Menu

El-Kavijj i El-Metin

Tema AkidaČitanje 1 minut
Od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jesu i imena El-Kavijj i El-Metin. Što se tiče Allahovog lijepog imena El-Kavijj, ono se spominje u Kur'anu na devet mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže: Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.“ (Eš-Šura, 19) Kao što takođe kaže Uzvišeni Allah: „Oni ne poznaju Allaha koliko treba, a doista, je Allah Snažni i Silni.“ (El-Hadždž, 74) I kaže: „Allah je zapisao: 'Zasigurno ću pobijediti Ja, i Moji poslanici!' Doista je Allah Snažni i Silni.“ (El-Mudžadela, 21) Dok, Allahovo lijepo ime El-Metin spominje se samo jedanput u Kur'anu, u suri Ez-Zarijat: „Doista je Allah Onaj koji opskrbljuje i koji posjeduje neizmjerno veliku snagu.“ (Ez-Zarijat, 58)