Menu

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Uzvišeni Allah opisao je Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najuzvišenijim i najljepšim svojstvima: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.” (El-Ahzab, 45–46)

Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, u svim segmentima života bio je svjetiljka koja sija ljudi kojima je poslan. A njegov sunnet je svjetiljka koja sija njegovom ummetu, nakon njegove smrti, sve do Sudnjega dana.

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izbavio je ljude iz tmina nevjerstva, širka, novotarija, grijeha na svjetlo imana, tevhida, sunneta i pokornosti. On je bio putokaz koji pokazuje put ljudima do zadovoljstva njihovog Gospodara i do Dženneta: “Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihovog Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga” (Ibrahim,1); “On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.” (El-Hadid, 9) 


Tevhid, Allahova jednoća

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je ljudima koji su obožavali lažna božanstva mimo Allaha, uzimali ih za posrednike, činili im različite ibadete, upućivali dovu, tražili šefat (zauzimanje kod Allaha) i prinosili žrtve. “A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: ‘Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili’, Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik” (Ez-Zumer, 3); “Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’ Reci: ‘Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!’ Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (Junus, 18 ). U tom vremenu ljudi su se bili odali praznovjerju, proricanju budućnosti, vračanju i gatanju.

Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, bio im je svjetiljka, koja im je osvijetlila sa put do tevhida, Allahove jednoće. U tolikoj mjeri pozivao ih je u tevhid da su mu se podsjehivali i čudili zbog toga: “Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: ‘Ovo je čarobnjak, lažov! Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!’” (Sad, 4–5) 

Pojasnio im je da jedino Allah daje život i smrt, opskrbljuje, da je u Njegovim rukama korist i šteta. Usmjerio ih na put obožavanja Allaha, Onoga koji jedino zaslužuje da bude obožavan: “Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara” (Furkan, 55); “Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje.’” (El-A’raf, 158)

Podučio ih je da njihov Gospodar ima lijepa imena i plemenite atribute: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!” (El-A’raf, 180). Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izbavio ih je iz okova robovanja ljudi u slobodu robovanja Silnome Allahu.

Ekonomija

Društvo kojem je poslat Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, gradilo se na kamati, kocki, pljački, nepravdi i uzurpiranju prava drugih ljudi.

Allahov Poslanik, svjetiljka koja sija, osvijetlio im je put trgovine, poklanjanja, darivanja, pozajmljivanja bez kamate, zekata, sadake, svetosti imetka, međusobnog potpomaganja i solidarnosti: “Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov će slučaj Allah rješavati; a oni koji to opet učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje sadaku. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.” (El-Bekara, 264–276)

Društvo

Društvo u koje je poslat Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, grcalo je u brojnim porocima: konzumiranju alkohola, kocki, nepravdi, razjedinjenosti, bludu, ubijanju djece, zakopavanju žive ženske djece: “Oni Allahu kćeri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono što priželjkuju. I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten, krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena; da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!” (En-Nahl, 57–59); “Ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh.” (El-Isra, 31)

Božiji Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, svjetiljka koja sija, izveo je društvo na Allahov put, na svjetlo čednosti, morala, pravde i jedinstva: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“ (El-Maida, 90–91); “U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegovog slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 33)