Menu

Institucija mesdžida u islamu (drugi dio)

Tema Da'vaČitanje 9 minuta
Mesdžidi su kuće podignute na temeljima takvaluka (bogobojaznosti), u njima se Allah obožava i Njemu se iskazuje pokornost, u njih se spušta Njegova milost, smirenost, uputa i Njegovi časni i presvijetli meleki.

Mesdžidi su kuće podignute na temeljima takvaluka (bogobojaznosti), u njima se Allah obožava i Njemu se iskazuje pokornost, u njih se spušta Njegova milost, smirenost, uputa i Njegovi časni i presvijetli meleki. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Najdraža mjesta Allahu jesu mesdžidi, a najomraženija pijace.“ (Muslim) U komentaru Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''Najdraža mjesta Allahu jesu mesdžidi“, imam Nevevi kaže: ''To je zato jer su to kuće pokornosti čiji su temelji podignuti na takvaluku.'' Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''...a najomraženija pijace“, imam Nevevi prokomentarisao je riječima: ''To je zato jer su to mjesta gdje se vara i podvaljuje, uzima kamata i daju lažne zakletve, na pijacama se krše obećanja i ljudi su udaljeni od spominjanja Allaha. U konačnici, mesdžidi su mjesta gdje se spušta Allahova milost dok su pijace suprotnost tome.'' (Šerh Sahih Muslim, 3/432)


Uzvišeni Allah podario je mesdžidima posebne vrijednosti i odlikovao ih posebnim odličjima. Mesdžide je, iz počasti prema njima, pripisao Sebi. Shodno vjerodostojnom hadisu, mjesto na kojem se nalazi mesdžid, Allahu je najdraže mjesto na Zemlji. Štaviše, mesdžidi su najčasnija i najčišća mjesta na Zemlji. Nije li počast i vrijednost zaista velika ako znamo da niko drugi do časni meleki stoje na vratima svakog mesdžida! Vrijednost mesdžida za vjernika postaje izuzetna kada zna da će mu Allah pružiti utočište u hladu Svoga Arša i to upravo iz razloga jer je njegovo vjerničko srce bilo vezano za mesdžid.

Mesdžidi su Allahove kuće na Zemlji

Naš Plemeniti Gospodar mesdžide je pripisao Sebi iz počasti koja im pripada i kako bi Njegovi robovi spoznali prave vrijednosti koje pripadaju mesdžidima i kako bi u njima obavljali namaz i vodili posebnu brigu o njima. Na koncu, kako bi mesdžide poštovali i ljubomorno čuvali granice i prava koja pripadaju mesdžidima. (Ithafu es-Sadžid bi Ahkam el-Mesadžid, 22) Na više mjesta u Svojoj plemenitoj Knjizi Uzvišeni Allah riječ mesdžid spominje uz Svoje ime. Uzvišeni Allah kaže: ''Doista, mesdžidi su Allahovi“ (prijevod značenja El-Džinn, 18), te kaže: ''Zaista Allahove mesdžide grade oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje“ (prijevod značenja Et-Tevbe, 18), te kaže: ''A ima li većeg zulumćara od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima Njegovo ime spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!“ (prijevod značenja El-Bekare, 114). Spomen mesdžida uz Allahovo ime očit je dokaz vrijednosti i časti koju ova institucija zavređuje. Stoga su muslimani dužni da, zarad Allaha Uzvišenog, poštuju i vrednuju svoje mesdžide na način da ih oživljavaju kako bi njihova primarna svrha bila upotpunjena.

Mesdžidi su Allahu najdraža mjesta

Veliki učenjak San'ani, Allah mu se smilovao, u svome djelu ''Subulus-selam'' kaže da su hadisi koji govore o vrijednostima mesdžida mnogobrojni i da shodno tim hadisima nema sumnje da su upravo mesdžidi Allahu najdraža mjesta na Zemlji. (Subulus-selam, 1/357) Mesdžidi su kuće podignute na temeljima takvaluka (bogobojaznosti), u njima se Allah obožava i Njemu se iskazuje pokornost, u njih se spušta Njegova milost, smirenost, uputa i Njegovi časni i presvijetli meleki. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Najdraža mjesta Allahu jesu mesdžidi, a najomraženija pijace.“ (Muslim) U komentaru Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''Najdraža mjesta Allahu jesu mesdžidi“, imam Nevevi kaže: ''To je zato jer su to kuće pokornosti čiji su temelji podignuti na takvaluku.'' Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''...a najomraženija pijace“, imam Nevevi prokomentarisao je riječima: ''To je zato jer su to mjesta gdje se vara i podvaljuje, uzima kamata i daju lažne zakletve, na pijacama se krše obećanja i ljudi su udaljeni od spominjanja Allaha. U konačnici, mesdžidi su mjesta gdje se spušta Allahova milost dok su pijace suprotnost tome.'' (Šerh Sahih Muslim, 3/432)

Meleki stoje na vratima mesdžida

Na ulazu u svaki mesdžid stoje časni i plemeniti meleki koji pišu imena onih koji dolaze u mesdžide i to čine s posebnom pažnjom. Onima koji u susret mesdžidu dođu ranije pripada posebna nagrada upravo iz razloga što mesdžidi kod Allaha Uzvišenog imaju posebno mjesto. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Na dan džume meleki stoje na vratima svake džamije i upisuju jednog za drugim (imena onih koji idu klanjati džuma-namaz). Kada se imam uspne na minber, oni pozatvaraju stranice i pođu prisustvovati spominjanju Allaha.'' (Muttefekun alejhi) Buhari i Muslim također od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježe hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Ko se petkom okupa kao kad se okupa od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu, kao da je za kurban zaklao devu; ko ode u drugom satu, kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trećem satu, kao da je za kurban zaklao rogatog ovna; a ko ode u četvrtom satu – kao da je zaklao kokošku; a u petom satu – kao da je od sebe darovao jaje. Kada imam izađe na minber, meleki dođu da saslušaju hutbu.“ (Muttefekun alejhi)

Hlad Arša – nagrada za onoga ko voli mesdžide

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Sedmericu će Allah staviti u Svoj hlad onoga dana kada neće biti drugog hlada osim Njegovog: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u obožavanju Allaha Uzvišenog, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha koji se u ime Njegovo sastaju i rastaju; čovjeka kojeg je (na preljubu) pozvala žena na položaju (ugledna i lijepa), pa je on rekao: 'Ja se bojim Allaha'; čovjeka koji je dao sadaku, tako da njegova lijeva ruka nije znala šta je dijelila desna, i čovjeka koji se u samoći sjetio Allaha, pa su mu suze potekle iz očiju.“ (Muttefekun alejhi) Hafiz Ibn Hadžer u komentaru Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''...čovjeka čije je srce vezano za džamiju...“, kaže: ''Očito je da je riječ o osobi čije je srce u stalnoj vezi s mesdžidom čak i onda kada je fizički izvan njega.“ (Fethul-bari, 2/170)

Allah je naredio gradnju mesdžida i njihovo održavanje

Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi kaže: ''U kućama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.“ (Prijevod značenja En-Nur, 36-38) U komentaru ovih ajeta, imam Šenkiti, Allah mu se smilovao, kaže: ''Nema sumnje da su kuće spomenute u ajetu zapravo mesdžidi.“ (Advaul-bejan, 6/155) Uzvišeni Gospodar je gradnju i podizanje mesdžida učinio dokazom vjerovanja u Njega i Sudnji dan. Kaže Uzvišeni: ''Zaista Allahove mesdžide grade oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 18) Štaviše, onaj ko na dunjaluku sagradi mesdžid, njemu Allah u Džennetu sagradi kuću. U vjerodostojnom hadisu koji prenosi Osman b. Affan, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Ko u ime Allaha sagradi mesdžid, tražeći time Allahovo lice, njemu Allah sagradi kuću u Džennetu.“ (Muttefekun alejhi) Nesumnjivo je da mesdžidima pripadaju počasti i mnoge vrijednosti. Vjernik je dužan da ih spozna kako bi srčanije izvršavao svoje ibadete u njima i kako bi se još više trudio da svoje srce veže za mesdžid. Ibadeti koje činimo Allahu zasigurno su Njemu draži ako ih činimo na mjestima koja su Njemu draga, pa se stoga potrudimo da srca svoja vežemo za mesdžide kako bismo zadobili naklonost Allaha Uzvišenog i siguran hlad ispod Njegovog Arša na dan kada drugog hlada osim Njegovog neće biti.