Menu

Ko su sekta Husi i da li je Jemen posebno vrijedna zemlja?

Tema Ummet danasČitanje 7 minuta
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došli su vam Jemenci, a oni su najblažih i najnježnijih srca. Iman je jemenski, a i mudrost je jemenska. Hvalisanje i oholost su kod vlasnika deva, a blagost i dostojanstvo kod vlasnika ovaca.” (El-Buhari i Muslim) Sevban prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja ću stajati pored Havda (Havd je izvor s kojeg će piti ljudi prije ulaska u Džennet) i sprečavati sve ljude da piju, osim Jemenaca. Udarat ću štapom i usmjeravati vodu k njima.” Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o širini Havda, na što je odgovorio: “Od ovog mjesta na kojem stojim do Ammana.” Kada je upitan o vodi Havda, odgovorio je: “Bjelja je od mlijeka, slađa od meda, dolazi obilno iz Dženneta posredstvom dva oluka, jedan je od zlata, a drugi od srebra.” (Muslim)
Husi su šiijska sekta i sljedbenici su Bedruddina el-Husija, koji je rođen 1345. h. g. ili 1926. godine. Bedruddin el-Husi odrastao je kao džarudija, a džarudije su najekstremnija zejdijska skupina koja je u mnogo čemu bliska šiijama-rafidijama – imamijama. Jedan dio svoga života proveo je u Teheranu. Ova skupina podržava tzv. islamsku revoluciju koju je predvodio El-Homeini, a nesebično podržavaju i šiijski Hezbollah u Libanu. Za Huse je karakteristično sljedeće: zagovaraju ideju nepogrješivih imama, potomaka Alije b. Ebu Taliba, radijallahu anhu, javno ispoljavaju mržnju prema Ebu Bekru, Omeru i Osmanu, radijallahu anhum, ali su prema Omeru posebno drski, smatraju ga izvorom nedaća u ummetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, većinu ashaba proglašavaju nevjernicima, jer, navodno nisu dali prisegu Aliji b. Ebu Talibu, zbog čega su ih mnoge zejdijske skupine proglasile otpadnicima od islama. Zejdije su najliberarnija šiijska sekta koja se u mnogim pitanjima slaže s ehli-sunnetom, ali se, ipak, ne smatraju ehli-sunnetom zbog pogrešnih mutezilijskih ubjeđenja koja zastupaju i zbog drugih devijacija i odstupanja od našeg učenja.

Vrijednost Jemena se indirektno spominje u Kur’anu

Što se tiče vrijednosti Jemena, o tome se indirektno navodi jedan ajet u suri El-Maida. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Maida, 54)

Ijad el-Eš’ari kaže: “Kada je objavljen ovaj ajet, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao je prema Ebu Musau i rekao: ‘To je narod ovoga ovdje.’” (Ibn Ebu Šejba, Ibn Ebu Asim i drugi. El-Hakim, Ez-Zehebi i El-Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha) U drugoj verziji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Musau rekao: “To je tvoj narod, stanovnici Jemena.” (Temmam, El-Fevaid, Er-Revdul-bessam, sa dobrim lancem prenosilaca.)

Vrijednost Jemena kroz hadise

U sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilježe se brojni hadisi koji ukazuju na vrijednost Jemena i njegovih stanovnika:

● Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došli su vam Jemenci, a oni su najblažih i najnježnijih srca. Iman je jemenski, a i mudrost je jemenska. Hvalisanje i oholost su kod vlasnika deva, a blagost i dostojanstvo kod vlasnika ovaca.” (El-Buhari i Muslim)

● Sevban prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja ću stajati pored Havda (Havd je izvor s kojeg će piti ljudi prije ulaska u Džennet) i sprečavati sve ljude da piju, osim Jemenaca. Udarat ću štapom i usmjeravati vodu k njima.” Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o širini Havda, na što je odgovorio: “Od ovog mjesta na kojem stojim do Ammana.” Kada je upitan o vodi Havda, odgovorio je: “Bjelja je od mlijeka, slađa od meda, dolazi obilno iz Dženneta posredstvom dva oluka, jedan je od zlata, a drugi od srebra.” (Muslim)

● Amr b. Abesa es-Sulemi prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji muškarci su Jemenci, a i iman je jemenski.“ (Ahmed, El-Musned; Fedailus-sahaba; El-Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca)

● Ebu Seid prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam narod i vi ćete svoja djela smatrati ništavnim u poređenju s njihovim !” “Allahov Poslaniče, je li riječ o Kurejšijama?” “Ne, već je riječ o Jemencima”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Ebu Asim, El-Ahadu vel-mesani. Šejh Mukbil el-Vadai ovaj je hadis ocijenio ispravnim. Vidjeti: Es-Sahihul-musned)

● Džubejr b. Mut’im prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok su putovali prema Meki, rekao: “Susrest ćete Jemence, oni su najbolji ljudi na Zemlji.” “Zar su bolji i od nas?”, upitaše ashabi, ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odgovorio. Isto su pitanje ponovili još dva puta, nakon čega Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče tihim glasom: “Osim vas.” (Ahmed; Ibn Ebu Asim, El-Ahadu vel-mesani; El-Haris, El-Musned, (Bugjetul-bahis); Ebu Ja‘la; Ebu Nuajm, Marifetus-sahaba, sa dobrim lancem prenosilaca.)

● Ebu Musa el-Eš’ari prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada pripadnici plemena Eš’ar (jedno poznato jemensko pleme) gotovo ostanu bez opskrbe u pohodima ili kada ponestane hrane njihovim porodicama u Medini, sve što imaju sakupe na jednu prostirku, a zatim to u jednoj posudi podijele između sebe podjednako. Oni su moji, a ja sam njihov.” (El-Buhari i Muslim)

● Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vladari su iz Kurejša, kadije od ensarija, ezan iz Habeše (Bilal, porijeklom Habešija, bio je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, mujezin), a povjerenje u Ezdu”, tj. u Jemenu.“ (Et-Tirmizi i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha)

● Ibn Omer je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je sljedeću dovu: ‘Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Šam! Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Jemen!’ ‘Allahov Poslaniče’, rekli su ashabi, ‘i naš Nedžd!’ On je ponovo rekao: ‘Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Šam! Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Jemen!’ ‘Allahov Poslaniče’, rekli su još jedanput, ‘i naš Nedžd!’ Mislim da je on treći put rekao: ‘Tamo će biti zemljotresi i smutnje, a pojavit će se i šejtanov rog.’” (El-Buhari)