših posljedica na dunjaluku i na ahiretu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Rodbinska veza se požalila Uzvišenom Allahu na one koji je kidaju, pa joj je Uzvišeni Allah odgovorio: ‘Zar nećeš biti zadovoljna da čuvam onoga ko tebe čuva i da ostavim onoga ko te prekine?”

Kada te rasrdi neka dunjalučka stvar, ti se prisjeti nagrade Uzvišenog Allaha za obuzdavanje srdžbe, jer je Uzvišeni Allah rekao: “...koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Alu Imran, 134) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek se neće ispuniti bijesom, pa ga obuzdati radi Uzvišenog Allaha, a da ga Allah neće ispuniti zadovoljstvom na Sudnjem danu.”

Kada nešto obećaš, a što je u okviru pokornosti Uzvišenom Allahu, nemoj to iznevjeriti. Kada kažeš nešto u čemu je Allahovo zadovoljstvo, ispuni to i ustraj u tome. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko meni garantuje šest stvari, ja njemu garantujem Džennet: kada govori, da ne laže, kada obeća, da ne iznevjeri, kada nešto uzme na povjerenje, da ne pronevjeri, da obori svoj pogled, da čuva svoj spolni organ i da sačuva svoju ruku.”

Kada se zakuneš da ćeš učiniti nešto što izlazi iz okvira pokornosti Allahu, nemoj to izvršiti, ali nemoj ni to potcjenjivati svoju zakletvu, već se iskupi za nju. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema zavjeta u griješenju Uzvišenom Allahu, a iskup za njega je kao i iskup za zakletvu.“ I rekao je: “Zavjet je zakletva, a iskup za njega je isti kao i iskup za zakletvu.” Ako se zakuneš da ćeš uraditi nešto, a zatim vidiš da je nešto drugo bolje od toga, onda izvrši ono što što je bolje i iskupi se za svoju zakletvu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se za nešto zakuneš, pa vidiš nešto drugo bolje od toga, iskupi se za svoju zakletvu i izvrši ono što je bolje.”

Čuvaj se prekomjernog i lažnog govora! To je još ružnije ako tako postupa vladar. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Trojicu Allah neće pogledati na Sudnjem danu, neće sa njima razgovarati, neće ih očistiti i njih čeka bolna patnja: vladara lažova, oholog siromaha i starca bludnika.”

Čini dobročinstvo svojim roditeljima i upućuj za njih dove na svakom namazu. Čini što više istigfara za njih, ali počni od sebe prije njih, jer su Ibrahim, alejhis-selam, i Nuh, alejhis-selam, govorili: “Gospodaru naš (moj), oprosti meni i roditeljima mojim...” (Ibrahim, 41, i Nuh, 28) Svaki od njih dvojice prvo je počeo od sebe, a onda je molio i za svoje roditelje. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko želi da mu se produži život i da mu se poveća opskrba, neka se boji svoga Gospodara, neka čini dobro svojim roditeljima i neka održava rodbinsku vezu.”

Zahvaljuj ljudima na dobru koje ti učine i nagradi ih nekim dobrim, koliko si to u mogućnosti. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje ni Uzvišenom Allahu.”

Kada uzjašeš jahalicu i postaviš svoju nogu u uzengiju, izgovori “bismillah”. Kada kreneš na put, tada prouči: “Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!” (Ez-Zuhruf, 12–13) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je izgovarao kada god bi uzjahao jahalicu.

Kada jedeš i piješ, spomeni Allahovo ime, a ako ga zaboraviš spomenuti na početku, onda ga spomeni kada Ga se sjetiš. Ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Spomeni Allahovo ime kada jedeš jer to sprečava šejtana da jede sa tobom i tada on povrati ono što je pojeo.” Kada završiš sa jelom i pićem, reci “hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio i učinio muslimanima”! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je izgovarao kada bi završio sa objedom. Kada jedeš u društvu, onda jedi ispred sebe, jedi desnom rukom, a ne jedi lijevom i ne pij lijevom rukom. Ne jedi odozgo hrane i ne ispred drugog. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je jednom čovjeku koji je jeo: “Spomeni Allahovo ime, jedi redom i jedi desnom rukom, a nemoj jesti lijevom rukom i ne pij lijevom rukom.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je, uistinu, šejtanovo jelo.”

Kada želiš krenuti na putovanje, onda kreni četvrtkom, ako ikako možeš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, volio je krenuti na putovanje četvrtkom i nije putovao drugim danima.

Kada te zadesi tuga i potištenost, ti reci: “O Živi, o Vječni, Tvojom milošću Te molim!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to je učio prilikom tuge i potištenosti.

Pripazi se onih koji ti se primiču prenošenjem tuđih riječi i dostavljaju govor ljudi! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Proklet je svaki onaj ko proklinje svog oca, proklet je svaki onaj ko proklinje svoju majku, proklet je svaki onaj ko mijenja znakove na zemlji (međe, putokaze...) i proklet je svaki onaj ko prenosi tuđe riječi.”

Ne puštaj da ti se odjeća, iz oholosti, vuče po zemlji, jer Uzvišeni Allah to ne voli. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj kome se iz oholosti vuče odjeća, Allah ga neće ni pogledati na Sudnjem danu.”

Nemoj se pokoriti ljudima u griješenju Allahu! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema pokornosti stvorenjima u griješenju Stvoritelju.”

Nastavit će se, inšallah...