Allahovo lijepo ime Es-Sadik

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime Es-Sadik. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se samo jedanput u Kur’anu, u suri El-En’am, 146. ajetu i to u obliku množine, odnosno veličine. Uzvišeni Allah kaže: “Tako smo ih kaznili zbog njihovog nasilja, a uistinu Mi smo Istinoljubivi!”

Iz ovoga imena proizlazi svojstvo sidka – istinoljubivosti, istinitosti, koje se kao svojstvo Uzvišenog Allaha spominje u mnogim kur’anskim ajetima. Tako Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Istinu je rekao Allah!’” (Alu Imran, 95); “Allahovo obećanje je istina, a ko to istinitije govori od Allaha?!” (En-Nisa, 122)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Allahovo lijepo ime Es-Sadik je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Akida