Menu

Majke pravovjernih - najplemenitije žene

Tema Žena muslimankaČitanje 9 minuta
Uvažavanje Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, jedan je od ogranaka vjerovanja. Pravo Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, kod njegovog ummeta jeste da vjeruju u njega, poštivaju ga i uvažavaju: "...da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i uvažavate..." (El-Feth, 9); "Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili -- postići ono što budu željeli" (El-A'raf, 157).
Jedan od vidova poštovanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste poštovanje njegovih supruga, Allah bio njima zadovoljan. Svaki musliman i muslimanka, u svakom vremenu i na svakom mjestu, moraju iskazivati poštovanje prema Poslanikovim suprugama, uvažavati njihovu čast i položaj koji im je Gospodar svih svjetova podario, jer Uzvišeni Allah zadovoljan je da one budu supruge Njegovog Poslanika i majke pravovjernih: "Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su -- kao majke njihove" (El-Ahzab, 6). Riječima: "...kao majke njihove" želi se reći da su im poput majki u pogledu svetosti, poštivanja i počasti. (Tefsiru Ibn Kesir)

Time što su Poslanikove supruge nazvane majkama pravovjernih želi se ukazati na njihove zasluge i položaj i potvrditi da je strogo zabranjeno ženiti se njima nakon Poslanikove smrti: "Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!" (El-Ahzab, 53)

"Allah je počastio supruge Svog Poslanika tako što ih je učinio majkama pravovjernih i što je propisao da im se ukazuje poštovanje, čini dobročinstvo, i što je strogo zabranio ženidbu njima." (Tefsiru Kurtubi)

Sve Poslanikove supruge odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret nad dunjalukom i to kada je objavljen kur'anski ajet: "O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim: 'Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, dat ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet -- pa, Allah je, doista, onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.'" (El-Ahzab, 28--29)

Kada su one načinile pravilan odabir, Allah je njih odabrao, počastio i nagradio na najbolji način, učinivši ih odabranim i posebnim mimo drugih žena: "O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!" (El-Ahzab, 32). Riječima: "...vi niste kao druge žene" želi se reći da se Poslanikove supruge odlikuju nad drugim ženama po vrijednosti i časti, i ukazuje se na to da su vrline kojima su odlikovane plod njihove bogobojaznosti, zbog čega im je Allah ukazao čast da žive u braku sa Njegovim Poslanikom i da zbog njih budu objavljeni kur'anski ajeti." (Tefsiru Kurtubi)

Iako su ljudskog roda, one nisu kao druge žene, kao što ni Allahov Poslanik, iako je ljudskog roda, nije kao drugi ljudi u pogledu odlika i pozicije. Uzvišena pozicija ne dopušta posrtaje. Djela i stanje onoga koji se uzima za uzor i čiji se stepen uzvisuje trebaju se razlikovati od djela drugih ljudi i njihovih stanja." (Ibn Arabi, Ahkamul-Kur'an)

"Vjernici uvažavaju sve Poslanikove supruge, majke pravovjernih, i vjeruju da su one njegove supruge na ahiretu, a naročito uvažavaju Hatidžu, Allah bio njome zadovoljan, koja mu je rodila najviše djece. Hatidža je prva primila islam i pružila mu pomoć i zauzimala je posebno mjesto u Poslanikovom životu. Također, vjernici uvažavaju Es-Siddiku, kćerku Es-Siddika, tj. Aišu, kćerku Ebu Bekra, Allah bio njima dvoma zadovoljan, za koju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost popare nad ostalom hranom' (Buhari)." (Ibn Tejmijja, Akidetul-vasitijja)

Vrijednost majki pravovjernih

U Kur'anu su majke pravovjernih nazvane suprugama Poslanika: "O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim..." (El-Ahzab, 28). Čak i kada su spomenute u kontekstu ukora (sura Et-Tahrim), nazvane su suprugama, a ne ženama.

Sve majke pravovjernih odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret nad dunjalukom, što potvrđuje kur'anski ajet: "O Vjerovjesniče, reci suprugama svojim: 'Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite...'" (El-Ahzab, 28--29).

"Ovim riječima Allah naređuje Svome Poslaniku da svojim ženama prepusti pravo izbora: ili da prihvate se rastavi od njih i da odu onome koji će im obezbijediti ugodan dunjalučki život i njegove ukrase ili da se strpe kod Poslanika u skromnom životu, i da im za to kod Allaha pripadne obilna nagrada. Sve redom bez izuzetka, Allah bio njima zadovoljan, odabrale su Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, zbog čega im je Allah podario i ovosvjetsko dobro i sreću na ahiretu." (Tefsiru Ibn Kesir)

"Allahov Poslanik prvo je pravo na izbor ponudio Aiši, a kada je ona odabrala Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, njegovo lice ozarilo se od radosti. Nakon toga i svim ostalim svojim suprugama ponudio je izbor i sve su odabrale Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret." (Tefsiru Taberi)

U Kur'anu se na najljepši način upućuje savjet majkama pravovjernih i obraća im se odabranim riječima: "O žene Vjerovjesnikove ..." (El-Ahzab, 30). Time što se u Kur'anu Poslanikovim suprugama obraća riječima: "O žene Vjerovjesnikove" ukazuje im se pažnja i naznačava da im se želi uputiti savjet." (Tefsiru Alusi)

Dvostruka nagrada obećava se majkama pravovjernih: "...a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila -- dat ćemo nagradu dvostruku i pri**premit ćemo joj opskrbu plemenitu"** (El-Ahzab, 31).

"Allah će im dati dvostruku nagradu za učinjeno djelo u odnosu na druge žene" (Tefsiru Sa'di). "Nakon što su odabrale Allaha, Njegovog Poslanika i ahiret, obećana im je dvostruka nagrada, kao i dvostruka kazna i grijeh ako bi ga počinile. Time se majke pravovjernih želi dodatno podstaći na oprez u pogledu grijeha." (Tefsiru Sa'di)

Majke vjernika za života su obradovane Džennetom, jer su bile pokorne Allahu i Njegovom Poslaniku i činile su dobra djela: "...a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila -- dat ćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu" (El-Ahzab, 31). U ovom ajetu majkama vjernika obećava se dvostruka nagrada za dobra djela, bila mala ili velika, a pod opskrbom plemenitom podrazumijeva se Džennet, jer one su na stepenu Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, na najvišim stepenima, iznad stepena svih stvorenja, na stepenu el-vesile, koji je najbliži Allahovom prijestolju. (Tefsiru Sa'di)

Ajetom: "O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!" (El-Ahzab, 32), Poslanikovim suprugama daje se prednost u odnosu na sve ostale žene, odnosno ovim riječima Allah kao da im kaže: "Vaš stepen kod Mene nije kao stepen drugih žena vjernica. Vi ste plemenitije kod Mene i imat ćete veće nagrade." (Tefsiru Begavi)

Poslanikove supruge odabrane su božanskim odabirom: "I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima vašim -- Allah je, uistinu, dobar i sve zna" (El-Ahzab, 34). "...Allah je, uistinu, dobar..." jer vas je nastanio u domovima u kojima se kazuju Allahovi ajeti i mudrost, sunnet; "...i sve zna..." o vama kad vas je odabrao za Poslanikove žene... i kazujte tu blagodat kojom vas je odlikovao mimo drugih ljudi i to da dolazi objava u vaše odaje mimo drugih ljudi (Tefsiru Ibn Kesir); "...i sve zna...", tj. znao je najbolje ko odgovara za poslanstvo i za ehlul-bejt, Poslanikovu porodicu (Tefsiru Zamahšeri).

Allah je u jednom periodu zabranio ženidbu Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. A Allah na sve motri." (El-Ahzab, 52)

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bilo je zabranjeno da se ženi drugim ženama ili da zamijeni suprugu drugom, makar ga i zadivila ljepota neke žene. Uzvišeni Allah na taj način nagradio je Poslanikove supruge što su dale prednost Allahu, Njegovom Poslaniku i ahiretu nad dunjalukom.

Majke pravovjernih pripadaju ehlul-bejtu, Poslanikovoj porodici. Uzvišeni Allah spomenuo ih je u kontekstu pohvale: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (El-Ahzab, 33)

Ikrima, Allah mu se smilovao, poznati učenjak iz reda tabiina, govorio je: "Ajet: Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti" objavljen je posebno povodom supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem." (Tefsiru Taberi)