Menu

Čuvaj Allaha

Tema HadisČitanje 17 minuta

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: “Jednog dana sjedio sam iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati! Čuvaj Allaha, imat ćeš Ga stalno ispred sebe. Kada moliš, moli Allaha, a ako tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, kada bi se cijeli ummet sakupio da ti pomogne u nečemu, ne bi ti mogli pomoći osim onoliko koliko ti je to već Allah propisao. A i kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, ne bi ti mogli nauditi više osim onoliko koliko ti je to Allah već odredio. Podigla su se pera i osušile su se stranice.’” (Tirmizi)

U predajama koje su zabilježene u drugim hadiskim zbirkama navodi se: “Čuvaj Allaha, imat ćeš Ga stalno ispred sebe. Znaj za Allaha kad si u blagostanju, Allah će znati za tebe kada budeš u oskudici. I znaj, ono što te je mimoišlo, nije te moglo zadesiti, a ono što te je zadesilo, nije te moglo mimoići. Znaj, zaista je pobjeda u strpljivosti, izlaz u nevolji, a olakšica u tegobi.” (Hakim)


Prenosilac hadisa

Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib el-Hašimi bio je amidžić Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nadimak mu je bio Ebu Abbas. Rodio se za vrijeme izolacije Benu Hašima od strane Kurejšija u Mekki, oko tri godine prije Hidžre.

Historičari se razilaze u pogledu toga koliko je imao godina kada je na ahiret preselio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa jedni kažu da je imao deset, drugi kažu trinaest, a treći kažu petnaest, i to je najispravnije mišljenje, a zastupao ga je imam Ahmed b. Hanbel, rahimehullah.

Abdullah b. Abbas imao je šestero djece: sinove Abbasa, Aliju, poznatog kao Sedždžad, Fadla i Muhammeda, i kćerke Lubabu i Esmu.

Posjedovao je ogromno znanje, tako da se za njega govorilo da je more i tinta. (Ibn Abdulberr, El-Istiab; Ibn hadžer, El-Isaba)

 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dva puta je molio Allaha da Abdullahu podari mudrost i znanje. Jedanput je u dovi rekao: “Allahu moj, podari mu razumijevanje vjere i poduči ga tumačenju Kur’ana.” (Ahmed, Hakim, Taberani, Mu’džemul-Kebir i dr. Buhari i Muslim također bilježe ovaj hadis, ali bez riječi: “... i poduči ga tumačenju Kur’ana.”)

O tome kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za njega drugi put uputio dovu, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, privio me na grudi i rekao: ‘Allahu moj, poduči ga mudrosti!’” (Buhari)

Omer i Osman, radijallahu anhuma, dovodili su Abdullaha b. Abbasa da prisustvuje sastancima savjetodavnog vijeća, na kojima su bili prisutni i učesnici Bitke na Bedru, i tražili su od Abdullaha da iznese svoje mišljenje i savjet. Još tada je Abdullah b. Abbas počeo izdavati fetve i nastavio tako sve do svoje smrti.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, govorio je: “Divan li je komentator i tumač Kur’ana Ibn Abbas!” I govorio je: “Da je Ibn Abbas bio naših godina, ne bi ga niko mogao prestići!” (Ibn Sa’d, Et-Tabekat)

Muavija, radijallahu anhu, rekao je: “Ibn Abbas, radijallahu anhuma, najveći je poznavalac fikha koji je ikada živio.” (Ibn Sa’d, Et-Tabekat)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, upitan je: “Gdje si i kako si stekao ovoliko znanje?!”, pa je odgovorio: “Postigao sam ga jezikom koji pita i srcem koje razumije i prihvata.”

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 1.678 hadisa.

Ibn Ebu Mulejka, rahimehullahu teala, pripovijedao je: “Družio sam se sa Ibn Abbasom na putovanju od Meke do Medine, pa kada god bismo noću odsjeli, on bi pola noći provodio u namazu učeći Kur’an i veličajući Allaha.”

Tavus, rahimehullahu teala, rekao je: “Nisam vidio nekoga da više čuva Allahove granice od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma.”

Alija, radijallahu anhu, postavio ga je za namjesnika Basre. (Ibn Allan el-Mekki, El-Muin)

Kaže Ebu Nuajm: “Umro je šezdeset osme godine po Hidžri, u Taifu (Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela), i dženazu mu je klanjao Muhammed b. El-Hanefijja, rahimehullah (Ibn Hadžer, El-Isaba), koji je rekao: ‘Danas je umro odgajatelj ovog ummeta.’” (Hafiz Ibn Hadžer, Tehzibut-tehzib)

Izvod i ocjena hadisa

Hadis bilježe: Tirmizi, br. 2516, Ahmed, br. 2669, 2804, Hakim, br. 6304, Taberani, Mu’džemul-Kebir, br. 12988, i dr.

Hadis su vjerodostojnim ocijenili: Tirmizi, Albani, dobrim ga je ocijenio Ibn Redžeb, dok ga je slabim ocijenio Ukajli. (Ed-Duafa)

Šejh Abdullah es-Sa’d rekao je: “Što se tiče lanca prenosilaca ovog hadisa, u njemu nema smetnje, ako Allah da. Predanje ima mnoge puteve kojima je preneseno tako da se njegova vjerodostojnost pojačava.” (Dubejhi)

Vrijednost i značaj hadisa

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, rekao je: “U ovom hadisu nalaze se brojni savjeti i univerzalna načela o najbitnijim pitanjima vjere. Jedan od učenjaka (Ibn Dževzi ) rekao je: ‘Razmišljao sam o ovom hadisu koji me toliko zadivio da sam skoro poletio od sreće. Žalosno je stanje većine koji ne znaju za ovaj hadis i njegova značenja.’” (Ibn Redžeb, Džamiul-ulumi vel-hikemi)

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, izdvojio je komentar hadisa u jednu zasebnu knjigu. (Muhammed Jusri, Džami fi Šerh Erbein Nevevijje)

Ibn Allan, Allah mu se smilovao, rekao je: “Spomenute oporuke u hadisu su najznačajnije, najsažetije i najjezgrovitije u pogledu šerijatskih propisa i te poslaničke oporuke su najdivniji oblik njegovog jezgrovitog govora.” (Muhammed Jusri, Džami fi Šerh Erbein Nevevijje)

Tema hadisa

Ovaj hadis ukazuje na temelj vjerovanja u Allahov šerijat, vjerozakon, i kader, odredbu. (Aburrahman el-Berrak, Fevaid Mustenbeta min Erbein Nevevijje)

U ovom hadisu ukazuje se na potrebu i važnost čuvanja Allahovih prava, oslonca na Allaha i prepuštanje svoga slučaja Njemu, a istovremeno se pojašnjava da su stvorenja slaba i ovisna o svom Svevišnjem Stvoritelju. (Muhammed Jusri, Džami Fi Šerh Erbein Nevevijje)

Pojašnjenje riječi iz hadisa

“bio sam iza Allahovog Poslanika”, tj. sjedio na jahalici iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

“Čuvaj Allaha”, tj. boj se Allaha i izvršavaj ono što ti je naredio, a kloni se onoga što ti je On zabranio; čuvaj Njegove granice, Njegova prava, Njegove naredbe i zabrane.

“Allah će tebe čuvati”, Allah će čuvati i štititi tebe i tvoju porodicu, tvoju vjeru i tvoj dunjaluk, a naročito prilikom smrti.

“imat ćeš Ga stalno ispred sebe”, On će biti stalno uz tebe Svojom pomoći, čuvanjem i podrškom, ma gdje ti bio.

“ako tražiš pomoć, traži je od Allaha”, tj. traži pomoć samo od Allaha, odnosno ne oslanjaj se svojim srcem ni na koga mimo Allaha jer je Uzvišeni Allah Onaj koji je propisao i stvorio uzroke postizanja željenog i On je Svemogući.

“cijeli ummet”, tj. sva ostala stvorenja.

“Podigla su se pera”, tj. sve je već određeno i zapisano na osnovu Allahovog sveobuhvatnog znanja.

“osušile su se stranice”, tj. sudbine svih stvorenja zapisane su u Levhi-mahfuzu i u tome nema nikakve izmjene.

“Znaj za Allaha kad si u blagostanju”, tj. približavaj se svome Gospodaru djelima pokornosti kada si zdrav, slobodan, kada lijepo živiš, u rahatluku.

“Allah će znati za tebe kada budeš u oskudici”, tj. za tvoju pokornost u blagostanju Allah će te nagraditi kada budeš u oskudici pa ti dati izlaz iz nje.

“ono što te je mimoišlo, nije te moglo zadesiti”, to te nije moglo zadesiti zato što to nije određeno tebi, već nekome drugom. (Muhammed Bessam Hidžazi, Šerh metnil-Erbeinen-Nevevijje; Luhejmid)

Sažeti komentar hadisa

U ovom veličanstvenom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje savjete mladiću Abdullahu b. Abbasu, radijallahu anhuma, nakon što je uvidio njegovu oštroumnost i pronicljivost, kako bi taj mladić stasao i odgajao se na najljepši način. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posavjetovao ga je da u svakoj situaciji i svakom vremenu izvršava ono što je Allah naredio i kloni se onoga što je On zabranio. Iako je Ibn Abbas dječak, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poučava ga ispravnom vjerovanju da nema drugog stvoritelja osim Allaha i da nema svemoćnog mimo Allaha, kao što nema nikoga da sa Allahom Uzvišenim uređuje stvoreno, niti ima posrednika između roba i njegovog Gospodara. Uzvišeni Allah je Taj kome se trebamo obraćati u tegobama i On je taj od koga trebamo tražiti izlaz iz nedaća.

Onaj koji spozna da je Allah Onaj koji daje i uskraćuje, koji daje korist i otklanja štetu, pa se Njemu obraća u svakoj situaciji i iskazuje svoju poniznost, taj će biti istinski vjernik, koji će ibadet upućivati samo svome Gospodaru i čuvati Njegove granice na svakom mjestu. (Muhammed Jusri, Džami Fi Šerh Erbein Nevevijje)

Poruke hadisa

●  Hadis ukazuje na važnost odgoja djece, naročito na važnost vjerskog odgoja. (Nazim Sultan, Kavaid ve fevaid min Erbein Nevevijje)

●  U ovom hadisu do izražaja dolazi lijepo i skromno ophođenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema ljudima, pa čak i prema djeci. (Aburrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Hadis nas uči kako da iskoristimo svoje vrijeme. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskoristio je vrijeme dok se kretao na jahalici da uputi savjet. (Nazim Sultan, Kavaid ve fevaid min Erbein Nevevijje)

●  Onome ko jaše na jahalici dozvoljeno je da stavi drugu osobu na jahalicu. (Ismail Ensari, Tuhfetu Rabbanije)

●  Prema mlađima treba postupati milostivo upravo kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postupao prema Ibn Abbasu. U vezi s tim Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je u drugom hadisu: “Nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije i koji nije milostiv prema našem mlađem.” (Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Hakim, Taberani, Mu'džemul-kebir, Bejheki, Šuabul-iman, Ibn Ebu Šejba i dr.)

●  U ovom hadisu Poslanik, sallallahu alajehi ve sellem, Abdullahu b. Abbasu, radijallahu anhuma, uputio je jezgrovitu oporuku, što ukazuje na vrijednost ovog plemenitog ashaba. Treba istaći i da je ova oporuka upućena i svim muslimanima. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Onaj koji želi da održi važan govor neophodno je da napravi zanimljiv uvod, kojim će privući pažnju, kao što je u ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O mladiću, doista ću te podučiti bitnim riječima!” Također, poželjno je tom prilikom koristiti riječi koje će probuditi interesovanje i pažnju kod slušalaca. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Hadis nas podučava da najveću pažnju moramo pridavati tevhidu, Allahovoj jednoći, i pozivati druge da vjeruju u Jednoga Allaha. (Muhammed Jusri, Džami fi Šerh Erbein Nevevijje)

●  Pod čuvanjem Allaha misli se na čuvanje Allahovih propisa. (Mustafa Buga, Vafi fi Šerh Erbein Nevevijje)

●  Onaj koji bude izvršavao Allahove naredbe i vodio računa o Njegovim propisima, Allah će čuvati njegovu vjeru i njegov dunjaluk. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Nagrada je srazmjerna djelima, što znači da će Allah za izvršavanje onoga što je naredio dati nagradu srazmjernu tom djelu, a ta nagrada jeste Allahova zaštita, odnosno Allah će čuvati onoga ko izvršava ono što je On naredio. (Aburahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Allah prezire onoga ko ne pazi Allaha, Njegovu vjeru i ko krši Njegove granice. Uzvišeni Allah kaže: “I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici” (El-Hašr, 19). (Abdulmuhsin Abbad, Fethu Kavijj Metin)

●  Vjernik koji obožava samo Allaha, trebao bi i pomoć tražiti samo od Allaha. Ovakvo postupanje ukazuje na potpunost vjerovanja u Jednoga Allaha (Dubejhi), međutim, treba naglasiti da je vjerniku dozvoljeno da pomoć traži od ljudi u okviru onoga što su oni u mogućnosti da pomognu, što se zaključuje iz riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Sadaka je i ako drugome pomogneš da se popne na jahalicu, ili mu dodaš njegov tovar” (Buhari i Muslim). (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Čovjek mora sva svoja očekivanja usmjeriti Allahu, a ne stvorenjima, jer stvorenja ne raspolažu ničim i nisu u mogućnosti ni otkloniti štetu od nekoga ni priskrbiti nekome korist, bez Allahove dozvole. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  U ovom hadisu ukazuje se na nemoć svih Allahovih stvorenja i njihovu prijeku potrebu za Uzvišenim Allahom. (Ismail Ensari, Tuhfetu Rabbanije)

● Dužnost svakog vjernika jeste da se istinski istinski oslanja samo na Allaha i da se ne okreće se od Njega ka stvorenjima, jer stvorenja ne posjeduju u svojoj ruci ni dobro ni zlo.

●  Hadis ukazuje na obaveznost vjerovanja u Allahovu odredbu i da je Uzvišeni Allah sve zapisao. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da je sudbina stvorenja zapisana 50.000 godina prije stvaranja nebesa i Zemlje. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Pored vjerovanja u Allahovu odredbu, svaki vjernik treba da pokaže i zadovoljstvo onim što mu je određeno. (Ismail Ensari, Tuhfetu Rabbanije)

●  Niko ne može promijeniti Allahovu odredbu i ono što je zapisano: “podigla su se pera i osušile su se stranice”. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Nijedan čovjek ne može nikome ni naštetiti ni donijeti neku korist ukoliko to Allah ne odredi.

●  Ukoliko je Allah nekome od Svojih stvorenja nešto propisao, to će ga sigurno i zadesiti, neće ga mimoići, a ono što mu nije propisao to ga nikako ne može snaći. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Hadis uči muslimana hrabrosti, smjelosti i odvažnosti, izgrađujući kod njega ubjeđenje da korist i šteta daje jedino Allah, te da ga ništa od toga ne može snaći osim sa Allahovim dopustom. (Nazim Sultan, Kavaid ve fevaid min Erbein Nevevijje)

●  Nakon svakog strpljenja dolazi pobjeda, nakon svakog iskušenja dolazi izlaz i nakon svake teškoće dolazi olakšica.

●  Onaj koji bude znao za Allaha, tj. pokoravao Mu se u blagostanju, i Allah će znati za njega u stanju tegoba i nedaća, pa će ga pomoći i dati mu izlaz. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Hadis nam govori o posebnoj vrijednosti pokoravanja Allahu u vremenu blagostanja. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Hadis podstiče na strpljenje te ukazuje na to da će strpljivi biti obradovani lijepom nagradom. A uspjeh dolazi uz strpljenje. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  U hadisu se nalazi radosna vijest za one koji su u nevoljama – neka čekaju olakšanje i neka budu ubijeđeni da, kad god neku osobu snađu iskušenje i poteškoća, Uzvišeni Allah će dati olakšanje i izlaz. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Šerh Erbein Nevevijje)

●  Allahova dobrota prema Njegovim robovima neizmjerna je, On daje izlaz iz iskušenja i olakšanje nakon poteškoće. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Hadis nas podstiče da imamo lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu, te da ne zapadamo u očaj, jer On daje izlaz iz svakog iskušenja i daje olakšanje nakon svake tegobe. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

●  Dunjaluk je mjesto iskušenja i poteškoća, jer da na njemu neće biti toga, ne bi nas Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao na kušnje i savjetovao kako da se ponašamo kad nas zadese. (Ismail Ensari, Tuhfetu Rabbanije)

●  Vjerovanje u Allahovu odredbu umanjuje iskušenje i pomaže čovjeku da pokaže strpljivost i sprečava potpuno oslanjanje na uzroke. (Abdurrahman el-Berrak, Fevaid mustenbeta min Erbein Nevevijje)

Pravila iz hadisa

Životno pravilo

: Onoliko koliko Allahov rob čuva Allahove granice, u tolikoj mjeri  će i Allah njega čuvati i pomagati. (Abdullah Furejh, Hulasetu fevaid ve kavaid min Šerh Erbein Nevevije)

Pravilo za postizanje blagostanja:

Pobjeda i uspjeh dolaze uz strpljenje, nakon svake nevolje Allah daje izlaz i izbavljenje, a nakon tegobe dolazi olakšanje. (Abdullah Furejh, Hulasetu Fevaid Ve Kavaid Min Šerh Erbein Nevevije)