Menu

Imam Ibn Madža

Tema Velikani ummetaČitanje 4 minute

Imam, hafiz i tumač Kur'ana Ebu Abdullah Muhammed b. Jezid b. Madža el-Kazvini poznat je po nadimku Ibn Madža, što je bio i nadimak njegovog oca, kao što nam je to prenio Abdulkerim er-Rafii, prenosilac Sunena Ibn Madže, a isto to rekao je i Ebu Ja'la el-Halili. Nadimak Kazvini dobio je po rodnom gradu Kazvinu koji se nalazi u Iraku. Grad Kazvin osvojen je za vrijeme trećeg halife Osmana b. Affana, a prvi namjesnik u njemu bio je Bera b. Azib. (Sijeru a'lamin-nubela, 13/277, Vefejatul-ajan, 4/279; Et-Tedvinu fi ahbari Kazvin, 2/49)

Imam Ibn Madža rođen je u Kazvinu 209. godine po Hidžri. Kao mlad putovao je u potrazi za znanjem diljem islamskog svijeta: u Irak, Basru, Kufu, Bagdad, Meku, Šam, Egipat, Rejj i druge gradove i oblasti u kojima su u to vrijeme živjeli učenjaci od kojih je učio hadise. (Vefejatul-ajan, 4/105)


Imam Ibn Madža odrastao je u ulemanskoj porodici, volio je šerijatsko znanje općenito, a posebno je volio hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tefsir -- tumačenje Kur'ana.

Učitelji imama Ibn Madže

S obzirom na to da je mnogo putovao i da je obišao sve pokrajine islamskog hilafeta, imao je i mnogo učitelja kako iz hadisa i hadiskih znanosti, tako i iz tefsira. Njegovi najpoznatiji šejhovi bili su:

• Ali b. Muhammed et-Tanafesi,

• Džebara b. Mugallis, jedan od njegovih najstarijih šejhova,

• Musab b. Abdullah ez-Zubejri,

• Suvejd b. Seid,

• Abdullah b. Muavija el-Džumehi,

• Muhammed b. Rumh,

• Ibrahim b. Munzir el-Hizami,

• Ebu Bekr b. Ebu Šejba,

• Hišam b. Ammar,

• Jezid b. Abdullah el-Jemani,

• Ebu Musab ez-Zuhri,

• Bešir b. Abdullah el-Akadi,

• Abdullah b. Zekvan el-Mukri,

• Ebu Hajsema,

• Abdullah b. Amir el-Berad,

• Osman b. Ebu Šejba,

• i mnogi drugi. (Sijeru a'lamin-nubela, 13/277--278)

Učenici imama Ibn Madže

Ibn Madža, Allah mu se smilovao, nakon što je proputovao cijeli islamski svijet, nastanio se u Kazvinu, u kojem je na naučnim kružocima predavao hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tefsir -- tumačenje Kur'ana. Tim predavanjima prisustvovao je veliki broj onih koji su žudjeli za znanjem, među kojima su najpoznatiji:

• Muhammed b. Isa el-Ebheri,

• Ebu Tajjib Ahmed b. Reuh el-Bagdadi,

• Ebu Amr Ahmed b. Muhammed b. Hakim el-Medini,

• Ebu Hasen Ali b. Ibrahim el-Kattan,

• Sulejman b. Jezid el-Fami

• i mnogi drugi.

Učenjaci o imamu Ibn Madži

Hafiz Ibn Kesir rekao je: "Muhammed b. Jezid b. Madža autor je poznatog djela Es-Sunen koji ukazuje na njegovo znanje i njegovo djelo, temeljitost i svestranost, na njegovu dosljednost u slijeđenju sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako u temeljnim pitanjima tako i u sporednim." (El-Bidaja ven-nihaja, 11/56)

Ebu Hadždžadž el-Mizzi rekao je: "Muhammed b. Jezid b. Madža el-Kazvini, hafiz hadisa, autor je poznatog djela Es-Sunen i još mnogo korisnih djela. Mnogo je putovao u potrazi za znanjem." (Tehzibul-Kemal, 27/40)

Ibn Nasiruddin je rekao: "Muhammed b. Jezid b. Madža, autor poznatog djela Es-Sunen, pouzdani je hafiz, veliki učenjak." (Šezeratuz-zeheb, 3/108)

Ebu Ja'la el-Halili kazao je: "Bio je pouzdan u prenošenju hadisa, u tome su se svi složili. Vrstan je poznavalac hadisa i dobro je pamtio." (Sijeru a'lamin-nubela, 13/279)

Ibn Halikan je kazao: "Muhammed b. Jezid b. Madža el-Kazvini, poznati hafiz hadisa, autor poznatog hadiskog djela Es-Sunen, bio je predvodnik u hadisu, poznavao je hadiske discipline i sve što je povezano s njima." (Vefejatul-ajan, 4/105)

Smrt imama Ibn Madže

Imam Ibn Madža, Allah mu se smilovao, preselio je u ponedjeljak 22. ramazana 273. godini po Hidžri, a ukopan je u srijedu u Kazvinu. Dženazu mu je klanjao njegov brat Ebu Bekr, a za njegov ukop pobrinula su se njegova braća Ebu Bekr i Ebu Abdullah i njegov sin Abdullah. (Vefejatul-ajan, 4/105)