Menu

Fetve vezane za muziku

Tema Ummet danasČitanje 11 minuta

Pored teksta o muzici, ovom prilikom navest ćemo još nekoliko fetvi vezanih za muziku, kako bi nam svima bile podsjetnik.

Prva fetva

Stalnoj komisiji za naučna istraživanja i izdavanje fetvi u Saudijskoj Arabiji, stiglo je pitanje: Mi živimo u Engleskoj. U privatnim školama tokom raspusta predajemo vjeronauku i arapski jezik djeci koja dolaze iz Indije, Pakistana, Jemena i drugih zemalja. Ta djeca u državnim školama uče muzičko i likovno radi zainteresovanosti, te kako bi im to pomoglo da razumijevaju i duhom budu prisutni. Kada dođu u naše islamske škole tokom rasupsta i ne nađu te stvari koje ih primamljuju, oni ih onda izbjegavaju. Da li je dozvoljeno da, kako bismo motivirali tu djecu, koristimo muzičke instrumente prilikom izvođenja ilahija, kao što je djeci dozvoljeno da se igraju igračkama i lutkama, kako bi se privukla da pohađaju ove islamske škole da bi se podučili svojoj vjeri?


Odgovor komisije:

Nije dozvoljena upotreba muzičkih instrumenata, niti prilikom izvođenja ilahija ili nečeg drugog, niti u edukaciji, niti van toga, shodno riječima Uzvišenog: “Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahovog puta odvodili...” (Lukman, 6), kao i zbog hadisa koji bilježi Buhari od Abdurrahmana b. Gunma el-Eš‘arija, koji kaže: “Pričao mi je Ebu Amir ili Ebu Malik el-Eš‘ari, a tako mi Allaha, nije mi slagao da je čuo Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘U mom će ummetu biti ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Ti će se ljudi skloniti u podnožje velikog brda (planine), (čoban) će ujutro puštati na pašu njihovu stoku i navečer je vraćati. Doći će im neko ko im je muhtač, pa će mu reći: ‘Dođi sutra!’ Te noći Allah će ih uništiti i srušiti to brdo na njih. One koje tom prilikom ne uništi, pretvorit će u majmune i svinje i tako će ostati sve do Sudnjeg dana.’”

Međutim, oni se trebaju privlačiti lijepim ilahijama u kojima nema ništa zabranjeno, prikladnim nagradama i drugim privlačnim i poticajnim stvarima u kojima nema ništa zabranjeno. Allah Svojim robovima nije zabranio ništa, a da kao zamjenu za to nije dao neku halal (dozvoljenu) stvar koja je dostupna, kao što Uzvišeni kaže: “…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći” (Et-Talak, 2); “A onome ko se Allah boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim” (Et-Talak, 4).

Molimo Allah da nas pomogne u onome čime je On zadovoljan i u čemu je dobro za Njegove robove! Od Allaha pomoć dolazi. Neka su salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i njegove drugove. (Stalna komisija za naučna istraživanja i izdavanje fetvi u sastavu: Abdullah b. Gudejan član, Abdurrezzak Afifi, zamjenik predsjednika komisije, i Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, predsjednik)

Druga fetva

Muhammedu b. Salihu el-Munedždžidu, hafizahullah, jednom od poznatih alima i daija današnjice, prilikom jednog predavanja upućuno je pitanje:

“Moj nastavnik je kršćanin. On želi primiti islam, ali postoje dva razloga koja ga sprečavaju, kao što kaže: prvi je to što on voli slušanje muzike, a islam to zabranjuje, i drugi je to što on jako voli svoju majku koja je časna sestra i ako primi islam, onda će nju naljutiti i neće mu ostaviti nasljedstvo.”

Na to je on odgovorio:

Nevjernici su, naravno, materijalisti. Oni razmišljaju samo o dunjaluku. Ovaj se ustručava da primi islam zbog muzike i nasljedstva, a može vječno ostati u Vatri. Izlaže se vječnom boravku u Džehennemu. Dužnost mu je da primi islam. Savjetuj ga: “Primi islam, brate, makar slušao i muziku. Slušanje muzike je grijeh, ali to da ostaneš kršćanin veliki je kufr zbog kojeg ćeš, ako umreš kao nevjernik, ostati vječno u Džehennemu. Što se nasljedstva tiče, ako želiš sakriti svoj islam od majke i ne želiš je obavijestiti, to nije nikakav problem, jer nisi dužan pred njom da izjaviš da si musliman.” Zatim ga podsjeti na to da je budući svijet bolji od ovoga.

Treća fetva

Seidu b. Musfiru, hafizahullah, također jednom od alima i daija današnjice, prilikom jednog njegovog predavanja upućeno je pitanje: Šta mislite o onome ko u svom autu i svojoj kući drži islamske kasete i kasete s muzikom, pa ponekad sluša jedne, a ponekad druge? Navedite mi način kako da se udaljim od pjesama malo-pomalo.

Na to je on odgovorio:

Nema malo-pomalo. Šta misliš da se zapališ? Hoćeš li svom prijatelju reći gasi vatru malo-pomalo? Ili ćeš reći da te pospe vodom i udalji od vatre? Ti sada pjevaš. To je put do džehennemske vatre. Hoću li te odvraćati malo-pomalo ili te odmah u potpunosti udaljiti s tog puta? Nema malo-pomalo, brate. Što prije se pokaj Allahu, bez odlaganja, bez postepenosti. Nije uredu da slušaš muziku i Kur’an.

Ibn Kajjim kaže: “Ljubav prema Kur’anu i ljubav prema muzici ne mogu se spojiti (tj. biti zajedno) u čovjekovom srcu.” U hadisu koji prenosi Ibn Mesud kaže se: “U srcu vjernika neće se spojiti (biti zajedno) ljubav prema Kur’anu i ljubav prema muzici.” Onaj ko to spaja, on hoće da pjeva i da sluša islamske kasete i na kraju šta će prevladati? Pjesme… zbog toga što Kur’an ne ulazi u srce koje je pokvareno.

Kur’an je čist. Kada bi sada donio nečist i miris i spojio ih, to dvoje ne mogu biti zajedno. Miris bi se izgubio. Istina ne može živjeti uz neistinu. Ne može to dvoje u jednu posudu, kao što neki ljudi kažu: “Malo srce, malo tvoj Gospodar.” To je širk. Nema tu malo srce, malo tvoj Gospodar, nego sve vrijeme treba da bude posvećeno Allahu, jer Allah kaže: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika.’” (El-En‘am, 162–163) Sve vrijeme treba biti posvećeno Allahu. Namaz radi Allaha, objedovanje, spavanje, buđenje, posao u uredu, učenje, odlazak u čaršiju, gledanje, razmišljanje, sve u životu treba biti radi Allaha! Ibn Mesud kaže: “Ja se nadam nagradi od Allaha dok spavam i dok sam budan.”

Što se tiče “komadanja” vjere: malo srce, malo tvoj Gospodar, malo klanjaj, malo pjevaj, i odvrati me malo-pomalo, kao što ti kažeš, to nije uredu. Nije ti dozvoljeno, brate, koji slušaš muziku da spajaš to i islamske kasete. Savjetujem ti da se pokaješ Allahu. Sakupi te loše kasete iz kuće i auta i odnesi ih u islamski studio i zamijeni ih za druge. Slušaj Allahov Govor i hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ustrajavanje u tome potpuno je pogrešno. Krajnje pogrešno! Tako te šejtan zavodi muzikom. Uzvišeni Allah kaže: “I zavodi glasom svojim koga možeš.” (El-Isra, 64) Šta je to šejtanov glas? To je muzika. Njen početak je od šejtana, a kraj srdžba Milostivog.

Četvrta fetva

Upotreba muzičkih melodija na mobitelima postala je veoma raširena, te ovde navodimo pitanje i odgovor u vezi s upotrebom muzičkih melodija u mobitelima.

Pitanje: Da li ima sumnje u pogledu korištenja mobilnog telefona u kojem imaju muzičke melodije? Da li se te melodije smatraju muzikom ili ne? Pravo da kažem, ja se mogu kloniti te sumnjive stvari koristeći mobilni telefon u kojem se ajet upotrebljava kao zvuk za zvono.

Odgovor:

Hvala Allahu! Podešavanje mobitela na muzičke melodije ružno je i zabranjeno, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio muzičke instrumente rekavši: “U mom ummetu bit će ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente…” Dokaz da su muzički instrumenti zabranjeni može se vidjeti kroz dvije stvari koje se spominju u hadisu:

● Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “…dozvoljavati” jasno ukazuju na to da su loše stvari među koje spadaju i muzički instrumenti zabranjene po islamu, te će ih neki ljudi ohalaljivati.

● Muzički instrumenti se spominju uz druge stvari koje su kategorički i nedvosmisleno zabranjene, kao što su blud i alkohol. Da muzički instrumenti nisu zabranjeni, ne bi se spominjali uz te stvari.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, kaže: “Ovaj hadis upućuje na zabranjenost muzičkih instrumenata (el-meazif). El-meazif, prema lingvistima, označava muzičke instrumente. Taj naziv obuhvata sve muzičke instrumente.”

Može se izbjeći korištenje zabranjenih muzičkih melodija tako da se mobitel podesi na obično zvono i sl., a što ne spada u muzičke melodije.

Stalna komisija za izdavanje fetvi u Saudijskoj Arabiji upitana je o muzičkim melodijama u mobitelu, pa je odgovorila: “Nije dozvoljeno korištenje muzičkih melodija u mobitelu, niti u drugim uređajima, jer je slušanje muzičkih instrumenata zabranjeno (haram), kao što na to upućuju dokazi iz Kur’ana i sunneta. One se mogu zamijeniti korištenjem običnog zvona (telefona). Allah je taj koji pomaže.”

Onaj koji je postavio ovo pitanje spomenuo je da može podesiti telefon da uči kur’anski ajet. Najbolje bi bilo da to ne radi, jer bojati se da to nije jedan vid omalovažavanja Kur’ana.

Uzvišeni je Allah objavio Kur’an da bude knjiga upute koja upućuje onome što je najispravnije, tako da se ona uči, o njoj se razmišlja i u skladu s njom postupa, a ne da bude sredstvo za upozoravanje (na telefonski poziv i sl.) Onome koji je postavio ovo pitanje dovoljno je da podesi svoj mobitel na obično zvono. A Allah najbolje zna!

“I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo da jasno obznani.”

(El-Maida, 92)

“I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovom; a ako le

đa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.” (Et-Tegabun, 12)