Menu

Komentar sure Jasin (sedmi dio)

Tema Kur'anČitanje 13 minuta

Svejedno rekao to Uzvišeni Allah, ili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učeni ili neuki, ko god podstiče na bogobojaznost, taj savjet treba prihvatiti. Nevjernicima se kaže: “Bojte se, čuvajte se kazne koja je pred vama, postavite pregradu između sebe i kazne koja vas može zadesiti na dunjaluku u vidu suše, vremenske nepogode, poplave, zemljotresa i sl., i kazne koja vas čeka na ahiretu, a kazna na ahiretu je teža i vječna!“ Također im se kaže: “Čuvajte se djela koja mislite činiti u budućnosti kao i djela koja ste počinili u prošlosti, čuvajte se posljedica tih djela, požurite da postavite pregradu između sebe i njih, požurite u Allahovu vjeru!“


Nakon spominjanja kosmičkih dokaza (koje smo pojasnili u prošlom broju) Svoje svemoći, Uzvišeni Allah nastavlja navoditi druge dokaze, pa kaže: “I dokaz im je to što smo Mi njihove pretke nosili u poznatoj krcatoj lađi, i što za njih, slične njoj, stvaramo one na kojima se oni voze.“ (Prijevod značenja Jasin, 41-42.)

Komentar:

I dokaz Allahove svemoći, Njegove dobrote i milosti svim ljudima jeste i to što je Uzvišeni Allah pretke ljudi, Nuha, alejhis-selam, i one koji vjerovali uz njega, nosio u poznatoj lađi koju je Nuh, alejhis-selam, gradio po Allahovom nadzoru: ''I gradi lađu pod Našim nadzorom!“ (Prijevod značenja El-Mu'minun, 27.) Na toj lađi, njega i vjernike s njim, Uzvišeni Allah je nosio kada su se nebeske kapije otvorile, izvori na Zemlji provrli i vode se sastale. U tome je pouka svima nama, kako kaže Uzvišeni Allah: ''I Mi je (tj. tu lađu) ostavismo dokazom, pa, ima li nekoga da bi pouku primio?!“ (Prijevod značenja El-Kamer, 15.)Također, dokaz Allahove dobrote i milosti jeste i to što ljude podučava kako da u svoje vrijeme grade lađe na kojima se voze. Ovdje je Uzvišeni Allah pripisao Sebi stvaranje lađa jer On Uzvišeni tome podučava ljude, ali stvaranje lađa nije kao stvaranje čovjeka.Uzvišeni Allah ovim ajetima podsjeća vjernike na njihove pretke koji su bili sa Nuhom, alejhis-selam, kako ih je spasio potopa, a ljudi kojima se Uzvišeni Allah obraća su njihovi potomci. Spašavanjem njihovih predaka i oni su spašeni!

Poruke i pouke iz ajeta

● Spomenuti ajeti pojašnjavaju Allahovu svemoć, Njegovu milost, dobrotu i pravednost. Svojom milosti Uzvišeni Allah spasio je Nuha, alejhis-selam, i vjernike koji su bili uz njega, a sve druge ljude, nevjernike, On je uništio. Iz ovog događaja zaključujemo da se spas i propast kreću oko odaziva Uzvišenom Allahu i Njegovim poslanicima. Onaj ko se odazove Allahu i Allahovom poslaniku, neka se nada spasu od sigurne propasti.

● Spomenuti ajet sure Jasin također govori o veličini Allahove milosti i blagodati kada je ljude podučio gradnji lađa s kojima plove vodama rijeka, mora i jezera, ostvaruju time svoje raznorazne koristi.

● Nuhova, alejhis-selam, lađa, iako je bilo malo vjernika uz njega, bila je krcata. Pored ljudi, vjernika, u lađi su se nalazile i životinje jer je Nuhu, alejhis-selam, Uzvišeni Allah naredio: ''Ukrcaj u lađu od svake (životinjske) vrste po jedan par.“ (Prijevod značenja Hud, 40.)

Jasin, 43-44

''A ako želimo, Mi ih možemo potopiti, pa im spasa neće biti, niko ih neće izbaviti; osim ako im ukažemo milost od Sebe da bi oni uživali do roka određenog.“

(Prijevod značenja Jasin, 43-44.)

Komentar:

Ako Uzvišeni Allah želi, može ljude, dok su na lađama svojim, potopiti, prilikom čega bi oni uzvikivali, tražili pomoć, međutim, niko im se ne bi odazvao u pomoć, niko ih ne bi mogao sačuvati kazne, ako Allah, subhanehu ve te'ala, odredi da ih kazni. Šta ih može spasiti? Može ih spasiti opet samo Uzvišeni Allah, da im On ukaže Svoju milost pa da nastave živjeti i uživati u Allahovim blagodatima do svoga sigurno određenog roka.

Poruke i pouke iz ajeta

● Kur'anski ajet potvrđuje osobinu htijenja Uzvišenom Allahu. I ova osobina je kao i sve druge osobine našega Gospodara, onakve su kakve dolikuju samo Njemu, subhanehu ve te'ala.

● U ajetima se pojašnjava da kada Uzvišeni Allah želi da neki narod stigne kazna, nema tog stvorenja koje bi tu kaznu moglo odgoditi.

● Ajeti također ukazuju na Allahovu milost. Kada ljudi na moru plove bez ikakvih problema i sigurno se vrate na kopno, neka znaju da to nisu uspjeli i postigli svojim znanjem i sposobnostima, već Allahovom milosti i odredbom.

● Uzvišeni Allah iz Svoje mudrosti stavlja čovjeka na iskušenja pa ga spašava tih iskušenja, izvodi ga iz njih i ostavlja ga da živi do određenog roka.

● Budimo svjesni da vječnog boravka na dunjaluku nema. Živjeti na dunjaluku moguće je samo do određenog roka, nakon kojeg sve umire.

● Svaka blagodat koju uživamo zasigurno je od Allaha. Uzvišeni Allah opskrbljuje nas blagodatima iz Svoje milosti i mi ih nismo postigli svojim znanjem i umijećem. Stoga, budimo Allahu zahvalni na svakoj Njegovoj blagodati!

Jasin, 45

''A kad im se kaže: 'Bojte se onoga što je pred vama samima i onoga što vas čeka, da bi vam se milost ukazala!“

(Prijevod značenja Jasin, 45.)

Komentar: ''A kad im se kaže, kada im bude rečeno...'',

govornik, onaj ko im se obraća nije poznat, pa se odnosi na bilo koga. Svejedno rekao to Uzvišeni Allah, ili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učeni ili neuki, ko god podstiče na bogobojaznost, taj savjet treba prihvatiti.Nevjernicima se kaže: ''Bojte se, čuvajte se kazne koja je pred vama, postavite pregradu između sebe i kazne koja vas može zadesiti na dunjaluku u vidu suše, vremenske nepogode, poplave, zemljotresa i sl., i kazne koja vas čeka na ahiretu, a kazna na ahiretu je teža i vječna!“ Također im se kaže: ''Čuvajte se djela koja mislite činiti u budućnosti kao i djela koja ste počinili u prošlosti, čuvajte se posljedica tih djela, požurite da postavite pregradu između sebe i njih, požurite u Allahovu vjeru!“Ovim riječima Uzvišeni Allah prijeti nevjernicima šta bi se moglo dogoditi s njima ukoliko ne uđu u Njegovu vjeru, ukoliko Mu ne budu poslušni i pokorni. Dok riječima: ''...da bi vam se milost ukazala...“, Uzvišeni Allah podstiče na prihvatanje islama.Međutim, nevjernici i pored svih ovih načina obraćanja, zastrašivanja i podsticanja, nisu se odazvali, već su se okrenuli, uzoholili i još se ismijavali s Allahovom vjerom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Poruke i pouke iz ajeta

● Uzvišeni Allah uspostavio je dokaz nad nevjernicima, pozivao ih je na razne načine, međutim, oni Mu se nisu odazvali.

● Onaj koji se okrene od Allahovog poziva i uzoholi se, taj se izlaže mogućoj kazni na dunjaluku i sigurnoj kazni na ahiretu. Tako onaj koji se odazove Allahovom pozivu i sustegne se od grijeha, može očekivati Allahovu milost.

● U ovome ajetu Uzvišeni Allah pojašnjava razloge kazne i milosti, tj. zašto neki bivaju kažnjeni, a zašto se nekima ukazuje Allahova milost.

Jasin, 46

''I ne dođe im nijedan dokaz od dokaza Gospodara njihova a da se oni ne okrenu od njega.“

(Prijevod značenja Jasin, 46.)

Komentar:

Koji god dokaz da nevjernicima dođe od Allaha, njihovog Gospodara, oni ga ne prihvataju, već se ohole i okreću od njega. Allahovi dokazi, ajeti, su šerijatski i kosmički. Šerijatski dokazi su oni s kojima su dolazili poslanici, a okretanje od njih od strane nevjernika ogledalo se u njihovom poricanju, neprihvatanju, uzdizanju nad njima i sl. Kosmički ajeti su dokazi i Allahova znamenja koja Uzvišeni daje oko nas i u nama samima. Nevjernici se okreću od njih tako što ta znamenja ne ostavljaju nikakvog traga na njima, kada ih spoznaju i uvide, njihovo stanje se nimalo ne mijenja, što bez sumnje ukazuje na gruboću i mrtvilo srca.

Poruke i pouke iz ajeta

● Ajet nam pojašnjava stanje nevjerničkih srca, njihovo mrtvilo, gruboću i tvrdoću, pojašnjava nam zbog čega oni ne prihvataju nikakav dokaz.

● Na svim ljudima je da prihvate sve ajete Uzvišenog Allaha, prvenstveno ajete iz Njegove uzvišene Knjige, a zatim i ostala znamenja Uzvišenog Allaha, jer je u njima korist za sve ljude. Da nije tako, ne bi ih Allah davao niti objavljivao!

● Ajet jasno potvrđuje Allahovo gospodarstvo nad svima pa i nad nevjernicima.

Jasin, 47-48

''A kad im se kaže: 'Udjeljujte od onoga što vam Allah daje', onda nevjernici govore vjernicima: 'Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti?! Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!' I govore: 'Kad će to obećanje, ako istinu govorite?!'“

(Prijevod značenja Jasin, 47-48.)

Komentar:

Kad se nevjernicima kaže: ''Udjeljujte od onoga što vam Allah daje“, ne kaže se: ''Udjeljujte iz vašeg imetka“, već od onoga što vam Allah daje. Ovim ajetima Allah ih podsjeća da je imetak koji posjeduju opskrba od Uzvišenog Allaha, da to nisu svojim rukama zaradili, pa zašto taj imetak ne udjeljuju?! To Allah traži od njih, Onaj koji im ga je i podario. Kakav je odgovor nevjernika? Nevjernici, ismijavajući se i pravdajući se Allahovom odredbom, odgovaraju vjernicima koji ih pozivaju na udjeljivanje: ''Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti?! Da je htio, nahranio bi ga; a pošto to nije htio, nećemo ga ni mi hraniti!“ Ovo su rekli, također, tvrdeći da je Allah obavezan da hrani siromahe, a ne oni. Zatim su rekli vjernicima: ''Doista ste vi u očitoj zabludi ako tvrdite da bismo mi trebali udjeljivati svoje imetke, hraniti njime druge.“Zatim, toliko su se inatili u svome nevjerovanju i neprihvatanju činjenice o povratku Uzvišenom Allahu i odgovaranju za svoje postupke, da su rekli: ''Kada će nastupiti to obećanje o kojem govorite?''

Poruke i pouke iz ajeta

● Iz ajeta se zaključuje da su nevjernici savjetovani i upozoravani, ali su se uzdizali i oholili, pa je dokaz uspostavljen nad njima.

● Kada čovjek udijeli iz imetka kojim ga je Allah opskrbio, ne smije da prigovara na tome, niti da se time hvališe, jer mu je taj imetak podario Uzvišeni Allah.

● Onaj koji traži od drugog da nešto učini, mora mu navesti i razlog toga i mora ga podstaknuti na dotično djelo, a ne samo bezrazložno tražiti.

● Oni koji se ismijavaju s vjernicima, koji se suprotstavljaju kaderu i pravdaju se određenjem, oni su nevjernici jer su ovakvi postupci svojstveni samo nevjernicima.

● Škrtost je osobina nevjernika i muslimanu ne priliči da bude škrt.

● Govoriti istinu kojom se želi neistina svojstveno je samo nevjernicima. Nevjernici su rekli: ''Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti.“ Mi vjerujemo da Allah kada hoće da se nešto desi, to se i desi, međutim, mi ne znamo kako će se to desiti. Možda Allah jedne opskrbljuje preko drugih! Allahova mudrost je velika! Ono što Allah traži od nas, mi to koliko god smo u mogućnosti i činimo, nakon čega uviđamo Allahovu mudrost! Stoga se prelijepo i prejasno kaže: ''Radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno!''

● Nevjernici nisu prestali i neće prestati vjernike nazivati pogrdnim imenima: da su nazadni, da se razlikuju od svoga naroda, da su skrenuli s vjere svojih očeva, da su strogi, pretjeruju, s njima se ne može i slične riječi. Sve to govore samo da bi druge ljude udaljili od vjernika i svoje interese kod tih drugih ljudi sačuvali. Međutim, htjeli prihvatiti ili ne, neka znaju da završnica pripada bogobojaznima.

● Iz ajeta se zaključuje da nevjernici u svojim lažima svaku granicu prelaze. Dobro znaju ko je na čemu, međutim, uvijek u potpunosti okrivljuju drugu stranu.

● Ajet potvrđuje Allahove osobine mešieta – htijenja i hikmeta – mudrosti koje su onakve kakve dolikuju samo Uzvišenom Allahu.

● Pojedini ljudi dostižu toliki stepen nevjerovanja i inata da izazivaju Gospodara svih svjetova da im kaže kada će nastupiti Njegovo obećanje.

Uzvišenog Allaha molimo da nas učini Svojim iskrenim vjernicima, onima koji će učiti i proučavati Allahovu Knjigu, postupati po njoj obožavajući svoga Gospodara jasno, sa znanjem. Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.