Menu

Allahovo lijepo ime Es-Sadik

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime Es-Sadik. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se samo jedanput u Kur’anu, u suri El-En’am, 146. ajetu i to u obliku množine, odnosno veličine. Uzvišeni Allah kaže: “Tako smo ih kaznili zbog njihovog nasilja, a uistinu Mi smo Istinoljubivi!”

Iz ovoga imena proizlazi svojstvo sidka – istinoljubivosti, istinitosti, koje se kao svojstvo Uzvišenog Allaha spominje u mnogim kur’anskim ajetima. Tako Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Istinu je rekao Allah!’” (Alu Imran, 95); “Allahovo obećanje je istina, a ko to istinitije govori od Allaha?!” (En-Nisa, 122)


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah je istinito ispunio Svoje obećanje, pomogao Svoga roba i sam savladao saveznike.” (Buhari i Muslim)

Značenje imena Es-Sadik u arapskom jeziku

Ime Sadik u arapskom jeziku dolazi od riječi sidk koja ima značenje istine koja je suprotna laži, podudaranja govora sa onim što se nosi u sebi, ispunjavanja rečenog, dobra i svega što dovodi do dobra i koristi, pristupanja i dr. (Vidjeti: Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezzak ez-Zubejdi, Tadžul-Arus min Dževahiril-Kamus; Muhammed b. Ebu Bekr er-Razi, Muhtarus-Sihah; Ebu Mensur el-Ezheri, Tehzibul-Luga; Ibrahim Mustafa, Mu’džemu Vesit)

Terminološko značenje Allahovog lijepog imena Es-Sadik

Zedždžadži, rahimehullahu teala, rekao je: “Allah je Es-Sadik – Istinit u onome o čemu je obavijestio pa u tome nema nimalo laži. On je Es-Sadik – Istinit u Svome obećanju, pa ga ispunjava i sve što je obećao Svojim robovima, to će se i desiti onako kako je i obećao, bez imalo sumnje.” (Ištikaku Esmaillahi)

Hulejmi, rahimehullahu teala, kaže: “Allah je obavijestio Svoje robove o onome što Ga čini zadovoljnim i onome što Ga srdi, te ih je obavijestio kakva ih nagrada čeka ako budu tražili Njegovo zadovoljstvo i kakvu kaznu zaslužuju ako Ga rasrde. I On je Es-Sadik – Istinit u tome! Jasno im je dao do znanja i neće prihvatiti njihova opravdanja.” (Bejheki, Esmau ve Sifat)

Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullahu teala, rekao je: “Nema sumnje u to da je Allah obećao da će nagraditi pokorne i da će se odazvati dovama onih koji budu tražili od Njega, a On je Es-Sadik – Istiniti, Onaj koji neće pronevjeriti Svoje obećanje.” (Medžmuul-fetava)

Zaključak

Dakle, Allahovo lijepo ime Es-Sadik ima značenje Onoga koji je istinit u Svom obećanju, Svom govoru, Svojoj nagradi i kazni, ima značenje Onoga koji je istinit u svemu o čemu je obavijestio u Svojoj knjizi Kur’anu ili putem Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Njegove riječi su istina i Njegova vjera je istinita. (Vidjeti: Abdurrezzak b. Abdulmuhsin el-Bedr, Fikhul-Esmail-husna; Muhammed b. Ibrahim b. Abdullah et-Tuvejdžiri, Fikhu Esmaillahil-Husna fi dav’il-Kur'ani ves-sunna)

On je Es-Sadik – Istinit u nagrađivanju Svojih pokornih robova, uvećavanju njihovih dobrih djela i prelaženju preko loših, kao što i kaže Svevišnji: “To su oni od kojih ćemo primiti njihova dobra djela, a preći preko njihovih loših djela, te će oni biti stanovnici Dženneta. To je istinito obećanje koje im je dato.” (El-Ahkaf, 16)

Allah je Es-Sadik – Istinit u opraštanju grijeha onome ko Mu se iskreno pokaje i oprosta od Njega zatraži, kao što i kaže: “A onaj koji učini neko loše djelo, ogriješi se, a zatim zatraži od Allaha oprosta, uvidjet će da je Allah Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv.” (En-Nisa, 110)

Allah je Es-Sadik – Istinit u Svojoj pravdi i Svome dobročinstvu kako kaže: “Doista Allah nikome neće učiniti nepravdu ni koliko je zrno gorušice, a kada je riječ o dobrom djelu, On ga uvećava i od Sebe daje ogromnu nagradu.” (En-Nisa, 40)

Uzvišeni Allah je Istinit, i sve što dolazi od Njega je istina. On voli i potvrđuje istinu, a negira laž.

Smjernice vjernicima

• Znaj, Allah ti se smilovao, da je Allah Es-Sadik – Istiniti u Svojim odredbama i naredbama, Svojim obećanjima i prijetnjama, Svojim riječima. On je Istinit i sve što je od Njega je istinito: Njegovi poslanici su istina, Njegovi meleki su istina, Njegova knjiga Kur’an je istina. Zato, i ti se istinito odnosi prema svemu onome što dolazi od Uzvišenog Allaha, istinski se prihvati imana i dobrih djela.

• Allah je Es-Sadik/Istiniti i On voli istinu, pa nastoj da se i ti okitiš ovom osobinom, budi istinoljubiv u cijelom svom životu, u svakom vremenu, na svakom mjestu, u svakom stanju. U istini je spas i na dunjaluku i na ahiretu. Podstiči svoju dušu na istinu i bori se s njom. Istina nam je potrebna sve dok ne sretnemo svoga Gospodara. Ne zaboravimo da su siddikun – istinoljubivi najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika. Zar Uzvišeni Allah ne kaže: “Oni koji se budu pokoravali Allahu i Poslaniku, takvi će biti sa onima kojima je Allah ukazao Svoje blagodati, sa: vjerovjesnicima, istinoljubivim, šehidima i dobrim, a predivno li su oni društvo!” (En-Nisa, 69)

• Znaj da što rob više istinito obožava svoga Gospodara, da je i njegovo ubjeđenje u Allaha veće! Sve što je više istinoljubiviji prema svome Gospodaru, to je i njegov iman postojaniji, njegovo ubjeđenje veće, njegova iskrenost čišća. Svevišnji Allah kaže: “Uistinu, vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika, a zatim ne sumnjaju, i koji se bore svojim imecima i svojim životima na Allahovom putu. To su doista istinoljubivi!” (El-Hudžurat, 15)

• Znaj, Allah ti se smilovao, da se istinoljubiv postaje samo s bogobojaznošću, pa koliko se budeš bojao Allaha, toliko ćeš i biti istinoljubiv u svojim riječima i djelima, toliko ćeš i biti od istinoljubivih. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su istinoljubivi!” (Et-Tevba, 119)

• Posebno budi istinoljubiv prema onome što si obećao svome Gospodaru, Uzvišenom Allahu, da ćeš samo Njega obožavati i nikoga Mu ni u čemu nećeš ravnim smatrati, te da ćeš samo Njegovog Poslanika prihvatiti i slijediti. Ovo je prva i najveća stepenica istinoljubivosti. Uzvišeni Allah kaže: “A oni koji vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika, oni su uistinu istinoljubivi!” (El-Hadid, 19)

• Od pokazatelja istinoljubivosti jeste dobročinstvo. Zato pogledaj koliki si dobročinitelj, koliko pri tebi ima dobra i koliko to dobro nudiš drugima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu, istinitost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Neće osoba prestati govoriti istinu sve dok i ne bude upisana kao istinoljubiva osoba.” (Buhari i Muslim)

• Znaj da je ova osobina istinoljubivosti posebna osobina, nije je lahko postići niti održati. Zato će Uzvišeni Allah ispitivati i provjeravati istinoljubivost kod vjernika, kako kaže: “Da bi provjerio istinitost istinoljubivih!” (El-Ahzab, 8)

• Ako te Allah počasti ovom osobinom, onda živi po istini i radi po istini, širi istinu i podstiči druge na istinu. Znaj da će te Allah spasiti zbog istine!

• Moli Allaha da ti omili istinoljubivost i da te učini od takvih Njegovih robova, jer On voli istinu i Svoje istinoljubive robove. Reci: “Gospodaru, podari mi mudrosti i priključi me dobrima, učini da me oni koji će doći nakon mene po istini spominju!” (Eš-Šuara, 83–84)

• Ne zaboravi da su istinoljubivi najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika, i ne zaboravi da će na Sudnjem danu biti u blizini Svemoćnog Allaha: “Doista će bogobojazni biti u džennetskim baščama pored rijeka, na mjestu Istine kod Vladara Svemoćnoga.” (El-Kamer, 54–55)

• Udalji se od laži, jer laž je veliki grijeh koji postepeno vodi u Vatru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista laž vodi do razvrata (velikog griješenja), a taj razvrat vodi u Vatru. I neće osoba prestati lagati sve dok ne bude upisana kod Allaha kao lažljivac.” (Buhari i Muslim) A najgora laž jeste laž na Allaha, kako kaže Uzvišeni: “A zar ima većeg nasilnika od onoga koji iznosi laži na Allaha i Istinu, kada mu se dolazi s njom, smatra lažnom?! Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?!” (Ez-Zumer, 32) Zato se dobro pazi da pričaš o Allahu i Allahovoj vjeri ono što ne znaš, pa da na Allaha izneseš laž! Pazi se da odbaciš nešto iz Allahove knjige Kur’ana ili vjerodostojnog sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je to Istina koja je došla od Svevišnjeg Allaha.

• Istinski prihvati sve što je došlo od Allaha, i od toga radi koliko si doista u mogućnosti, a za ono što ne budeš mogao u svome životu primijeniti, moli Allaha da ti oprosti. Allah je Es-Sadik – Istiniti, koji je obećao da će Svoje pokorne robove nagraditi za njihov trud potpunom nagradom, a preko njihovih loših djela preći zbog njihovog pokajanja i traženja oprosta, i On će tako doista i učiniti. Rekao je Uzvišeni: “To su oni od kojih ćemo primiti njihova dobra djela, a preći preko njihovih loših djela, i oni će biti stanovnici Dženneta. To je istinito obećanje koje im je dato.” (El-Ahkaf, 16)