Menu

Muslimanka u savremenom dobu

Tema Žena muslimankaČitanje 8 minuta

Žena muslimanka u savremenom dobu susreće se sa različitim izazovima. Njena čvrsta ubjeđenja izložena su savremenim promjenama u načinu života. Stoga, nameće se logično pitanje kako živjeti savremeni način života, a u isto vrijeme sačuvati vjerske konstante? Islam je vjera koja je odgovarajuća za svako vrijeme i mjesto i nudi odgovore za svaki vid izazova. U narednim redovima navest ću određene promjene u savremenom načinu života i njihov utjecaj na vjerske konstante žene muslimanke.


Promjene u životu muslimanke u savremenom dobu

Život muslimanke u savremenom dobu i to u raznim aspektima njenog života nije više jednostavan i lak kao što je bio u ranijim vremenima. Dogodilo se nekoliko složenih promjena koje su umnogome doprinijele formiranju karakteristika njene ličnosti. A najistaknutije promjene jesu sljedeće:

• Nepoznavanje velikog broja propisa islamskog prava koji se usko vežu za život žena.

• Velika sklonost raskoši i oponašanju drugih, a nema sumnje da je raskoš pokuđena u šerijatu zato što prouzrokuje besposlenost, bezbrižnost i tromost, a sve se to negativno odražava na dušu, izazivajući tjeskobu i nesreću, i na tijelo, prouzrokujući nerad, tromost i fatalne savremene bolesti. Također, žene koje žive u raskoši oponašaju druge žene do te mjere da su postale puka kopija iskvarenih žena. Čak je oponašanje prešlo svaku granicu i dostiglo oponašanje nečasnih muškaraca. A ženi muslimanki to je zabranjeno: "Ko oponaša jedan narod, on je od njih" (Ebu Davud, hasen); "Allah je prokleo žene koje oponašaju muškarce" (Buhari).

• Dominacija materijalističke tendencije nad mnogim aktivnostima žene. Ahiretska korist više nije jak motiv za neke žene, kao što je to bilo među ashabijkama, Allah bio njima zadovoljan. Nema sumnje da je to snažno odazivanje pozivu sekularizma, koji ne vjeruje u gajb, nevidljivi svijet ili u Božansko obećanje Svojim evlijama, štićenicima na ahiretu. Sve je to navelo određene žene da se ponašaju i usvajaju osobine koje nisu pohvalne u šerijatu. Uzvišeni Allah kaže: "Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta." (Ed-Duha, 4)

• Multimedijalna informatička revolucija u nauci, kulturi, obrazovanju i društvu i različita intelektualna i odgojna usmjerenja prema društvu. Muslimanka u savremenom dobu primorana je da uveliko uzme učešće u onome što negativno utječe na njen život, stoga je potrebno da zauzme čvrst i hrabar stav i da odabere ono što joj koristi i na dunjaluku i na ahiretu.

Muslimanka i vjerske konstante

Svaka muslimanka koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan neminovno posjeduje vjerske konstante koje oblikuju živote ljudi općenito, kao i živote žena posebno, a one se mogu formulisati u sljedećim stavkama.

Prvo: Potpuno ubjeđenje da je žena stvorena radi ibadeta Allahu i da je obavezna obožavati samo Allaha. I to sve kako On, Svevišnji, želi, a ne kako to njena duša želi: "Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju" (Ez-Zarijat, 56); "... a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja!" (El-A'raf, 54).

Drugo: Potpuno ubjeđenje da su časni Kur'an, Poslanikov vjerodostojni sunnet, konsenzus učenjaka i ispravna analogija izvori zakonodavstva u životu muslimanke. Također, spomenuti izvori zakonodavstva vode ka dobroti i sreći na dunjaluku i ahiretu. Njima se mora predati i pokoriti sa ljubavlju i poštovanjem, kako je rekao Uzvišeni Allah: "I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore." (En-Nisa, 65)

Treće: Potpuno ubjeđenje da je vjera islam pečat svih vjera i da nakon nje nema drugih ispravnih vjera, da je vjera islam apsolutna istina i da se mimo nje ne prihvata druga vjera, da je vjera islam odgovarajuća za svako vrijeme i mjesto u vjerovanju, zakonodavstvu i cjelokupnom životu uopćeno, i da je sve ostalo mimo islama prezreni paganizam, kako kaže Uzvišeni Allah: "Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?" (El-Maida, 50)

Četvrto: Apsolutno ubjeđenje da je prihvatljivi način života savremene žene model života majki pravovjernih, supruga Poslanika i ashabijki, Allah svima njima bio zadovoljan. Prema tome, savremena muslimanka u svom vjerovanju, ibadetu, ophođenju i ponašanju nalazi se između dvije stvari:

• Mogućnosti ili nemogućnosti slijeđenja majkih pravovjernih u svemu. Ono u čemu se slijede može biti vadžib, stroga obaveza, ili pohvalno ili mubah, dozvoljeno, tako da će i slijeđenje biti ili obavezujuće ili pohvalno ili dozvoljeno, i u tom slučaju radit će ono što je najbliže praksi ashabijki.

• Ako se radi o nečemu u čemu nije moguće slijediti ashabijke u smislu da je to inovacija i moderno sredstvo kojeg nije bilo u doba ashabijki i čestitih žena nakon njih, onda savremena muslimanka daje prednost otklanjanju štete nad ostvarivanjem dobrobiti, i pitat će učenjake koji su poznati po pravednosti, čestitosti i vjeri. A ako nije u mogućnosti da to uradi, postupit će shodno onome što joj naređuje njeno vjerničko srce i ostavit će ono s čime ne bi voljela da ljudi budu upoznati. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se zaštiti od sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast." (Muttefekun alejhi)

Peto: Potpuno ubjeđenje da su svi zakoni koje je postavio čovjek u onome što je isključivo pravo Allaha, koliko god bili ukrašeni požudama i sumnjama, u suprotnosti sa božanskim zakonom, i da se ljubav prema Allahovom zakonu i prema ljudskim zakonima nikada ne mogu naći zajedno u srcu muslimanke. Također, spomenuti zakoni su neadekvatni, nepravedni i kontradiktorni, kao što je Svevišnji Allah rekao: "A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti." (En-Nisa, 82). Šerijat je pretekao sve te zakone u pogledu svega što je dobro u njima, jer Allah bolje zna šta je dobro za Njegove robove od njih samih: "A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara, Onaj Koji sve potanko zna, Koji je o svemu obaviješten." (El-Mulk, 14)

Šesto: Apsolutno ubjeđenje da su prava žena koja je Allah propisao u islamu vrhunac pravde i dobročinstva, jer je izjednačio muškarce i žene u onome u čemu je moguće izjednačavanje. Također, Allah je odredio i razlike među muškarcima i ženama s obzirom na njihov fizički izgled i psihičke i fizičke mogućnosti: "Allah zaista naređuje pravdu i dobročinstvo." (En-Nahl, 90)

Sedmo: Potpuno ubjeđenje da ono što nije bila vjera u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije vjera ni sada. Nijedna muslimanka ne smije prihvatiti pozive i pokrete koji osporavaju Allaha u Njegovim naredbama, zabranama i odredbi, i to u ime slobode i prava žena.

Osmo: Potpuno ubjeđenje da su dobro i zlo u stalnoj borbi do Sudnjeg dana, i da je muslimanka u stalnoj i teškoj borbi, jer Allahovi neprijatelji pokušavaju izazvati netrpeljivost između žena i muškaraca, i između žene i Knjige njenog Gospodara, a sve je to oprečno pravoj istini. Uzvišeni Allah kaže: "One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu." (El-Bekara, 228)

Deveto: Ugnjetavanje i tiranija koja je zadesila žene, u prošlosti i sadašnjosti, šerijat odbacuje i najoštrije osuđuje i strogo propisuje njegovo otklanjanje. Kako se šerijat može kriviti kada je on taj koji štiti ženu, u prošlosti i sadašnjosti?

Deseto: Savremena muslimanka smatra se odgovornom za svoja djela, bilo da su dobra ili loša: "Onaj ko bude uradio koliko trun dobra -- vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla -- vidjet će ga." (Ez-Zilzal, 7--8)