Menu

Adabi spavanja

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Spavanje je velika blagodat koju je Allah darovao Svojim robovima kako bi se odmorili od svakodnevnih aktivnosti i trke za životnim potrebama i kako bi se tijelo odmorilo i prikupilo snage za naredni dan. Uzvišeni Allah kaže: "Iz milosti Svoje On vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete" (El-Kasas, 73); "I san vaš počinkom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili" (En-Nebe, 9--11). Čovjek mora spavati i ta potreba utkana je u njegovu prirodu, štaviše, san je sastavni dio života i stoga razuman treba da bude svjestan ove činjenice. U narednom dijelu teksta navest ćemo određene adabe i sunnete spavanja.


Ne sijeliti poslije jacije osim u potrebi

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao je u prvom dijelu noći, a prezirao je spavanje prije jacija-namaza i razgovor i sijelo poslije jacije. (Buhari, 568; Muslim, 647)

Prema tome, poželjno je napustiti bespotrebno sjedenje poslije jacija-namaza, osim ako je u pitanju nešto korisno, poput: obilaska rodbine, posjete bolesnika, traženja znanja...

Leći u postelju pod abdestom

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada pođeš na spavanje, uzmi abdest kao što uzimaš za namaz!" (Muslim, 2710)

Ovaj imperativ nije obaveza, nego, kako ističe Ibn Hadžer, mendub -- pohvalno, zato što u slučaju eventualne smrti osoba odlazi svome Gospodaru pod abdestom, također, snovi osobe koja je pod abdestom istinitiji su i manje je šejtanskog došaptavanja prilikom spavanja.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Svakom muslimanu koji zanoći spomenuvši Allaha i pod abdestom, pa se u noći probudi i zamoli Allaha za dobro dunjaluka i ahireta, Allah će mu to dati." (Ebu Davud, 542, sahih)

Postelju treba otresti prije spavanja

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada neko od vas hoće da legne u postelju, neka je tri puta krajem svoje odjeće otrese i neka kaže: 'Bismike Rabbi veda'tu dženbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi fagfir leha ve in erselteha fahfezha bima tahfezu ibadeke salihin! -- S Tvojim imenom, moj Gospodaru, liježem i s Tvojim imenom ustajem. Ako zadržiš moju dušu, oprosti joj, a ako je vratiš, pripazi je onako kako paziš Svoje dobre robove!'" (Buhari, 7393)

Proučiti određene ajete

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči Ajetul-Kursijju i Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi u toku noći, sve do sabaha." (Buhari, 5010)

Ovaj kur'anski ajet glasi: "Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegova Kursijja obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je svevišnji i veličanstveni!" (El-Bekara, 255)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko u noći prouči dva posljednja ajeta sure El-Bekara, dovoljna su mu." (Buhari, 4008; Muslim, 807)

To su sljedeća dva ajeta: "Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici -- svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: 'Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.' I oni govore: 'Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.' Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" (El-Bekara, 285--286)

Aiša, radijallahu anha, kazuje da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svake noći kad bi pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio u njih sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, i potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta. (Buhari, 5017)

Leći na desnu stranu

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada legneš u postelju, uzmi abdest kao za namaz, a onda lezi na desnu stranu." (Buhari, 6311)

Staviti desnu šaku pod obraz i uputiti dovu prije spavanja

Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, htio da legne u postelju, stavljao bi desnu šaku pod obraz, a onda bi tri puta izgovorio: "Allahumme kinii 'azabeke jevme teb'asu 'ibadeke. - Allahu, sačuvaj me kazne na Dan kada proživiš Svoje robove." (Ebu Davud, 5218, hasen) To je ponavljao tri puta.

Dova prilikom buđenje iz sna

Aiša kazuje: "Kada bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, probudio noću, učio bi dovu: 'Allahumme Rabbe Džebraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-semavati ve-l-erda, alime-l-gajbi ve- š-šeha-deti. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-hakki bi iznike. Inneke tehdi men tešau ila siratin mustekim. - Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavatelju skrivenog i očitog, Ti sudiš među Svojim robovima u onom oko čega se razilaze, uputi me istini oko koje se razilaze, po Tvojoj dozvoli. Ti upućuješ koga hoćeš Pravom putu.'" (Muslim, 200)

Šta treba proučiti onaj ko usnije ružan san

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ako se neko uplaši u noći, neka kaže: 'Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun! -- Utječem se Allahovim potpunim riječima od Njegove srdžbe, Njegove kazne, zla Njegovih robova, šejtanskih došaptavanja i njihovog prisustva!' -- neće mu ništa naštetiti." (Tirmizi, 3528, hasen)

Ružne snove ne treba nikome pričati

Ebu Seid prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko od vas usnije snove koje voli, oni su od Allaha, pa neka se zahvali Allahu i neka ih priča drugima. A ko usnije nešto što prezire, to je od šejtana, pa neka kod Allaha traži utočište od njihovog zla i neka te snove ne priča nikome pa mu neće nauditi." (Buhari, 6985)