Menu

Allahovo lijepo ime Et-Tajjib

Tema AkidaČitanje 12 minuta
Naš Gospodar, Allah, ima mnoga lijepa imena i svojstva savršenstva, a jedno od Njegovih lijepih imena jeste i ime Et-Tajjib.
Allahovo lijepo ime Et-Tajjib ne spominje se u Kur'anu, već u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu, Allah je lijep i ne prima osim lijepo. A, doista je Uzvišeni Allah naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima, rekao je: 'O poslanici, jedite što je lijepo (dozvoljeno), a radite što je dobro...' (El-Mu'minun, 51), i rekao je: 'O vjernici, jedite od lijepih (dozvoljenih) jela kojima smo vas Mi opskrbili.' (El-Bekara, 172)." Ebu Hurejra je rekao: "Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo nekog čovjeka, rekavši: 'Dugo je putovao, kosa mu je raščupana i prašnjav je, podiže svoje ruke ka nebesima, govoreći: 'Gospodaru! Gospodaru!', a hrani se haramom, poji se haramom, oblači haram i othranjen je haramom, pa kako da mu dova bude primljena?!'" (Muslim, br. 1015)

Značenje riječi et-tajjib u arapskom jeziku

Riječ et-tajjib u arapskom jeziku ima mnoga značenja. Predstavlja najbitniji, najčišći, najvredniji i najbolji dio svega u čijem se kontekstu spominje.

Neka od značenja ove riječi jesu: ugledan, čist, čedan, suprotan nevaljalom, čist od svega prezrenog, blag i jednostavan, lijep.

Tako se za zemlju kaže da je lijepa onda kada je pogodna za usjeve. Za vjetar se kaže da je lijep kada je blag. Za zalogaj hrane kaže se da je lijep onda kada je halal. Lijepa žena jeste ona koja je čedna, a lijepa riječ ona u kojoj nema ništa pokuđeno, dok se za neko mjesto kaže da je lijepo onda kada je u njemu sigurno boraviti i kada se u njemu nalazi veliko dobro. (Vidjeti: Lisanul-areb, 4/2731; Es-Sihah, str. 653)

Značenje Allahovog lijepog imena Et-Tajjib

Kurtubi, rahimehullahu teala, rekao je: "Allah je Et-Tajjib, odnosno Onaj Koji je čist od svih manjkavosti i svega lošeg. A rečeno je da je Et-Tajjib Onaj Koji se po lijepom hvali i u Čijem spominjanju imena uživaju oni koji su ih spoznali." (El-Esna, str. 224)

Kadi Ijjad, rahimehullahu teala, rekao je: "Et-Tajjib jeste Onaj Koji je čist od manjkavosti, tako da je značenje ovog imena slično značenju imena El-Kuddus. Osnova riječi et-tajjib je čistoća i sigurnost od nevaljalog." (Nevevi, Šerhu Sahihi Muslim, 7/100)

Mubarekfuri, rahimehullahu teala, rekao je: "Uzvišeni Allah čist je od svake mahane, pa ne prima niti dolikuje da Mu se približava osim s onim što je u skladu s ovim značenjem." (Tuhfetul-ahvezi, 8/334)

Ibn Kajjim, rahimehullahu teala, rekao je: "Allah je Et-Tajjib -- Lijepi, Čisti. Svi Njegovi postupci su lijepi. Njegove osobine su najljepše. Njegova imena su najljepša imena. Od Njega ne dolazi ništa osim lijepo, niti se Njemu uzdiže osim lijepo, a i ne približava Mu se osim s lijepim." (Bedaiul-fevaid, 2/163; Es-Salatu ve hukmu tarikiha, str. 214--215)

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullahu teala, rekao je: "Jedno od Allahovih imena jeste i Et-Tajjib. Ovo ime podrazumijeva da je Uzvišeni Allah lijep u Svome Biću, Svojim imenima i svojstvima, Svojim postupcima i propisima. Sva Njegova imena su lijepa i u njima nema nikakvog nedostatka." (Šerhul-Erbeine en-Nevevijja, str. 175)

Allahovo lijepo ime Et-Tajjib u našim životima

Kada se upoznaš sa značenjem Allahovog lijepog imena Et-Tajjib, onda, Allahov robe:

• Voli svoga Gospodara, Et-Tajjiba, Lijepog, Čistog od svakog nedostatka i manjkavosti, slavi Ga i veličaj, poštuj i cijeni, obožavaj Ga svim vidovima ibadeta i raduj se što si ti rob Gospodara koji je savršen i potpun.

• Budi zahvalan svome Gospodaru jer ti je spustio kao objavu najbolju knjigu, Kur'an, poslao najboljeg poslanika, Muhammeda, propisao najbolji vjerozakon. Sve je to učinio na najljepši način. Stoga, ko prihvati Objavu i slijedi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, praktikujući islamske propise, živjet će lijepim životom. Svevišnji je rekao: "Onome koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom." (En-Nahl, 97)

• Ukrasi se ovom osobinom, ljepote i čistoće, koliko doista možeš, pa ne prihvataj se osim lijepog i čistog vjerovanja i ubjeđenja; ne kazuj osim lijepe riječi; ne čini osim lijepa djela; a to je sve ono što ti je Svevišnji Allah, tvoj Gospodar, Lijepi, propisao, naredio ili preporučio. Budeš li posezao samo za lijepim, znaj da ćeš i ti biti lijep na dunjaluku i ahiretu. Uzvišeni je rekao: "...one kojima će meleki duše uzeti -- a oni čisti, i kojima će govoriti: 'Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!'" (En-Nahl, 32)

• Udijeli drugima milostinju iz svoga lijepog imetka, Allah će to primiti od tebe. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko udijeli milostinju, pa makar to bilo koliko je jedna datula, iz lijepe zarade -- a Allah ne prima osim lijepo -- doista je Allah prihvati Svojom desnicom, a zatim je uvećava i odgaja, kao što jedan od vas odgaja svoje ždrijebe, sve dok ne bude poput brda." (Buhari, br. 1410; Muslim, br. 1014)

Znaj da Uzvišeni Allah ne prima sadaku koja se udijeli iz harama, ma kolika ona bila! Ko udijeli u sadaku imetak koji je stekao kamatom, ili krađom, ili imetak do kojeg je došao na bilo koji nedozvoljen način, neka zna da od toga neće imati nikakve koristi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ne prima se namaz bez abdesta, niti sadaka iz otuđenog imetka." (Muslim, br. 224)

• Govori samo lijepe riječi, i Allah će ti ih sigurno primiti. Govori istinu, slavi i veličaj Allaha, spominji Ga riječima: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah; uči Kur'an, potvrđuj Njegovu jednoću. Znaj da se te riječi uzdižu do Svevišnjeg Allaha! I znaj da su to riječi koje vječno ostaju, to su el-bakijatus-salihatu. Svevišnji je rekao: "K Njemu se dižu lijepe riječi, a dobro djelo ih uzdiže" (Fatir, 10). Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mnogo izgovarajte el-bakijatus-salihat (riječi koje trajno ostaju)." Neko je upitao: "A koje su to riječi, Allahov Poslaniče?", a on je rekao: "Allahu ekber, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdulillah, ve la havle ve la kuvvete illa billah." (Ahmed, br. 11713; Ibn Hibban, br. 552; Hakim, br. 1889; Ebu Ja'la, br. 1384; Begavi, Šerhus-sunna, br. 1282; Taberani, Ed-Dua, br. 1696. Hadis je Šuajb el-Arnaut ocijenio kao hasen li gajrihi.)

Udalji se od prostih i nevaljalih riječi, psovke i uznemiravanja drugih, potvaranja, ogovaranja i prenošenja tuđih riječi. To ti kao lijepom vjerniku ne dolikuje!

• Kada se budeš ženio, izaberi za suprugu vjernicu lijepe i čiste duše, lijepog morala i ponašanja. A, i žena neka se ne udaje osim za lijepog vjernika muškarca. Svevišnji Allah kaže: "Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene!" (En-Nur, 26). Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Žena se ženi zbog četvero: zbog bogatstva, zbog porijekla, zbog ljepote i zbog vjere, pa oženi se vjernicom, bit ćeš blagoslovljen." (Buhari, br. 5090; Muslim, br. 1466)

Vjernik za kojeg se treba udati vjernica jeste onaj muškarac čijom se vjerom i ponašanjem zadovoljno, kako također prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada vam dođe onaj čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, proširit će se velika smutnja i veliki razvrat po Zemlji." (Tirmizi, br. 1084; Ibn Madža, br. 1967. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

• Druži se samo sa dobrim vjernicima, lijepim i čistim. Ne sjedi osim s njima, ne putuj osim s njima i ne jedi osim s njima. Onoliko koliko se budeš družio s takvim vjernicima toliko ćeš i ti biti lijep i čist od nevaljalog.

• Jedi i pij samo lijepo. Kloni se nečistog, nezdravog i zabranjenog. Neka ti riječi Uzvišenog Allaha budu pred očima: "O poslanici, jedite što je lijepo (dozvoljeno) a radite što je dobro, uistinu Ja sve što vi radite znam!" (El-Mu'minun, 51)

• Vodi računa o zadahu iz usta. Čisti svoja usta i zube prilikom buđenja iz sna, uzimanja abdesta, klanjanja namaza, prije odlaska na spavanje i prilikom svake promjene zadaha. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čistite svoja usta misvakom, jer su ona put kojim se izgovara Kur'an." (Bejheki, Šuabul-iman, br. 1940. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

• Također, vodi računa o svome mirisu, nastoj da uvijek lijepo mirišeš, a naročito na mjestima gdje se okupljaju ljudi, kao i meleki, na mjestima ibadeta. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Od vašeg dunjaluka meni su dragim učinjeni žene i mirisi, a slast moga oka jeste u namazu." (Ebu Davud, br. 3939; Ahmed, br. 12293. Šejh Albani ocijenio je hadis hasen-sahihom.)

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko pojede bijeli luk ili crveni ili prasu, neka se ne približava našoj džamiji, jer melekima doista smeta ono što smeta i čovjeku." (Muslim, br. 564)

• Kao što vodiš računa o svojoj vanjskoj ljepoti i čistoći, isto tako vodi računa o ljepoti i čistoći svoje unutrašnjosti. Čisti svoju dušu i svoje srce od grijeha, lošeg mišljenja, predrasuda. Čisti svoje srce spoznajom Svevišnjeg Allaha, Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, ljubavi prema Njemu i zadovoljstvom Njime, strahom od Njega i nadom u Njega Uzvišenog.

• Vodi računa o čistoći svoje kuće i okućnice, svoga dvorišta i avlije. Sa'd b. Ebu Vekkas, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Čistite svoja dvorišta, jer uistinu jevreji ne čiste svoja dvorišta." (Taberani, El-Mu'džemul-evsat, br. 4057. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

• Posjećuj svoju braću muslimane radi Uzvišenog Allaha, naročito kada se razbole. Znaj da ćeš time kod Svevišnjeg Allaha postići ogromnu nagradu. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata, radi Allaha, njega pozove glasnik i kaže: 'Lijep bio i lijepi bili tvoji koraci, i pripremilo ti se lijepo mjesto u Džennetu!'" (Tirmizi, br. 2008. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

• Dovi Uzvišenom Allahu da ti podari sve najljepše od svega što tražiš od Njega Uzvišenog, kao što Ga je na takav način molio Njegov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu moj, uistinu Te ja molim za sve najljepše, i za ostavljanje svega lošeg, i za ljubav prema siromasima." (Ahmed, br. 23258. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u djelu Zilalul-Dženneti, br. 388)

Uzvišeni Allah je Et-Tajjib, Lijepi, Čisti, odnosno Onaj Koji je uzvišen i čist od svake manjkavosti i nedostatka. Lijepa su sva Njegova imena, svojstva, postupci, riječi, propisi, naredbe, zabrane i sve što dolazi od Njega, pa i ono što se upućuje Njemu treba biti lijepo.