Menu

Allahovo lijepo ime El-Kajjum

Tema AkidaČitanje 12 minuta

El-Kajjum je jedno od Allahovih lijepih imena i zajedno sa lijepim imenom El-Hajj spominje se na tri mjesta u Kur’ani-kerimu.

Uzvišeni Allah u 255. ajetu sure El-Bekara poznatijem kao Ajetul-Kursijja, kaže: “Allah je, nema istinskog boga osim Njega. On je El-Hajj, El-Kajjum/Vječno Živi, Onaj o kojem sve opstoji.” (El-Bekara, 255)

Na početku sure Alu Imran, Uzvišeni Allah kaže: “Elif-lam-mim. Allah je, nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Njega. On je Vječno Živi, Onaj o kojem sve opstoji.” (Alu Imran, 1–2)

U suri Ta-ha Svevišnji kaže: “I pokorit će se sva stvorenja, te ponizno izgledati pred Vječno Živim, Onim o kojem sve opstoji, a onaj koji je činio nasilje, propast će.” (Ta-ha, 111)


Dakle, na ovim mjestima u Kur’ani-kerimu spominje se Allahovo lijepo ime El-Kajjum i nigdje više u Kur’anu ne spominje se na ovakav način.

Na malo drugačiji način spominje se u 33. ajetu sure Er-Ra’d u kojem Uzvišeni Allah kaže: “Zar da bude isti Onaj koji održava sve što uradi svaka duša (kao neko ko to ne čini)?!” Dakle, u ovom ajetu Uzvišeni Allah spominje Svoje svojstvo savršenstva el-kajjumijje: da je On Onaj koji sve održava, El-Kaim, ali ovo nije Njegovo ime.

U brojnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dovama koje je učio, spominje se Allahovo lijepo ime El-Kajjum zajedno sa imenom El-Hajj.

U hadisu koji bilježi imam Tirmizi navodi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj dovi govorio: “O Vječno Živi, o Ti o Kojem sve opstoji, Tvojom milosti ja tražim pomoć!” (Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

U hadisu koji bilježi imam Ebu Davud navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo nekog čovjeka kako uči dovu: “O Vječno Živi, o Ti o Kojem sve opstoji, doista Te molim za Džennet, i utječem se Tobom od Vatre”, pa je pohvalio njegovu dovu. (Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

Abdurrezzak u Musannefu navodi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi učio: “I Tebi pripada sva hvala! Ti si Onaj koji održava nebesa i Zemlju, i sve što je na njima!” (Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u Sahih El-Edeb El-Mufred.)

Značenja imena El-Kajjum u arapskom jeziku

Ime El-Kajjum i svojstvo kajjumijjeta u arapskom jeziku imaju značenje odlučnosti, ustrajnosti, čuvanja i popravljanja, održavanja, vođenja brige. (Vidjeti: Ibn Menzur, Lisanul-Arab; Muhammed b. Ebu Bekr er-Razi, Muhtarus-Sihah)

Sva ova jezička značenja možemo naći u kur’anskim ajetima. Tako Uzvišeni Allah kaže: “...kad su se digli i rekli: ‘Naš Gospodar je Gospodar nebesa i Zemlje!’” (El-Kehf, 14), tj. kada su donijeli čvrstu odluku i rekli.

Svevišnji Allah u 34. ajetu sure En-Nisa kaže: “Muškarci vode brigu o ženama”, tj. muškarci čuvaju žene, popravljaju njihovo stanje, brinu se o njima.

Također, Uzvišeni Allah, u ovom značenju čuvanja, održavanja, vođenja brige i nadgledanja, kaže: “I od sljedbenika Knjige ima i onih koji, kada bi im dao tovar zlatnika, oni bi ti ga vratili, a ima i onih koji, kada bi im dao samo jedan zlatnik, oni ti ga ne bi vratili, osim da ih ti nadgledaš i pratiš” (Alu Imran, 75).

Značenje Allahovog lijepog imena El-Kajjum

O značenju Allahovog lijepog imena El-Kajjum govorili su mnogi islamski učenjaci, navodeći da ime El-Kajjum znači Onaj koji sam o Sebi opstoji i Onaj o kojem opstoje sva stvorenja. (Halid es-Sebt, Komentar Allahovih lijepih imena)

Kurtubi, rahimehullah, kaže: “El-Kajjum je Onaj koji uređuje sve stvoreno.” (El-Džamiu li ahkamil-Kur’an)

Hattabi, rahimehullah, rekao je: “El-Kajjum je Onaj koji vodi brigu o svim ljudima.” (Garibul-hadis)

Ibn Kajjim, rahimehullah, govoreći o ovom Allahovom lijepom imenu kaže: “El-Kajjum jeste Onaj koji održava sam Sebe, Onaj koji opstoji sam o Sebi, i nije Mu potreban niko drugi, i On je Onaj koji održava sve drugo, svima drugima potreban je On.” (Medaridžus-salikin)

Na drugom mjestu rekao je: “El-Kajjum je Onaj Koji je potpuno neovisan i Onaj koji ima potpunu snagu! On sam o Sebi opstoji i niko Mu u tome nije potreban nimalo. To govori o Njegovoj potpunoj neovisnosti. On održava sve drugo, pa ništa drugo ne može opstati bez Njega, Uzvišenog. To govori o Njegov moći i snazi.” (Bedaiul-fevaid)

Veliki islamski učenjak šejh Abdurrahman Nasir es-Sa’di, rahimehullah, kaže: “Allahovo lijepo ime El-Hajj ukazuje na potpunost Njegovog bića – zāta, dok El-Kajjum ukazuje na potpunost Allahovih svojstava, djela, radnji. El-Kajjum je Onaj koji sam o Sebi opstoji, Onaj o kojem opstoje svi stanovnici nebesa i Zemlje.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)

Ševkani, rahimehullah, rekao je: “El-Kajjum je Onaj koji čuva i vodi brigu o svemu. On sam vodi brigu o svim stvorenjima, o njihovim stanjima, životnom vijeku, opskrbi i svim djelima koja svaka duša uradi.” (Fethul-kadir)

Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, navodi još jedno značenje Allahovog lijepog imena El-Kajjum, pa kaže: “El-Kajjum je Onaj koji je El-Bakii, Onaj koji je vječan i koga nikada neće nestati.” (Kaidetun džamia fi tevhidillah)

Slično ovome rekli su i Zedždžadž, Ebu Ubejda, Hattabi, Bejheki i dr. (Muhammed en-Nedždi, En-Nehdžul-esma)

Ukoliko se uzme u obzir i ovo značenje Allahovog lijepog imena El-Kajjum, onda nas ne čudi što se dva imena, El-Hajj i El-Kajjum, zajedno spominju, pa se zbog toga kod nas često i prevodi El-Hajj i El-Kajjum – Živi i Vječni. Dakle, Uzvišeni Allah je El-Kajjum, Onaj koji opstoji sam o Sebi, i sve drugo opstoji o Njemu, Njemu nije potreban niko drugi, dok je svima drugima potreban On, i bez Njega ne mogu ni koliko je treptaj oka. On stvara sva stvorenja, daje im život i smrt, opskrbljuje ih, brine se o njima, sva stvorenja On nadgleda, i Njegovom znanju ništa ne promiče, te bilježi sva njihova djela. On je Vječni, nikada Ga neće nestati.

Allahovo lijepo ime El-Kajjum u našem životu

• Naš Gospodar je Onaj koji je sve nas stvorio i sve nas održava, sve nas nadgleda, što god kažemo i što god učinimo, On to pomno čuva kod Sebe. Uzvišeni Allah će dati da umremo, zatim će nas kasnije izvesti pred Sebe i pitati nas za sve što smo govorili i radili. Kada se upoznamo s našim Gospodarom na ovakav način, zar da Ga ne obožavamo?

Zar da neko drugi zaslužuje da se obožava mimo Njega Svevišnjeg?! Kao što i kaže Allah u 33. ajetu sure Er-Ra’d: “Zar da Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim?! Reci: ‘Navedite ko su oni!’” Njemu sličnih zasigurno nema, pa zato samo ovakvog Gospodara, Uzvišenog Allaha, Jednog, Jedinog, i treba obožavati. Svevišnji, zbog svih ovih Svojih svojstava, dostojan je da se On jedini obožava.

• I zar da ne volimo svoga Gospodara?! Kada upoznamo svoga Gospodara kroz ovo Njegovo lijepo ime El-Kajjum, zar da Ga ne volimo, zar da se naša ljubav ne poveća prema Njemu?! On je El-Kajjum, Onaj koji opskrbljuje sve stvoreno, Onaj koji održava sve stvoreno, a među tim stvorenjima su i nevjernici i inadžije, oni koji prkose Allahu, koji se inate, koji ne vjeruju, oni koji se nazivaju božanstvima, a Uzvišeni Allah i njih opskrbljuje. Kada nevjernike opskrbljuje i hrani, zar da ne hrani nas, vjernike?

• Zatim, zasigurno, jedan od plodova vjerovanja u ovo Allahovo lijepo ime jeste da prepustimo sve svoje brige, probleme i potrebe Uzvišenom Allahu. On je Taj koji sve stvoreno održava, sve je u Njegovoj vlasti, sve je u Njegovim rukama. On se brine za našu opskrbu tokom cijelog našeg životnog vijeka. Zato, ne tražimo nekog drugog pred kim ćemo iznositi svoje potrebe, kome ćemo se jaditi na svoje probleme, već sve to iznesimo svome Gospodaru, Uzvišenom Allahu. On je Jedan, Jedini, koji je vječan. Ukoliko se požalimo ovome ili onome, danas ili sutra, on će nestati, danas ili sutra i on će možda biti u sličnoj potrebi, a svi oni su manjkavi i svi oni o Allahu ovise i opstoje. Svevišnji Allah sam o Sebi opstoji i neovisan je od svih. On je Svemogući, ima neopisivo veliku moć. Kada održava sve stvoreno, i opskrbljuje sve stvoreno, možemo zamisliti kolika li je Njegova moć!

• Allahovo lijepo ime El-Kajjum ima poseban efekat prilikom učenja dove i zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama govorio: “Ja Hajju, Ja Kajjum!” Također, čuvši čovjeka u svojoj blizini kako u dovi izgovara ovo ime, rekao je: “Doista je ovaj zatražio od Allaha sa imenom kojim, kada se doziva, Allah se odaziva.” Zato, nastojmo u svojim dovama, prije nego što iznesemo svoju potrebu, da dozivamo svoga Gospodara imenom Allah, tj. recimo “Allahumme”, i također imenima El-Hajj i El-Kajjum. Zasigurno, ova imena, uz Allahovu dozvolu, doprinose primanju naše dove.

• Kada se upoznamo sa Allahovim lijepim imenom El-Kajjum, tj. da je On Onaj koji je sve stvorio i sve stvoreno održava, i sve stvoreno nadzire, da je upoznat sa svim stvorenim, On nadgleda, kotrolira, onda se bojmo svoga Gospodara! Pazimo se da nas Uzvišeni Allah gleda, a mi u grijehu; ili nas Allah nadzire, a mi zapostavljamo Njegove naredbe. Ne zaboravimo da je Uzvišeni Allah El-Kajjum – Onaj koji kod Sebe pomno bilježi i čuva sve što učini svaka duša, a i mi smo od tih!

• Kada ustanemo noću da klanjamo noćni namaz, dozivajmo Svevišnjeg Allaha početnom dovom kojom Ga je dozivao i Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, koji bi noćni namaz počinjao dovom: “Allahu moj, neka je Tebi sva hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje, i svega onoga što je na njima. Neka je Tebi sva hvala, Ti si, Gospodaru, Allahu moj, Onaj koji održava nebesa, Zemlju i sve što je na njima!”

• Kad pođemo na spavanje, učimo Ajetul-Kursijju, učimo 255. ajet El-Bekare, u kojem se spominju i ova Allahova lijepa imena: Allah, El-Hajj, El-Kajjum!

Svi treba da budemo svjesni da imamo Gospodara koji nas je stvorio, koji nas održava i opskrbljuje, ali isto tako, koji zna sve o nama, sve što kažemo i uradimo. Uzvišeni Allah jedini je Vječno Živi, a mi smo smrtnici. Allah će nas oživiti, izvesti pred Sebe i pitati nas za ono što smo radili u životu na ovome svijetu, jer je to sve kod Njega pomno sačuvano.

Zato, obožavajmo svoga Gospodara Allaha, i nikoga drugog mimo Njega! Volimo Ga neizmjerno mnogo! Samo Njemu iznosimo svoje potrebe! Niko drugi osim Njega ne može nas održati, prije svega na uputi, a zatim nas niko ne može ni opskrbiti ako nam Allah uskrati opskrbu. Ne brinimo se za ono o čemu se On iz Svoje dobrote obavezao da će se brinuti, već se čuvajmo da ne zapostavljamo ono što nam je Allah naredio ili da ne činimo ono što nam je On zabranio. Allah nas nadzire i prati! Dozivajmo Ga i obožavajmo Njegovim lijepim imenima El-Hajj i El-Kajjum.