Menu

Hadisi koji počinju riječima “najbolje” ili “vaši najbolji”

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema HadisČitanje 12 minuta

Pred nama je gotovo osamdeset vjerodostojnih hadisa koji počinju riječima “najbolje” ili “vaši najbolji” (خير و خياركم), a koji su uzeti iz djela Sahihul-Džamiul-sagir ve zijadetuhu, šejha Nasiruddina Albanija, rahimehullah. Kao što smo u jednom od prethodnih brojeva naveli, ovo njegovo djelo je, zapravo, obrada djela El-Džamius-sagir imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah, gdje je šejh Albani razdvojio vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa. Tako su, na temelju toga, nastala dva njegova djela: Sahihul-Džamiul-sagir ve zijadetuhu i Daìful-Džamius-sagir ve zijadetuhu.

Znači, ocjena ovih hadisa je šejha Albanija. Nekoliko hadisa se ponavlja više puta i, zbog raznovrsnosti verzija, nisam ih izostavio, već sam ih, kako se i navode u djelu, sve uvrstio.


• Avf ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vaši najbolji imami (vođe) jesu oni koje volite i koji vas vole, za koje molite i koji mole za vas. A vaši najgori imami su oni koje mrzite i koji vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklinju.” (Muslim)

• Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji vaši su oni koji su najljepšeg ahlaka.” (Buhari i Muslim)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji vaši su oni koji su najljepšeg ahlaka, skromni. A vaši najgori su nametljivi govornici (brbljivci), oni koji se samodopadno prenemažu u govoru – oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost – i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta – diveći se svom govoru i uzdižući se nad drugima.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Bejheki u djelu Šuabul-iman)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji vaši su oni koji su najbolji u izvršavanju vraćanja duga.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Tirmizi i Nesai)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas su oni kojima je dat dug život( u islamu) i najljepši ahlak.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Bezzar)

• Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas su oni koji najduže žive čineći dobra djela.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hakim)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji među vama je onaj koji je najblaži kad mu neko u namazu dotakne rame.“ (koji je najskrušeniji u namazu) (Hadis je hasen, a bilježe ga imam Ebu Davud i Bejheki u Sunenu)

• Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ebu Kebša, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici (ženi).” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas u džahilijetu su najbolji i u islamu kada ispravno razumiju (vjeru). (Buhari)

• Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas je onaj koji izučava Kur’an i ostale podučava njemu. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ebu Sebra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja vaša imena su Abdullah, Abdurrahman i Haris. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od prijatelja, koji će imati najveću nagradu kod Allaha, bit će oni koji su se najbolje ophodili prema prijatelju, a od komšija će najveću nagradu kod Allaha imati oni koji su se najbolje odnosili prema komšiji. (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi i Hakim)

• Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja mjesta su mesdžidi, a najgora su tržnice (pijace). (Hadis je hasen, a bilježe ga imam Taberani i Hakim)

• Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od tabiina je Uvejs. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hakim)

• Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji od konja je vranac s bijelim biljegom na čelu, s bijelim biljezima na nogama i s bijelom pjegom na nosu, a bez biljega na prednjoj desnoj nozi, a ako nema (takvog) vranca, onda (je najbolji) crvenosmeđi dorat s tim znakovima.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi, Ibn Madža i Hakim)

• Ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene jeste: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve ala kulli šej’in kadir.’ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Tirmizi)

• Zijad ibn Džubejr, radijallahu anhu, kao mursel predaju, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja opskrba je ona koja je dovoljna. (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ahmed u Ez-Zuhdu)

• Zejd ibn Halid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje svjedočenje je ono koje čovjek obavi prije nego što se to od njega zatraži. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Zejd ibn Halid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji svjedok je onaj koji dođe da svjedoči prije nego što se to od njega zatraži.(Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja grupa saputnika jesu četverica. Najbolja izvidnica sastoji se od četiri stotine vojnika, a najbolja vojna formacija od četiri hiljade. Dvanaest hiljada ne može biti poraženo zbog (svoje) malobrojnosti. (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ebu Davud, Tirmizi i Hakim)

• Ukba ibn Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji mehr – vjenčani dar je onaj koji je najmanji.“ (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Hakim i Ibn Madža)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja sadaka je ona poslije čijeg davanja čovjek ostane imućan, gornja ruka je bolja od donje ruke, a ti u dijeljenju počni od onih koje si dužan izdržavati. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja sadaka je ona koja se dadne kada je čovjek imućan, a ti počni od onih koje si dužan izdržavati. (Buhari)

• Abdullah ibn Busr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje djelo je da napustiš ovaj svijet a tvoj jezik vlažan od spominjanja Allaha – zikrullaha. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Nuajm)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja zarada je zarada radnika kada obavi svoj posao kako treba.“ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ahmed)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje riječi su četiri, neće ti naškoditi ma kojom počeo: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah vallahu ekber. (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Nedždžar u Musnedul-Firdevsu)

Ebu Seid i Enes, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja sijela su ona najprostranija. (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Buhari u El-Edebul-mufredu, Ebu Davud, Hakim, Ibn Madža, Bezzar i Bejheki u Šuabul-imanu)

Ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od muslimana je onaj od čijeg su jezika i ruku pošteđeni ostali muslimani.” (Muslim)

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj ko ima najljepši ahlak.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Taberani)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je generacija u kojoj sam ja, zatim druga pa treća generacija.” (Muslim)

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj koji im najviše koristi.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Kadai)

Irbad ibn Sarija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj koji je najbolji prilikom suđenja.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj koji ima čisto srce i iskren jezik.” Neko upita: “A čije je to srce čisto?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To je čovjek bogobojaznog i čistog srca u kojem nema ni grijeha, ni zlobe, ni zavisti.” “A ko je najbolji nakon njega?”, ponovo neko upita, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj koji prezire dunjaluk, a voli ahiret.” Neko opet upita: “A ko nakon njega?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Vjernik lijepog ahlaka.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)

• Ibn Abbas i Ummu Malik el-Behezijja, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi prilikom nereda (fitne) jeste čovjek koji uzme uzde svoga konja iza Allahovih neprijatelja zastrašujući ih, a i oni njega zastrašujući. Ili čovjek koji se osami u pustinji izvršavajući Allahovo pravo koje On ima kod njega.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Hakim i Taberani)

• Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim druga generacija, a zatim treća generacija, a onda će doći ljudi u kojima neće biti nikakvog dobra.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani)

• Imran b. Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim oni koji će poslije njih doći, a zatim oni koji će poslije njih doći. A onda će nakon njih doći ljudi koji će biti ugojeni i voljet će salo, dolazit će da svjedoče prije nego što se to od njih bude tražilo.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Tirmizi i Hakim)

• Ibn Mesud, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim oni koji će poslije njih doći, a zatim oni koji će poslije njih doći. A onda će doći ljudi a svjedočenje nekog od njih preduhitrit će njegovu zakletvu, a njegova zakletva preduhitrit će njegovo svjedočenje.” (Buhari i Muslim)

• Abdullah b. Busr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj koji dugo živi, a radi dobra djela.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Tirmizi)

• Ebu Bekra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi je onaj koji dugo živi,a radi dobra djela, a najgori od ljudi je onaj koji dugo živi, a radi loša djela.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi i Hakim)