Menu

Tefsir sure El-Mulk (13–19)

Tema Kur'anČitanje 3 minute

Nakon što je Uzvišeni Allah u prethodnim ajetima sure El-Mulk pojasnio šta čeka vjernike i nevjernike na Sudnjem danu, u narednom ajetu ukazuje na Svoje sveobuhvatno znanje na kojem se grade Njegovi postupci. Time Uzvišeni Allah pojašnjava zašto jedne kažnjava, a druge nagrađuje, te da je nagrada za dobre i kazna za loše pravedna Allahova presuda.


Komentar trinaestog ajeta

Svevišnji Allah ovim riječima obraća se svim ljudima, i vjernicima i nevjernicima, da se upoznaju s Njegovim sveobuhvatnim znanjem kako bi Ga se bojali i vodili računa o svojim postupcima. Uzvišeni Allah kaže:

(13) Da li vi pritajili svoj govor ili bili glasni – pa, On, sigurno, zna šta se nalazi u grudima!

(El-Mulk, 13)

“Da li vi pritajili svoj govor ili bili glasni”

– tj. ako želite, stišajte glasove, pritajite se, ili ako želite povisite glasove i budite glasni dok razgovarate, ali znajte da je to Allahu svejedno. Uzvišeni Allah je Sveznajući, pa je kod Njega tajnost i javnost ista, odnosno za Njega nema tajnosti. Tajnosti ima za nas jer smo mi stvorenja, manjkavi smo, naše znanje je ograničeno. Zato Uzvišeni Allah u ovom ajetu prvo spominje stišavanje i pritajivanje govora kako bi dokazao Svoje sveobuhvatno znanje i našu manjkavost.

“On, sigurno, zna šta se nalazi u grudima!”

– tj. da li bili tihi ili glasni, sve to Allah zna, jer Allah zna šta je sa srcima koja se nalaze u vašim grudima. On zna šta se nalazi u srcima: kakva ubjeđenja, želje, razmišljanja, ljubavi, mržnja i sve ostalo što jezici ni tiho ni glasno ne izgovaraju.

Ako Sveznajući Allah zna sve što grudi i srca u njima skrivaju, kako je moguće da ne zna ono što ljudi javno i tajno govore i rade, za što će ih On nagrađivati i kažnjavati?! Svakako da zna. Zato je na ljudima da povedu računa o svojim riječima i djelima.

Poruke ajeta

  • Jedan od razloga straha od Allaha jeste i vjerovanje u Allahovo sveobuhvatno znanje.
  • Ajet je dokaz da je Allahovo znanje sveobuhvatno, te da Mu ništa nije skriveno. On zna namjere i želje, kao što zna tihe i glasne riječi, djela urađena u tajnosti i javnosti.
  • Iz ajeta se zaključuje da za Allaha nema nepoznatog, tihog i tajanstvenog, skrivenog.
  • Ovaj ajet je odgovor kaderijama koji tvrde da Allah ne zna ni za što sve dok se to ne desi.
  • Također, ovaj ajet je odgovor filozofima koji odbacuju tvrdnju da Allah poznaje detalje svega, i najmanje sitnice.
  • Ajet indirektno podsjeća na nagradu i kaznu za izrečene riječi i urađena djela jer se u ajetu kaže da Allah zna za sve to, tj. Njemu je poznato i kod Njega ostaje zabilježeno, te će se za to i nagrađivati i kažnjavati.
  • U ajetu se nalazi podstrek da preispitujemo i svoja srca kao što vodimo računa o svojim djelima, jer Allah zna šta se nalazi i u našim srcima.
  • Ajetom se potvrđuje volja i htijenje ljudima u čemu je odgovor džebrijama koji tvrde da je osoba prisiljena na svoje postupke.