Menu

Tri temelja vjerovanja

Tema AkidaČitanje 11 minuta

Sva hvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji nema sudruga, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do Sudnjega dana.

Allahova velika blagodat koju nam je podario jeste i ta što nas je učinio pripadnicima najboljeg naroda, sljedbenicima najodabranijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, praktičarima Allahu najdražeg i najlakšeg vjerozakona, u kojem nema stega i okova, opterećivanja preko ljudskih mogućnosti, neka je sva hvala Uzvišenom Allahu. Molimo Ga, Svevišnjeg, da nas usmrti u ovoj vjeri kao Njegove iskrene robove.

Međutim, svjedoci smo brojnih sumnji i smutnji, novotarija među pripadnicima ovog naroda. Uveliko su prisutni pokazatelji širka, dok su pokazatelji tevhida dobro porisnuti. Mnogi od sljedbenika traže uputu, dobro, spas i uspjeh mimo Kur’ana i sunneta, a brojni su dokazi da će Allah u zabludi ostaviti onoga koji uputu bude tražio mimo Kur’ana i sunneta.


Imajući ovo u vidu, neophodno je ljudima pojašnjavati uputu iz Kur’ana i sunneta na sve moguće načine, isticati ubjeđenje i vjerovanje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prvih zlatnih generacija, ne bi li Allah dao da se prihvatimo čiste vjere kakva je objavljena od Allaha, subhanehu ve te‘ala, daleko od svih primjesa mnogoboštva, nevjerstva i novina.

U ovim našim člancima, uz Allahovu dozvolu, spominjat ćemo principe i pravila sljedbenika sunneta i džemata, tj. onih koji nastoje slijediti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe u prakticiranju vjere islama. Uzvišenog Allaha molim da se okoristimo ovim riječima, da nas sačuva šejtanskih zavođenja, da nam istinu pokaže istinom i olakša nam njeno slijeđenje i da nam neistinu pokaže neistinom i udalji nas od nje.

Iman se sastoji od riječi jezikom, ubjeđenja srcem i djelima organa

Ovo je jedno od najznačajnijih ubjeđenja ehli-sunneta vel-džemata, u kojem su se od njih razišle brojne zalutale grupacije. Za svaki dio ovog pravila postoje mnogobrojni šerijatski tekstovi iz Kur’ana i sunneta. Dakle, iman kod ehli-sunneta vel-džemata sastoji se od tri temelja:

Prvi temelj: Ubjeđenje srca, i to je jedan od najvažnijih temelja imana. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je upitao Džibril o imanu, rekao: “Da vjeruješ u Allaha, i Njegove meleke, i Njegove knjige, i Njegove poslanike, i Posljednji dan i odredbu dobra i zla.” (Muslim) Uzvišeni je Allah rekao: “O, vjernici, vjerujte u Allaha i u Njegovog poslanika, i u Knjigu koju je objavio Svome Poslaniku, i u Knjigu koju je objavio još prije, a ko ne vjeruje u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove poslanike, i u Posljednji dan, taj je daleko zalutao.” (En-Nisa, 136) I rekao je Allah, subhanehu ve te‘ala: “Doista su samo vjernici oni koji vjeruju u Allaha i u Njegovog Poslanika, a zatim više ne sumnjaju!” (El-Hudžurat, 15), i brojni drugi šerijatski tekstovi.

Drugi temelj:

Govor jezikom, i on dolazi odmah nakon ubjeđenja srca. Nije dovoljan jedan od ova dva temelja, tj. jedan drugog ne mogu zamijeniti, već su prijeko potrebna oba temelja jedan uz drugi, jer šta vrijedi ubjeđenje u srcu ako se ono ne potvrdi jezikom. Naprotiv, takvo ubjeđenje bez potvrde ne smatra se imanom, kao što se imanom ne smatra verbalna potvrda bez ubjeđenja srcem, već se smatra očitim nifakom, licemjerstvom. Rekao je Uzvišeni Allah: “Recite: ‘Mi vjerujemo u Allaha i u ono što nam je objavljeno, i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu...” (El-Bekara, 136, i Ali Imran, 84) Vidimo da u ovom ajetu Uzvišeni Allah naređuje da se iman iskaže verbalno, a ne da se zadovolji samo ubjeđenjem. Također je rekao Uzvišeni Allah: “A ako se oni okrenu, pa vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani.’” (Ali Imran, 64) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu da nema istinskog boga mimo Allaha.” Dok, u drugom citatu stoji: “...sve dok ne posvjedoče da nema istinskog boga mimo Allaha.” Znaj, Allah ti se smilovao, da su ovaj temelj imana obezvrijedili i učinili ga beznačajnim temeljom imana eš‘arije i maturidijje, koji kažu da je iman samo ubjeđenje. Prvi temelj – srčano ubjeđenje obezvrijedile su kullabijje koji smatraju da je iman samo verbalna potvrda, na osnovu čega je čisti munafik vjernik potpunog imana, jer i munafik svjedoči da nema istinskog boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Ono što ukazuje na važnost objedinjavanja ubjeđenja i riječi kod jedne osobe jesu riječi Uzvišenog Allaha: “Kada ti licemjeri dođu, kažu ti: ‘Doista si ti Allahov poslanik!’ Allah zna da si ti uistinu Njegov poslanik i Allah svjedoči da su licemjeri lažljivci!” (El-Munafikun, 1) Oni su posvjedočili svojim jezicima, ali su bili neiskreni u toj svojoj izjavi. Riječi koje su izrekli su istinite riječi, ali oni nisu bili iskreni u njihovom izgovaranju, već su to rekli samo da bi sebe prekrili, slagali su, nisu rekli ono što se nalazi u njihovim srcima. Zbog toga je Uzvišeni Allah rekao: “Allah zna da si ti poslanik, a zna i da licemjeri lažu.” Budući da ih je Allah, subhanehu ve te‘ala, proglasio lažljivcima u njihovoj izjavi, ovo ukazuje na obaveznost objedinjavanja ubjeđenja srca i govora jezika.

Treći temelj:

Rad, činjenje djela, i nema sumnje da je ovo sastavni dio imana. Na to jasno ukazuje Kur’an i sunnet. Tako Uzvišeni Allah kaže: “Allah neće poništiti njihov iman” (El-Bekara, 143), tj. njihove namaze. Nakon promjene kible od Bejtul-Makdisa ka Kabi, ashabi su upitali: “Šta je s našom braćom koja su umrla prije promjene kible, klanjali su prema Bejtul-Makdisu, šta je s njihovim namazima?” Tada je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet u kojem je namaz, koji je djelo, nazvao imanom. U pogledu Po ovakvog komentara ne postoji razilaženje među komentatorima Allahove Knjige, tj. da je Uzvišeni Allah ovdje namaz, koji je od djela organa, nazvao imanom. Da djela nisu sastavni dio imana, ne bi bilo ispravno ovdje ga nazivati imanom. Ovo je jasan i kategoričan dokaz da je djelo sastavni dio imana. (Ibn Abdulberr, Et-Temhid, 9/245) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Iman se sastoji iz šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji dio jesu riječi la ilahe illallah, a najniži je ukloniti prepreku s puta, dok je i stid dio imana.” (Buhari i Muslim) U ovom hadisu jasno vidimo da je uklanjanje prepreke s puta dio imana. U hadisu u kojem se govori o delegaciji Abdulkajsa navodi se da ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Znate li šta je iman?” “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!”, odgovorili su. A Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svjedočenje da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanje namaza, izdvajanje zekata, post ramazana i davanje petine iz ratnog plijena.” Sve spomenuto u hadisu, nakon svjedočenja, jesu djela, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ubraja ih u iman.

Zapamti, Allah ti se smilovao, vjerovanje sljedbenika sunneta jeste da se iman sastoji od srčanog ubjeđenja, verbalne potvrde i djela. Murdžije iz imana izuzimaju djelo, eš‘arije i maturidije izuzimaju i djelo i verbalnu potvrdu, kullabijje izuzimaju ubjeđenje i djelo, dok džehmijje kažu da je iman općenita spoznaja, pa ko spozna Allaha, zna za Njega, taj je vjernik potpunog imana, što zahtijeva da su zulumćar faraon i prokletnik Iblis vjernici potpunog imana, što je očita zabluda, daleko od svake razboritosti i pameti.

Izjave poznatih islamskih učenjaka o imanu

Priznati i poznati islamski učenjaci smatrali su da se iman sastoji od verbalne potvrde i djela, da raste i opada, i da iman bez djela nije ispravan.

● Sufjan b. Ujejna, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Iman je riječ i djelo. Ovo ubjeđenje preuzeli smo od generacija prije nas. I nije moguće da postoje samo riječi bez djela.” (El-Adžurri, Kitabuš-šeriat, 2/604/239)

● Imam Šafija, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Mišljenje ashaba, tabiina i onih koji su došli nakon njih, a mi smo ih zatekli, bilo je jednoglasno da je iman: riječ, djelo i namjera, i da jedan neće biti dovoljan bez ostalih.” (El-Lalikai, Šerhu usuli i‘tikad ehli-sunneti vel-džemat, 5/956/1593)

● Imam Ahmed, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Devedesetak imama muslimana, imama selefa, pravnika, iz generacije, tabiina, jednoglasno su smatrali da je od sunneta na kojem je preselio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i da je iman riječ i djelo, raste s pokornošću, a opada s griješenjem.” (Ibn Redžeb el-Hanbeli, Tabekatul-Hanabile, 1/130)

● Imam Adžurri, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Znajte, Allah se smilovao i meni i vama, da ono na čemu su bili učenjaci sunneta jeste da je iman obavezan svim ljudima, a on se ostvaruje potvrdom srca, izjašnjavanjem jezikom i djelima organa. Zatim, znajte da nije dovoljna spoznaja srcem i potvrda bez da se taj iman ne posvjedoči jezikom; i nije dovoljna spoznaja srcem i govor jezikom sve dok ne budu činila i djela organima. Kada se nađe sve ovo, tada čovjek biva vjernikom, a na to ukazuju Kur’an, sunnet i izjave islamskih učenjaka.” (Adžurri, Kitabuš-šeriat, 2/611)

● Imam, hafiz Sufjan es-Sevri, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Pravnici su govorili: ‘Riječi neće biti ispravne bez djela, a i riječi i djela neće biti ispravni bez namjere, a opet sve to: i riječi, i djela, i namjera, neće biti ispravni ukoliko nisu u skladu sa sunnetom.” (Ibn Betta, El-Ibanetul-kubra, 1/333)

Znaj, o ti koji čitaš ove retke, Allah nas uputio i učvrstio na putu istine, da svaki vjernik koji je iskren prema svome Gospodaru, onaj koji traži istinu, koji radi za svoj ahiret, svaki takav udaljava se od šejtanskih spletki i zavođenja, ništa ne govori niti radi a da za to nema makar jedan dokaz iz Allahove Knjige ili sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i riječi nekog od priznatih imama iz prvih generacija. Pa, šta reći za ovo pitanje kada su šerijatski tekstovi i govori prvih učenjaka toliko brojni da se ne mogu pobrojati?!

Allahu pripada sva hvala na početku i na kraju, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika!