Menu

Temelji bračnog života

Tema Žena muslimankaČitanje 12 minuta

Rekao je Uzvišeni Allah: ”Samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.” (Prijevod značenja El-Bekare, 228) Rekao je Ibn Kesir, rahimehullah: ”Tj. prednost u građi karaktera i moralu u položaju i izvršavanju naredbi i udjeljivanju i obavljanju potrebnog, a taj fadilet (prednost) je na dunjaluku i ahiretu.” (Ibn Kesir, Tefsir) Rekao je Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Hoćete li da vas obavijestim ko je od vaših muškaraca u Džennetu?” Rekli smo: ”Hoćemo, Allahov Poslaniče.” Rekao je: ” Vjerovjesnik je u Džennetu, i iskreni je u Džennetu, i čovjek koji isključivo radi Allaha posjeti svoga brata u predgrađu – u Džennetu je. Hoćete li da vas obavijestim ko je od vaših žena u Džennetu?” Rekli smo: ”Hoćemo, Allahov Poslaniče.” Rekao je: ”Svaka umiljata rotkinja koja kada se naljuti, ili se prema njoj loše postupi, ili naljuti svog supruga, kaže: 'Ovo je moja ruka u tvojoj ruci i neću oka sklopiti sve dok ne budeš zadovoljan.'” (Darekutni, hadis je hasen, Sahihu džami'a, Albani, broj hadisa 2604)


Allahove blagodati kojima obasipa Svoje robove su nepobrojive i vidljive na svakom koraku, međutim i pored toga, mnogi muslimani i muslimanke nisu ni svjesni tih blagodati ili vrlo malo Allahu zahvaljuju na njima. Jedna od tih blagodati svakako je i sretan islamski brak. U posljednje vrijeme svjedoci smo velikog broja opravdanih i(li) neopravdanih rastava braka, stoga smatramo neophodnim podsjetiti se na bračne obaveze i suštinu bračne veze. Poznavanjem i primjenom bračnih prava i obaveza smanjuje se rizik za razvod braka i sprečava razaranje porodičnog gnijezda.

Bračni ugovor – temeljna postavka islamskog braka

Opisujući bračni ugovor kao čvrstu obavezu, Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: “Kako biste mogli i oduzeti to kad ste jedno s drugim živjeli i kad su one od vas čvrstu obavezu uzele.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 21) U komentaru ovog ajeta imam Taberi, rahimehullah, rekao je: ''Mišljenje koje je prioritet prihvatiti i koje se ističe među ostalim tumačenjima ovog ajeta jeste mišljenje onih koji su rekli: “Ugovor na koji se aludira u spomenutom ajetu jeste zavjet koji je žena prilikom sklapanja braka uzela od svog muža kojim je on potvrdio da će sa njom lijepo živjeti ili se razvjenčati sa dobročinstvom, jer je Allah, subhanehu ve te'ala, to preporučio muškarcima kada su u pitanju njihove žene (supruge).“ (Džamiùl-bejani, 4/316)

U hutbi koju je održao na Oproštajnom hadždžu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je muslimanima: ''Bojte se Allaha po pitanju svojih supruga! Uzeli ste ih uz Allahovo povjerenje i s Allahovom riječju dozvoljen vam je odnos s njima!“ (Muslim, 1218)

Imam Nevevi, rahimehullah, rekao je: ''Rekli su da se značenje sintagme ''Allahovom riječju'' odnosi na riječi Uzvišenog: '...pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati.' (Prijevod značenja El-Bekare, 229) Također, postoji mišljenje da se sintagmom 'Allahovom riječju' aludira se na riječ monoteizma, a to je da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, jer muslimanka nije dozvoljena nemuslimanu. Isto tako rečeno je da se ovom sintagmom aludira na Allahovu dozvolu i ukazuje na riječi Uzvišenog: 'Onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene' (prijevod značenja En-Nisa, 3), i ovo treće je ispravno.“ (Nevevi, Šerhu Muslim, 3/183)

Brak je poslušnost i ibadet

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''I za dozvoljeni spolni odnos vi imate nagradu!'' Rekoše: ''Allahov Poslaniče, zar ćemo za udovoljavanje svojim strastima biti nagrađeni?'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ''Kao što bi onome koji to učini na nedozvoljen to bilo upisano u grijeh, tako će onaj ko to učini na dozvoljen način imati za to nagradu.“ (Muslim, 1006) U ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima je dokaz da mubah – dozvoljene stvari postaju dobra djela ako imamo iskren nijjet. Spolni odnos postaje ibadet ukoliko se tom prilikom ima nijjet da se ispoštuje ženino pravo i da se ispoštuje Allahova naredba o lijepom ophođenju prema ženi, ili se iz tog (odnosa) želi (dobiti) dobro dijete, ili sačuvati svoja ili suprugina čednost i spriječiti supružnike od gledanja ili razmišljanja o zabranjenom. Sve su to lijepe i dobre namjere.'' (Nevevi, Šerhu Muslim, 7/92)

Potpuna pravda među supružnicima

Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu.” (Prijevod značenja El-Bekare, 228) Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: ”Ja volim da se uljepšam supruzi isto onako kako volim da se ona uljepša meni, jer je Allah rekao: 'One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu.”' U komentarunavedenog ajeta, Ibn Kesir je rekao: ''I one (supruge) imaju onoliko prava kod svojih muževa koliko njihovi muževi imaju kod njih, zato neka svaki od njih sa dobročinstvom izvršava ono što mu je obaveza naspram drugog.'' (Ibn Kesir, Tefsir) Rekao je imam Ibn Kajjim, rahimehullah: ”Riječima Uzvišenog: 'One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu', obuhvaćena su sva prava koja ima žena i kojima je (njen suprug) obavezan, i ta prava se vraćaju na ono što je običaj među ljudima, i šta su učinili dobrim, a ne lošim, a Kur'an i sunnet su garanti za ovo najpotpunijom garancijom.” (Ibn Kajjim, I'alamul-muveki'in)

Dogovaranje među supružnicima

Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: “I dogovaraj se s njima.” (Prijevod značenja Ali Imran, 159) U komentaru ovog ajeta imam Sa'di, rahimehullah, rekao je: ”Tj. u stvarima u kojima je potrebno traženje mišljenja i razmišljanje, jer u savjetovanju su brojne dunjalučke i ahiretske koristi koje se ne mogu nabrojati.” (Tefsir Sa'di) Opisujući Svoje robove vjernike, Allah je rekao: ”I koji se o poslovima svojim dogovaraju.” (Prijevod značenja Eš-Šura, 38) Možda je najljepši primjer dogovaranja događaj na Hudejbiji koji nam prenosi Misver ibn Mahreme, radijallahu anhu: ''Nakon što je završio potpisivanje sporazuma o miru, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je ashabima: ''Ustanite i zakoljite kurbane i potom se obrijte.'' Ponovio je to tri puta, i pošto niko od njih nije ustao, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je kod Ummu Seleme i ispričao joj šta je doživio od ljudi. Ummu Seleme je rekla: ''Allahov Vjerovjesniče, ako hoćeš da to učine, izađi i ne govori im ništa, nego zakolji svoj kurban, potom pozovi čovjeka da ti obrije glavu.'' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je ne govoreći nikome ništa, zaklao je svoj kurban, pozvao svoga brijača da mu obrije glavu. Kada su to ashabi vidjeli, počeli su klati svoje kurbane i brijati glave jedni drugima, tako da su skoro jedni druge ozlijedili zbog gužve koja je nastala.” (Buhari, 2732)

Rekao je Ibn Hadžer, rahimehullah: ”U hadisu se ukazuje na vrijednost savjetovanja i da su riječi popraćene djelima dojmljivije od samih riječi, a u njemu nije dokaz da je svaka radnja utjecajnija od riječi, i hadis ukazuje na dozvolu savjetovanja sa plemenitom ženom.” (Fethul-bari)

Ljubav i samilost među supružnicima

Rekao je Allah, tebareke ve te'ala: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Prijevod značenja Er-Rum, 21)

Imam Taberi, rahimehullah, rekao je: ”Između vas i tazbine uspostavio je međusobnu ljubav na osnovu koje se povezujete i spustio je na vas milost i tako vas povezao jedne s drugima.” (Džamiùl-bejani) Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Pila sam iz čaše, a imala sam menstruaciju. Dala bih čašu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on bi svoje usne stavio na mjesto gdje su bile moje usne, a potom bi pio.” (Muslim, 300) Isto tako od nje se, radijallahu anha, prenosi da je bila zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju pa su se njih dvoje međusobno takmičili u trčanju pa ga je ona pobijedila. Poslije, kada je malo otežala, ponovo su se takmičili pa ju je Poslanik pretekao i rekao: ”Ovo je za onu utrku.” (Bilježi Ebu Davud, hadis je sahih) Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullah: ''Od korisnih ljubavi jeste i ljubav prema supruzi ili ropkinji, jer ona pomaže u očuvanju braka koji je Allah, subhanehu ve te'ala, propisao i pomaže mužu i njegovoj supruzi da očuvaju svoju čednost. Ova ljubav tako djeluje na dušu da muž ne želi (zadovoljstvo) u nekoj drugoj haram ljubavi, čuvajući tako čednost i svoje supruge, tako da ni njena duša ne želi drugog mimo njega. I sve što je ljubav među supružnicima potpunija i jača, i ovaj cilj je potpuniji.'' (Ibn Kajjim, Igasetu lehvan)

Prednost muškarca nad ženom

Rekao je Uzvišeni Allah: ”Samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.” (Prijevod značenja El-Bekare, 228) Rekao je Ibn Kesir, rahimehullah: ”Tj. prednost u građi karaktera i moralu u položaju i izvršavanju naredbi i udjeljivanju i obavljanju potrebnog, a taj fadilet (prednost) je na dunjaluku i ahiretu.” (Ibn Kesir, Tefsir) Rekao je Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Hoćete li da vas obavijestim ko je od vaših muškaraca u Džennetu?” Rekli smo: ”Hoćemo, Allahov Poslaniče.” Rekao je: ” Vjerovjesnik je u Džennetu, i iskreni je u Džennetu, i čovjek koji isključivo radi Allaha posjeti svoga brata u predgrađu – u Džennetu je. Hoćete li da vas obavijestim ko je od vaših žena u Džennetu?” Rekli smo: ”Hoćemo, Allahov Poslaniče.” Rekao je: ”Svaka umiljata rotkinja koja kada se naljuti, ili se prema njoj loše postupi, ili naljuti svog supruga, kaže: 'Ovo je moja ruka u tvojoj ruci i neću oka sklopiti sve dok ne budeš zadovoljan.'” (Darekutni, hadis je hasen, Sahihu džami'a, Albani, broj hadisa 2604)

Nadređenost muža nad suprugom

Rekao je Allah, tebareke ve te'ala: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.” (Prijevod značenja En-Nisa, 34) U tefsiru ajeta: ''Muškarci vode brigu o ženama...“, Ibn Kesir je rekao da je muškarac "kajim" nad ženom, tj. njen pretpostavljeni, sudija, njen odgajatelj u slučaju ako skrene. ”Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima”, tj. jer su muškarci bolji od žena i zbog toga je poslanstvo bilo specifično samo za muškarce, isto tako i izvršna i sudska vlast i dr. “Zato što oni troše imetke svoje”,tj. mehr, izdržavanje i obaveze kojima ih je Allah obavezao naspram žena u Svojoj Knjizi i sunnetu Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je muškarac bolji od žene i ima prednost nad njom, pa to odgovara da bude kajim (pretpostavljeni, koji vodi brigu o njoj) nad njom.” (Ibn Kesir, Tefsir)