Menu

Tefsir sure El-Fil

Tema Kur'anČitanje 11 minuta
(1) Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
(2) Zar lukavstvo njihovo nije upropastio
(3) i protiv njih jata ptica poslao,
(4) koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
(5) pa ih kao izjedeno lišće učinio?

Sastav sure

Sura El-Fil je 105. sura u Kur’anu i ima 5 ajeta, 20 riječi i 96 harfova. (Hazin, Alauddin Ali b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-Te’vil fi meanit-tenzil)

Što se tiče redoslijeda objave, sura El-Fil je 19. sura i objavljena je nakon sure El-Kafirun, a prije sure El-Alek ili sure Kurejš. (Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir)


Ime sure

Naziv El-Fil dobila je po tome što govori o događaju kada je kršćanski vladar Ebreha iz Etiopije sa svojom vojskom, koju je predvodio slon, krenuo da sruši časnu Kabu. Za slona u arapskom jeziku se koristi riječ fil. (Ahmed b. Ali, Es-Suverul-Kur’anijje ve esmauha el-dželijje)

Uglavnom je poznata po nazivu El-Fil, ali se ponekad koristi i naziv Elem tere, kako je ovu suru imenovao imam Buhari u svom Sahihu, te kako se prenosi od Ubejja b. Ka’ba i drugih ashaba, radijallahu anhum.

Vrsta sure

Komentatori Kur’ana imaju jednoglasno mišljenje u pogledu toga da je ova sura mekanska sura. Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Sura Elem tere kejfe feale Rabbuke bi ashabil-fil objavljena je u Meki. (Sujuti, Ed-Durrul-mensur, prenoseći od Ibn Merdevejha.)

Povezanost sure s prethodnom surom

U prethodnoj suri El-Humeze Uzvišeni Allah spominje osobe koje se ismijavaju vjernicima zbog njihove vjere i pojašnjava da im imetak koji skupljaju i kojim se ponose kod Allaha ništa neće pomoći niti imalo koristiti.

Zatim, Svevišnji Allah u ovoj suri spominje kazivanje o vlasnicima slona, odnosno Ebrehinoj vojsci koja se ponosila svojom snagom i moći, kojom su htjeli porušiti Allahove svetinje, pa ih je Allah kaznio najsićušnijim i najslabijim stvorenjima, ptičicama, te im njihova slava, snaga niti brojnost ništa nisu pomogli. (Dr. Vehbe Zuhajli, Tefsirul-Munir)

Tematika sure

Sura El-Fil svojim sadržajem se ograničava na pojašnjenje kazivanja o drugovima slona, odnosno Ebrehinoj vojsci koju je predvodio slon, a koji su krenuli da sruše Kabu. Ta se vojska oslanjala na svoju snagu i moć, smatrali su da nema sile koja im se može oduprijeti i ispriječiti na njihovom putu i omesti njihov plan. Ali, Uzvišeni i Svemoćni Allah uništio ih je i pojasnio im koliko su moćni kada je na njih poslao jata sićušnih ptica koje su u svom kljunu i svojim kandžama nosile kamenje, a zatim ga puštale na Ebrehinu vojsku i svaki pogođeni tim kamenom padao na tlo i istovremeno se raspadao, te su izgledali poput rastočenog, izjedenog lišća. (Dr. Vehbe Zuhajli, Tefsirul-Munir)

Cilj objave sure

Sura El-Fil ima za cilj da ukaže na Allahovu svemoć kojom je Uzvišeni sačuvao Kabu, te Njegovu brigu za njom, Kabom, koja će biti izvor tevhida i mjesto zadnje objave i poslanstva.

Mi iz toga trebamo uzeti pouku te biti zahvalni Njemu, Uzvišenom. (Ahmed el-Kadi, El-Muhtesar fi Tefsiril-Kur’anil-kerim; Et-Tefsirul-Akadi li džuz Amme)

Komentar sure

(1) “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!?”,

tj. zar do tebe, o Muhammede, nije dospjela vijest, zar nisi sigurno i pouzdano saznao, i postao ubijeđen kao da si to gledao svojim očima, kako je Allah postupio s drugovima slona koji su namjeravali srušiti Kabu?

Pitanje u ajetu izrečeno je tako da aludira na potvrdan odgovor, a upućeno je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i svima drugima nakon njega.

Zašto se ovo kazivanje ne ponavlja u Kur’anu na drugim mjestima kao što je slučaj s drugim kazivanjima? Zbog toga:

● što Ebreha i njegova vojska nisu uništeni zbog toga što su poricali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odbijali ga slijediti;

● kako se tim kazivanjem mnogobošci Meke ne bi umislili i hvalisali svojim položajem kod Allaha, kako su se hvalisali da oni hrane i poje hadžije pa je Uzvišeni Allah objavio: “Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na Pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.” (Et-Tevba, 19)

Ebu Hajan, rahimehullahu teala, kaže: “Drugovi slona su bili Ebreha b. Sabah el-Habeši i njegova vojska. Ono na što ukazuju predanja i što smatra većina komentatora jeste da je bio samo jedan slon.”

Dahhak kaže: “Bilo je osam slonova, a kažu da ih je bilo dvanaest, dok neki čak kažu da ih je bilo hiljadu. Ispravno je mišljenje većine komentatora Kur’ana. Kaže se da je vojnika bilo 60.000, a Allah najbolje zna.

(2) “Zar lukavstvo njihovo nije upropastio...”

Ovo je blagodat koju je Allah ukazao Kurejšijama kada je od njih odvratio vlasnike slona, sačuvao Kabu, njihove spletke omeo i vratio ih njima samima. Smatrali su da im se niko ne može suprotstaviti i omesti ih namjeri da sruše Kabu, ali se upravo to desilo njima: Allah je uništio njih.

(3) “i protiv njih jata ptica poslao”,

tj. Uzvišeni Allah uzastopno je slao na njih jata ptica, jedna za drugim, sa raznih strana, u velikom broju, a svaka ptica sa sobom je nosila tri kamena: jedan u kljunu i dva u kandžama.

(4) “koje su na njih grumenje od gline pečene bacale...”

Kaže se da je kamenje bilo sidždžil/pečena glina koja se stvrdnula i da je na svakom kamenu bilo ispisano ime osobe za koju je namijenjen taj kamen. Kaže se da im je ovo kamenje padalo na glave, a izlazilo na stražnji dio tijela, komadalo ih i trgalo, ili sve iz njih izbacivalo napolje da bi izgledali šuplji poput ljuske iz koje zrno ispadne.

Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao: “Nakon što bi ove ptice bacile kamenje koje su sa sobom nosile, Allah bi poslao vjetar koji bi snažno puhnuo u kamenje i potjerao ga, tako da ono nije ni na koga palo a da on i nije umro.” (Kurtubi, El-Džamiu li Ahkamil-Kur’an)

(5) “pa ih kao izjedeno lišće učinio?”

Riječ asf ima više značenja:

● ono što ostane od žitarica kada među njih uđe stoka pa ih pojede i povalja,

● listovi koje su crvi rastočili,

● slama koja ostane od žitarica nakon što se one pojedu,

● ljuska u kojoj se nalazi zrno pšenice koja ostane prazna nakon što se zrno iz nje izvadi,

● ono što je tako lahko i bezvrijedno da ga vjetar raznosi na sve strane.

Uzvišeni Allah ih je sve pobio, rastrgao u komade, učinio bezvrijedne, neprimijetne poput onoga što se nogama gazi, ili onoga što vjetar nosi! Svi su pobijeni, osim Ebrehe i malog broja uz njega koje je Allah ostavio u životu da prenesu drugima šta se desilo s njima, pa nakon što su ispričali svoj slučaj, i oni su umrli u teškim mukama.

Poruke sure

● Uzvišeni Allah kroz ovu suru pruža podršku Svome Poslaniku i bodri ga da se strpi na uznemiravanju nevjernika Kurejšija, jer je i prije njih bilo onih koji su se uzdizali nad Allahom i Njegovom vjerom. Allah je sačuvao Kabu pa kako da ne sačuva Svoga Vjerovjesnika?!

● Onaj ko uznemirava Allahove štićenike i ruši Allahove svetinje, onaj koji želi da utrne Allahovo svjetlo, istinu, neće se dobro provesti, njegove spletke koje kuje vratit će se njemu i od njih će stradati.

● Svevišnji Allah ovom surom podsjeća nevjernike Kurejšije šta je uradio sa Ebrehom, dakle, podsjeća ih da je On uništio Ebrehu i njegovu vojsku, i zaštitio Kabu, a da je nisu sačuvali njihovi kipovi! Njihovi preci tada su dozivali Allaha, nakon čega su jasno svojim očima gledali Allahovu svemoć, pa zašto se Kurejšije ne vrate iskreno Allahu, jedinom istinskom Bogu, a ostave se lažnih božanstava koja im ništa ne mogu koristiti?!

● Kazivanje o stradanju Ebrehe i njegove vojske pouka je svim oholnicima i mrziteljima Allahove vjere.

● Sura El-Fil je dokaz da će još na dunjaluku biti ponižen onaj ko se oholi.

● Sura El-Fil jasno govori o Allahovoj svemoći i pojašnjava da se Allahovoj snazi ništa ne može suprotstaviti, te podstiče vjernike da pomoć traže samo od Allaha. Allah daje vjerniku izlaz odakle se on i ne nada.

● Sura El-Fil pojašnjava da će Allah ljude koji ostave svoju vjeru i počnu je miješati sa mnogoboštvom, poniziti šaljući im neprijatelja sa strane.

● Ova sura govori i o posebnosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od kojeg su se tadašnje Kurejšije okretale i u laž ga utjerivale. Ovaj događaj bio je priprema i nagovještaj dolaska Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on, po najvjerodostojnijim predanjima, rođen upravo te godine.

Vlasnici slona bili su kršćani i njihova vjera bila je ispravnija od idolopoklonstva u kojem su bili ogrezli Kurejšije. Ali, Allah nije pomogao Kurejšije protiv Abesinaca zato što su oni bili bolji od njih, nego zato da bi zaštitio Kabu. U tome se krije poruka da će čovjeku koristiti samo vjerovanje u Allaha i poštivanje Allahovih svetinja, a najveće Allahove svetinje jesu Allahova Riječ i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

● Sura El-Fil ukazuje nam na vrijednost Kabe kod Uzvišenog Allaha, te poručuje da vodimo brigu o njenoj svetosti i o svojoj vjeri u Allaha. Kada se čovjek okrene od Allahove vjere, kada se Kaba ne bude vrednovala i njen obilazak napustio, Allah će poslati upravo ponovo iz Etiopije onoga koji će je kamen po kamen rušiti.

Allaha molim da sačuva našu vjeru i Svoju kuću, Bejtullah, od neprijateljskih spletki, a On je nad svim svemogući!

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.