Menu

Duhan – spori ubica

Pripremio Nazif Subašić
Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Uzvišeni Allah dozvolio je Svojim robovima sve što je korisno, a zabranio im sve što je štetno. Sve ono u čemu ima štetnosti islam zabranjuje i čuva društvo od toga. Kaže Uzvišeni Allah: “...i sami sebe ne ubijajte! Allah je doista prema vama milostiv!” (En-Nisa, 29), “...i svojim se rukama u propast ne bacajte!“ (El-Bekara, 195)

Isto kao što je čovjeku zabranjeno sve što je štetno, tako mu je zabranjeno i da on nanosi štetu bilo kojem dijelu tijela, jer ono nije njegovo vlasništvo, ono mu je samo dato u emanet.

Konzumiranje lijepoga i zdrava ishrana pozitivno djeluje i odražava se na čovjekovo zdravlje i njegovo ponašanje, dok loša ishrana ima ružne posljedice kako na tijelo tako i na ponašanje. Jedna od vrlo ružnih i odvratnih stvari kojima je iskušano današnje društvo jeste pušenje, koje se proširilo i među muslimanima, kako Arapima tako i nearapima, kako mladima tako i starima, kako bogatima tako i siromašnima, a ni žene nisu ostale imune na ovu pošast.


Pušači ne samo da narušavaju svoju ličnost i svoje zdravlje, nego bestidno uznemiravaju i nevine ljude: izbacuju oblake dima u lica prisutnih bez ikakvog uvažavanja, guše ih dimom i ružnim mirisom, pa makar se radilo i o djeci. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.” (Buhari) Pušenje uništava čovjekovo tijelo, vjeru i imetak, a ako bolje razmislimo, uvidjet ćemo da će čovjek propasti i ako se naruši samo jedno od navedenog, pa kakva mu propast slijedi kada pušenje naruši i njegovo tijelo i imetak i vjeru?

Zdravstvene posljedice pušenja

Konzumiranje duhana slabi cijelo tijelo i negativno se odražava na sve vitalne organe: srce slabi, dolazi do raka pluća, javljaju se kašalj i mnoge druge plućne bolesti, umanjuje se pamćenje i izaziva glupavost, uzrokuje glavobolja, smanjuje želja za hranom, uništava čulo okusa, izaziva nervoza, umanjuje želja za spolnim odnosom, te nastaju mnoge druge posljedice. Pored spomenutog, ovisnici o pušenju žale se na nesanicu, tjeskobu, alergije, depresiju, umor i druge poremećaje. Najveći uzrok ovih posljedica jeste otrovna supstanca nikotin, ali i pored tog saznanja, ljudi ustrajavaju u konzumiranju duhana.

Rekao je Uzvišeni Allah: “I ne ubijajte sami sebe.” (En-Nisa, 29) Imam Sa‘di ovako tumači citirani ajet: “Ovaj ajet ima i drugo značenje, a ono je ‘i jedni druge ne ubijajte!’ Ovo je primjer kur’anskog stila izražavanja u kojem su jednim ajetom obuhvaćena dva značenja.” Dokazano je da je pušenje jedan od najvećih uzročnika bolesti, a neki ga nazivaju i potajnim ili sporim ubicom jer bojati se da korisnik polagano sam sebe ubija i njegov slučaj ulazi u okvir značenja Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ko uzme otrov pa se njime ubije, otrov će mu biti u ruci i njime će se zauvijek trovati u Džehennemu!” (Buhari i Muslim)

Posljedice po vjeru

Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: “Šejtan želi pomoću vina i kocke unijeti među vas neprijateljstvo i mržnju i od sjećanja na Allaha i obavljanja molitve odvratiti vas. Pa, hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 91) Uzvišeni Allah u ajetu navodi razloge zabrane vina i kocke i kaže da ovi poroci odvraćaju od sjećanja na Allaha i od namaza. Ovaj se razlog svakako može odnositi i na duhan, jer onaj ko puši bježi iz kružoka u kojem se uči Kur’an ili drže predavanja, osim onih kojima se Allah smilovao.

Od Ubade b. Samita i Ibn Abbasa prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zabranjeno je štetu nanositi sebi, a isto tako i drugome.” (Ibn Madža i drugi, a hadis je vjerodostojan) Ovo je jedan od najjasnijih dokaza iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta o zabrani pušenja. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ovim je hadisom zabranio nanošenje štete sebi i drugima, a niko ne opovrgava naučnu konstataciju da pušenje pričinjava štetu pušaču i onima oko njega. 

Od Džabira b. Abdullaha prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se izdvoji iz mesdžida i neka sjedi kod kuće.” (Muttefekun alejhi) Šejh Albani, rahimehullah, kaže: “To je, dakle, Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sud o onome koji jede luk, koji je koristan za organizam i dozvoljen je, i kaže da takav treba da ostane kod svoje kuće. Pa šta je sa onim koji puši cigarete, odvratne i otrovne? Hoćete li uzeti pouku, o razumom obdareni?!”

Materijalne posljedice pušenja

Što se tiče štetnosti pušenja po čovjekov imetak, upitajmo one koji puše koliko novca potroše? Neki od njih su siromasi koji nemaju dovoljno da prežive taj dan, ali oni rasipaju i ono malo imetka što imaju i daju prednost duhanu nad osnovnim stvarima, pa makar bili i u dugovima. Kaže Uzvišeni Allah: “Ne rasipaj mnogo, zaista su rasipnici braća šejtanova.” (El-Isra, 26–27) Komentirajući ovaj ajet, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Rasipnici su oni koji nepotrebno rasipaju imetak.” Bez sumnje, u ovo spada i kupovina cigareta.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Uzvišeni Allah ne voli troje: rekla-kazala (tj. prenošenje riječi s namjerom sijanja smutnje), postavljanje puno pitanja i rasipanje imetka. (Buhari i Muslim)

Društvene posljedice pušenja

Pušenja ostavlja velike posljedice na cjelokupno društvo, jer pušač nanosi štetu onima koji su blizu njega, uznemiravajući ih ružnim mirisom i zagađujući njihov zrak. Na činjenicu da su društvo i okolina ugroženi od pušača ukazuju zabrane pušenja na javnim mjestima. Međutim, pušenje cigareta ne uznemirava samo ljude, nego i meleke. U hadisu koji prenosi Džabir, radijallahu anhu, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista meleke uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove.” (Muttefekun alejhi)

Kako pametnom čovjeku dolikuje da puše dim u lica ljudi koji su od njega stariji i kojima pripada više poštovanja? Kako to može raditi svojim najbližnjima, svojoj djeci, roditeljima ili bračom drugu? Zar nije pravo bračnog druga da od svog supruga ili supruge osjeti samo najljepši miris?

I pored toga što je napisano na hiljade medicinskih izvještaja, ljudi i dalje zbog svoje strasti truju svoje najbliže. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko uznemirava muslimana, mene uznemirava, a onaj ko mene uznemirava, taj uznemirava Allaha.” (Taberani bilježi od Enesa, a lanac prenosilaca je dobar)

Kupovinom cigareta muslimani vrše prenos bogatstva u ruke naših neprijatelja, jer oni proizvode ovu nevaljalštinu. Proizvođači cigareta troše ogromna sredstva u reklamiranju ovog zla. Neprijatelji ovog ummeta i njegovog šerijata uspjeli su da prošire ovaj otrov među muslimanima, jer oni znaju da on uništava snagu i slabi tijelo, utječe na zdravlje i ponašanje, uzima imetak i stid, a sve to koristi našim neprijateljima.

Ovo su neke štetnosti pušenja po vjeru, društvo, imetak i tijelo, pa mogu li nam pušači navesti samo jednu korist pušenja ili nekoliko nasuprot ovih štetnosti? O ti koji si iskušan pušenjem, molim Allaha da tebe i nas sačuva toga, upućujemo ti savjet da se što prije pokaješ od toga. Neka tvoje ostavljanje pušenja bude iz pokornosti Allahu i želje da sačuvaš svoj imetak i zdravlje. Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, On će mu to boljim zamijeniti. Ne zaboravi da si loš primjer oca svojoj djeci i učitelja učenicima, a ako se pokaješ i ostaviš, postat ćeš lijep uzor drugima, pa budi uzor u dobru, a nemoj biti uzor u zlu, jer vraćanje na istinu bolje je od ustrajnosti u zabludi. Neka te ne ponesu slijepa slijeđenja drugih, pa da se vratiš na pušenje, ako te Allah toga spasi.

Molimo Allaha da nas udalji od svakog zla i svih bolesti! Allahu naš, opskrbi nas Svojim halalom i zaštiti nas od harama!