Menu

Preciznost i temeljitost u činjenju djela

Tema Da'vaČitanje 12 minuta

U cijelome svijetu dominira natjecanje na polju kvaliteta i uvođenja različitih standarda. Međutim, da li smo se mi muslimani zapitali kako islam gleda na kvalitet, tj. na preciznost i temeljitost u činjenju djela. Sa sigurnošću se može reći da islam podstiče na kvalitetno i detaljno činjenje djela u svim sferama života, kako dunjalučkim tako i ahiretskim.

Allahovo savršenstvo

Uzvišenom Allahu pripada potpuno savršenstvo. Njemu ne dolikuje manjkavost. Njegova savršena stvorenja ukazuju na Njegovu svemoć, sveznanje i savršenstvo. Allah je stvorio stvorenja u najljepšem i najpotpunijem obliku, koji im omogućava djelovanje, radi kojeg su i stvorena: Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite!” (En-Neml, 88). Koliko god se neko trudio da nađe određenu manjkavost u Allahovom stvaranju, neće je naći: “Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran” (El-Mulk, 2–3), jer Uzvišeni Allah stvara sve sa mjerom: “Mi sve s mjerom stvaramo” (El-Kamer, 49). Veliki islamski učenjak Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Naš Gospodar voli Svoja imena i savršena svojstva, a također voli i ono šta povlače sa sobom kao i njihove tragove na Njegovim robovima. On je lijep i voli ljepotu. On je El-Afuvv – Onaj koji mnogo oprašta i voli oprost. On je plemenit i voli plemenite i darežljive osobe. Sveznajući voli učene osobe. Vitr – jedan voli neparnost. Jak mu’min (imanska snaga) draži Mu je od slabog mu’mina. Strpljivi voli strpljive. Eš-Šekur – Onaj koji za malo djela obilno nagrađuje voli zahvalnost." (Uddetus-sabirin)

S obzirom na to da je Allah savršen i da sve stvara poptuno, On sigurno voli precizno i temeljito činjenje djela i maksimalno zalaganje u tom pogledu, pa čak to i naređuje.


Ihsan u svim postupcima i situacijama

Uzvišeni Allah naredio je Svojim robovima ihsan u svim stvarima, riječima i djelima: “...i dobro činite (ihsan) – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine” (El-Bekara, 195). Termin ihsan označava upotpunjavanje i preciznost, što je ujedno jedan veliki cilj šerijata. Šerijat preferira ihsan do te mjere da ga propisuje i naređuje u svim stvarima, čak kada se radi i o klanju životinja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista je Allah propisao ihsan (lijepo postupanje) u svakoj prilici: pa kada ubijate, ubijajte lijepo (dostojanstveno), a kada koljete, koljite lijepo i neka onaj koji hoće da kolje (neku životinju), prvo naoštri svoj nož i neka lahko zakolje svoju žrtvu.” (Muslim)

Asim b. Kelejb, radijallahu anhu, prenosi od svoga oca da je rekao: “Prisustovao sa dženazi sa svojim ocem, kojoj je prisustovao i Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Bio sam dječak koji razumije i poima. Donesen je mrtvac do kabura, međutim, nisu ga mogli spustiti u njega. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio im je: ‘Izravnajte kabur.’ Kada su ljudi pomislili da je to sunnet, okrenuo im se i rekao: Ravnanje kabura ne koristi i ne šteti mrtvoj osobi. Međutim, Uzvišeni Allah voli od osobe koja nešto radi da upotpuni svoje djelo.’” U drugoj verziji navodi se: “Međutim, Uzvišeni Allah voli kada neko od vas radi određeno djelo da ga upotpuni.” (Bejheki, Šuabul-iman, a šejh Albani rekao je da je hadis hasen) Izraz “djelo” u ovom hadisu naveden je u neodređenom obliku, što ukazuje na opći karakter djela, a to znači da obuhvata svaki vid djelovanja i rada, bilo da se tiče dunjaluka ili ahireta.

Poslanički primjer

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo je svoj primjer i primjer prijašnjih poslanika, rekavši: “Primjer mene i ostalih poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi zgradu, koju uljepšava i dotjeruje, osim mjesta jedne cigle u ćošku. Obilazeći oko nje i diveći joj se, ljudi rekoše: ‘Još samo da ima ova cigla.’ Pa, ja sam ta cigla, ja sam pečat svim vjerovjesnicima” (Buhari i Muslim). Ovaj hadis ukazuje na prirodu ljudi, ljubav prema upotpunjavanju i preciznosti, i podstiče na izgradnju ove osobine.

Kur’an i usavršavanje

Živjeti uz plemeniti Kur’an, Allahov govor, obaveza je svakog muslimana i muslimanke. Svaki vjernik obavezan je da nauči ispravno učiti Kur’an i da se potrudi da napamet nauči što više kur’anskih sura. Međutim, musliman sebi ne bi trebao dopustiti da njegov odnos prema Kur’anu bude formalan. Zbog toga nalazimo da su islamski učenjaci postavili pravila učenja Kur’ana, utemeljili su tefsirsku nauku, kur’anske znanosti i slično, sve sa ciljem da se upotpuni odnos prema plemenitom Kur’anu. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj koji vješto uči Kur’an bit će u društvu plemenitih i časnih pisara” (Buhari i Muslim). U ovom hadisu, kroz primjer učenja Kur’ana, ukazuje se na poželjnost vještog, kvalitetnog i preciznog činjenja djela i na potrebu njihovog upotpunjavanja.

Upotpunjavanje abdesta

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče vjernike na upotpunjavanje abdesta: “Onaj koji se abdesti i upotpuni svoj abdest, njegovi će grijesi izaći iz njegovog tijela, čak i oni koji se nalaze ispod nokata” (Muslim); “Ko se abdesti za namaz i upotpuni svoj abdest, a potom se zaputi da klanja obavezni namaz, koji i klanja u džematu, bit će mu oprošteni prethodni (mali) grijesi” (Muslim); i kaže: “Moj će ummet doći na Sudnjem danu, a imat će bjelinu na licu i bjelinu oko članaka od uzimanja abdesta” (Buhari i Muslim); “Hoćete li da li da vam ukažen na ono što će vam obrisati grijehe i uvećati vam stepene?” Prisutni su odgovorili: “Svakako, Božiji Poslaniče!”, a on reče: Temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog namaza (u džamiji), to vam je istinski ribatbdijenje na granicama (na Allahovom putu)!” (Muslim); “Koji se god musliman abdesti, pa upotpuni abdest, a potom skrušeno klanja dva rekata, njemu ulazak u Džennet postaje obavezan.” (Muslim)

Upotpunjavanje abdesta znači da osoba u potpunosti opere ili potare sve dijelove tijela koji se peru ili potiru prilikom abdesta. Potrebno je temeljito oprati vodom dijelove tijela, a ne formalno nakvasiti vodom: “Teško se petama od džehennemske vatre!” (Buhari), odnosno teško osobama koje u potpunosti ne operu stopala.

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na upotpunjavanje kupanja petkom: “Ko se petkom okupa i upotpuni svoje kupanje, i očisti se i upotpuni svoje čišćenje, i obuče svoju najbolju odjeću i namiriše se, onoliko koliko mu je Allah odredio, a potom prisustvuje džuma-namazu i ne poigrava se i ne razdvoji dvojicu (u safu), bit će mu oprošteni (mali) grijesi između tog i sljedećeg džuma-namaza.” (Ahmed)

Namaz

Uzvišeni Allah kaže: “Obavljajte namaz!” (El-Bekara, 43). Naredba obavljanja namaza – “ikame”, ne odnosi se na puko pregibanje, već označava davanje punog prava svakom dijelu namaza: tekbirima, stajanju, učenju, rukuu, sedždi, tešehhudu i svi ostalim dijelovima namaza. Klanjač mora biti prisutan i skrušen tokom cijelog namaza.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek ušao u džamiju, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je u džamiji. Čovjek je prvo klanjao, a potom prišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i poselamio ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj, jer ti nisi klanjao!” Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je ponovo došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i poselamio ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovo je odgovorio na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj, jer ti nisi klanjao!” Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prva dva puta, potom je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i poselamio ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao!” To se ponovilo tri puta. Treći put čovjek je rekao: “Tako mi Onoga koji te poslao sa Istinom, ja ne znam drugačije, poduči me.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, zatim prouči od Kurana ono što ti je najlakše, zatim otiđi na rukūu i ostani dok se potpuno ne smiriš, potom se vrati sa rukūa dok se potpuno ne ispraviš, zatim otiđi na sedždu i ostani na sedždi dok se potpuno ne smiriš, zatim se vrati sa sedžde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš, zatim ponovo učini sedždu i ostani dok se potpuno ne smiriš, i tako postupaj dok ne završiš namaz.(Buhari i Muslim)

Upotpunjavanje kupanja umrlog

U pogledu kupanja umrle osobe i kopanja kabura, Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Kada neko od vas zamotava svoga brata u ćefine, neka to uradi na najbolji način!” (Muslim); Kopajte i produbite na najbolji način(Nesai, hadis je vejrodostojan). Postavlja se logično pitanje zašto se podstiče na pridavanje pažnje lijepom umoravanju u ćefine i kopanju kabura? Da li to koristi umrlom? Zar njegovo tijelo i bijeli ćefini neće biti hrana crvima? A zar se izravnani kabur neće se srušiti?

Upotpunjavanje

ostalih djela

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je plemenitom ashabu Zejdu b. Sabitu, Allah bio zadovoljan njime, da nauči hebrejski jezik, kako bi mu mogao pisati i čitati njihova pisma. Zejd, Allah bio zadovoljan njime, naučio je jezik za samo petnaest dana, o čemu je sam rekao: “Usavršio sam njihov jezik.” (Tirmizi i Ebu Davud, hadis je vjerodostojan)

Usavr

šavanje prilikom gradnje

Uzvišeni Allah naveo je primjer gradnje Zulkarnejna: “Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. ‘O Zulkarnejne’, rekoše oni, ‘Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.’ ‘Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao’, reče on. ‘Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa!’ I kad on izravna dvije strane brda, reče: ‘Pūšite!’ A kad ga usija, reče: ‘Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem.’ I tako oni nisu mogli ni da ga pređu niti su ga mogli prokopati” (El-Kehf, 93–97). Sulejman, alejhis-selam, prilikom dočeka kraljice Sebe, napravio je stakleni dvorac: “‘Uđi u dvoranu!’, bi joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. ‘Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!’, reče on. ‘Gospodaru moj’, uzviknu ona, ‘ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!’” (En-Neml, 44)