Menu

Allahovo lijepo ime El-Hamid

Tema AkidaČitanje 1 minut
Jedno od Allahovih lijepih imena jeste ime El-Hamid, koje se spominje na sedamnaest mjesta u Kur’anu. Svevišnji Allah kaže: “A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali” (El-Burudž, 8); “O ljudi, svi ste vi potrebni Allaha, a Allah je Onaj koji je neovisan i Onaj koji je hvale dostojan!” (Fatir, 15); “Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihovog Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga” (Ibrahim, 1). Uzvišeni Allah je Onaj kome pripada svaka hvala, kao što i kaže u suri El-Fatiha: “Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova!” (El-Fatiha, 2)