Menu

Allahovo lijepo ime El-Mutekebbir

Tema AkidaČitanje 15 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i lijepo ime El-Mutekebbir, koje se u Kur’anu spominje jedanput i to u riječima Uzvišenog Allaha: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Onaj kojem se sve potčinjava, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (El-Hašr, 23)


Značenje u arapskom jeziku

U arapskom jeziku el-kiber ili el-kibru ima značenje ponosa, slave, moći, visine, uzvišenosti, uzdignutosti, gordosti veličine i sl. (Vidjeti: Teufik Muftić, Arapsko-bosanski rječnik)

Ibn Faris je rekao: “Riječ el-kibru ima značenje riječi el-azametu, tj. veličine, pa se kaže: ‘Veresuul-medžde kabiren an kabir’, što znači: ‘Naslijedili su ugled, položaj i ponos tako što ga je naslijeđivao veliki od velikog, velikodostojnik od velikodostojnika.’” (Mu’džem Mekajisil-Luga)

Značenje Allahovog lijepog imena El-Mutekebbir

U vezi sa značenjem Allahovog lijepog imena El-Mutekebbir, islamski učenjaci navode mnogo definicija, a sve ukazuju na to da gordost i veličina pripadaju samo Uzvišenom Allahu, jer jedini On ima moć i ugled kakav niko drugi nema, jedino je On savršen u Svome biću, Svojim svojstvima i Svojim radnjama. (Vidjeti: Abdulaziz b. Nasir el-Dželil, Ve lillahil-Esmaul-Husna; dr. Omer b. Sulejman b. Abdullah el-Eškar, Esmaullahil-Husna)

El-Mutekebbir jeste Onaj koji posjeduje svu veličinu, gordost, Onaj koji je visoko uzdignut od toga da se opiše osobinama stvorenja, Onaj koji je uzvišen od svake manjkavosti i nedostatka, Onaj kome pripada sva veličina i sav ugled i na Zemlji i na nebesima. Stoga se ovim imenom niko ne smije nazvati niti opisati ovim svojstvom osim Uzvišenog Allaha. I ovo svojstvo Uzvišenog Allaha jeste svojstvo hvale, dok, ukoliko ga ipak neko od stvorenja sebi pripiše, tada je to pogrdno svojstvo.

Hattabi, rahimehullahu teala, kaže: “El-Mutekebbir jeste Onaj koji je visoko uzdignut od osobina stvorenja i Onaj koji se uzdiže nad svima koji Mu se budu suprotstavljali u ovom svojstvu. Uzvišeni Allah jedini se izdvaja po veličini i uzvišenosti.” (Še’nud-dua)

Katada, rahimehullahu teala, kaže: “El-Mutekebbir jeste Onaj koji je uzvišen od svakog zla.” (Ibn Dževzi, Zadul-Mesir fi Ilmit-tefsir)

Ebu Ishak je rekao: “El-Mutekebbir jeste Onaj koji je visoko uzdignut od toga da Svojim robovima čini nasilje.” (Ibn Kajjim, Šifaul-Alil)

Ibn Anbari je rekao: “El-Mutekebbir je Onaj koji posjeduje ponos, a to je ustvari vlast.”

Mejmun b. Mihran rekao je: “El-Mutekebbir je Onaj koji se uzdiže od svakog zla i lošeg djela, pa od Njega ne dolazi osim dobro.” (Abdurrezzak b. Abdulmuhsin el-Bedr, Fikhul-Esmail-husna)

Rečeno je i da je “El-Mutekebbir Uzvišeni Allah, koji ima sva svojstva uzvišenosti i potpunosti, i On se u tome jedini izdvaja. Niko od Njegovih stvorenja nije Mu sličan.” (Mahir Mukaddem, El-Vesit)

Zaključak

El-Mutekebbir jeste Onaj koji posjeduje svu veličinu i gordost, Onaj koji je visoko uzdignut od toga da se opiše osobinama stvorenja, Onaj koji je zbog Svoje veličine i ponosa uzvišen od svake manjkavosti i nedostatka, Onaj koji je uzdignut od svakog zla te nikome od Svojih robova ne čini nasilje, već im od Njega dolazi samo dobro, Onaj kome pripada sva veličina i sav ugled i na Zemlji i na nebesima, On je Najveći i Najuzvišeniji, a sve mimo Njega je sićušno i slabašno. (Vidjeti: Abdulaziz b. Nasir el-Dželil, Ve lillahil-Esmaul-Husna; Seid b. Ali b. Vehf el-Kahtani, Šerh Esmaillahil-Husna fi Dav’il-Kitabi ves-sunne; Mahir Mukaddem, El-Vesit)

Stoga se ovim imenom niko ne smije nazvati niti opisati ovim svojstvom osim Uzvišenog Allaha. (Dr. Omer b. Sulejman b. Abdullah el-Eškar, Esmaullahil-Husna) Ovo Allahovo sbojstvo jeste svojstvo hvale, dok, ukoliko ga ipak neko od stvorenja sebi pripiše, tada je to pogrdno svojstvo. (Abdulaziz b. Nasir el-Dželil, Ve lillahil-Esmaul-Husna)

Allahovo lijepo ime El-Mutekebbir u našem životu

Vjerovanje u Allahovo lijepo El-Mutekebbir zasigurno ostavlja traga na naš život.

• Kada se upoznaš sa ovim Allahovim imenom, neminovno ti se mora povećati ljubav prema tvom Gospodaru, Uzvišenom Allahu. Nema veće počasti za tebe od te da budeš Njegov rob, jer je tvoj Gospodar jedino savršen! Jedini je On vladar, a svi drugi Njemu su potčinjeni! Jedini je On gospodar, a svi drugi su Njegovi robovi! Jedini je On stvoritelj, a svi drugi su Njegova stvorenja! Stoga jedino Njemu pripadaju veličina, ponos, moć, uzvišenost i jedino je On daleko od svake manjkavosti! On je u svemu tome jedan jedini i niko Mu nije ravan, On nema sudruga! (Abdurrezzak b. Abdulmuhsin el-Bedr, Fikhul-Esmail-husna)

• Allahov robe, kada se upoznaš s Allahovim lijepim imenom El-Mutekebbir i njegovim značenjem, na tebi je da budeš ponizan. Prije svega budi ponizan prema svome Gospodaru, Uzvišenom Allahu. Ne oholi se i ne uzdiži udaljavajući se od ibadeta Njemu! Znaj da je On rekao: “Doista će oni koji se budu oholili da Mi ibadet čine, ući u Džehennem poniženi!” (El-Mu’min, 60)

• Ne okreći se od činjenja ibadeta Uzvišenom Allahu i ništa od tog ibadeta ne upućuj drugome jer time pripisuješ manjkavost Allahovoj uzvišenosti. (Abdulhadi b. Hasen Vehbi, El-Esmaul-Husna ves-sifatul-ula)

• Uzvišeni Allah je El-Mutekebbir – Onaj kome pripadaju sva veličina i gordost. Znaj da je sastavni dio vjerovanja u ovo Allahovo lijepo ime i da veličaš Allahove svetinje, a kruna tog veličanja jeste da opisuješ Allaha samo onako kako se On opisao i kako Ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bez iskrivljavanja ili negiranja, i bez zalaženja u kakvoću ili poistovjećivanja. Samo Njemu potvrđuješ najljepša imena i najuzvišenija svojstva i negiraš Mu svaku sličnost sa stvorenjima! (Abdulhadi b. Hasen Vehbi, El-Esmaul-Husna ves-sifatul-ula)

• Znaj da odbijanje istine ukazuje na oholost, zato prihvati istinu iz Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radosno i ponizno. Ukoliko nešto odbiješ od Allahove vjere, znaj da pri tebi ima oholosti, a znaš li kuda to vodi? Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka kibura (oholosti).” Neki je čovjek rekao: “Uistinu, čovjek voli da njegova odjeća i njegova obuća budu lijepi!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Doista je Allah Lijepi i voli lijepo! Kibur je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.” (Muslim)

Ovo sebi dobro stavi pred oči! Budi svjestan Allahove veličine, Njegove moći i sile. Onaj koji bude svjestan Allahove veličine, uistinu će mu biti veliko da se suprotstavi Allahu pa ostavi Njegovu naredbu ili učini ono što je On zabranio! (Abdulhadi b. Hasen Vehbi, El-Esmaul-Husna ves-sifatul-ula)

• A zatim, budi ponizan i prema Allahovim robovima, ljudima, kako se spominje u hadisu Ijjada, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista mi je Allah objavio da budete skromni jedan prema drugome, da ne činite nasilje jedan drugome i da se ne uzdižete jedni nad drugima.” (Muslim)

Upoznaj se sa osobinom poniznosti i skromnosti, kako je postići, kolika je njena vrijednost. Poslušaj nešto od govora naših prethodnika o svemu tome:

Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: “Plemenitost smo našli u bogobojaznosti, bogatstvo u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu u skromnosti i blagosti!” (El-Gazali, Ihjau ulumid-din)

Ibrahim b. Šejban rekao je: “Ugled je u skromnosti, ponos u bogobojaznosti, a sloboda u zadovoljstvu.” (Ibn Kajjim, Medaridžus-salikin)

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Zaboravljate na najbolji ibadet – skromnost i blagost!” (Nesai, Sunen Kubra; Ibn Mubarek, Zuhd)

Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, rekao je: “Čovjek neće postići vrhunac imana sve dok mu skromnost ne bude draža od ugleda, dok mu malo imetka ne bude draže od mnogo, dok mu oni koji ga vole i koji ga mrze ne budu jednaki, i dok ne bude mislio drugima isto što misli sebi i svojim ukućanima.” (Ibn Mubarek, Zuhd)

Hasan el-Basri, rahmetullahi alejhi, upitan je o skromnosti pa je rekao: “Skromnost je da izađeš iz svoje kuće i da za svakog muslimana kojeg god sretneš kažeš da je on bolji od tebe.” (Ibn Ebu Dun’ja, Et-Tevaduu vel-humul)

Fudajl b. Ijjad, rahmetullahi alejhi, upitan je o skromnosti pa je rekao: “Skromnost je da se poniziš istini, povedeš se za njom i prihvatiš je od svakog ko god je kaže, pa čak da je čuješ od djeteta kako je izgovara, na tebi je da je prihvatiš! Ča i ako istinu čuješ i od najveće neznalice, na tebi je da je prihvatiš.” (Ibn Kajjim, Medaridžus-salikin)

Katada, rahimehullahu teala, rekao je: “Kome bude dat imetak, ili ljepota, ili lijepa odjeća, ili znanje, pa ne bude skroman, sve to će biti razlog njegove patnje na Sudnjem danu.” (Ibn Ebu Dun’ja, Et-Tevaduu vel-humul)

• Kada si spoznao značenje Allahovog lijepog imena El-Mutekebbir te saznao da samo Allahu pripadaju veličina i gordost, onda se dobro čuvaj oholosti, nikoga od ljudi ne omalovažavaj, ne uzdiži se nad njima i ne čini im nasilje. Ne dozvoli sebi da ijednog trenutka zaboraviš hadis Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka kibura.” Neki je čovjek rekao: “Uistinu, čovjek voli da njegova odjeća i njegova obuća budu lijepi!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Doista je Allah Lijepi i voli lijepo! Kibur je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.” (Muslim)

Nikoga ne omalovažavaj, jer time, znaj, da druge uznemiravaš. Prisjeti se riječi naših prethodnika kada govore o ovoj opasnoj osobini!

Fudajl b. Ijjad, rahimehullahu teala, rekao je: “Nije ti dozvoljeno da bespravno uznemiravaš psa ili svinju, pa kako li ti je tek zabranjeno uznemiravanje čovjeka, najplemenitijeg Allahovog stvorenja?!” (Mizzi, Tehzibul-Kemal, Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela)

Omer b. Abdulaziz, rahimehullahu teala, pojašnjavajući vjerovjesnički pravac, rekao je: “Ukoliko želiš da se spasiš Allahove kazne na Sudnjem danu: starijeg muslimana posmatraj kao svoga oca, mlađeg kao svoga sina, a muslimana srednjih godina kao svoga brata, pa, prema kome to od svih njih želiš da se loše ophodiš?!”

Jahja b. Muaz, rahimehullahu teala, rekao je: “Prema svakom vjerniku ponašaj se na sljedeća tri načina: ako mu ne možeš pomoći, nemoj mu ni odmagati; ako ga ne možeš razveseliti, nemoj ga ni rastuživati i ako ga ne znaš pohvaliti, nemoj ga ni kuditi.”

• Pročitao si šta znači oholiti se, zato prihvati istinu iz Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radosno i ponizno. Ukoliko nešto odbiješ od Allahove vjere, znaj da pri tebi ima oholosti, a čuo si šta će biti sa onim koji u svome srcu bude imao i trunku oholosti. Ovo uvijek imaj na umu!

• Neka tvoje srce uvijek bude svjesno tekstova u kojima se spominje kazna za one koji se budu oholili, uzdizali, nadmeno hodili. Od tih tekstova su i sljedeći:

Oholnici će zasigurno stradati. Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pitaj o položaju sljedeće trojice ljudi: o onom koji se želi nadmetati s Allahom u pogledu gordosti i snage, o onom koji sumnja u Allaha i o onom koji je izgubio nadu u Allahovu milost!” (Ahmed; Ibn Hibban; Taberani, Mu’džemul-kebir; Buhari, Edebul-mufred. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani, Sahihul-džamia, kao i Šuajb el-Arnaut)

Oholnici će biti kažnjeni ponižavajućom kaznom. Kaže Uzvišeni: “Danas ćete biti kažnjeni prezrenom kaznomm a sve zbog toga što ste se bespravno uzdizali na Zemlji i što ste nered činili!” (El-Ahkaf, 20)

Oholnici će biti proživljeni na Sudnjem danu sićušni poput zrna, kako se prenosi od Amra b. Šuajba, koji prenosi od svoga oca, od svoga djeda, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Oholnici će na Sudnjem danu biti proživljeni sićušni poput zrna u ljudskom liku, poniženje će ih obavijati sa svih strana!” (Tirmizi. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

Uzvišeni Allah bit će srdit na oholnike na Sudnjem danu. Ibn Omer, radijallahu anhuma, kazuje: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ko se bude uzdizao ili nadmeno hodao, srest će Allaha, a On će biti srdit na njega!’” (Ahmed. Hejsemi, Medžmeaz-zevaid, rekao je: “Prenosioci su prenosioci Sahiha.” Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u djelu Sahihut-Tergib.)

Pročitao si hadis: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka kibura” i sasvim ti je jasno njegovo značenje.

• Znaj da su oholost i nadmenost osobine koje upropaštavaju dušu, svako dobro iz nje potiskuju. (Dr. Omer b. Sulejman b. Abdullah el-Eškar, Esmaullahil-Husna.) Zbog toga Svevišnji Allah stavlja pečat na srce svakog oholnika, kao što kaže: “I tako Allah stavlja pečat na srce svakog oholnika i silnika.” (El-Mu’min, 35)

• Ne zaboravi da uzdignutost i veličina pripadaju samo Allahu, niko od Njegovih stvorenja ne smije se opisati ovim svojstvom, stoga se dobro čuvaj toga, sustegni, budi što dalje od nje, jer je Uzvišeni Allah rekao da će svakog onoga ko Mu se bude suprotstavljao u ovom svojstvu baciti u Vatru, kako stoji u vjerodostojnom hadisu. (Muslim)

Uzvišenog Allaha molim da nas poduči Svojim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da ih shvatimo na ispravan način i živimo u skladu s njima u svakodnevnom životu.