Menu

“Uspjet će samo onaj ko dušu očisti”

Tema AkidaČitanje 12 minuta

Uzvišeni Allah poslao je Svoje poslanike i vjerovjesnike i pojasnio im prirodu njihove misije. Stavio im je u obavezu veličanstvene ciljeve od kojih su najuzvišeniji pozivanje cijelog čovječanstva u priznavanje Allahove jednoće, tevhida, i obožavanje samo Njega.

Svemoćni Allah pojasnio je u surama El-Bekara, Alu Imran i El-Džumua pojedine ciljeve slanja Svojih poslanika i vjerovjesnika.

Uzvišeni Allah rekao je: “Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!” (El-Bekara, 129.) Ibrahim, alejhis-selam, nakon što je završio gradnju Bejtullaha, Allahove kuće, Kabe, sa svojim sinom Ismailom, alejhis-selam, uputio je ovu dovu, a Svemogući Allah uslišao je njegovu dovu i poslao Muhammeda b. Abdullaha, poslanika i vjerovjesnika cijelom čovječanstvu. I naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Ja sam dova Ibrahima.” (Ibn Asakir, hadis je vjerodostojan)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike