Menu

Pravo značenje pobjede

Tema AkidaČitanje 12 minuta

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da'ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona zaslužuje veliku pažnju, jer će se musliman ili da'ija postaviti naspram nje onako kako ju je shvatio. Isto tako će krivo poimanje pobjede povući za sobom negativne posljedice, od kojih ćemo neke spomenuti.


Pogrešno shvatanje i požurivanje rezultata

Većina ljudi misli da da'ija ili musliman nije pobjedio ili nije uspio u svojoj da'vi, ukoliko nije ostvario svoje ciljeve kojima poziva, što dovodi do sumnje u njegov pravac i do toga da biva napušten, što nije ispravno shvatanje pobjede. Većina ljudi u početku svoje da've ili života, zacrtava sebi dobar program kojeg se drži, želeći ostvariti svoje ciljeve. Međutim, kada prođe određeno vrijeme, a on nije postigao ništa od toga ili je postigao nešto što u njegovim očima ne zaslužuje utrošeni trud, pribjegava mijenjanu ispravnog programa sa neispravnim, požurujući rezultate i ostvarivanje ciljeva. Razlog ovakvog ponašanja je krivo poimanje onoga što je njegova obaveza, tako da ukoliko ne ostvari ciljeve misli da nije uradio svoju obavezu, neshvatajući razliku između ta dva pojma.

Odstupanje od pravca zbog razočarenja

Zaista, zadnje generacije ovoga umeta neće uspjeti osim sa onim s čim su uspjele prve generacije. Musliman je obavezan da se drži pravca ehli sunneta vel-džema'ta, a to je ono na čemu je bio posljednji Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi drugovi, što potvrđuje vjerodostojna predaja: „Pridržavajte se moga sunneta i sunneta pravednih halifa, ...“ (Tirmizi 2713, hadis hasen sahih) Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: „I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili." (Al-An'am, 153.) Životni put i put da've je dug i težak, obasut preprekama, iskušenjima i problemima. Zbog toga je malo onih koji ostaju čvrsti i postojani na njemu, pridržavajući se svoga programa i pravca. Neki muslimani ili da'ije nakon određene pređene etape puta, ne nailaze kod ljudi na odziv, što izaziva određene sumnje i misli. Prvi put optužuje sebe, zatim svoj narod ili svoje slijedbenike i pomagače, da bi na kraju dospio do toga da kaže: 'Sa ovim narodom ne koristi raditi, ne odazivaju se da'iji ili opominjaču... dosta mi je... ja sam najpreči sebi,' krivo shvativši ajete: „Ti nisi du‍žan da ih na Pravi put izvedeš, Allah izvodi na Pravi put koga On hoće“ ( Prijevod značenja Al-Bekara, 272), „O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.“ (Prijevod značenja Al-Ma'ida, 105) Tako da na kraju gubi nadu za svoj narod i njihovu uputu, ostavljajući da'vu. Prava definicija pobjede Zasigurno najbolju i najprecizniju definiciju pobjede naći ćemo u prvom izvoru naše vjere, u Kur'anu. Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: „Mi ćemo doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu i na Dan kada se dignu svjedoci.“ (Al- Mu'min, 51) i „... a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.“ (Ar-Rum, 47) Kao što vidimo Allah, subhanehu ve te 'ala, se obavezao da pomogne Svoje robove. Da'ija je pobjednik još na dunjaluku prije ahireta, bio on poslanik ili obični musliman. Međutim, kako znamo putem Kur’ana i sunneta, neki poslanici su ubijâni i masakrirani kao što je Jahja, alejhisselam. Neki su učinili hidžru jer su bili meta svoga naroda kao Ibrahim, alejhisselam. 'Isa, alejhisselam, biva uzdignut jer ga je njegov narod želio ubiti. Takođe, vidimo mu'mine kako su izloženi patnjama i ugnjetavanju. Neki od njih bivaju bačeni u jame, kao što je Ashabul-Uhdud, dok su neki preselili kao šehidi. Zbog svega ovoga, neko će se upitati gdje je ta obećana pobjeda na dunjaluku ukoliko znamo da naš Gospodar ne iznevjerava svoje obećanje? Odgovor je veoma prost, a to je da je nedoumica nastala kod nas samih, nakon što smo pobjedu sveli na jedan njen oblik, a to je ''očevidna pobjeda'' i ''pobjeda vjere'', što svakako nije jedini oblik pobjede koju je Allah, dželle ša'nuhu, obećao Svojim robovima. Da bi nam bilo jasnije i da bi znali da pobjedi pripada više oblika, pokušaćemo u narednim redovima da spomenemo neke oblike pobjede.

Direktna pobjeda i propast lažljivaca

Primjer ovoga je pobjeda Davuda, alejhisselam, „... i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo ...“ (Prijevod značenja Al-Bekara, 251), i Sulejmana, alejhisselam, „'Gospodaru moj' - rekao je – 'oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu bogato daruješ'“ (Prijevod značenja Sad, 35), i Musaova, alejhisselam, nad Faraonom „... a sa zemljom sravnismo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli.“ (Prijevod značenja Al-A'raf, 137), i našeg poslanika, „Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.“ (Prijevod značenja Al-Feth, 1) Ova vrsta pobjede je prvo što se podrazumijeva pod pobjedom, jer je ljudi vide i očita je. Takođe pobjeda ostalih vjerovjesnika i onih koji povjerovaše sa njima, kao što je Allah spasio Nuha, alejhisselam, i uništio njegov narod: „I on je Gospodara svoga zamolio: 'Ja sam pobijeđen Ti se osveti!' I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila.“ (Prijevod značenja Al-Kamer, 10-11) Zatim, Hudov narod: „I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze Naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali.“ (Prijevod značenja Al-a'raf, 72) I Salihov narod: „I zadesi ih strašan potres i oni u svojoj zemlji osvanuše mrtvi, nepomični.“ (Prijevod značenja Al-A'raf, 78) I Lutov narod: „I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali.“ (Prijevod značenja Al-A'raf, 84) I Šu'ajbov narod: „I oni su nastavili da ga u laž utjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednoga strašnoga dana.“ (Prijevod značenja Aš-Šuara, 189) Trebamo napomenuti šta se desilo sa ubicama Jahje, alejhisselam, i onima koji su to pokušali uraditi sa 'Isaom, alejhisselam. Mufesir Taberi tumačeći ajet: „Mi ćemo doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu i na dan kada se digu svjedoci.“ (Prijevod značenja Al-Mu'min, 51), kaže da će se osvetiti ubicama vjerovjesnika poslije njihove smrti, kao što je to uradio sa ubicama Jahje, alejhisselam, putem Buhtenasra i sa onima koji su to pokušali uraditi sa 'Isaom, alejhisselam, putem Rimljana. (Tefsir Taberi)

Poraz kojeg ljudi smatraju je u stvari pobjeda

Kao što je ubistvo, zatvor, protjerivanje, uznemiravanje. Zar pogibija muslimana nije šehadet i to je jedna od najvećih pobjeda i uspjeha. Šehadet kao jedna od najvrijednijih nagrada, kao što se desilo sa dječakom mu'minom, kada njegov narod izgovori poslije njegove smrti: „Povjerovali smo u Allaha, Gospodara dječaka.“ Primjer iz bližeg vremena je Sejid Kutub koji je rekao: „Naše riječi i mišljena će ostati nepomični leševi, pa kada umremo na ispravnom putu i zalijemo ih krvlju, oživjet će i raširiti se među živim.“ Lijepa spomen muslimana ili da'ije poslije njegove smrti znači mnogo. Ibrahim, alejhisselam, je rekao: „I učini da me po lijepom spominju oni koji će poslije mene doći.“ (Prijevod značenja Aš-Šuara, 84) Pobjeda, takođe, biva u progonu, a za to je primjer našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ako ga vi ne pomognete - pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode ...“ (Prijevod značenja At-Tevba, 40) Ta pobjeda se sastoji u tome da ga je Allah spasio i zaštitio od mušrika, prelazak u okolinu koja mu dozvoljava činjenje da've za razliku od Meke, izgradnja islamske države, propisivanje džihada i ulazak ljudi u islam u skupinama.

Postojanost u načelnim principima

Ovo znači preći preko svojih strasti, prevazići prepreke snažno i postojano. Ne može se ostvariti niti ijedna pobjeda osim poslije ovoga. Pogledaj primjer Ibrahima, alejhisselam, bacaju ga u vatru, ali on izlazi kao pobjednik: „I htjedoše da ga na muke stave, ali Mi njih učinismo poniženim.“ (Prijevod značenja As-Saffat, 98) Ashabul-Uhdud bivaju bačeni u vatru, međutim oni ne prihvataju cinkanje u vjeri i daju prednost smrti na Allahovom putu, što je ustvari stvarni trijumf: „A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnog i Hvale dostojnog vjerovali.“ (Prijevod značenjaAl-Burudž, 8)

Trijumf sa snažnim argumentima i ispravnim dokazima

Mufesiri kao što su Taberi i Sudi tumače ajet: „A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima: 'Oni će biti doista potpomognuti.'“ (Prijevod značenja As-Saffat, 171-172), kao pobjedu koja je sa argumentima i dokazima. Ovaj vid pobjede nalazimo i u drugom ajetu: „To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo.“ Ovdje su viši stepeni pobjeda, kao što je to slučaj i sa ajetom u kojem se Ibrahim raspravlja sa nevjernicima da bi se desilo na kraju: „... I nevjernik se zbuni ...“ (Prijevod značenja Al-Bekara, 258) Ovdje je zbunjenost trijumf sa argumentima, boljom i uspješnijom raspravom.

Pobjeda nije ograničena niti vremenski niti prostorno

Vrijeme pobjede je dunjaluk pa, zatim ahiret, a prostor je široka Allahova zemlja. Tako da, musliman ili da'ija biva tlačen u jednom mjestu, dok u drugom pobjeđuje. Divan primjer ovoga jeste primjer našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji biva tlačen u Mekki da bi pobjedio u Medini, a nakon toga pobjeđuje i u Mekki. Musa, alejhisselam, biva tlačen u Egiptu kod faraona, a trijumfuje na drugom mjestu. Šejhul-Islam ibnu-Tejmijje, Allah mu se smilovao, umire u zatvoru, međutim njegova da'va nakon izvjesnog vremena preplavlja horizonte i širi se i dan danas. Pobjeda biva, takođe, zaštita muslimana ili da'ije i sprečavanje neprijatelja da dođu do njega: „O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga,a ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah će te od ljudi štititi. Allah doista neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.“ (Prijevod značenja Al-Maida, 67)

Zaključak

Kako smo mogli uvidjeti, pojam pobjede je širok i raznolik, nije nam dozvoljeno da pojam pobjede svedemo na jedan njegov vid ili oblik jer ćemo zasigurno zapasti u negativne poslijedice, koje su spomenute u uvodu teksta.

Autor: Nasir Omer (Hakiketu-Intisar) Pripremio i preveo: Osman Smajlović, prof. (univ. "Ummul-Qura", Mekka)