Menu

Posljednji čovjek koji će ući u Džennet

Pripremio Haris Hećimović
Tema Da'vaČitanje 9 minuta

„... Kada uđe, učinit će mu se da se Džennet napunio. Pomislit će da u Džennetu više nema mjesta za njega, da su ga popunili narodi koji su ga pretekli, da su svi džennetski dvorci već zauzeti, da su se sve hurije već poudale, pa će reći: ‘Gospodaru moj, šta sad kad su već svi nastanili svoje dvore i uzeli ono što ih je sljedovalo?’ Zatim će mu se Uzvišeni Allah obratiti: ‘O sine Ademov, šta te može zadovoljiti od Mene? Je li ti dovoljno da imaš onoliko koliko je imao kralj od dunjalučkih kraljeva?’ ‘Kralj od kraljeva dunjaluka, pomislit će rob’, a zatim će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Allah će mu na to reći: ‘Toliko je tvoje, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko... pet puta...’ Nakon petog puta rob će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Zatim će Uzvišeni Allah reći: ‘Sve je to tvoje i još deset puta toliko... i tvoje je sve što ti duša poželi, i sve što ti se oku svidi.’ Allah, azze ve dželle, zatim će reći: ‘Zaželi robe Moj, zaželi, šta još želiš?’ On će tražiti govoreći: ‘Gospodaru moj, hoću to i to...’ Allah će mu reći: ‘To je tvoje...’ Rob će nastaviti: ‘Želim to i to...’ Allah će reći: ‘To je tvoje...’ Rob će dalje nastaviti: ‘Želim to i to...’, a Allah će reći: ‘To je tvoje..’ Kada izrekne sve želje (kojih se mogao sjetiti), Allah će mu reći: ‘A zar ne želiš to i to?’”


Oni nestrpljivi za Džennetom imaju svoje tajne koje ne poznaje niko drugi osim njihovog Gospodara, a ovo je samo dio onoga što se saznalo o njima i djelići njihovih tajni...

U Sahihu imama Muslima, od Abdullaha ibn Mes‘uda i Mugire ibn Šu’beta, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Musa, alejhis-selam, upitao svoga Gospodara: ‘Gospodaru moj, ko je najmanjeg stepena u Džennetu?’ Allah Uzvišeni obavijestio ga je o čovjeku koji će posljednji ući u Džennet. To je čovjek koji će prelaziti preko Sirata pa će malo posrnuti... pa će ga malo vatra opeći, pa kada pređe preko vatre, okrenut će se ka njoj i kazati: ‘Uzvišen neka je Onaj koji me spasio od tebe! Zaista me Allah opskrbio nečim čime nije opskrbio nikog od drevnih naroda niti od onih kasnijih.’ Tada će sjesti na ivicu Džehennema, a zaista se spasio od njega. Mislit će da nikom od ljudi nije data veća nagrada od onoga što je njemu dato. Pa, on se spasio od Vatre! Sjedeći tako, ugledat će drvo koje se visoko vinulo. Kada ga ugleda, reći će: ‘Gospodaru moj, stavi me pod ono drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega...’ Zatim će Allah, tebareke ve te‘ala, reći: ‘O sine Ademov, ako ti to dadnem, hoćeš li mi više išta tražiti?’ Rob reče: ‘Ne, moj Gospodaru’, pa će obećati da osim tog drveta neće tražiti ništa više... Allah će mu dati to što je tražio i staviti ga u hlad pod ono drvo, znajući da je vidio ono zbog čega se ne može strpjeti. Sjedeći pod tim drvetom, ugledat će drvo koje je bolje od prvog drveta, pa će reći: ‘Gospodaru moj, stavi me pod ono drugo drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega... A, tako mi Tvoje snage i uzvišenosti, ništa Ti više neću tražiti poslije toga...’ Potom će Allah, azze ve dželle, reći: ‘O sine Ademov, a zar mi nisi obećao da poslije ovog drveta nećeš više ništa tražiti?’ Čovjek odgovori: ‘Gospodaru moj, tako mi Tvoje snage i uzvišenosti, nikada ništa više neću tražiti...’ Pa će mu Allah dozvoliti da traži i opravdati ga, jer On, tebareke ve te‘ala, zna da je to nešto na čemu se čovjek ne može strpjeti, te mu Allah ispuni i drugu želju: stavio ga je pod drugo, veće drvo u čijem hladu je boravio i čiju je vodu pio... Sjedeći tako neko vrijeme, ugledao je treće drvo, jos veće i još ljepše, koje je bilo pored vrata Dženneta. Ovo drvo je bilo bolje od prva dva. Pokušao se čovjek strpiti, ali nije izdržao, te je rekao: ‘Gospodaru moj, stavi me pod ono treće drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega... A, tako mi Tvoje snage i uzvišenosti, ništa Ti više neću tražiti poslije toga...’ Na to će Allah, azze ve dželle, reći: ‘O sine Ademov, neću te iznevjeriti, ali zar Mi nisi obećao da nećeš više ništa tražiti?’ Čovjek će reći: ‘Jesam, Gospodaru moj, ali još ovo, i ništa Ti više neću tražiti. Uzvišeni Allah će ga opravdati i dati mu ono što je tražio... Sjest će ispod ovog drveta kraj Džennetskih vrata... Sada već čuje glasove stanovnika Dženneta i sve blagodati u kojima uživaju, sreću, zadovoljstvo... Šutjet će onoliko koliko je Allah želio da šuti, a zatim, kad više ne bude mogao izdržati, reći će: ‘Gospodaru, Gospodaru, uvedi me u Džennet!’ Allah, azze će dželle, Onaj čije su riznice nebesa i Zemlje, reći će mu: ‘O robe Moj, uđi u Džennet!’ Kada uđe, učinit će mu se da se Džennet napunio. Pomislit će da u Džennetu više nema mjesta za njega, da su ga popunili narodi koji su ga pretekli, da su svi džennetski dvorci već zauzeti, da su se sve hurije već poudale, pa će reći: ‘Gospodaru moj, šta sad kad su već svi nastanili svoje dvore i uzeli ono što ih je sljedovalo?’ Zatim će mu se Uzvišeni Allah obratiti: ‘O sine Ademov, šta te može zadovoljiti od Mene? Je li ti dovoljno da imaš onoliko koliko je imao kralj od dunjalučkih kraljeva?’ ‘Kralj od kraljeva dunjaluka, pomislit će rob’, a zatim će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’

Allah će mu na to reći: ‘Toliko je tvoje, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko... pet puta...’ Nakon petog puta rob će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Zatim će Uzvišeni Allah reći: ‘Sve je to tvoje i još deset puta toliko... i tvoje je sve što ti duša poželi, i sve što ti se oku svidi.’ Allah, azze ve dželle, zatim će reći: ‘Zaželi robe Moj, zaželi, šta još želiš?’ On će tražiti govoreći: ‘Gospodaru moj, hoću to i to...’ Allah će mu reći: ‘To je tvoje...’ Rob će nastaviti: ‘Želim to i to...’ Allah će reći: ‘To je tvoje...’ Rob će dalje nastaviti: ‘Želim to i to...’, a Allah će reći: ‘To je tvoje..’ Kada izrekne sve želje (kojih se mogao sjetiti), Allah će mu reći: ‘A zar ne želiš to i to?’”

Pogledaj, brate moj i sestro, kolika je milost Onoga koji je od milostivih Najmilostiviji! Napominje Svoga roba kakvih još ima blagodati kojih se nije sjetio!

“Svevišnji Allah reći će: ‘A zar ne želiš to i to?’ Rob će odgovoriti: ‘Želim, Gospodaru moj.’ Allah će reći: ‘Tvoje je!’ Allah će zatim reći: ‘A zar ne želiš ovo? Traži od Mene to i to...’ Pa će mu Allah dati sve što zaželi, a zatim mu dozvoliti da uđe u svoje dvorce i kuće. Kada uđe, doći će mu njegove dvije supruge hurije govoreći mu: ‘Hvala Allahu koji te je oživio za nas i nas oživio za tebe! Gledat će rob bogatstvo koje mu je dato, a zatim će reći: ‘Tako mi Allaha, nikom od blagodati nije dato ovoliko koliko je dato meni...’ To je čovjek sa najmanjom deredžom u Džennetu!”

Kada je ovo čuo Musa, a on je pitao Gospodara o čovjeku koji će imati najmanju deredžu u Džennetu, upitao je: “Gospodaru moj, pa ko je čovjek koji će biti na najvećem stepenu Dženneta?” Allah, tebareke ve te‘ala, reče: “Oni, o Musa, čija je plemenitost usađena Mojom rukom i Ja sam je zapečatio. Nije vidjelo oko, niti je uho čulo, niti će pomisliti ljudsko srce...” Kaže Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Najplemenitiji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” Neka je slava Allahu Uzvišenom!

Pripremio: Haris Hećimović (student na univerzitet “Ummul-Kurra” u Mekki)