Vrijednost stida

Tema HadisČitanje 9 minuta

Ebu Mesud Ukba b. Amr el-Ensari el-Bedri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.’” (Buhari)

Prenosilac hadisa

Ebu Mesud el-Bedri Ukba b. Amr b. Sa’leba el-Ensari, iz plemena Hazredž, učestvovao je u Drugoj prisezi na Akabi sa sedamdeset drugih Medinjana i bio najmlađi od njih. Bio je Džabirove dobi. Nazvan je El-Bedri zato što je stanovao na Bedru, a nije bio od onih koji su učestvovali u Bitki na Bedru, prema mišljenju većine historičara. Buhari i Muslim smatraju da je ipak učestvovao u Bitki na Bedru (Ibn Hadžer, El-Isaba). Učestvovao je u Bitki na Uhudu i u svim bitkama nakon nje. Ubraja se u učenije ashabe.

Poslije je otputovao u Kufu i određeno vrijeme proveo u njoj. Bio je jedan od drugova Alije, radijallahu anhuma, koji ga je jedanput ostavio kao svoga zamjenika u Kufi. Poslije se ponovo vratio u Medinu gdje je i umro 41. ili 42. h. g. Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio je 102 hadisa. (Ibn Hadžer, El-Isaba; Tehzibut-Tehzib; Ibn Abdulberr, El-Istiab; Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela)

Izvod hadisa

Hadis bilježe Buhari, br. 3484, Ebu Davud, br. 4799, Ibn Madža, br. 4183, Ahmed, br. 17098, Taberani, Mu’džemul-Kebir, br. 640, Bejheki, Šuabul-iman, br. 7338, i Sunenul-Kubra, br. 20787, Ibn Ebu Šejba, br. 25348; Kudai, Musneduš-Šihab, br. 1153, i dr.

Prenose ga još i Huzejfa (Tahavi, Šerhu Muškilil-Asar; Bezzar) i Ebu Tufejl, radijallahu anhuma (Kenzul-Ummal).

Vrijednost i značaj hadisa

Hadis govori o stidu i njegovoj vrijednosti i osnova je u ovoj tematici (Abdurrahman Berrak, Fevaid mustenbete min erbein Nevevijje). Važnost ovog hadisa ogleda se u važnosti osobine stida u islamu, a stid u islamu dio je imana i ne dolazi osim s dobrim, podstiče na sve što je pohvalno i odvraća od svega što je loše. Stid je bio sastavni dio morala Allahovih poslanika i vjerovjesnika, a naročito najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio stidljiviji od djevice u svojoj odaji. Također, stid je i osobina plemenitih meleka, o kojoj govori hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Zar da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki?” (Muslim)

Preporučivanjem stida, čovjek se zapravo poziva da se ostavi grijeha i zla.

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je za ovaj hadis: “Na njemu se gradi vjera islam”, tj. njegovi propisi. Propisi islama su vadžib (stroga obaveza), mustehab (pohvalno djelo), haram (strogo zabranjeno), mekruh (pokuđeno) i mubah (dozvoljeno), a stid prolazi kroz sve te propise u određenim situacijama. (Mustaga Buga, Vafi fi šerhi erbein Nevevijje)

Uvaženi imam Kettani, rahimehullahu teala, spomenuo je da ovaj hadis spada u mutevatir (najvjerodostojniji vid hadisa) hadise. (Muhammed Jusri, Džami fi šerhi erbein Nevevije)

Pojašnjenje riječi u hadisu

“Ono što su ljudi zatekli”,

tj. što su prenosili s generacije na generaciju. (Dubejhi)

“od prvog poslanstva”

, tj. od onoga u čemu su se složili svi vjerovjesnici i na što su svi podsticali.

“ako se ne stidiš”

, tj. ako pri sebi nemaš stida koji te podstiče na činjenje lijepih djela i ostavljanje loših.

“radi što hoćeš”

, tj. ako nemaš stida, ako od tebe ode stid, onda radi što god hoćeš i znaj da ćeš za to biti pitan i obračunavan; ili, ako hoćeš nešto da radiš i misliš da se zbog toga ne trebaš stidjeti Allaha i ljudi, onda i uradi to djelo, u protivnom, ne čini.

Ovaj hadis osnova je kod govora o stidu: podstiče na stid i ostavljanje svega što mu je suprotno, govori o vrijednosti stida i njegovoj vrijednosti.

Vrijednost stida

Stid je jedno od svojstava našeg Uzvišenog Gospodara. Ja’la b. Umejja, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah stidljiv i Onaj koji skriva, te voli stid i prekrivanje.” (Ebu Davud i drugi. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Stid je osobina koju Allah voli, a to zaključujemo iz prethodnog hadisa: “... te voli stid...”

Stid je pokazatelj imana. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “...i stid je dio imana.” (Buhari i Muslim)

Stid je ukras vjernika. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se bestidnost naći ni u čemu a da to neće još ružnijim učiniti, i neće se stid naći ni u čemu a da to neće uljepšati.” (Ibn Madža i drugi. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Stid je ahlak islama. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, svaka vjera ima svoj ahlak, a ahlak islama je stid.” (Ibn Madža i drugi. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim)

Izjave ispravnih prethodnika o stidu

Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Kod koga se izgubi stid, izgubi se i pobožnost, a kada se izgubi pobožnost, srce umire.” (Taberani, Mu’džemul-evsat; Bejheki, Šuabul-iman)

Selman, radijallahu anhu, rekao je: “Kada Uzvišeni Allah želi nekom robu propast, istrgne iz njega stid, pa kada odstrani od njega stid, neće ga dočekati na Sudnjem danu a da neće biti i srdit na njega.”

Fudajl b. Ijjad, rahimehullahu teala, rekao je: “Pet je pokazatelja nesreće: grubo srce, suho oko, pomanjkanje stida, čežnja za dunjalukom i duga nada.” (Bejheki, Šuabul-iman; Ibn Asakir, Tarihu Dimešk)

Kako izgraditi osobinu stida kod sebe

Stid postoji kod svake osobe, urođen je u njoj. Na svakoj osobi je da tu urođenu osobinu čuva pri sebi, odnosno da ne izgubi stid. Nekoliko sljedećih smjernica pomoći će nam da ovu osobinu stida gajimo i ljubomorno čuvamo:

● Slijeđenjem Allahovih naredbi i strahovanjem od Njega, te svjesnošću da nas On Uzvišeni nadgleda svakog trenutka i da zna sve o nama.

● Slijeđenjem sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i povođenjem za njim i riječima i djelima.

● Obaranjem pogleda od svega onoga što je Uzvišeni Allah zabranio.

● Nezalaženjem u tuđu privatnost, nedostatke i mahane.

● Druženjem sa stidljivim vjernicima.

● Odgajanjem djece odmalena da budu stidljivi.

Hadis također pojašnjava da je vjera svih vjerovjesnika ista, tj. naša vjera slična vjeri u koju su pozivali raniji poslanici.

Poruke hadisa

● Osobina stida je plemenita osobina koju su imali svi vjerovjesnici i na koju su svi podsticali. Zbog svoje vrijednosti, osobina stida bila je zastupljena u svim poslanstvima te nikada nije dokinuta i zamijenjena. (Ismail Ensari, Tuhfetu Rabanije; Abdullah Furejh, Fevaid Mustehlese)

● Sve poslanice jedinstvene su u pozivu na dobro i etiku. (Sulejman Luhejmid, Šerhu erbein Nevevijje)

● Hadis podstiče na slijeđenje svih poslanika u njihovom karakteru. (Sulejman Luhejmid, Šerhu erbein Nevevijje)

● Hadis podstiče na izgradnju pohvalnog stida. (Sulejman Luhejmid, Šerhu erbein Nevevijje)

● Stid koji sprečava čovjeka u stjecanju vjerskog znanja i traženju istine nije pohvalan, već je pokuđen. (Nazim Sultan, Kavaid ve fevaid min erbein Nevevijje)

● Određeni propisi iz prethodnih poslanica doći će i do islamskog ummeta putem objave, Kur’ana i sunneta ili prenošenjem od ljudi iz generacije u generaciju. (Muhammed Usejmin, Šerhu erbein Nevevijje)

● Primjer naslijeđa prethodnih poslanstva jeste i ovaj hadis koji podstiče na svaku pohvalnu osobinu i karakter. (Muhammed Usejmin, Šerhu erbein Nevevijje)

● Možda će kod ljudi biti nešto od poslanstva poznato i prošireno, a da to oni i ne znaju. (Muhammed Usejmin, Šerhu erbein Nevevijje)

● Stid udaljava osobu od ružnog govora i djela. (Abdurahman Berrak, Fevaid mustenbete min erbein Nevevijje)

● Hadis kori onoga koji se ne stidi, jer on čini sve ono što hoće i što poželi. (Abdurahman Berrak, Fevaid mustenbete min erbein Nevevijje)

● Nepostojanje stida dovodi do javnog činjenja grijeha, dok stid podstiče osobu na tajnost i skrivanje Allahovim velom. (Abdurrahman Berrak, Fevaid mustenbete min erbein Nevevijje)

● Gubljenje stida odvodi počinioca do svakog zla, pa takav nakon gubljenja stida ne može očekivati nikakvo dobro.

● U stidu je svako dobro, pa onaj koji bude imao više stida, imat će i više dobra, i obratno. (Nazim Sultan, Kavaid ve fevaid min erbein Nevevijje)

● Osobi pripada pravo izbora da “radi što hoće”, za razliku od sekte džehmija koji to negiraju. (Dubejhi)

Pravila iz hadisa

Pravilo koje pojašnjava dobro i zlo: “Osnova svakog dobra je stid. Shodno tome, osnova i povod svakog zla jeste bestidnost.”

Uvaženi učenjak Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Jedna od kazni kojom će se kazniti Allahu nepokorna osobe jeste otklanjanje stida. A stid je osnova svakog dobra, pa zbog toga njegovo otklanjanje predstavlja otklanjanje svakog vida dobra od te osobe.” (Abdullah Furejh, Hulasatu fevaid ve Kavaid min šerh erbein Nevevijje)

Tekst Vrijednost stida je objavljen u broju 77, 16. mart 2017. Permalink

Još tekstova na temu Hadis