Menu

Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Tema AkidaČitanje 11 minuta
Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah i pored Svoje neovisnosti o njemu i svim stvorenjima, i pored Svoje svemoći, stidi se Svoga roba, stidi se da njega i njegove mahane razotkrije drugima, pa ga skriva, daje mu mnogo prilika za pokajanje i popravak, oprašta mu i briše grijehe na dunjaluku i ahiretu, zamjenjuje grijehe dobrim djelima, skriva sramote i grijehe Svoga roba, a širi njegove vrline i dobra djela.
Allahovo lijepo ime Es-Sittir ne spominje se u Kur’anu, ali se spominje u vjerodostojnom hadisu, koji bilježe Ebu Davud i Nesai od Ja‘le b. Umejje, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored jednog čovjeka koji se nag kupao na otvorenom. Nakon toga, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se na minber, pohvalio Allaha i spomenuo Ga po svojstvima kojih je jedino On dostojan, a zatim je rekao: “Doista je Allah Hajijjun (Stidljiv), Sittirun (Onaj koji skriva i pokriva), voli stid i pokrivenost (prekrivenost); zato kada se neko od vas bude kupao, neka se prekrije (zakrije, skloni od pogleda).” (Šejh Albani hadis je ocijenio vjerodostojnim)

Jedno od Allahovih uzvišenih svojstava jeste da prekriva Svoje robove, kako se navodi u hadisu Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, u kojem se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji prekrije muslimana (tj. njegovu sramotu na dunjaluku), Allah će njega prekriti na Sudnjem danu.” (Buhari i Muslim)

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće sakriti nekog roba (tj. njegovu sramotu) na dunjaluku, a da ga neće sakriti i na Sudnjem danu.” (Muslim)

Značenja izraza es-sittir u arapskom jeziku

Riječ sitr ima više značenja: skrivanje, prekrivanje, pregrada, zastor, sprečavanje i udaljavanje, kako se slično spominje i u hadisu Aiše, radijallahu anha: “Ko bude imao kćeri, pa lijepo postupi prema njima, one će mu biti zastor (razlog udaljavanja i sprečavanja) od Vatre.” (Buhari i Muslim)

Slična riječ navodi se u hadisu u kojem se kazuje o namazu, tj. spominje se “sutra ili sitra”, koja ima značenje zaklona, zastora, pregrade, udaljavanja prolaznika od klanjača i njihovog nesmetanja njemu. 

Značenje Allahovog lijepog imena Es-Sittir

U pogledu značenja Allahovog lijepog imena Es-Sittir, islamski učenjaci dali su mnoge definicije koje jedna drugu upotpunjavaju i pojašnjavaju ljepotu ovoga imena kao i ljepotu njegovog Vlasnika, našeg Uzvišenog Gospodara.

Ibn Esir, Allah mu se smilovao, kaže: “Es-Sittir je Uzvišeni Allah, Onaj koji voli skrivanje i popravljanje.” (En-Nihaje fi garibil-hadisi vel-eseri )

Bejheki, Allah mu se smilovao, kaže: “Es-Sittir je Onaj koji mnogo prekriva Svoje robove pa ih ne razotkriva u javnosti i Onaj koji voli kod Svojih robova da skrivaju sebe i da se udaljavaju od svega što će ih omalovažiti i umanjiti njihovu vrijednost.” (El-Esmau ves-sifat )

Munavi, Allah mu se smilovao, kaže: “Es-Sittir je Onaj koji ne voli prezrene stvari, Onaj koji prekriva nedostatke, mahane i sramote.” (Fejdul-Kadir )

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: “Onaj koji spušta Svoj zastor na Svoje robove.” (Nunijja)

Allah je Es-Sittir – Onaj koji ne voli grijehe, ružna i prezrena djela, stidi se toga, pa ih skriva, mnogo ih skriva, makar i Njegovi robovi mnogo činili grijehe, pri sebi imali nedostataka i sramota, sve dok su muvehhidi, monoteisti.

On skriva Svoje robove i traži od njih da se i oni ne otkrivaju, tj. da skrivaju svoja stidna mjesta, svoje grijehe, da čuvaju svoja stidna mjesta i da se čuvaju grijeha, ako već i griješe – traži od njih da ne griješe javno.

Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah i pored Svoje neovisnosti o njemu i svim stvorenjima, i pored Svoje svemoći, stidi se Svoga roba, stidi se da njega i njegove mahane razotkrije drugima, pa ga skriva, daje mu mnogo prilika za pokajanje i popravak, oprašta mu i briše grijehe na dunjaluku i ahiretu, zamjenjuje grijehe dobrim djelima, skriva sramote i grijehe Svoga roba, a širi njegove vrline i dobra djela.

Koristi vjerovanja u Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Uzvišeni Allah je Es-Sittir, Onaj koji je blagi, koji skriva Svoje robove, ne sramoti ih i ne razotkriva njihove grijehe, ne požuruje da ih kazni, stoga Onaj koji ima ovo svojstvo i brojna druga svojstva savršenstva zaslužuje da se najviše voli, da se jedini On izdvoji u ibadetu, ljubavi, veličanju i poštivanju.

● Na nama je da se stidimo Uzvišenog Allaha, Onoga koji nas gleda dok griješimo pa nas skriva, prekriva naše grijehe. Na nama je da popravimo svoj odnos prema Svevišnjem Allahu, da budemo svjesni da On zna sve o nama pa da nastojimo da nas ne vidi u onome što On ne voli i čime nije zadovoljan. Znaj, istinski stid nije da oboriš glavu, da ti lice pocrveni, ne! Istinski stid je da te Allah ne vidi u onome što ti je On zabranio!

● Na nama je da postupamo u skladu sa ovim svojstvom koliko smo u mogućnost, koliko je u našem ljudskom domenu, tj. da skrijemo svoje grijehe i grijehe svoje braće muslimana i sestara muslimanki.

Uzvišeni Allah je Es-Sittir, Onaj koji skriva i voli skrivanje. Traži od Svojih robova da skriju svoje grijehe, ukoliko budu iskušani njima, da ih ne obznanjuju, i također, traži od Svojih robova da skrivaju mahane, sramote i grijehe svoje braće, da ih ne razotkrivaju i ne šire.

Prvo je potrebno da se čovjek udalji što može više od grijeha! Umanji svoje grijehe što god možeš više! Ne budi obmanut time što Allah skriva tvoje grijeha pa da nastaviš dalje s grijesima, već budi zahvalan Allahu što te nije osramotio i požuri da se ostaviš tog grijeha, ne zaboravi da onaj koji se pokaje za grijeh kao i da nema grijeha. Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, Allah odgađa kaznu nasilniku sve dok ga ne ščepa nakon čega ga više neće pustiti.” (Buhari i Muslim )

Drugo, ako već počiniš grijeh, ne čini ga javno i ne pričaj o njemu javno, pred svojom djecom, prijateljima, i ostalim ljudima. Ne obznanjuj svoje grijehe. Budi svjestan hadisa koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Svima iz moga ummeta bit će oprošteno, osim onima koji javno čine grijehe. Od javnog činjenja grijeha jeste i da čovjek grijeh počini noću, Allah mu ga sakrije, a on kada osvane kaže: ‘O ti i ti, ja sam sinoć učinio to i to.’ Zanoćio je i Allah ga sakrio, a on osvane i otkriva Allahov zastor sa sebe.” (Buhari)

I treće, skrivaj sramote, mahane i grijehe svoje braće muslimana. Ne zaboravljaj Allahovu prijetnju onima koji šire glasine o vjernicima! Kaže Uzvišeni Allah: “One koji vole da se glasine o vjernicima šire na dunjaluku, čeka bolna patnja i na dunjaluku i na ahiretu; Allah zna, a vi ne znate.” (En-Nur, 19) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko skrije sramotu muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu.” (Buhari i Muslim ) Ibn Hadžer, rahimehullah, kaže: “Tj. vidi ga da čini neko loše djelo pa ga ne obznani drugim ljudima. Ovo ne znači da ga ne treba nasamo posavjetovati.” (Fethul-Bari)

U hadisu koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko sakrije sramotu svoga brata muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu. A ko otkrije sramotu svoga brata muslimana, Allah će razotkrivati njegove sramote sve dok ga ne osramoti u njegovoj kući.“ (Ibn Madža. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Hasan el-Basri kaže: “Ko čuje da je neko počinio blud, pa proširi to i ispriča drugima, on je poput onoga koji ga je i učinio.” (Vidjeti: Sahih Edebil-Mufred )

Fudajl b. Ijjad kaže: “Vjernik skriva i savjetuje, a licemjer traga i razotkriva.“

● Ne otkrivaj tuđe mahane i grijehe, ako saznaš za njih; a pogotovo se kloni traganja za njihovim grijesima i mahanama. Pusti ih na miru pa ćeš i ti biti miran. Budeš li ih uznemiravao, znaj da ćeš ti najviše biti uznemiren. Ebu Berza el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O vi, koji ste povjerovali svojim jezicima, a iman nije ušao u vaša srca, ne ogovarajte druge muslimane i ne tragajte za njihovim mahanama, jer doista ko bude tragao za njihovim mahanama, Allah će tragati za njegovim mahanama, a za čijim mahanama On bude tragao, razotkrit će ga i osramotiti u njegovoj kući.” (Ahmed, Ebu Davud. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim)

● Udjeljuj sadaku koliko možeš, jer je sadaka jedan od razloga prekrivanja i zaklanjanja, da te Allah sutra sakrije i zakloni od Vatre. Adijj b. Hatim, radijallahu anhu, kazuje: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ko može od vas da se zakloni od Vatre pa makar i s pola datule, neka to čini.’” (Muslim)

● Nastoj da suzbiješ svoju srdžbu kada god si u mogućnosti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko suzbije svoju srdžbu, Allah će sakriti njegove sramote.” (Ibn Ebu Dun’ja, a šejh Albani ocijenio ga je dobrim)

● Lijepo odgajaj djecu, posebno žensku, ako te Uzvišeni Allah počasti njima. U hadisu koji prenosi Aiša, Allah bio zadovoljan njome, kaže se: “Ko bude iskušan (imao ovlast) kćerkama (pa lijepo postupi prema njima), one će mu biti zastor od džehennemske vatre. (Buhari i Muslim)

● Skrivaj svoje sramote, ne pričaj drugima ono što se dešava između tebe i tvog bračnog druga.

● Imaj lijepo mišljenje o svome Gospodaru, da će ti On prekriti i oprostiti grijehe na ahiretu kada ti ih je sakrio na dunjaluku. (Buhari i Muslim