Menu

Brak, riznica dobra

Tema Da'vaČitanje 18 minuta

Uspješna bračna zajednica temelji se na istinskom poštovanju supružnika, iskrenosti, povjerenju, istinskom oslanjanju na Allaha i prije svega na čvrstoj vezi u ime Allaha.


Bračni drugovi -- dragocjene vrijednosti na dunjaluku i ahiretu

U okruženju u kojem smo odrastali slušali smo, a i danas slušamo, kako je žena drugorazredno biće! Takva generalizacija prati skoro svako polemisanje, pa i ono bezazleno, a na kraju ostavlja posljedice na brak. Šejh Ibn Baz, neka mu se Allah smiluje, rekao je: "Koliko samo ima žena koje su iznad mnogih muškaraca u svom intelektu, vjeri i disciplini." (Fetava nuru alad-Derb, 2208)

Posebno je impresivno koliko izvori islama uzdižu vrijednost bračnih drugova.

Abdurrezzak bilježi od Alije, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog Allaha: "...onima koji zlato i srebro gomilaju..." (Et-Tevba, 34) rekao: "Propao je onaj ko uzima zlato, propao je onaj ko uzima srebro", i to je tri puta izgovorio. To je teško palo drugovima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su govorili: "Pa koji imetak da uzmemo?" Tada je Omer, radijallahu anhu, rekao: "Ja ću vam doznati više o tome." Omer je otišao Allahovom Poslaniku i rekao: "O Allahov Poslaniče, zaista su tvoji drugovi u nevolji i govore: 'Pa koji imetak da uzmemo?'" Na to je Poslanik rekao: "Jezik koji zikr čini, srce koje zahvaljuje i žena koja pomaže nekog od vas u njegovoj vjeri." (Izvor: Tefsiru Ibn Kesir, komentar sure Et-Tevba, ajet 34)

Ibn Ebu Hatim prenosi od Ibn Abbasa da je rekao: "Pošto je objavljen ajet: '...onima koji zlato i srebro gomilaju...' (Et-Tevba, 34), to se učinilo preteškim muslimanima, pa su govorili: 'Niko od vas ne može osigurati svome djetetu imetak da mu ostane poslije njega.' Tada je Omer rekao: 'Ja ću vam otkloniti brigu', pa je otišao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'O Allahov Vjerovjesniče, zaista ovaj ajet izgleda pretežak tvojim drugovima.' Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zaista, Allah nije propisao zekat osim da bi očistio njime vaš imetak, i zaista je propisao naslijeđa u imetku koji ostane poslije vas.' Na to je Omer rekao: 'Allah je najveći', zatim mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Hoćeš li da te obavijestim o najboljem blagu što gomila čovjek? Lijepa žena, koja čovjeka, kada pogleda u nju, oraspoloži, kada joj naredi -- posluša ga, i kad je odsutan od nje -- vjerna mu je." (Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i Ibn Merdevejh od Jahja b. Ja'laa. Hakim je rekao da je hadis sahih i ispunjava uvjete Buharija i Muslima, ali ga oni ne bilježe.)

Iskrenost je kuća u kojoj stanuje uspješan brak

Iskrenost je kvaliteta koja pravi razliku između dobrih djela, a to znači da ljudi mogu činiti ista dobra djela a da jedan bude iskren, a drugi neiskren. Neko udijeli dinar, a neko stotine dinara, ali onaj ko je udijelio dinar iskreno u ime Allaha pretekne u nagradi onoga ko je udijelio stotinu dinara, jer stvar nije u mnoštvu djela, već u kvalitetu i iskrenosti.

Pojam iskrenost obuhvata iskren odnos prema Allahu, džellešanuhu, putem iskrenog činjenja ibadeta, zatim iskren odnos prema svom nefsu, na taj način što će se njegove želje uskladiti s onim što je Allah propisao, odnosno s Njegovim šerijatom, zatim iskren odnos prema ljudima u govoru, obećanjima i međusobnim odnosima, kao što je kupoprodaja i sklapanje braka, tako da nema obmane, varanja, falsificiranja i prikrivanja neophodnih informacija. I sve tako dok čovjekova vanjština ne bude istovjetna njegovoj nutrini i dok njegovi tajni postupci ne budu identični javnim. Kada osoba nije iskrena u vezi sa svojim vjerovanjem i djelima koja čini, takvi će biti stalno razočarani, jer duhovna nagrada za dobra djela može doći samo od Allaha, džellešanuhu. Niko drugi ne može da nadoknadi duši za ono što radi. Takvi ljudi često će se žaliti kako su radili to i to i da ih niko ne cijeni niti ono što su oni uradili. Beskrajnost i neiskrenost je siguran recept za duhovni bankrot. Dakle, najčešći razlog nestabilnih i brakova s obilježjem mučenja jeste neiskrenost.

Poseban primjer iskrenosti u braku jesu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Hatidža, radijallahu anha. Prije nego što se udala za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hatidža, radijallahu anha, bila je samohrana majka troje djece. Ona je sama odabrala Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za supruga, prva ga zaprosila i dovela ga u svoj dom. Međutim, nije bilo lako donijeti takvu odluku i uvesti nekoga u kuću s troje djece. Ipak, Hatidža je poznavala moral, humanost, čast i odgoj Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i znala je da u svoj dom dovodi pravog supruga, muškarca i očuha svoje djece. Iako je imala mnogo bogatih i uglednih prosaca nakon smrti svoja dva supruga, odbila ih je, a jedan od glavnih razloga bio je njen osjećaj prema djeci. Nije željela da bilo ko zamijeni oca njene djece, pa je jedini muškarac kojeg je pustila u svoj dom i među svoju djecu bio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proveo je 25 godina sa Hatidžom, od toga 15 godina kao običan čovjek i 10 godina kao Allahov poslanik. Bez obzira na titulu i dužnost poslanika, Muhammedova ljubav, pažnja i poštovanje prema Hatidži nisu se promijenili tokom 10 godina poslanstva. Bio je isti prema njoj i kao običan čovjek. Njegova titula nije utjecala na njegov odnos prema Hatidži. Volio ju je isto kao Muhammed trgovac i kao Muhammed poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Bračna intima je tajna koja se nikom ne otkriva

Ne otkrivajte bračnu intimu! Jer, otkrivanje bračne intime slabi bračnu vezu, slabi poštovanje bračnog druga i vodi ka tome da te sagovornik kojem to govoriš prestane poštovati.

Esma bint Jezid, radijallahu anha, kazuje: "Bili smo (muškarci i žene) kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji reče: "Možda muškarac kazuje ono što se dešava između njega i njegove žene ili možda žena kazuje ono što se dešava između nje i njenog muža. Nemojte to raditi! Jer, primjer toga je primjer šejtana koji sretne šejtanicu nasred puta pa je obljubi dok ljudi gledaju." (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani, br. 19084.)

Povjerenje je vrt u kojem se sije uspjeh braka

Povjerenje u pogledu onoga što rade bračni drugovi ostavlja najljepše tragove u njihovim životima. Kada je poznati islamski učenjak Izz b. Abdusselam boravio u Šamu, došlo je do nečuvenog povećanja cijena, tako da su ljudi, da bi preživjeli, prodavali vrtove (voćnjake) po bagatelnim cijenama. Njegova supruga željela je iskoristiti tu priliku, pa mu je dala nešto zlata i rekla mu: "Idi i kupi nam za ovo zlato jedan vrt da ga možemo obrađivati." On je uzeo zlato i prodao ga, a novac koji je zaradio podijelio je kao sadaku. Kad se vratio kući, žena ga je upitala: "Jesi li nam kupio vrt?", a Izz b. Abdusselam odgovorio je: "Jesam, kupio sam nam vrt u Džennetu. Vidio sam da su ljudi u nevolji, pa sam zaradu podijelio kao sadaku." Ona mu je na to samo rekla: "Allah te nagradio dobrim!" (Tabekatuš-Šafiijja, str. 214)

Zahvalan Allahu lako će zahvaliti svom bračnom drugu

Nezahvalnost mužu jedna je od pojava koja uzrokuje pad vrijednosti braka i samog njegovog smisla. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "O žene, udjeljujte sadaku i često molite za oprost, jer sam vidio da je vas najviše u Džehennemu!" Jedna od prisutnih žena upitala je: "Zašto je nas najviše u Džehennemu?", a Poslanik je odgovorio: "Zato što puno proklinjete i što ste nezahvalne svojim muževima", tj. nezahvalne ste mužu na dobročinstvu. Na to ukazuju i riječi žena koje, ako im se nešto uskrati, kažu: "Od tebe nisam vidjela nikakvog dobra" (Buhari). Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: "Ako je ovo posljedica nezahvalnosti na muževom dobročinstvu, koje ustvari dolazi od Allaha, šta se onda može reći za onoga ko je nezahvalan Allahu?!"

Oni koji se istinski vole čine istigfar jedni za druge

Poznati muslimanski historičar Makrizi (1364--1442) u svojoj knjizi Durerul-ukudil-feride zabilježio je jednu anegdotu vezanu za međusobnu odanost i ljubav između njega i njegove supruge. Naime, nakon što mu je žena umrla, on je napisao: "Prije nego što je moja supruga umrla, obećao sam da ću mnogo činiti istigfar za nju i moliti Allaha da joj oprosti i da joj se smiluje. Nedugo nakon njezine smrti došla mi je u san. Sanjao sam kao da je ušla kod mene u sobu zaogrnuta ćefinima u kojima je ukopana, pa sam joj rekao -- sjetio sam se u snu da je ona umrla: 'O Ummu Muhammed, da li ti stižu pokloni koje ti stalno šaljem (misleći na istigfar i dove koje učim za nju)?', a ona je odgovorila: 'Da, svaki dan mi stižu hedije koje mi šalješ', pa je zaplakala i rekla: 'Dragi moj mužu, ali ja sam nemoćna da ti uzvratim na tvoje hedije.' Na to sam joj rekao: 'I ne moraš. Ja ću ti se vrlo brzo pridružiti.'

Neka joj se Allah smiluje, i pored toga što je bila vrlo mlada, bila je jedna od najboljih žena svoga vremena po čednosti, pobožnosti, povjerenju, poštenju, ozbiljnosti i dostojanstvenosti."

Prijatelji u rahatluku i teškoći

Bilježi se da je u vrijeme emevijskog halife Sulejmana b. Abdulmelika u oblasti Džezira živio bogataš po imenu Huzejma b. Bišr, koji je bio izrazito darežljiv čovjek i koji je mnogo novca trošio na siromašne i potrebne, štaviše, dijelio je novac i onima koji nisu bili siromašni. Tako je bilo sve dok se točak života nije okrenuo i dok Huzejma nije postao puki siromah koji je ostao bez igdje ičega. Na početku su mu pomagali neki ljudi kojima je on izdašno davao svoj imetak, ali je njihova pomoć trajala nekoliko mjeseci, a zatim su mu prestali pomagati. To ga je natjeralo da se povuče u potpunu izolaciju i da se, zajedno sa svojom ženom, zatvori u kuću.

U to vrijeme namjesnik u Džeziri bio je Ikrima b. Fejjad, koji je dobro poznavao Huzejmu, pa kako ga izvjesno vrijeme nije viđao, upitao je za njega i rečeno mu je da je Huzejma osiromašio i da se zatvorio u svojoj kući. Ikrima b. Fejjad bio je zatečen tom informacijom, pa je u čudu upitao: "Kažete da je Huzejma b. Bišr osiromašio i zbog toga se zatvorio u svojoj kući. Ta, zar se nije našao niko od onih kojima je on davao imetak u izobilju, toliko da se nakon toga nisu bojali siromaštva, da mu pomognu u nevolji?!"

Kad je pala noć, namjesnik Ikrima b. Fejjad izašao je iz svoje kuće prekrivenog lica noseći teret na leđima dok nije stigao do kuće Huzejme b. Bišra. Pokucao je na vrata, a Huzejma je upitao: "Ko je?" "Gost", odgovorio je čovjek ispred vrata. Huzejma je otvorio vrata, a Ikrima je spustio vreću ispred njega i rekao: "Ovo je za tebe." Huzejma je upitao: "Od koga je ova pomoć?" Čovjek je odgovorio: "To je pomoć iz Allahovog imetka." "A ko si ti?", upitao je Huzejma. Ikrima je odgovorio: "Ja sam Džabir Aseratul-Kiram -- onaj koji pomaže potrebne i posrnule uglednike", a zatim je brzo otišao. Nakon toga Huzejma je rekao svojoj ženi: "Upali mi fenjer da vidim šta nam je maskirani čovjek donio u ovoj vreći." Žena mu je odgovorila: "Čovječe, ti znaš da nemamo čime potpaliti drva, a kamoli upaliti fenjer." Kad je svanulo, Huzejma je otvorio vreću i u njoj našao 4.500 zlatnika. Zahvaljivao je Allahu na novcu koji je dobio, jer mu je to pomoglo da vrati dugove i da se popravi njegovo teško materijalno stanje. Kada se namjesnik Ikrima b. Fejjad vratio kući, zatekao je ženu budnu i srditu. Rekla mu je: "Namjesnik ne izlazi u ovo vrijeme, osim zbog druge žene." Na to je Ikrima odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, nemam drugu ženu!" "A gdje si onda bio?", upitala je. Ikrima je odgovorio: "Da sam htio reći tebi ili nekom drugom gdje idem, ne bih se maskirao i ne bih se skrivao noću." Međutim, žena je bila uporna tako da joj je on na kraju rekao gdje je bio i šta je radio, a ona je obećala da to neće nikome pričati.

Nakon nekog vremena, Huzejma je otišao kod halife Sulejmana b. Abdulmelika koji ga je upitao: "Gdje si bio do sada, Huzejma? Već duže vrijeme nisam ništa čuo o tebi." Onda mu je Huzejma ispričao šta mu se dogodilo i kako se spasio siromaštva. Halifa ga je upitao: "A ko je taj Džabir Aseratul-Kiram?" Huzejma je odgovorio: "Ne znam, nije mi se htio predstaviti." Na to je halifa rekao: "Eh, kamo sreće da si ga upoznao!" Zatim je naredio da se Huzejmi dadne još novca i izdao je naredbu kojom se Ikrima b. Fejjad smjenjuje s mjesta namjesnika, a za namjesnika Džezire imenuje se Huzejma b. Bišr.

Huzejma se vratio u Džeziru i kad su ljudi čuli da je on imenovan za namjesnika, izašli su da mu čestitaju i da mu dadnu prisegu na vjernost, a među njima je bio i bivši namjesnik Ikrima b. Fejjad. Kad su se sreli, Huzejma mu je rekao: "Želim da mi položiš račune u vezi sa stanjem u bejtul-malu, odnosno u državnoj kasi." Ikrima se složio s tim prijedlogom i kad su izbrojali novac, nedostajalo je 4.500 zlatnika. Huzejma je upitao: "Gdje je novac?" Ikrima je odgovorio: "Nije kod mene i nisam ga uzeo sebi." Na to je Huzejma rekao: "Ili ćeš donijeti novac ili ću te strpati u zatvor."

Pošto Ikrima b. Fejjad nije donio novac, neko vrijeme bio je u zatvoru. Stavili su mu teške okove na ruke i lance na leđa dok mu tijelo nije potpuno oslabilo. Kad je njegova žena vidjela u kakvom je stanju njezin muž, otišla je Huzejmi (koji joj je bio amidžić) i rekla mu: "Huzejma, zar se tako nagrađuje Džabir Aseratul-Kiram?" Kad je to čuo, Huzejma je počeo drhtati od straha i upitao ju je: "Tako ti Allaha, je li to bio Ikrima?" "Da", odgovorila je. Huzejma je požurio u zatvor i odmah je plačući počeo skidati okove sa ruku Ikrime b. Fejjada. Ikrima je upitao: "Šta se to desilo, zašto plačeš?", a Huzejma je odgovorio: "Plačem zbog tvoje plemenitosti i strpljivosti i zbog svoje nepromišljenosti i lošeg odnosa prema tebi. Kako ću ti pogledati u lice i u lice tvoje supruge?"

Nakon toga, Huzejma je naredio da se Ikrimi donese novo odijelo, a zatim je zajedno s njim otišao kod halife Sulejmana b. Abdulmelika. Kad ga je halifa ugledao, upitao je: "Što si došao, Huzejma, a tek si preuzeo dužnost namjesnika?", a Huzejma je odgovorio: "Došao sam s čovjekom koji mi se predstavio kao Džabir Aseratul-Kiram, jer znam da želiš da ga upoznaš." Tada je halifa Sulejman b. Abdulmelik rekao: "Tako ti Allaha, jesi li to bio ti, Ikrima? Kako sam samo požurio sa svojom odlukom i kako si nas ti postidio svojom plemenitošću i strpljivošću." Zatim ga je ponovo vratio na mjesto namjesnika u Džeziri. (Ali el-Tantavi, Hikajatu minet-tarih)

Razvod braka -- put u odlikovanje šejtana

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Iblis postavlja svoj prijesto na vodi, a zatim šalje odrede svojih šejtana. Najbliži mu je onaj šejtan koji napravi najveću smutnju. Jedan od njih dođe mu i kaže: 'Uradio sam to i to', a Iblis mu kaže: 'Ništa nisi uradio.' Zatim mu dođe drugi i kaže: 'Nisam odustao sve tog tog čovjeka nisam rastavio od njegove žene.' Iblis ga tada približi sebi i kaže mu: 'Divan li si ti!'" (Muslim, br. 2813)

Brak je poput bašče koju mi činimo lijepom ili ružnom. Brak objedinjuje dunjaluk i ahiret! Molimo Te, Gospodaru, da nam u našim bračnim drugovima i našem potomstvu podariš radost naših očiju!