Menu

Adabi prema rodbini

Tema AhlakČitanje 10 minuta

Dobročinstvo prema rodbini podrazumijeva brojne islamom propisane dužnosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovao je veze sa svojom rodbinom, bio brižan i ljubazan prema njima, bez obzira na njihovu socijalnu ili ekonomsku poziciju.

U ajetu: "Bojte se Allaha, s imenom čijim jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze" (En-Nisa, 1), Uzvišeni Allah jasno nam ukazuje na važnost održavanja rodbinskih veza u životu.


Savjetovanje i ukazivanje na Pravi put

Uzvišeni Allah kaže: "I upozoravaj rodbinu svoju najbližu." (Eš-Šuara, 214)

Ebu Hurejra, Allah njime bio zadovoljan, rekao je: "Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljeno: 'I upozoravaj svoju bližnju rodbinu',  rekao je: 'O skupino Kurejša, otkupite se! Ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći. O Abbase, sine Abdulmuttalibov, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći! O Safijja, tetko Allahovog Poslanika, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći! O Fatima, kćeri Muhammedova, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći! Traži od mog imetka šta želiš, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći.'" (Buhari, br. 2753; Muslim, br. 204)

Materijalno pomaganje

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Sadaka data siromahu je uobičajena sadaka, a sadaka data rodbini je dvostruka: to je i sadaka i održavanje rodbinskih veza!" (Ahmed, br. 16227; Tirmizi, br. 658. Hadis je hasen -- dobar.)

Ebu Talha je od ensarija imao najveći imetak u palmovicima u Medini, a najdraži mu bijaše palmovik Bejruha naspram džamije. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, često je ulazio u taj palmovik i u njemu pio dobru vodu. Kad je objavljen ajet: "Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže..." (Alu Imran, 92), Ebu Talha je prišao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "Allahov Poslaniče, Uzvišeni Allah kaže: 'Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže...', a meni je od imovine nadraži palmovik Bejruha, zato ga darujem u ime Allaha, nadajući se da će mi on biti dobročinstvo i zaliha kod Allaha. Učini s njim, Allahov Poslaniče, onako kako ti je Allah naredio." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "To je za pohvalu. To je imovina koja će donositi profit. To je imovina koja će donositi profit. Čuo sam šta si rekao, ali smatram da bi ga trebao darovati svojoj rodbini." Ebu Talha reče: "Uredu, Allahov Poslaniče, uradit ću tako." Tada je Ebu Talha palmovik razdijelio svojim rođacima i amidžićima." (Buhari, br. 1461; Muslim, br. 998)

Dakle, udjeljivanjem svojoj rodbini postižemo dvije nagrade, a u isto vrijeme postižemo dva važna cilja: udjeljivanjem možemo unijeti radost u srca onih kojima je pomoć potrebna i, s druge strane, jačamo i održavamo rodbinske veze koje udjeljivanjem sadake i pomaganjem definitivno postaju još jače i čvršće.

Davanje poklona

Kurejba, Ibn Abbasov štićenik, kazao je: "Mejmuna bint Haris, radijallahu anha, oslobodila je robinju ne tražeći dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. A kada je došao njen dan, upitala ga je: 'Jesi li primijetio, Allahov Poslaniče, da sam oslobodila svoju robinju?' 'Jesi li to učinila?', upita on. 'Jesam', odgovori ona, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: 'Da si je poklonila svojim daidžama, imala bi još veću nagradu.'" (Buhari, br. 2592; Muslim, br. 999)

Održavanje rodbinske veze i kada ih rodbina prekine

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ne održava vezu s rodbinom onaj koji održava vezu onda kada je rodbina održava s njim, već vezu održava onaj koji s rodbinom održava vezu i onda kada je rodbina s njim prekine." (Buhari, br. 5991)

Ne prekidati rodbinske veze

Prekidanje rodbinskih veza predstavlja prekid odnosa s rodbinom i bližnjima tako da im se ne čini dobročinstvo i uskraćuje lijepo postupanje. U ajetu: "Allaha se bojte -- s imenom čijim jedni druge molite -- i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi" (En-Nisa, 1), Uzvišeni Allah upozorava na to da održavanje rodbinskih veza zauzima visoko mjesto kod Njega, dok njihovo prekidanje predstavlja veliku opasnost i čovjeka udaljava od Allaha.

Pažnja prema rodbini povećava nafaku i produžava život

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko želi da mu Allah poveća opskrbu i produži život, neka održava rodbinske veze." (Muslim, br. 2557)

Ibn Tin, rahimehullah, smatra da se pod produžetkom života misli na bereket u životu i vremenu. (Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 10/430)

Održavanje rodbinskih veza uvodi u Džennet

Abdullah b. Selam, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, i klanjajte noću dok ljudi spavaju, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet." (Ibn Madža, br. 1334. Hadis je sahih -- vjerodostojan.)

Iz ovog hadisa vidimo da je razlog ulaska u Džennet održavanje rodbinskih veza. Pod održavanjem rodbinskih veza misli se na povezanost i ljubav prema bližnjoj i daljnoj rodbini, i to na način da se u tom djelu ustraje pa makar oni dotičnu osobu ne posjećivali i ne pomagali. (Fuad Sedić, Četrdeset odabranih hadisa, str. 29)

Ebu Ejjub, radijallahu anhu, rekao je: "Neki je čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: 'Obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet.' Na to ljudi povikaše: 'Šta mu je? Šta mu je?' 'On ima neku potrebu', rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda nastavi: 'Robuj samo Allahu i ne smatraj Mu ništa ravnim, obavljaj namaz, daji zekat i održavaj rodbinske veze." (Buhari, br. 1396) Iz spomenutog hadisa može se zaključiti da je održavanje rodbinskih veza jasan put koji vodi ka Džennetu.

Allah održava vezu s onim ko održava vezu s rodbinom

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Uzvišeni Allah kaže: \'Ja sam Milostivi, Ja sam stvorio rodbinske veze (er-rahimu) i izveo sam ih iz ovog Svog imena (Er-Rahman), pa ko ih održava, i Ja ću s njim veze održavati, a ko ih prekida, i ja ću s Njim prekinuti." (Buhari, br. 5986)

Tetka je na stepenu majke

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Tetka je na stepenu majke!" (Buhari, br. 2700)

Održavanje roditeljskih i rodbinskih veza i s nemuslimanima

Esma, kćerka Ebu Bekra, radijallahu anha, rekla je: "Došla mi je moja majka, višeboškinja, za vrijeme dok su Kurejševići, među kojima i njen otac, potpisivali ugovor s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam u vezi s tim zatražila mišljenje Allahovog Poslanika, alejhis-selam, upitavši ga: 'Došla mi je majka želeći (održavanje veze), pa hoću li održavati vezu sa svojom majkom?', a on mi je odgovorio: 'Da, održavaj rodbinsku vezu sa svojom majkom.'" (Buhari i Muslim) Dobročinstvo prema roditeljima, pa makar bili i nemuslimani, dužnost je djeci muslimanima. Dakle, nisu spriječeni da im čine dobročinstvo, da im budu pokorni, da se lijepo ophode prema njima i da se brinu o njima. Neće im se suprotstavljati psovkom, ružnim govorom i uznemiravanjem. Nije dozvoljeno da im to čine pod isprikom da su oni nemuslimani, jer je zabrana pokoravanja roditeljima u islamu povezana sa stanjem kada roditelji naređuju djeci nepokornost Uzvišenom Allahu, npr. da od svoje djece traže da se odmetnu od vjere islama ili da izostavljaju farzove i vadžibe koje im je islam naredio ili da počine harame koje im je islam zabranio. Opće pravilo u Allahovoj vjeri glasi onako kako ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio: "Nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Stvoritelju." (Ahmed, br. 1095. Hadis je sahih -- vjerodostojan.)

Najuzvišenije dobročinstvo koje djeca mogu učiniti svojim roditeljima jest da ih na lijep način pozovu u islam. Pojasnit će im uzvišenost vjere islama lijepim i ispravnim moralom, i prakticiranjem načela islama, njegovih adaba i vrijednosti. Tolerantnost islama ogleda se i u tome da je muslimanima naređeno da održavaju rodbinske veze i da se lijepo ophode prema svojoj rodbini pa makar oni bili i nevjernici. U tom kontekstu Uzvišeni se obraća vjernicima: "I Allahu ibadet činite, i ništa Mu ne pridružujte, a roditeljima činite dobro i rođacima." (En-Nisa, 36) Uzvišeni Allah u navedenom ajetu pojašnjava Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, moral i pažnju spram njegove rodbine bez obzira na to što su oni možda i nemuslimani. (Ministarstvo za vakufe u Kuvajtu -- Ured Vijeća za fetve, Šta bi svaki musliman trebao da zna, str. 241--242)

Musliman ne bi trebao zanemariti činjenicu da je njegov najveći cilj da spasi rođake i porodicu od Allahove srdžbe i Njegove kazne, stoga će nastojati da ih poziva u islam kada god mu se ukaže prilika.

Na osnovu navedenog možemo zaključiti da je održavanje rodbinskih veza jedno od najdražih djela Uzvišenom Allahu, kojim jačamo naše porodice, poboljšavamo društvenu koheziju i slijedimo put našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.