Menu

Izmišljeni i slabi hadisi o istihara-namazu

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Istihara-namaz široko je prihvaćen među muslimanima, međutim, često se prakticira na pogrešne načine i u pogrešnom obliku, čemu doprinosi i razvoj komunikacijskih sredstava, prije svega interneta, na kojima se plasiraju pogrešne upute u pogledu obavljanja istihara-namaza. U hadisima koje bilježi Buhari precizno se, sveobuhvatno i jezgrovito govori o utemeljenosti istihara-namaza, pojašnjava se način obavljanja ovog ibadeta i navodi se dova koju klanjač treba proučiti tom prilikom. Naravno, postoje i drugi hadisi o istihari, međutim, oni se nalaze na stepenu slabih – daif hadisa, za koje ne možemo kazati da su preneseni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U nekima od tih hadisa navodi se da se klanja namaz, ali se ne navodi istihara-dova, u drugima se navodi dova, ali je izostavljen namaz, a u nekima se ne navode ni dova ni namaz.


Imam Taberani bilježi od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se razočarati ko klanja istiharu, niti će se kajati ko se posavjetuje, niti će osiromašiti onaj ko štedi.” (El-Mudžemus-sagir)

Imam Bejheki bilježi od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne oglašavaj prosidbu, lijepo se abdesti, pa klanjaj što ti je Allah odredio, zatim hvali i slavi svoga Gospodara, a onda reci: ‘Allahu moj, Ti sve možeš, a ja ne mogu, Ti sve znaš, a ja ne znam, Ti si Poznavalac skrivenih tajni, pa ako će, prema Tvome znanju, ženidba ovom djevojkom (spomenuti njeno ime) biti dobra za mene, za moju vjeru, za moju sadašnjost i budućnost, onda mi omogući da se ostvari! A ako je ženidba nekom drugom djevojkom bolja za mene, za moju vjeru i za moju sadašnjost i budućnost, onda mi odredi tu drugu djevojku!“ (Es-Sunenul-kubra, hadis je slab, Mizanul-itidal)

Imam Taberani bilježi od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas je istihari govoreći: “Kada neko htjedne nešto uraditi, neka kaže: ‘Allahu moj, od Tebe tražim dobro Tvojim znanjem i odredi mi ga Svojom moći. Podari mi nešto od Svoje velike dobrote! Ti sve znaš, a ja ne znam, jer Ti sve možeš, a ja ne mogu, Ti si Poznavalac skrivenih tajni! Ako je ova stvar koju želim uraditi dobra za mene, za moju vjeru i budućnost, olakšaj mi da se dogodi, a ako je nešto drugo bolje za mene, onda mi to odredi gdje god se ono nalazilo!’ Proučite ovu dovu, a zatim radite što ste naumili!” (Takribut-tehzib)

Imam Bejheki bilježi od Sa’da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjekova sreća nalazi se u prakticiranju istihare i zadovoljstvu Allahovim odredbama, a čovjekova nesreća nalazi se u ostavljanju istihare i u nezadovoljstvu Allahovim odredbama.” (Šuabul-iman, hadis je slab, ocijenio ga je Albani)

Imam Ibn Hibban bilježi od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Kada neko htjedne nešto uraditi, neka kaže: ‘O Allahu, od Tebe tražim dobro Tvojim znanjem i odredi mi ga Svojom moći! Podari mi nešto od Svoje velike dobrote, jer Ti sve možeš, a ja ne mogu; Ti sve znaš, a ja ne znam! Ti si Poznavalac skrivenih tajni! Allahu moj, ako je ova stvar dobra za mene, za moju vjeru i za moju sadašnjost i budućnost, onda mi omogući da se dogodi, olakšaj mi je i pomozi mi da se ostvari! A ako je, pak, ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za moju sadašnjost i budućnost, onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje, i odredi dobro za mene gdje god se nalazilo. Nema snage ni moći osim kod Allaha.” (Ibni Hibban, Sahih, hadis je slab, kao što ga je ocijenio Albani)

Imam Tirmizi bilježi od Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu anhu, da je rekao: “Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naumio nešto uraditi, rekao bi: ‘Allahu moj, učini mi to dobrim i odaberi za mene.’” (El-Džamius-sahih, hadis je slab, kao što ga je ocijenio Albani)

Imam Ibn Sunni bilježi od Enesa b. Malika da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Enese, kada odlučiš da učiniš neko djelo, obavi istiharu sedam puta, a onda sagledaj šta u srcu osjećaš i u tome će biti dobro.” (Amelul-jevmi vel-lejla, hadis je slab, kao što ga je ocijenio Albani)

Što se tiče spomenutih hadisa, oni nisu ocijenjeni kao slabi ili izmišljeni zbog toga što u njima nije spomenut namaz ili dova, nego zbog prenosilaca hadisa koji su ocijenjeni kao slabi prenosioci, o čemu se više može pročitati u navedenoj literaturi. Spomenuti hadisi nalaze se u poznatim hadiskim zbirkama, dok su predaje i priče koje smo naveli na početku izmišljene i ne bilježe se ni u jednoj poznatoj zbirci, čak ni kao izmišljeni hadisi i stoga nemaju nikakvo utemeljenje u vjeri i kao takve svi muslimani trebali bi ih odbaciti i ukazivati na njihovu neispravnost.

Najčešće greške prilikom obavljanja istihara-namaza

Istihara-namazu, ovom veoma važnom ibadetu u našem životu, podučio nas je najbolji čovjek, vođen Objavom i naredbom Gospodara svih svjetova, Sveznajućeg, Poznavaoca naših stanja i svega onoga što je dobro za nas. Riječi istihare koje je izgovorio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bile su precizne, sveobuhvatne, jezgrovite, ali i pored toga, mnogi ljudi usudili su se da, kako sebi tako i drugima, izmisle novu istiharu, nova pravila, nove zikrove, nove dove, daleko od svake istine i zdravog razuma. U narednim redovima, kako bismo ispravili pogrešna shvatanja, navest ćemo najčešće greške koje ljudi čine prilikom obavljanja istihare.

● Oslanjati se na snove u kojim bi se trebao vidjeti neki znak nakon obavljenog istihara-namaza, što je jedna od najzastupljenijih grešaka u pogledu istihare.

● Oslanjati na neke posebne osjećaje u duši: ako se nakon klanjanja pojave ovi osjećaji, čovjek će pristupiti realizaciji onoga što je namjeravao, a ako izostanu ovi osjećaji, odustat će od svoje namjere, što je potpuno pogrešno uvjerenje.

● Odlazak gatarima, sihirbazima i vidovnjacima kako bi oni obavljali istihara-namaz za drugu osobu, a naročito kada obavljaju istiharu u pogledu pitanja koja nemaju nikakve veze sa istiharom, kao što je pitanje potomstva i steriliteta.

● Obavljati istiharu samo u slučaju nekih odluka, kao što je ženidba ili udaja, a izostavljati u drugim pitanjima.

● Obavljati istiharu samo navečer, prije spavanja.

● Obavljati istiharu kada se čovjek nalazi u nedoumici šta izabrati između nekoliko ponuda, s nadom da će mu se putem istihare ukazati na pravo rješenje i odabir.

● Obavljati istiharu na način koji nije propisan šerijatom, a neke primjere spomenuli smo na početku.

Nema sumnje da postoji još na desetine grešaka koje ljudi čine prilikom obavljanja istihare, a mi smo spomenuli one koje su najraširenije među muslimanima, jer smo obavezni da upozoravamo ljude na ove greške i da pokušamo dostaviti ono što nam je ostavio u emanet naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.