Menu

Put do pobjede i uspjeha

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Da bismo ostvarili pobjedu i uspjeh, potrebna nam je skupina ljudi koja je svjesna da je za uspjeh i pobjedu potrebno postupati u skladu sa zakonima koje je propisao i odredio Uzvišeni Allah. Pobjeda pripada vjernicima! Vjernici su plod kur’anskog učenja, ljudi jasnog plana i pravca, ljudi koji se podižu i odgajaju na jasnim i čvrstim dokazima.


Zatraži pomoć od Allaha

Nema sumnje da pomoć dolazi samo od Uzvišenog Allaha. Koga Allah pomogne, taj nikada ne može doživjeti poraz. A koga Allah ostavi na cjedilu, njemu nema pomagača pa makar uz njega bio sav dunjaluk. Uzvišeni Allah kaže:

“Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!”

(Alu Imran, 160);

“I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: ‘Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista silan i mudar’”

(El-Enfal, 9–10).

Allah nas je podučio i obradovao da, iako smo malobrojni, možemo nadmašiti i pobijediti mnogobrojnije od nas. Allah kaže:

“I kad Talut vojsku izvede, reče: ‘Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke; onaj ko se napije iz nje – nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je.’ I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali – povikaše: ‘Mi danas ne možemo izaći nakraj sa Džalutom i vojskom njegovom!’ Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći rekoše: ‘Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!’ A Allah je na strani izdržljivih.”

(El-Bekara, 249)

Za pobjedu nisu potrebni samo vojska i oružje, već snaga imana i ubjeđenje u zakone Allahove pomoći. Allah je pomogao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog druga Ebu Bekra, radijallahu anhu, u pećini kada nisu imali sa sobom oružanu vojsku, ali su imali jekin – čvrsto ubjeđenje u Allahovu pomoć i zaštitu. Uzvišeni Allah kaže:

“Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’, pa je Allah spustio smirenost na druga njegovog, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.”

(Et-Tevba, 40)

Pomozi Allaha, Allah će te pomoći

Ko Allaha pomaže, Allah će pomoći njega. Ako pomognemo Njegovu vjeru, uzdizanjem Njegove riječi – da bude gornja, kao i suđenjem po Njegovom zakonu, dobit ćemo Allahovu pomoć poslije koje poraza nema.

Allah nas obavještava da su vjernicima za dobivanje Njegove pomoći neophodni iman i spremnost da budu radnici na Allahovom putu. Onaj koji vjeruje u Allaha, on već pomaže Njega, Uzvišenog, i samim tim postaje jedan od Njegovih radnika, boraca. Uzvišeni Allah kaže:

“O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti”

(Muhammed, 7);

“A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, ta Allah je, zaista, moćan i silan”

(El- Hadždž, 40).

Budi vjernik, Allah će te pomoći

Allahova je pomoć namijenjena vjernicima, niko je drugi ne može dobiti osim njih. Gospodar nebesa i Zemlje kaže:

“A dužnost nam je bila vjernike pomoći.”

(Er-Rum, 47)

Allah, dželle šanuhu, pomaže vjernike na različite načine, na načine koje zaslužuju samo Njegovi robovi.

• Allah je pomogao vjernike tako što im je poslao nevidljivu vojsku meleka. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: ‘Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju’”

(El-Enfal, 12);

“Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje niste vidjeli poslao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio”

(Et-Tevba, 26).

• Allah je pomogao vjernike tako što im je kao vid pomoći poslao prirodne nepogode. Naprimjer, Allah je poslao vjetar na mušrike u Bitki na hendeku. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali”

(El- Ahzab, 9);

“I s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi vaša srca jakim učinio i njome korake učvrstio”

(El- Enfal, 11).

• Allah je pomogao vjernike tako što je dao da postupci njihovih neprijatelja budu pomoć vjernicima, i ovakvu pomoć dobili su vjernici u sukobu sa židovima plemena Benu Nadir. Uzvišeni kaže:

“On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste razumom obdareni!”

(El-Hašr, 2)

Ali, da bismo koračali putem pobjede i uspjeha, moramo znati da vjernicima pomoć dolazi od Allaha sve dok su u pomoći Njemu, Uzvišenom.