Menu

Imanski odgoj djece

Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Nema roditelja koji ne žudi i ne čezne da u budućnosti vidi svoju djecu kao uspješne, sigurne, samouvjerene, karakterne i korisne jedinke društva. I to je osjećaj koji je Allah Milostivi usadio u srce svakog čovjeka, tako da je briga o djeci i njihovoj budućnosti jedna od mnogih preokupacija, ako ne i glavna preokupacija roditelja.

Međutim, jedno je vidjeti svoju djecu kako rastu, sazrijevaju, završavaju škole, pronalaze poslove i zarađuju za svoje potrebe, a sasvim je drugo, i mnogo važnije, gledati svoju djecu kako sve to isto obavljaju ali uz vjeru u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nadajući se nagradi i vječnom uspjehu. Ovo nam pokazuje da je vjerničkoj, muslimanskoj porodici, veoma važna, ako ne bi trebala biti i najvažnija činjenica, da joj djeca odrastaju i žive u pokornosti Allahu. Koliko bi roditelj dao novca da dijete, koje je odraslo a koje ne živi u pokornosti Allahu, vrati na stazu islama i pravi put!? Dao bi sve što posjeduje.


Kako bismo svoju djecu od malih nogu odgajali u duhu islama i u pokornosti Allahu, i kako bismo postavili jake i zdrave temelje u pogledu vjerovanja naših mališana, neophodno je da se podsjetimo na neke postupke koji će nam pomoći u tome. Polazna tačka u tome nam je hadis Džibrila, alejhis-selam, u kojem je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio osnove islama, ali i život Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i period trajanja objave Kur'ana i redoslijed objave pojedinih kur'anskih ajeta i sura.

Sadržaj objave u prvim godinama islama

Ako razmislimo o načinu na koji je Allah Mudri objavio Svoju plemenitu Knjigu, uvidjet ćemo mnoge zanimljive činjenice. Jedna od tih činjenica jeste redoslijed i sadržaj objavljivanih ajeta i sura. Tako nam je poznato da se sure dijele na mekanske i medinske, odnosno na sure i ajete koji su objavljeni prije i poslije Hidžre. Analizom ćemo uvidjeti da su ajeti objavljeni prije Hidžre govorili o Allahu, Njegovom stvaranju nebesa i Zemlje, dana i noći, o Džennetu i Džehennemu, o melekima, o prijašnjim poslanicima i njihovim narodima, i knjigama koje su im bile objavljene. Vidimo da je ovaj period objave, koji je trajao punih trinaest godina, imanski odgajao ashabe i njihove potomke. Nesumnjivo je da će osoba koja svoje srce ispuni imanom, hrliti i bez oklijevanja prihvatati kur'ansko-hadiske smjernice. Zato je neophodno da ovaj recept, čiji je uspjeh zagarantovan, primijenimo na sebi, ali i na svojoj djeci. Prije nego što počnemo da svojoj djeci govorimo o propisima, uputstvima i smjernicama, o dozvoljenim i zabranjenim postupcima, usadimo u njihova srca vjeru koja će im omogućiti prihvatanje objave bez imalo sumnje i sa potpunom predanošću.

Hadisu Džibrila, alejhis-selam

Srž imanskog odgoja naše djece naći ćemo u hadisu Džibrila, alejhis-selam.

Omer, radijallahu anhu, rekao je: "Jednoga dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se iznenada pojavi čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko ga od nas nije poznavao. Približio se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sjeo pred njega, naslonivši svoja koljena na njegova koljena i stavivši svoje dlanove na njegove natkoljenice, te mu rekao: 'Muhammede, obavijesti me o islamu!' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da obaviš hadž, ukoliko imaš mogućnosti.' Čovjek reče: 'Istinu si kazao!' Začudili smo se kako ga pita, a zatim potvrđuje ono što je rekao. Zatim čovjek reče: 'Obavijesti me o imanu!', pa je Poslanik rekao: 'Da vjeruješ u Allaha, u Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla.' Čovjek opet reče: 'Istinu si rekao!', a zatim reče: 'Obavijesti me o ihsanu!' Poslanik reče: 'Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi.' Zatim čovjek reče: 'Obavijesti me o času nastupanja Sudnjeg dana!' Poslanik reče: 'Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.' Čovjek reče: 'Obavijesti me o njegovim predznacima!' Poslanik reče: 'On će nastupiti kada ropkinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš bose, gole i siromašne čobane kako se takmiče u izgradnji visokih građevina.' Potom je čovjek otišao, a nakon nekog vremena Poslanik me upita: 'Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?' Ja mu odgovorih: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: 'To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.'" (Muslim, 8)

Govor o Allahu i praktično obavljanje ibadeta pred djecom

Prije nego što analiziramo i ukažemo na konkretne korake u pogledu imanskog odgoja djece, neophodno je spomenuti definiciju imana, odnosno vjerovanja. Iman ili vjerovanje je ubjeđenje srca i potvrda tog ubjeđenja riječima i djelima.

Analiziramo li spomenute dvije činjenice, način i sadržaj objave u prvim godinama islama, te poznati hadis Džibrila, alejhis-selam, dolazimo da zaključka da bi imanski odgoj djece trebao da počne riječima šehadeta, koji bi roditelji, već od malih nogu, često trebali ponavljati u prisustvu djece, a onda i praktično ispovijedanje vjere, od namaza, preko posta, zekata i hadža, te bi se roditelji trebali da trude da što više ove temeljne ibadete obavljaju u prisustvu djece, naročito dok su djeca još mala.

Zatim, obaveza je odgajatelja da svoju djecu poduče osnovnim značenjima šehadeta. Djeci bi trebalo pričati o Allahu, Njegovoj veličini, da On sve vidi, sve čuje i sve zna, da je On sve stvorio. Ovo je najlakše uraditi na način da se spomene neki prirodni događaj, neko stvorenje, potom da se to poveže sa Stvoriteljem toga. Na veličinu Allaha može se ukazati jednostavnim primjerom da se djeci kaže da se Allah nalazi iznad nebesa, pa da djeca pogledaju u prostranstvo neba i njegovu visinu i šta sve obuhvata, pa će na taj način približno uvidjeti veličinu i uzvišenost Allaha. Djeci treba govoriti o tome kako je Allah dobar i milostiv, i argumentovati to nabrajajući blagodati koje nam je Uzvišeni dao, a koje mi uopće nismo tražili. Slično bi se trebalo uraditi i sa ostalim imanskim šartovima. Najjednostavniji način za pojašnjenje imanskih šartova u ovoj životnoj fazi jeste pričanje priča. Ovakav način usađivanja i razvijanja vjerovanja kod djece vrijedi uglavnom za malu djecu koja još nisu dostigla stepen školskog uzrasta.

Imanski odgoj i pojašnjavanje propisa

Kada su u pitanju djeca koja su krenula u školu, pored toga što ćemo im govoriti o imanskom odgoju, o temeljima vjerovanja, pa možda i o ponekom propisu, ovisno o zrelosti djeteta, s njima trebamo razgovarati na način da postavimo određeno pitanje i da im ponudimo priliku da se oni o tome izraze. Time ćemo vidjeti na kojem se stepenu nalazi naše dijete, da li je razumjelo i u potpunosti ispravno shvatilo imanske šarte. Na osnovu odgovora možemo zaključiti šta je to neophodno da uradimo kako bismo popravili eventualne nedostatke, i kako bismo unaprijedili našu djecu u pogledu njihovog vjerovanja. Djeca bi u ovom uzrastu trebala znati da je obavljanje namaza, post mjeseca ramazana, udjeljivanje zekata, kao i obavljanje hadža stroga obaveza. Pored ovoga, djeci se već mogu detaljnije pojasniti određena pitanja koja se tiču vjerovanja, kao naprimjer koji meleki postoje, koji su njihovi zadaci, zatim događaji na Sudnjem danu, kako će izgledati vaganje dobrih djela, te čime će vjernici biti počašćeni i u čemu će uživati u Džennetu. Shodno uzrastu i sazrijevanju djece obratit ćemo pažnju i na teme o kojima možemo sa njima pričati i kojima ih možemo podučiti. Primijetit ćemo da će, što bolje iskoristimo ove dvije životne faze, fazu od druge do pete godine, i fazu od početka školovanja do desete godine, odgoj djece u narednim životnim fazama biti umnogome lakši.