Menu

Vrijednost Učenja Kur'ana

Tema Kur'anČitanje 13 minuta

Učenje Kur'ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod Uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga je dosta ajeta i hadisa koji podstiču vjernika na učenje i izučavanje Kur'ana. Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i njemu druge poučavaju.“ (Buharija, Fethul-bari, 9/74) Prenosi se od Ebu Musaa el-Eš'arije da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Vjernik koji uči Kur'an je poput dunje, lijepog je i okusa i mirisa. A onaj koji ne uči Kur'an, on je poput datule, lijepog je okusa, ali je bez mirisa. Primjer grješnika koji uči Kur'an je kao primjer mirisnog bosiljka, lijepog mirisa, a gorkog okusa. Onaj grješnik koji ne uči Kur'an je poput gorkog kaktusa, gorkog je okusa, a bez mirisa.“ (Buharija, Fethul-bari 9/65, Muslim, 6/83)


Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Vjernik koji uči Kur'an i postupa po njemu je poput dunje, lijepog je i mirisa i okusa. A vjernik koji ne uči Kur'an, ali radi po njemu, poput je datule, lijepog je okusa, ali nema nikakvog mirisa. Munafik (licemjer) koji uči Kur'an je kao mirisna rejhana (bosiljak), daje lijep miris, a gorkog je okusa. A munafik koji ne uči Kur'an je poput kaktusa, gorkog je okusa, a ružnog i gadnog mirisa. (Buharija, Fethul-bari, 9/100) Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: ''Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto“, a Poslanik mu reče: ''Oporučujem ti bogobojaznost, jer je ona najbitnija stvar.“ ''Allahov Poslaniče, dodaj još?“, reče on. Poslanik mu reče: ''Uči Kur'an, jer on je tvoja svjetlost na Zemlji i tvoja opskrba na nebesima. (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani) Od Burejde, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah će roditeljima onoga koji bude učio Kur'an, izučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu staviti krunu od svjetla (nura) koja će obasjavati kao što Sunce obasjava, i odjenut će ih i sa dva ogrtača kojih ni dunjaluk nije vrijedan. Roditelji će upitati: 'Zbog čega nam je ovo odjeveno?' Bit će im rečeno:'Zbog vašeg djeteta koje je Kur'an prihvatilo.'“ (Hakim, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: ''Ko prouči deset ajeta u jednoj noći, neće se računati u one koji su nemarni.“ (Hakim i kaže da je sahih po uvjetima Muslima, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani) Prenosi Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove Knjige (Kur'ana), za to će imati jedno dobro djelo, a dobro djelo se nagrađuje deseterostruko. Ne kažem da je 'elif lam mim' harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.'' (Tirmizi, 8/226, hadis sahih, Sahihu Džami'a Albani, br. hadisa 6469)

Vrijednost učenja sure El-Fatiha

Prenosi se od Ebu Seida ibn El-Mu'alle, radijjallahu anhu, da je rekao: «Jedne prilike sam klanjao u mesdžidu pa me Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozva, a ja mu se ne odazvah. Kada sam završio sa namazom, prišao sam mu i rekao: 'Allahov Poslaniče, klanjao sam', a on na to reče: 'Zar Uzvišeni Allah nije rekao: 'Odazovite se Allahu i Njegovu Poslaniku kada vas pozovu...' Zatim je rekao: ''Prije nego što izađeš iz mesdžida poučit ću te suri koja je najveličanstvenija sura u Kur'anu.“ Uzeo me je za ruku i prije nego smo izašli iz mesdžida, ja mu rekoh: 'Allahov Poslaniče, rekao si da ćeš me poučiti najveličanstvenijoj suri iz Kur'ana?' Poslanik reče: 'El-hamdu lillahi rabil-'alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni koji mi je dat.“' (Buharija, Fethul-bari, 9/54) Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ''Čuo sam Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Uzvišeni Allah je rekao: Podijelio sam namaz (Fatihu) između Mene i Moga roba na dva dijela. Mome robu pripada ono što je tražio. Kada Moj rob kaže: El-hamdu lillahi rabbil-'alemin, Allah kaže: Moj rob Me hvali. A kada kaže: Er-Rahmani-r-Rahim, Allah kaže: Moj rob Me veliča. Kada kaže: Maliki jevmi-d-din, Allah kaže: Moj rob Me slavi. Kada kaže: Ijjake na'budu ve ijjake neste'in, Allah kaže: Ovo je između Mene i Moga roba, a njemu pripada ono što je tražio. I kada kaže: Ihdine-s-sirata-l-mustekim, sirata-l-lezine en'amte 'alejhim gajri-l-magdubi 'alejhim ve le-d-dalin, Allah kaže: Ovo pripada Mome robu, i on će dobiti ono što je tražio.'“ (Muslim) Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Dok je jedne prilike kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio Džibril, iznad je čuo škripu, pa je podigao glavu i rekao: 'Ovo su se otvorila jedna nebeska vrata koja se do danas nikad nisu otvarala.' Na njih uđe melek, a on reče: 'Ovo je melek koji se spustio na Zemlju, a do danas nikad nije silazio na nju.' Taj melek nazva selam i reče: 'Budi radostan što su ti data dva nura (svjetlosti) koja nisu data nijednom vjerovjesniku prije tebe. To su El-Fatiha i završetak sure El-Bekare. Nećeš proučiti nijedan harf iz njih a da ti neće biti dato ono što tražiš.'“ (Muslim, 6/91)

V

rijednost sura El-Bekare i Ali Imran

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ne pravite od svojih kuća kaburove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.“ (Muslim) Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: ''Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite Zahravejn (El-Bekare i Ali Imran), jer će one na Sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga učača. Učite suru El-Bekare, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.'“ (Muslim, 6/89) Prenosi se od Sehla ibn Sa'da, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur'ana je sura El-Bekare. Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je prouči danju, šejtan u nju neće ulaziti tri dana.“ (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi, Sahihu Tergib ve terhib Albani)

Vrijednost Ajetu

l-kursijje

Od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu, prenosi se da mu je otac kazivao da su imali jedan vrt u kojem su uzgajali datule. Otac je to redovno obilazio, pa je primijetio da datule nestaju. Te noći je ostao da ih čuva, kad se pojavi životinja u liku odraslog mladića. Otac mu nazva selam, a ovaj mu odvrati. On ga upita: ''Šta si ti, džinn ili čovjek?“ ''Džin'', odgovori mu. ''Daj da ti vidim ruku?“, rekoh mu. Kad ono pseća šapa i pseće dlake. Rekao sam sebi: ''Ovo je džinsko stvorenje.“ Džinn reče: ''Džinni znaju da među njima ima onih koji su jači od mene.“ ''Šta te je navelo da uradiš to što si uradio?“, upitah ga. ''Čuo sam da voliš dijeliti sadaku, pa sam poželio da i ja nešto dobijem od tvoje hrane“, odgovori on. Ja ga upitah: ''Šta nas može zaštititi od vas“, a on odgovori: ''Ajetul-kursijja.“ Nakon toga – priča prenosilac – ja sam otišao, a otac je sutradan otišao kod Poslanika i o tome ga obavijestio. Na to mu je Poslanik, rekao: ''Istinu ti je rekao pokvarenjak.“ (Ibn Hibban, hadis sahih, Sahihu Tergib ve terhib Albani) Prenosi se također od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ebul-Munzire (oče Munzirov), znaš koji je ajet iz Allahove Knjige najveći (najveličanstveniji)?“ ''Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“, rekao sam, a Poslanik ponovi: ''Ebul-Munzire, znaš li ti koji je ajet iz Allahove Knjige najveličanstveniji?“ Ja rekoh: ''Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum...(Ajetul-kursijja).“ On me potapša po prsima i reče: ''Neka ti je na čast tvoje znanje, Ebul-Munzire.'' (Muslim, 6/93)

Vrijednost zadnjih ajeta sure Ali Imran

Prenosi se od Ata'a i Ibn Umejra da su došli kod Aiše, radijallahu anha i da joj je Ibn Umejr rekao: ''Kaži nam šta ti je najčudnije što si vidjela kod Allahova Poslanika?“ Malo je šutjela, a zatim rekla: ''Jedne noći Poslanik mi je rekao: 'Aiša, ostavi me samog da ovu noć svome Gospodaru ibadet činim.' Ja sam mu rekla: 'Tako mi Allaha, ja volim da sam u tvojoj blizini i volim činiti ono što te raduje.' Zatim je ustao, uzeo abdest i počeo klanjati. U namazu je plakao sve dok (suzama) nije natopio svoje krilo.' Dalje kaže: 'Bio je u sjedećem položaju i plakao je sve dok nije natopio svoju bradu i dalje je nastavio da plače sve dok nije natopio i zemlju (oko sebe). Utom je došao i Bilal da prouči ezan za sabah-namaz, i kada ga je vidio da plače, upitao je: 'Allahov Poslaniče, plačeš, a Allah ti je oprostio i prošle i buduće grijehe?' Poslanik mu na to reče: 'A zar da ne budem zahvalni rob? Večeras mi je objavljen ajet: U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. 'Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!' (prijevod značenja Ali Imran, 190 i 191), teško onome ko ga pročita a o njemu ne razmišlja.'“ (Ibn Hibban i Ahmed u Musnedu, 5/255,257, hadis je hasen, Sahihu Tergib ve terhib Albani)

Vrijednost pamćenja prvih deset ajeta sure El-Kehf

Prenosi Ebu Derda', radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko nauči napamet prvih deset ajeta sure El-Kehf bit će zaštićen od Dedždžala.“ (Muslim, 6/92.)

Vrijednost učenja sera Ihlas, Felek i Nas

Prenosi Ebu Derda', radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Jeli iko od vas u mogućnosti da u jednoj noći prouči trećinu Kur'ana?“ Upitali su: ''A kako će proučiti trećinu Kur'ana?“ Poslanik odgovori: ''Kul-huvallahu ehad vrijedi trećinu Kur'ana.“ U Muslimovom rivajetu stoji: ''Uzvišeni Allah podijelio je Kur'an na tri dijela. Kul-huvallahu ehad je učinio jednim od tih dijelova.“ Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog od ashaba na čelu vojne izvidnice. Taj čovjek je klanjao kao imam svojim prijateljima i svaki put namaz završavao sa Kul-huvallahu ehad. Kada su se vratili, to su spomenuli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Poslanik im je rekao: ''Upitajte ga što je to činio?“ Oni su ga i upitali, a ovaj im je rekao: ''Zbog toga što je ta sura Allahovo svojstvo i ja volim da je učim.'' Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: ''Kažite mu da i njega Allah voli.“ (Buharija, Fethul-bari, 13/347) Od Seida el-Hudrija prenosi se da je jedan čovjek čuo drugog čovjeka kako uči i ponavlja Kul-huvallahu ehad. Kada je osvanuo sljedeći dan, on je otišao do Poslanika, sallalalhu alejhi ve sellem, i to mu spomenuo– kao da je htio kazati da je to što uči malo – a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona vrijedi trećinu Kur'ana.“ (Buharija, Fethul-bari, 9/58) Ukbe ibn Amir prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zar nisi čuo ajete koji su mi objavljeni ove noći. Slične im do sada niko čuo nije. Kul-e'uzu bi rabbil-felek i Kul-e'uzu bi rabbi-n-nas.'' (Muslim, 6/96)