Menu

Sunen Ibn Madže

Tema AhlakČitanje 11 minuta

Jedno od najpoznatijih djela Ibn Madže, Allah mu se smilovao, jeste zbirka hadisa koja zauzima šesto mjesto među šest poznatih zbirki čiji je zajednički naziv el-kutubus-sitte. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja u pogledu naziva ove zbirke hadisa. Neki su je nazvali Sunenu Ibni Madže i pod ovim nazivom štampane su verzije Muhammeda Fuada Abdulbakija, Muhammeda Mustafe el-Azamija i Hašije Sindi. Drugi naziv za ovo djelo je Es-Sunen, kako se navodi u biografiji Ibn Madže (Et-Tedvinu fi ahbari Kazvini, 2/49., Tehzibul-kemali, 27/41). Zehebi bilježi od Ibn Madže da je rekao: "Ovaj Es-Sunen pokazao sam Ebu Zuri..." (Tezkiretul-huffaz, 2/636), iz čega se zaključuje da ga je sam autor nazvao Es-Sunen, što ukazuje na to da je ovaj naziv autentičan, a Allah najbolje zna. Postoje i drugi nazivi za ovo djelo, ali za njih ne postoji dokaz, kao što su: Sunenul-Mustafa, El-Musannef, Es-Sahih itd.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike