Menu

Hadisi koji počinju sa “tri” (drugi dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema HadisČitanje 14 minuta

U prošlom i ovom broju navodimo pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a koji su preuzeti iz djela Sahihul-džami es-sagir ve zijadetuhu, šejha Nasiruddina Albanija, rahimehullah. Ovo njegovo djelo je, zapravo, obrada djela El-Džamius-sagir, imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah, u kojem je šejh Albani razdvojio vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa. Tako su, na temelju toga, nastala dva njegova djela: Sahihul-džamiu es-sagir ve zijadetuhu i Daiful-Džamiu es-sagir ve zijadetuhu.

Nekoliko hadisa ponavljaju se više puta i, zbog raznovrsnosti verzija, nisam ih izostavio, već sam ih, kako se i navode u djelu, sve uvrstio. U prošlom broju naveli smo hadise od broja 3021 do broja 3047, a u ovom broju od 3048 do 3075. Znači, ocjena ovih hadisa je od šejha Albanija.


 1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ljudi su suvlasnici u trome: vodi, ispaši i vatri.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Madža)
 2. Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se dova uslišava: roditelju, putniku i mazlumu – onom kome je učinjena nepravda.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imam Ahmed i Taberani)
 3. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allahova je obaveza da pomogne trojicu: mudžahidu na Allahovom putu, robu koji želi da se otkupi i onom koji traži brak da bi sačuvao čednost.” (Hadis je hasen, a bilježe ga imam Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madža i Hakim)
 4. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica su pod Allahovom garancijom: čovjek koji ode u džamiju, čovjek koji ode u borbu na Allahovom putu i čovjek koji ode na hadž.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Nuajm, El-Hil’ja)
 5. Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici je Allah zabranio Džennet: onome ko konzumira alkohol, onome koji je neposlušan roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava ženi razvrat.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed)
 6. Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica su pod Allahovom garancijom: čovjek koji ode u borbu na Allahovom putu, on je pod Allahovom zaštitom sve dok ga Allah ne usmrti i uvede u Džennet ili ga vrati sa onim što je zaradio od nagrade ili ratnog plijena; čovjek koji ode u džamiju, on je pod Allahovom zaštitom sve dok ga Allah ne usmrti i uvede u Džennet ili ga vrati sa onim što je zaradio od nagrade; i čovjek koji uđe u svoju kuću nazivajući selam, on je pod Allahovom zaštitom.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ebu Davud, Ibn Hibban i Hakim)
 7. Amr b. Avf, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je od džahilijetske prakse i neće ih ljudi ostaviti: vrijeđanje porijekla, naricanje za mrtvim i riječi: “Kiša nam je pala preko te i te zvijezde.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)
 8. Selman, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje je džahilijetsko obilježje: hvalisanje položajem, vrijeđanje porijekla i naricanje za umrlim.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)
 9. Prenosi Sa’d, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Tri stvari su sreća, a tri nesreća. Sreća je u čestitoj ženi, koja te zadivi kada je pogledaš, koja čuva tvoj imetak i čast kad si odsutan; u dobroj jahalici, na kojoj možeš sustići svoje drugove; i u udobnoj i prostranoj kući. A nesreća je u lošoj ženi, koja te oneraspoloži kada je pogledaš i koja ti se ružno obraća, a ako si odsutan, ne čuva ni tvoju čast ni tvoj imetak; lošoj jahalici, koja se neće kretati brže ako je budeš udarao, i na kojoj nećeš moći sustići svoje drugove, i u tijesnoj i neudobnoj kući.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Hakim)
 10. Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Trojici ljudi namaz neće biti uzdignut dalje od njihovih ušiju: robu koji odbjegne, sve dok se ne vrati svome gospodaru, ženi koja zanoći a muž ljut na nju, i onome koji predvodi ljude u namazu a oni ga preziru.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Tirmizi)
 11. Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za trojicu ne pitaj: za čovjeka koji napusti džemat – zajednicu i iskaže nepokornost vladaru, za robinju ili roba koji odbjegnu od svoga vlasnika pa umru i za ženu čiji je muž odsutan, a on ju je opskrbio dunjalučkim potrepštinama, a ona se nakon njega našminka i dotjera. Za njih ne pitaj!” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari u El-Edebul-mufredu, Ebu Ja’la u Musnedu, Taberani, Hakim i Bejheki u Šuabul-imanu)
 12. Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pitaj o položaju sljedeće tri kategorije ljudi: o onom koji se želi nadmetati s Allahom u pogledu gordosti i snage, o onom koji sumnja u Allaha i o onom koji je izgubio nadu u Allahovu milost.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Buhari u El-Edebul-mufredu, Ebu Ja’la u Musnedu i Taberani)
 13. Burejda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se meleki ne primiču: pijanom, namirisanom šafranom i ženi u hajzu i džunupu.”

(Hadis bilježi imam Bezzar, a šejh Albani, u djelu Daiful-džamiu es-sagir, ocijenio je hadis sahihom, osim riječi “ženi u hajzu”, koje je ocijenio kao daif.)

 1. Ammar b. Jasir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se meleki ne primiču: mrtvom nevjerniku, onom koji je namirisan šafranom i džunupu sve dok se ne abdesti.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ebu Davud)
 2. Ammar b. Jasir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica neće nikada ući u Džennet: dejjus (bestidnik koji odobrava ženi razvrat), žene koje oponašaju muškarce i notorni alkoholičar.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani)
 3. Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje neće ući u Džennet: onaj koji je neposlušan roditeljima, dejjus (bestidnik koji odobrava ženi razvrat) i žene koje oponašaju muškarce.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Hakim i Bejheki, Šuabul-iman)
 4. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se dova ne odbija: onome ko mnogo Allaha spominje, onome kome je učinjena nepravda i pravednom vladaru.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Bejheki u Šuabul-imanu)
 5. Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici Allah na Sudnjem danu neće primiti ni dobrovoljni ni obavezni ibadet (ili pokajanje i iskup): onome ko je neposlušan roditeljima, onome ko prigovara za učinjeno dobro i onome ko negira kader (Allahovu odredbu).” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Bejheki u Šuabul-imanu)
 6. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “S trojicom Allah na Sudnjem danu neće razgovarati niti će ih pogledati: čovjeka koji se lažno zaklinje da je za svoju robu dobijao više nego dobija, čovjeka koji se lažno zakune nakon ikindije kako bi time uzurpirao imetak čovjeka muslimana i čovjeka koji zabranjuje višak svoje vode i kojem će Allah reći: ‘Danas ti zabranjujem Svoju vodu kao što si ti zabranjivao vodu koju nisu proizvele tvoje ruke!’” (Buhari i Muslim)
 7. Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “S trojicom Allah na Sudnjem danu neće razgovarati, neće ih pogledati, neće ih očistiti i njima pripada bolna patnja: onaj koji pušta odjeću da mu se vuče po zemlji, onaj koji prigovara za učinjeno dobro – koji ništa ne da a da za to ne prigovara – i čovjek koji prodaje svoju robu lažno se zaklinjući.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža)
 8. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “S trojicom Allah na Sudnjem danu neće razgovarati, neće ih pogledati, neće ih očistiti i njima pripada bolna patnja: čovjek koji u pustinji ima viška vode i zabranjuje je putniku namjerniku, čovjek koji prodaje svoju robu poslije ikindije i zakune se Allahom da ju je uzeo za toliko i toliko pa mu (kupac) povjeruje, a nije tako, i čovjek koji da prisegu vladaru samo radi ovodunjalučke koristi, pa ako mu da nešto, on je poslušan a ako mu ne da, on je neposlušan.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža)
 9. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “S trojicom Allah na Sudnjem danu neće razgovarati, neće ih očistiti, neće ih pogledati i njima pripada bolna patnja: starac bludničar, vladar lažov i siromašni oholnik.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Muslim i Nesai)
 10. Ismet b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojicu sutra Allah neće pogledati: starca bludničara, čovjeka koji uzme za stalnu praksu zakletve – i u istini i u neistini – i siromašni oholnik koji se uzdiže.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Taberani)
 11. Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojicu na Sudnjem danu Allah neće pogledati: onoga koji je neposlušan roditeljima, ženu koja se gizda i oponaša muškarce i bestidnika koji odobrava svojoj ženi razvrat. I trojica neće ući u Džennet: onaj koji je neposlušan oditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji prigovara za ono što udijeli.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed, Nesai i Hakim)
 12. Selman, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojicu na Sudnjem danu Allah neće pogledati, neće ih očistiti i njima pripada bolna patnja: oronulog starca koji bludniči, siromašnog oholnika i čovjeka kojem Allah da pa mu praksa bude da ništa ne kupi osim uz zakletvu i ništa ne proda osim uz zakletvu.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Taberani i Bejheki u Šuabul-imanu)
 13. Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici će se dati dvostruke nagrade: čovjeku ehlul-kitabiji (židovu ili kršćanin) koji je vjerovao u svog poslanika pa je dočekao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i u njega povjerovao, slijedio ga i prihvatio kao istinitog, njemu pripada dvostruka nagrada; robu koji izvrši i Allahovo pravo i pravo svoga vlasnika i on ima dvostruku nagradu; i čovjeku koji je imao robinju pa je hranio na najljepši mogući način i odgojio je na najljepši mogući način i podučio je na najljepši mogući način, a onda je oslobodio i oženio se njome, i njemu pripada dvostruka nagrada.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža)
 14. Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah voli trojicu, a mrzi trojicu. Allah voli čovjeka koji sretne neprijatelja i bori se ne uzmičući sve dok ne pogine ili donese pobjedu svojim drugovima; čovjeka koji putuje u društvu, pa kada se noću, umorni od dugog putovanja zaustave, on se izdvoji i klanja sve dok ih ne probudi da nastave putovanje; i čovjeka koji ima komšiju koji ga uznemirava, a on strpljivo podnosi njegovo uznemiravanje sve dok ih ne rastavi smrt ili selidba. A oni koje Allah mrzi su: trgovac koji se mnogo zaklinje, oholi siromah i škrtica koji mnogo prigovara za učinjeno dobro.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed)
 15. Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica će moliti Allaha, ali im se On neće odazvati: čovjek koji je imao nemoralnu ženu, ali se nije razveo od nje; čovjek koji je imao imetak kod drugog čovjeka (dug) ali nije uzeo svjedoke za to, pa kada uputi dovu protiv njega neće mu se uslišati; i čovjek koji je dao svoj imetak rasipniku a Uzvišeni Allah je rekao: ‘I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne uručujte’ (En-Nisa, 5).” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hakim)