Menu

Ciljevi braka u islamu

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Brak ima veliko i važno mjesto u islamu. Vjera islam naređuje brak i podstiče na njega. Mnogobrojni su ciljevi braka od kojih se pojedini vežu za čovjekov dunjaluk, a drugi za njegovu vjeru. Brak je Allahov ajet, dokaz Njegove milosti, pažnje, mudrosti i sveopšteg znanja: "...i jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju" (Er-Rum, 21). Sve spomenuto u ajetu je motivacija za stupanje u bračnu zajednicu i ostvarivanje ciljeva braka.


Ibadet

Brak je ibadet i izvršavanje Allahovog imperativa: "Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (En-Nur, 32)

Ibn Abbas, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: "Uzvišeni Allah naredio je brak, podstiče muslimane na njega, naređuje im da udaju slobodne osobe i robove, i obećao im je u braku obilje: '...ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati'" (Tefsiru Taberi). Dovoljno je časti i motivacije to što je brak ibadet.

Strast i nagrada

Brak predstavlja dozvoljen način zadovoljavanja potrebe za intimnim odnosom, odnosno zadovoljavanja strasti. Na taj način upražnjava se prirodna potreba stvorena u supružnicima.

Uzvišeni Allah rekao je: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha." (Alu Imran, 14)

"Prvo su spomenute žene zbog čežnje muškaraca za njima." (Tefsiru Kurtubi)

Upražnjavanje intimnog odnosa na halal način, pored prirodne potrebe, predstavlja i jedan vid sadake: "'...čak je intimni odnos sa supružnikom sadaka.' Ashabi upitaše: 'Zar će neko od nas imati nagradu za to što je zadovoljio svoju strast?', a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: 'Zar ne bi imao grijeh ako bi to uradio na nedozvoljen način?' 'Imao bi, Božiji Poslaniče', rekoše ashabi. Na to Poslanik reče: 'Kada zadovolji potrebu na halal način, zaista će imati nagradu.'" (Muslim)

Jedan od rezultata braka i intimnog odnosa jeste očuvanje čednosti i stida. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da je brak sredstvo za očuvanja stidnog mjesta i časti: "O skupino mladića! Ko ima mogućnosti za brak, neka se oženi. Na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ. Onaj ko nema mogućnosti, neka posti, jer mu je post zaštita." (Buhari)

Sunnet svih poslanika

Brak je praksa i sunnet svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika: "I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali." (Er-Ra'd, 38)

"Ajet podstiče na brak i zabranu celibata, to jest ostavljanja braka. Brak je sunnet svih poslanika kako na to decidno ukazuje ajet." (Tefsiru Taberi)

Brak je ispravni pravac i sunnet koji se slijedi. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio svoje drugove kada su neki rekli da se neće ženiti: "Tako mi Allaha, ja sam najbogobojazniji i imam najviše strahopoštovanja prema Allahu, međutim i pored toga nekada postim, a nekada ne, nekada klanjam, a nekada spavam, i ženim se. Onaj ko ostavi moj sunnet, ne pripada meni." (Buhari i Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, ukazao je na pitanje važnije od samog braka: "Od vašeg dunjaluka omiljeno mi je dvoje: mirisi i žene. A učinjeno je da mi radost bude u namazu" (Ahmed, vjerodostojan). Stoga, onaj ko odabere neženstvo nije ispravno postupio i lišen je mnogog dobra. Ibrahim b. Mejsera prenosi da mu je Tavus rekao: "Zaista ćeš se oženiti ili ću ti sigurno reći kao što je Omer b. Hattab rekao Ebu Zevaidu: 'Tebe je od braka spriječila nemoć ili iskvarenost.'" (Ibn Kesir, El-Bidaja vel-nihaja)

Porod i potomstvo

Brak je sredstvo za ostvarenje i očuvanje potomstva, a potom i ostvarenje roditeljstva, rodbinske veze, tazbinstva, izgradnje društva i obožavanja Allaha: "Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke..." (En-Nahl, 72)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na ženidbu s djevojkom koja može da pruži, Allahovom dozvolom, porod: "Ženite one koje su omiljene i koje rađaju djecu, jer ću se ja ponositi vašim mnoštvom na Sudnjem danu" (Ebu Davud, vjerodostojan). Islam je zabranio sve što je u suprotnosti sa ostvarenjem poroda i potomstva, kao što je ograničenje poroda, abortus, ubistvo djece radi sramote ili straha za nafakom i slično. Mnogobrojne su dunjalučke i ahiretske koristi potomstva kako za roditelje, tako i za zajednicu i ummet: mnoštvo pripadnika islama, snaga pojedinca, zajednice i ummeta, mogućnost izgradnje Zemlje, širenje vjere islama, obožavanje Allaha na Zemlji, opstanak ljudske vrste, ponos ummeta, suprotstavljanje neprijateljima i slično. Uzvišeni Allah podsjetio je narod Šuajba, alejhis-selam, na jednu od Svojih blagodati prema njima, a to je uvećanje njihovog broja: "...i sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umnožio..." (El-A'raf, 86)

Zbog važnosti čestitog potomstva Allahovi poslanici i vjerovjesnici molili su Uzvišenog Allaha da im podari čestito potomstvo. Zekerijja, alejhis-selam, molio je: "Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan" (Merjem, 5--6), a i Ibrahim, alejhis-selam, slično je molio: "Gospodaru moj, daruj mi porod čestit! -- i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi" (Es-Saffat, 100--101). Uzvišeni Allah opisao je Svoje robove riječima: "...i oni koji govore: 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (El-Furkan, 74)

Duševni smiraj

Brak u islamu gradi se na smiraju, ljubavi i samilosti, a kao rezultat toga su međusobni odnosi, samilost, potpomaganje, a naročito između bližnjih i rodbine. I na taj način imamo zdravu zajednicu i život. Uzvišeni Allah rekao je: "...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju." (Er-Rum, 21)

Bračni drugovi u braku nalaze duševni rahatluk. Bračna sreća upravo se gradi na smiraju, ljubavi i samilosti. Štaviše, bračna harmonija, međusobno potpomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti, bliskost, intima, lijep bračni život uveliko pomažu u obožavanju Allaha i pokornosti Njemu, kao i u izgradnji Zemlje.

Iako brak podrazumijeva intimni odnos, to nije jedini cilj bračne zajednice. Naprotiv, brak obuhvata duševni smiraj u svim segmentima bračnoga života. Supružnici žive kao jedna duša. Zajedno se raduju, tuguju, nose međusobne brige i svaki supružnik teži tome da usreći drugog.

Dijete -- trajna sadaka

Nagrada za brak nastavlja se i nakon smrti. Čestito potomstvo je trajna sadaka i jedan od izvora trajne nagrade. Sve dok je čestitog djeteta, bit će i nagrade, ako Bog da: "Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja: trajne sadake, korisnog znanja i dobrog djeteta koje mu uči dovu!" (Muslim)

Čuvanje časti

Brak je sredstvo očuvanja časti i roda od svakog vida beščašća ili miješanja roda. Također, islam je propisao čitavu jednu cjelinu propisa koji imaju za cilj očuvanje porijekla i roda. Isto tako zabranio je sve što može dovesti do skrnavljenja roda, kao što je zabranjena osama muškarca i žene, strastveni pogled, surogat majčinstvo, nedozvoljenu vještačku oplodnju i slično. A bračna zajednica ima vrlo važnu ulogu u svemu tome. Uporedo sa očuvanjem roda, brak štiti supružnike ili njihovo potomstvo od različitih teških ili neizlječivih spolnih bolesti.

Izgradnja porodice i društva

Porodica se gradi putem braka, a čitava zajednica i ummet putem porodice, tako da brak predstavlja kamen temeljac za porodicu i zajednicu. Onoga trenutka kada su se prestale zasnivati bračne zajednice, institucija porodice počela se urušavati, a slabosti cijele zajednice i ummeta sami svjedočimo.

Allahov zakon

Brak ili parnost je Allahov sunnet na ovome dunjaluku između ljudi, biljaka, životinja. Uzvišeni Allah učinio je da sve funkcioniše u duhu parnosti: "...i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!" (Ez-Zarijat, 49), i: "Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!" (Jasin, 46). Muškarac osjeća sklonost prema ženi, a žena osjeća sklonost prema muškarcu. Između muškarca i žene, do jučer dvoje stranaca, zasnuje se brak, a potom ljubav i samilost, što je ujedno Allahov ajet.

Upotpunjenje vjere

Brak upotpunjava vjeru osobe, muslimana i muslimanke, pomaže u obaranju pogleda, čini osobu čednom i otvara halal način za intimni odnos i čini da se ne razmišlja o haramu. Brak štiti muslimana i muslimanku od bluda. Zatvara jedna vrata griješenja, ali preostaju druga vrata griješenja, a to je jezik. "Onoga koga Allah opskrbi čestitom suprugom, pomogao je u jednoj polovici njegove vjere. Pa, neka se Allaha boji u preostaloj drugoj polovici vjere" (Hakim, Mustedrek, vjerodotojan). Hadis podsjeća muslimana i muslimanku na Allahovu blagodat, na upotpunjavanje jednog dijela vjere i naređuje mu bogobojaznost po pitanju drugog dijela vjere.

Sreća

Brak je jedan od povoda sreće na dunjaluku: "Dunjaluk je prolazno uživanje, a najbolje od toga je čestita žena" (Muslim); "Četvero čovjek čini sretnim: čestita supruga, prostran dom, dobar komšija i ugodno prijevozno sredstvo" (Ibn Hibban, vjerodostojan); "Troje čini sretnim sina Ademovog, a troje nesretnim. Sretnim ga čini čestita supruga, prostran dom i ugodno prijevozno sredstvo, a nesretnim ga čini loša supruga, tijesan dom i neugodno prijevozno sredstvo." (Ahmed, vjerodostojan)

Škola obaveza i životnih uloga

Plemeniti Kur'an naziva brak čvrstim ugovorom. Supružnici imaju međusobne obaveze i prava. Svako od njih je pastir i odgovarat će za svoje stado. Suprug je dužan brinuti se o opskrbi i nafaci ukućana i dovoljno je grijeha osobi da upropasti osobu o kojoj je dužan brinuti se. Muškarac u braku postaje suprug i otac, a žena supruga i majka. Sve to zahtijeva odgovornost i novu ličnost ili ulogu u životu, tako da se može reći da je brak škola obaveza i životnih uloga.

Hizmet

Suprug teži da se oženi suprugom koja će mu hizmetiti, kako to običaj nalaže. Hadisi ukazuju na to da su Aiša i Zejneb, Allah njima bio zadovoljan, mijesile tijesto. Esma, Allah njome bio zadovoljna, brinula se o suprugovom, Zubejrovom, konju. Fatima, Allah njome bio zadovoljan, ručno je mljela brašno. S druge strane, suprug je dužan da se brine o kući i ukućanima, tako da svako od supružnika hizmeti drugoga: "One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema običaju (tradiciji)" (El-Bekara, 228)

Berićet i obilje

Brak je povod berićeta i obilja u bračnoj zajednici. Uzvišeni Allah rekao je: "...ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (En-Nur, 32)

"Ovo je obećanje obilja supružnicima, jer su tražili Allahovo zadovoljstvo i zaštitu od nepokornosti Njemu. Rekao je Ibn Mesud: 'Tražite obilje u braku', a zatim je proučio ovaj ajet. Rekao je Omer, Allah njime bio zadovoljan: 'Čudim se onome koji brakom ne traži obilje, a Uzvišeni Allah rekao je: '...ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati...'" (Tefsiru Kurtubi)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah se obavezao da će pomoći trojicu: mudžahida -- borca na Allahovom putu, roba koji želi da se otkupi od svoga vlasnika i onog ko želi da bude častan kroz brak." (Tirmizi, hasen)