Menu

Tefsir sure El-Mulk (1–5 ajeta)

Tema Kur'anČitanje 17 minuta

Sura El-Mulk je 67. sura po redoslijedu kur’anskih sura. Nalazi se u Mushafu od 562. do 564. stranice. Prije nje nalazi se sura Et-Tahrim, a poslije nje sura El-Kalem.

Po redoslijedu objave, sura El-Mulk je 76. sura. Objavljena je nakon sure El-Mu’minun, a prije sure El-Hakkah. (Vidjeti: Ibn Ašur Muhammed Tahir b. Muhammed et-Tunisi, Tahrirul-Ma’nes-sedid ve tenvirul-aklil-džedid min Tefsiril-Kitabil-medžid)

Sastoji se iz 30 ajeta, 330 riječi i 1.313 harfova. (Vidjeti: Hazin, Alauddin Alija b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-tev’il fi meanit-tenzil)

Prema mišljenju učača Hidžaza, sura El-Mulk ima 31 ajet, dok prema ostalim učačima ima 30 ajeta. Razilaze se oko 9. ajeta, pa ga učenjaci Hidžaza dijele na dva ajeta, dok ga ostali smatraju jednim ajetom. (Vidjeti: Ebu Amr ed-Dani el-Endelusi, El-Bejan fi addi ajil-Kur’an)

Sa surom El-Mulk počinje 29. džuz Kur’ana poznat kao džuz Tebareke, koji je tako nazvan po početku sure El-Mulk.


Vrsta sure

Sura El-Mulk je mekanska sura, po konsenzusu komentatora Kur’ana, s tim da Sujuti, rahimehullah, spominje iznimno mišljenje da je sura medinska, ne navodeći čije je to mišljenje. (Vidjeti: Ibn Atijja, El-Muharrerul-Vedžiz; Ibn Dževzi, Zadul-Mesir; Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an; Behavi, Mealimut-tenzil; Ševkani, Fethul-Kadir)

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “U Meki je objavljena sura Tebarekellezi bi jedihil-mulku.” (Sujuti, Ed-Durrul-mensur)

Imena sure

Najčešće ime za ovu plemenitu suru je sura El-Mulk. Tako ju je imenovao i imam Buhari u svom Sahihu, kao i imam Et-Tirmizi u svom Sunenu.

Bilježi se da se sura El-Mulk naziva i: Tebareke, Tebarekel-mulk, Tebarekel-lezi bi jedihil-mulk, El-Mania, El-Mundžija, El-Vakija, El-Mennaah i El-Mudžadela. (Vidjeti: Ševkani, Fethul-Kadir; Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir)

Cilj sure

Glavni cilj sure El-Mulk jeste pojašnjenje Allahove potpune vlasti i Njegove svemoći s ciljem izgradnje bogobojaznosti kod vjernika i udaljavanja od svega što izaziva Allahovu kaznu. (Vidjeti: Grupa autora, El-Muhtesar fi Tefsiril-Kur’anil-kerimi)

Od ciljeva sure El-Mulk su i: donošenje dokaza o jednoći Uzvišenog Allaha i pojašnjenje loše završnice svih onih koji negiraju proživljenje na drugom svijetu. (Sulejman b. Muhammed el-Luhejmid, Tefsir sure El-Mulk)

Vrijednost sure

O vrijednosti sure El-Mulk govori hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedna sura iz Kur’ana, koja ima trideset ajeta, zauzimat će se za osobu koja je bude učila, sve dok joj ne bude oprošteno. To je sura Tebarekel-lezi bi jedihil-mulk.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madža, EHakim, El-Mustedrek. Tirmizi je rekao za hadis da je dobar. Hakim kaže da je hadis vjerodostojnog lanca prenosilaca. Ahmed Šakir slično kaže. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je za suru El-Mulk: “Ona je el-mania, ona koja sprečava i štiti od kaburske patnje.” (Abdurrezzak, El-Musannef; Et-Taberani, El-Mu’džemul-kebir)

Komentar prvog ajeta

(

1) Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast i On je nad svim Svemogući!

“Uzvišen je Onaj”

– Kod nas se najčešće na ovakav način prevodi početak ovog plemenitog ajeta. Riječ tebareke u originalnom tekstu znači mnogobrojno je i veliko Allahovo dobro, i ova riječ nema prošlog niti sadašnjeg vremena, niti infinitiva, ne mijenja se kroz lica i vremena i ne upotrebljava se osim za Uzvišenog Allaha, jer je On sam po sebi blagoslovljen i samo od Njega dolazi bereket i blagoslov. Ova riječ inače ima značenje uzvišenosti, veličine, udaljenosti od svake manjkavosti i nedostatka, zatim obilnog dobra, mnoštva blagodati i velikog dobročinstva. Tako bi ovaj dio ajeta glasio: Neka je uzvišen Allah od sudruga, neka je veličanstven zato što ima lijepa imena i savršena svojstva, neka je slavljen i daleko od svakog nedostatka! Allahovo je dobro beskrajno, Njegove blagodati su bezbrojne, Njegovo dobročinstvo obuhvata sve što je stvorio. Svevišnji Allah na početku sure hvali Sebe jer sura El-Mulk od početka do kraja govori o Njemu, Njegovoj vlasti, Njegovoj svemoći, Njegovom znanju.

“u čijoj ruci”

– Sintagma iz ovog ajeta “u čijoj ruci” pojam je koji označava jedno od svojstava Uzvišenog Allaha, a ne Njegovu dobrotu i moć. To je uistinu Allahova ruka, bez ikakve kvalifikacije, ni na koji način ne liči rukama stvorenja. Sljedbenici sunneta i zajednice složni su da Svevišnji Allah ima dvije ruke koje su onakve kakve pripadaju samo Njemu, i takav je slučaj sa svim Njegovim svojstvima.

“vlast”

– tj. sva vlast, jer određeni član ima značenje sveobuhvatnosti, pa je Uzvišeni Allah apsolutni vladar svega, On ima vlast na nebesima i Zemlji i svemu što je na njima i između njih, na dunjaluku i ahiretu i svim njihovim stanovnicima. On jedini svime upravlja i On jedini sve uređuje, Njegova se volja ostvaruje. I On nikome ne polaže račun za ono što radi.

“i On je nad svim Svemogući”

– Allah je svemoćan, ne postoji ništa što On ne može učiniti i ništa Mu nije teško. El-Kadir je jedno od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena i ima značenje Onoga koji ima potpunu moć, koja se sprovodi, jer Ga u tome ništa ne sprečava i za Njega nema ništa nemoguće. “ala kulli šej’in / nad svim” – ove riječi su spomenute prije, pa tako imaju značenje potvrde da je Allah doista nad svime Svemogući, Svemoćni. Ono što On hoće, to će i biti, a ono što On neće, to se nikada i neće desiti, Njegovu presudu niko ne može promijeniti, niti odredbu spriječiti, niko ne može izaći izvan okvira Njegove moći.

Poruke ajeta

• Ajet ukazuje na uzvišenost našeg Gospodara, Allaha.

• Također, ajet ukazuje na veliko i stalno dobro koje nam dolazi od našega Gospodara.

• Ajet nas podstiče da negiramo Svevišnjem Allahu svaku manjkavost i svaki nedostatak, naročito da Mu negiramo sudruga, drúgu i dijete, zatim sličnost stvorenjima.

• Suprotno ovome, ajet nas podstiče da Uzvišenom Allahu potvrdimo savršenost i potpunost u svemu, kao što nas podstiče i da Njemu priznamo sve blagodati, te da od Njega dolazi samo dobro.

• Ajetom se potvrđuje ruka Uzvišenom Allahu. Ona je, kao i sva ostala Njegova svojstva, onakva kakva dolikuje samo Njemu Svevišnjem.

• Potpuna vlast pripada samo Uzvišenom Allahu.

• Uzvišeni Allah je Svemoćni nad svim. Njegovu svemoć ništa ne umanjuje.

• Iz ajeta zaključujemo da trebamo veličati svoga Gospodara, jer je On time i počeo ovu suru.

• Svoje potrebe i molbe iznosimo Onome u čijoj je ruci sva vlast i koji je svemoćan! Ne strahujmo ni od koga mimo Njega, i nikome se mimo Njemu ne nadajmo! Budimo zadovoljni Njegovom odredbom jer od Njega dolazi samo dobro!

Komentar drugog ajeta

Nakon prvog ajeta pa do kraja petog ajeta Svevišnji Allah navodi neke primjere Svoje potpune vlasti i rezultate Svoje potpune svemoći.

(2) Onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao koji će od vas najljepše postupati, i On je Silni, Onaj koji prašta.

“Onaj koji je stvorio smrt i život”

– Ovaj ajet nastavlja se na prethodni, pa je ovo svojstvo Uzvišenog Allaha, Onoga u čijoj je ruci sva vlast. Dakle, neka je uzvišen i veličanstven, i neka je beskrajno dobro, bezbrojne blagodati, sveobuhvatno dobročinstvo Onoga koji je stvorio smrt i život, dao da postoje smrt i život. Uzvišeni Allah odredio je ljudima da budu mrtvi pa da ih oživi, nakon čega će ih opet usmrtiti i oživiti. Prvo je spomenuta smrt, jer ona i prethodi životu, ili zbog toga što pomisao na smrt više podstiče čovjeka na dobra djela.

“da bi vas iskušao koji će od vas najljepše postupati”

– tj. da vas zaduži naredbama i zabranama, a zatim ispita ko će od vas u pogledu tih naredbi i zabrana najljepše postupati, odnosno ko će u njima biti iskren i činiti ih ispravno kako je to činio i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda će vas prema tome nagraditi ili kazniti. Allah iskušava Svoje robove da bi protiv njih imao jasan dokaz. Allah je Sveznajući i On je znao ono što će svako od ljudi raditi i prije nego što ih je stvorio. Međutim, tek nakon iskušenja, ispita i provjere, dolazi nagrada ili kazna.

“i On je Silni”

– Allah je silan, niko i ništa Ga ne može savladati, Njemu pripada sav ponos i sva snaga.

“Onaj koji mnogo prašta”

– Svevišnji Allah je Onaj koji mnogo prašta, prelazi preko grijeha i skriva ih, ne kažnjava za njih. On Uzvišeni oprašta sve grijehe onom ko Mu se za njih pokaje i onome ko od Njega oprost zatraži nakon što Mu je otkazao poslušnost i prekršio Njegove naredbe. Uzvišeni Allah u ovom ajetu zajedno je spomenuo oprost i silu, ponos, da ukaže da oprašta grijehe i prelazi preko njih iz Svoje dobrote i milostivosti, blagosti, a ne iz slabosti i nemogućnosti da kazni za grijehe, kao što je zajedno spomenuo snagu i oprost da ukaže da onima koji u životu na ovome svijetu ne budu činili lijepa djela, iskrena i ispravna, da je On svemoguć da ih kazni te da Mu neće umaći; i da će oprostiti onima koji svoj život na ovome svijetu provedu u lijepim djelima.

Poruke ajeta

• Ajetom se Uzvišenom Allahu potvrđuje svojstvo stvaranja.

• Uzvišeni Allah je Taj koji oživljava i usmrćuje.

• Iz ajeta se zaključuje mudrost stvaranja smrti i života, a ona je ispit i provjera ko će od ljudi činiti iskrenija i ispravnija djela.

• Ajet nas podstiče da požurimo s činjenjem lijepih djela prije smrti.

• Ajet jasno ukazuje na to da su Allahovi postupci, odredbe i propisi mudri, imaju svoju mudrost, i u tome se nalazi odgovor onima koji kažu da Allahova djela proizlaze samo iz Njegove volje, a ne i mudrosti.

• Ljudi na dunjaluku zaduženi su da čine iskrena i ispravna djela, pa makar ih bilo i malo, a ne da čine brojna djela na bilo kakav način.

• Lijepo djelo jeste djelo koje se radi iskreno radi Allaha i onako kako ga je radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

• Iz ajeta se jasno zaključuje da vjernici moraju činiti djela, te da samo vjerovanje u srcu nije dovoljno za ulazak u Džennet. U ovome se nalazi odgovor murdžijama.

• Ajet potvrđuje dva Allahova lijepa imena: El-Aziz i El-Gafur, kao i Njegova svojstva ponosa i oprosta.

• Svevišnji Allah oprašta grijehe ponosno, sa snagom i moći, a ne iz nemoći i nemogućnosti kazne.

• Ajet potiče na poslušnost Allahu i upozorava na kobne posljedice grješenja.

Komentar trećeg i četvrtog ajeta

Uzvišeni Allah spominje drugo svojstvo Svoga gospodarstva, spominje Svoje radnje u Svojoj vlasti.

“Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio

– ti u onom što Svemilosni stvara ne vidiš ama baš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

I ovaj ajet se nadovezuje na prvi ajet, pa bi njegov početak glasio: Neka je uzvišen i veličanstven, i neka je beskrajno dobro, bezbrojne blagodati, sveobuhvatno dobročinstvo Onoga koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio. Uzvišeni Allah stvorio je sedam nebesa s potpunim skladom, precizno i krajnje mudro, jedno iznad drugog. Njihovu veličinu poznaje jedino On, Svevišnji. U jednom od predanja kaže se da je između jednog i drugog neba udaljenost od pet stotina godina. (Darimi, Er-Red alel-džehmijje; Ibn Huzejma, Kitabut-tevhid; Taberani, El-Mudžemul-kebir; kao mevkuf predanje od Ibn Mesuda, radijallahu anhu. Zehebi je lanac prenosilaca ocijenio vjerodostojnim u djelu El-Uluvv. Hejsemi u djelu Medžmeuz-zevaid kaže: “Njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.”) I pored veličine i složenosti sedam nebesa, u njima nema nikakvog nesklada, oprečnosti, nedostatka i propusta, pa makar i najmanjeg, jer je njihov stvoritelj Allah Svemilosni. Tako je sa svim stvorenim. Ako ne vjeruješ, promatraj Allahova stvorenja, promatraj nebesa, vidiš li ikakav procjep?! Ponovo pogledaj i uvjeri se nekoliko puta gledajući postoji li u nebesima kakva rupa ili pukotina! Nećeš uočiti nesklad ni pukotinu jer su nebesa precizno i savršeno stvoreno zdanje. Zatim, ponovo pogledaj, i nekoliko puta gledaj zaredom, gledaj koliko puta hoćeš i traži ima li nedostatka u Allahovom stvaranju; pogled će ti se, vratiti klonuo i umoran od dugog promatranja, a nikakvog nedostatka nećeš primijetiti.

Poruke ajeta

• I ovi ajeti potvrđuju Uzvišenom Allahu svojstvo stvaranja.

• Ajet je dokaz da su nebesa stvorena i da nisu oduvijek, kako to pojedini tvrde.

• Iz ajeta se zaključuje da je sedam nebesa, te da su ona jedna iznad drugih i odvojena jedna od drugih.

• Ajet nam pojašnjava da su nebesa precizno i skladno stvorena, te da u njima nema nikakvog nedostatka, manjkavosti, pukotine i procjepa. A što se tiče dolaska meleka i njihovog silaska s nebesa, Svevišnji Allah otvara im vrata na nebesima kako hoće i koliko hoće, što nama nije poznato.

• Ajetom nam se preporučuje da promatramo nebo, njegovu skladnost i ukrase na njemu.

• Ajet potvrđuje Allahovo lijepo ime Er-Rahman i Njegovo svojstvo milosti.

• Iz ajeta se može zaključiti da je stvaranje nebesa i svega na njima: Sunca, Mjeseca i ostalih zvijezda, milost našega Gospodara.

Komentar petog ajeta

Nakon što je Uzvišeni Allah obavijestio kako je skladno i precizno stvorio sedam nebesa, jedno iznad drugoga, pojašnjava nam detalje nama najbližeg, dunjalučkog neba, pa kaže: “Mi smo vam najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili, i učinili smo da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u Ognju pripremili.”

“Mi smo vam zasigurno najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili”

– Uzvišeni Allah u ovom ajetu spominje Sebe po veličini, što ukazuje na posebnost blagodati o kojoj govori. Pored toga, Svevišnji Allah se zaklinje i nekoliko puta potvrđuje da je nama najbliže nebo ukrasio zvijezdama noću, kada nastupe tmine. Zvijezde Uzvišeni Allah opisuje kao svjetiljke i spominje ih u neodređenom obliku mesābīh, što također ukazuje na njihovu posebnost. One su ukras dunjalučkog neba. Da nije njih, nebo bi bilo mračni svod.

“i učinili smo da vatra iz njih pogađa šejtane”

– Doslovan prijevod je: “i učinili smo ih (te zvijezde) za gađanje šejtana”. Međutim, na drugim mjestima u Kur’anu pojašnjava se da se šejtani koji nastoje da saznaju nešto od nebeskih vijesti gađaju vatrenim plamenovima, kako se kaže u 18. ajetu sure El-Hidžr: “A onoga koji kradom prisluškuje stiže plamen vidljivi.” Dakle, Uzvišeni Allah ne pogađa šejtane zvijezdama koje su na nebu, nego plamenom iz tih zvijezda, ili možda nečega drugog.

“za koje smo patnju u Ognju pripremili”

– Nakon što je Uzvišeni Allah pojasnio šta čeka šejtane dok postoji dunjaluk, u ovom dijelu ajeta pojašnjava šta ih čeka kada nestane dunjaluka i nastupi ahiret, drugi svijet, pa kaže da je za njih pripremio patnju u Ognju. Ovo je kazna za šejtane i njihove sljedbenike. Za sve njih Uzvišeni Allah pripremio je rasplamsalu vatru u Džehennemu.

Poruke ajeta

• Ajet pojašnjava djelimični izgled dunjalučkog neba.

• Iz ajeta se zaključuje da su zvijezde stvorene da noću ukrase dunjalučko nebo, kao i da se plamenovima vatre iz njih gađaju šejtani.

• Ajet potvrđuje postojanje šejtana. Oni doista postoje, imaju tijela, sklonosti, žive, razmnožavaju se, zavode i obmanjuju ljude. A nisu to sile zla u čovjeku, kako to tvrde filozofi.

• Ajet potvrđuje postojanje džehennemske vatre. Ona je stvorena i sada postoji i u tome je odgovor mutezilijama, koje tvrde da Džennet i Vatra još nisu stvoreni.

• Iz ajeta se zaključuje da su i šejtani zaduženi da rade dobra djela, a klone se loših djela, da budu pokorni, jer ko ne bude pokoran, završit će u Vatri. Vatra je kazna za nepokorne.

• Ajet ukazuje na Allahovu veličinu i podstiče nas da Ga veličamo jer se Svevišnji Allah u ovom ajetu tri puta spominje po veliči: ukrasili smo, učinili smo i pripremili smo.

Nastavit će se, ako Allah da…