Menu

Vrijednosti Lejletul-kadra

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Plemeniti ashab Ebu Zerr, radijallahu anhu, kazuje nam kako je Poslanik postupao u zadnjih deset neparnih noći ramazana: “Postili smo ramazan sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. (Poslije jacijskog farza) on sa nama nije klanjao nikakvog drugog namaza, sve do dvadeset treće noći ramazana. Tada je sa nama klanjao sve dok nije prošla trećina noći. U dvadeset četvrtoj noći, sa nama ništa nije klanjao, da bi u dvadeset petoj noći sa nama klanjao sve do iza pola noći. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, da hoćeš sa nama i ostatak ove noći provesti u dobrovoljnom namazu!’ Na to on reče: ‘Ko klanja sa imamom sve dok on ne završi, upisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć.’ Nakon toga, više nije klanjao sa nama sve do dvadeset sedme noći u mjesecu. U toj noći sabrao je ljude, i svoju porodicu i supruge, i klanjao nam. Klanjao je s nama toliko da smo se pobojali da ćemo propustiti felah.’” Nakon što je upitan šta je to felah, Ebu Zerr odgovori: “Objed pred zoru – sehur”, a zatim dodade: “Nakon toga, više nam nije predvodio noćni namaz sve do kraja mjeseca.” (Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Ebu Davud, Sahih)


Lejletul-kadr posebna je, blagoslovljena i odlikovana noć, na što je ukazano u Kur’anu časnom i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je potvrdila i praksa odabranih generacija iz prvih stoljeća islama koji su ovu noć provodili u ibadetima želeći postići sreću i na dunjaluku i u Danu susreta sa svojim Gospodarom.

Odlike Lejletul-kadra

Na vrijednost Lejletul-kadra ukazao je Uzvišeni Allah rekavši: “Tako Mi Knjige jasne! Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi.” (Ed-Duhan, 2-4) Pored toga, Uzvišeni je objavio jednu cijelu suru u kojoj se pojašnjava vrijednost ove noći: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadra, a šta ti misliš da je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1–5) Isto tako, Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, obavijestio nas je o vrijednostima Lejletul-kadra rekavši: “Ko provede Lejletul-kadr vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim)

Kadr znači čast i uveličavanje ili odredba. Lejletul-kadr je važna i uzvišena noć u kojoj Allah, subhanehu ve te‘ala, propisuje godišnju odredbu i određuje Svoje mudre postupke. Značenje sure Kadr moglo bi biti sljedeće: Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci u počasti, vrijednosti, veličini sevapa i nagrade. Neke blagodati i odlike ove noći jesu sljedeće:

● Kur’an je objavljen u ovoj noći: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadra.” (El-Kadr, 1)

● Ova noć opisana je kao blagoslovljena u suri Ed-Duhan: “Tako Mi Knjige jasne! Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo” (Ed-Duhan, 2–3), i: “Kur’an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.” (El-Bekara, 185)

● Lejletul-kadr je uzvišena noć, na što se ukazuje u upitnoj formi ajeta u kojem se pojašnjava vrijednost ove noći: “A šta ti misliš da je Noć kadr?” (El-Kadr, 2) U ovoj formi ukazuje se na uzvišenost, veliko značenje i počasti Lejletul-kadra.

● Noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci u kojim nema noći Lejletul-kadr: “Noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci.” (El-Kadr, 3.). U svojoj časti, vrijednosti i mnoštvu nagrade. I ona je zbog toga razlog da se muslimanu, koji je provede u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradi, bude oprošteno predhodno učinjeno.

● U Noći kadra spuštaju se meleki: “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.” (El-Kadr, 4) U ovoj noći meleki silaze na Zemlju sa dobrom, berićetom i milošću.

“Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 5) Dakle, vjernici su u ovoj noći sigurni i zaštićeni od svakog problema, zla i straha zbog ibadeta koji čine u njoj. Činjenje ibadeta u ovoj noći razlog je oslobađanja vjernika od Vatre i njenog azaba.

● Sura El-Kadr objavljena je povodom Lejletul-kadra i pojašnjava njene blagodati, počasti i vrijednosti.

“U kojoj se svaki mudri posao riješi.” (Ed-Duhan, 2) U ovoj noći melekima se iz Levhil-Mahfuza predaje godišnja odredba, odnosno sve ljudske sudbine i dešavanja.

● Vjernicima se opraštaju grijesi u Noći kadr. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko provede Lejletul-kadr vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim) Onom ko provede Lejletul-kadr u ibadetu vjerujući u njenu vrijednost, nadajući se nagradi od Allaha, bit će mu oprošteni mali grijesi. (Šerhu Muslim)

Vrijeme Lejletul-kadra

Islamski pravnici nemaju jednoglasan stav u vezi sa tačnim određivanjem noći Lejletul-kadr, odnosno razilaženje je toliko da je Ibn Hadžer u svom djelu Fethul-Bari spomenuo četrdeset i šest mišljenja. Ali, učenjaci su jednoglasni u mišljenju da se noć Lejletul-kadr nalazi u zadnjih deset noći mjeseca ramazana, parnih ili neparnih. Jedno od jačih mišljenja jeste da se ova noć nalazi u neparnim noćima ramazana. U vezi s tim, Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, rekao: “To je preovladavajuće mišljenje koje zastupaju i Ebu Sevr, Mezni, Ibn Huzejma i skupina učenjaka, navodeći kao dokaz hadis Aiše, Alah bio zadovoljan njome u kojem se kaže: “Tražite Lejletul-kadr u deset zadnjih neparnih noći ramazana.” (Buhari) Kada su u pitanju neparne noći mjeseca ramazana, postoji mišljenje da je dvadeset sedma noć ramazana noć u kojoj se nalazi Lejletul-kadr, i to je mišljenje nekolicine ashaba, kao naprimjer Ibn Abbasa, Ubejja b. Ka‘ba i drugih, kao i mišljenje imama Ahmeda, Ebu Hanife, po jednoj verziji, Ibn Hazma (Fethul-Bari) i u novije vrijeme šejha Albanija (Risale kijamu ramadan).

Mudrost razilaženja

Imam Begavi, Allah mu se smilovao, pojašnjavajući mudrost razilaženja u tačnom određivanju noći Lejletul-kadr, rekao je: “Allah je ovu noć ostavio nejasnom ovom ummetu kako bi se potrudili u ibadetu u noćima ramazana, želeći je doživjeti. Ovo je isto kao što je Allah sakrio čas u kojem se uslišavaju molbe petkom, kao što je skrio ‘srednji namaz’ između pet namaza, Svoje najuzvišenije ime, Svoje zadovoljstvo sa pojedinim ibadetima kako bismo nastojali da ih sve obavljamo, Svoju ljutnju zbog određenih grijeha kako bismo ih se svih klonili, kao što je skrio Sudnji dan kako bismo se trudili u ibadetima strahujući od njegovog nastupanja.” (Vahatul-iman, 2/178)

Kako provesti Lejletul-kadr

Ovu noć treba provesti u različitim oblicima ibadeta kao što je: učenje Kur’ana, klanjanje noćnog namaza, traženje oprosta, upućivanje dova itd. I ne samo to, nego moramo intenzivirati svoj ibadet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u deset zadnjih noći ramazana pojačao bi svoj ibadet i trudio se u ovim noćima više nego u drugim. Međutim, posebnu pažnju trebamo dati teraviji i noćnom namazu: “Ko provede Lejletul-kadr vjerujući i očekujući nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” (Buhari i Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Ko klanja sa imamom sve dok on ne završi, upisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć.” (Ahmed, Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Kada bi čovjek cijelu Lejletul-kadr proveo klanjajući, ne bi bilo previše. U ovoj blagoslovljenoj noći vjernik treba upućivati dovu Allahu, kako u namazu tako i nakon namaza, iako je dova u namazu bolja, naročito ona na sedždi kada je čovjek najbliži svom Gospodaru. U ovoj prilici najbolje je upućivati dove koje su spomenute u Kur’anu i sunnetu, kao i dovu na koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao Aiši, radijallahu anha, kada ga je pitala: “Allahov Poslaniče, kada bih znala da se nalazim u Noći kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?”, a on joj je odgovorio: “Reci: ‘Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji prašta i Ti voliš oprost, pa mi oprosti!’” (Tirmizi, Ibn Madž‍a, hadis je sahih. Vidjeti: Albani, Silsiletus-sahiha)

Pored traženja oprosta, vjernik treba iskoristiti priliku i upućivati dovu za sebe i svoje bližnje ili za cijeli ummet. Ko je bolestan, treba moliti za izlječenje, ko je siromah, može moliti za bogatstvo. Svako ima neku svoju posebnu potrebu, ali ono što je potrebno svima nama jeste oprost i tevba, tako da svi možemo moliti za to, jer, ko zna, možda nas obuhvati ovaj hadis: “O, ti koji želiš dobro, približi se! O, ti koji želiš zlo, udalji se! A Allah oslobađa od Vatre svake noći.” (Tirmizi, Ibn Madža, Ahmed, hadis je hasen. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Molim dragog Alaha da nas oslobodi od Vatre!

Posebno je vrijedno upućivati dovu u zadnjoj trećini noći jer to je odabrano vrijeme, kao što se navodi u hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U zadnjoj trećini noći naš Gospodar spušta se na dunjalučko nebo i pita: ‘Ko Mi dovi, pa da mu se odazovem? Ko od Mene nešto traži pa da mu dadnem? Ko traži oprost pa da mu oprostim?’” (Buhari i Muslim)

Na vrijednost i odabranost Noći kadra ukazuje i postupak nekih ispravnih prethodnika koji su se posebno pripremali za ovu noć tako što bi se kupali, mirisali i oblačili lijepu odjeću. Temim ed-Dari posjedovao je ogrtač vrijedan hiljadu dirhema koji bi oblačio u noći za koju je pretpostavljao da je Lejletul-kadr. Ibrahim en-Nehai kupao bi se svake noći u zadnjih deset noći ramazana, a Enes b. Malik kupao bi se dvadeset četvrte noći, mirisao i oblačio ogrtač.” (Vahatul-iman)

Poslanikov primjer

Poslanik je naš uzor u svim segmentima života, kako u vjerovanju i ibadetu, tako i u međusobnim odnosima i ponašanju, i u svemu ostalom. Osnovu za ove riječi nalazimo u Allahovim riječima: “Vi u Alahovom Poslaniku imate divan uzor...” (El-Ahzab, 21) Plemeniti ashab Ebu Zerr, radijallahu anhu, kazuje nam kako je Poslanik postupao u zadnjih deset neparnih noći ramazana: “Postili smo ramazan sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. (Poslije jacijskog farza) on sa nama nije klanjao nikakvog drugog namaza, sve do dvadeset treće noći ramazana. Tada je sa nama klanjao sve dok nije prošla trećina noći. U dvadeset četvrtoj noći, sa nama ništa nije klanjao, da bi u dvadeset petoj noći sa nama klanjao sve do iza pola noći. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, da hoćeš sa nama i ostatak ove noći provesti u dobrovoljnom namazu!’ Na to on reče: ‘Ko klanja sa imamom sve dok on ne završi, upisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć.’ Nakon toga, više nije klanjao sa nama sve do dvadeset sedme noći u mjesecu. U toj noći sabrao je ljude, i svoju porodicu i supruge, i klanjao nam. Klanjao je s nama toliko da smo se pobojali da ćemo propustiti felah.’” Nakon što je upitan šta je to felah, Ebu Zerr odgovori: “Objed pred zoru – sehur”, a zatim dodade: “Nakon toga, više nam nije predvodio noćni namaz sve do kraja mjeseca.” (Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Ebu Davud, Sahih)

Neka nam u ramazanu uvijek budu na umu Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi i trudimo se da budemo od onih koji će i u ramazanu i u drugim mjesecima nastojati da se svakodnevno približavaju dobru i udaljavaju od zla: “O, ti koji želiš dobro, približi se! O, ti koji želiš zlo, udalji se! A Allah oslobađa od Vatre svake noći.” (Tirmizi, Ibn Madža, Ahmed, hadis je hasen. Vidjeti: Albani, Sahihul-Džamia) Molimo Allaha da nas učini od onih koji će postići Allahov oprost! Amin!