Menu

Jekin – obilježje bogobojaznih

Tema AkidaČitanje 9 minuta
Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, dobio je nadimak Es-Sidik kada je njegovo ubjeđenje u obavijest Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, došlo do izražaja i dostiglo svoj vrhunac. Mušrici Mekke došli su mu i podrugljivo rekli da ih je

Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, dobio je nadimak Es-Sidik kada je njegovo ubjeđenje u obavijest Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, došlo do izražaja i dostiglo svoj vrhunac. Mušrici Mekke došli su mu i podrugljivo rekli da ih je njegov drug, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da je u jednoj noći, noći Israa i Miradža, otišao iz Mekke u Bejtul-makdis – Kuds, a potom na nebesa i potom se vratio u Mekku. Odgovor Ebu Bekra, Allah bio zadovoljan njime, bio je: “Ako je to rekao, onda je to istina.” Svoj jekin uvjetovao je vjerodostojnošću Poslanikog, sallallahu alejhi ve sellem, govora, smatrajući da je potpuna istina sve što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim drugovima u Bitki na Bedru: “Krenite prema Džennetu, čija je širina kao širina nebesa i Zemlje”, plemeniti ashab ensarija Umejr ibn Humam, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Behin, behin (riječi koje ukazuju na divljenje).” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, upita ga: “Šta je te navelo da to izgovoriš?”, a on je odgovorio: “Ništa drugo do moja nada da budem od njegovih stanovnika.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Ti si od njih”, i Umejr, Allah bio zadovoljan njime, preselio je u toj bitki kao šehid.


Zaista je jekin – čvrsto uvjerenje, jedno od najvažnijih djela vjernikovog srca, štaviše jekin je cijeli iman i vjera, jer svaki vid ibadeta mora biti vezan za jekin. Ibn Mes‘ud, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Jekin je cijeli iman.” (Bilježi Buhari bez seneda prenosioca (te’lik) i Munziri u Tergibu ve terhibu i predaja je vjerodostojna) 

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolje djelo kod Allaha je iman – vjerovanje, u kojem nema sumnje…” (Bilježi Ahmed, a šejh Šuajb Arnaut predaju je ocijenio vjerodostojnom), a iman u kojem nema sumnje dovodi svoga vlasnika, sa Allahovim dopustom, do stepena jekina – čvrstog ubjeđenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu Hurejri, Allah bio zadovoljan njime, da Džennetom obraduje svakoga onoga koga sretne po izlasku iz mesdžida, a ko bude sa čvrstim uvjerenjem u srcu svjedočio da nema božanstva mimo Allaha. (Bilježi Buhari)

Stepeni jekina

● Ilmul-jekin: uvjerenje koje je nastalo kao posljedica znanja i obaviještenosti o nečemu, kao naprimjer znanja o postojanju Dženneta i Džehennema.

● Hakul-jekin: uvjerenje o viđenju onoga o čemu smo obaviješteni, kao što je viđenje Dženneta i Džehennema.

● Ajnul-jekin je uvjerenost u realiziciju onoga u što smo obaviješteni i u što smo vjerovali, kao naprimjer ulazak vjernika u Džennet i uživanje u njegovim blagodatima.

Postoje dva nivoa jekina

Prvi:

Jekin – ubjeđenje u Allahovu obavijest, a isto tako Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, obavijest istovremeno je obavijest od Allaha. U ovu vrstu jekina spada ubjeđenje u smrt, kaznu ili nagradu u kaburu, ahiret, proživljenje, Džennet, Džehennem i drugo. Ova vrsta jekina vezana je za mu’minsko vjerovanje i ne zahtijeva od njega određeno djelo. Mnoštvo je primjera jekina koji su ispoljavali drugovi Poslanika, sallalahu alejhi ve selem, po pitanju jekina uopćeno, kao i u ovome nivou jekina. Prenosi se da je Alija ibn Ebu Talib, Allah bio zadovoljan njime, rekao: “Kada bih vidio Džennet i Vatru, ne bi mi se povećao jekin, jer sam ih ja vidio očima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg je njegov Gospodar rekao: ‘Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio’ (sura En-Nedžm, ajet 17).” Ovim riječima Alija ibn Ebu Talib, Allah bio zadovoljan njime, kao da želi reći da više vjeruje u Poslanikov opis Dženneta i Vatre nego da ih on lično vidi, jer ne garantuje da njegov pogled neće skrenuti ili prekoračiti i na taj način neće ih vidjeti u njihovom pravom stanju. U Alijinim riječima nalazimo jekin u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, obavijest (opis Dženneta) i također poznavanje stepena i položaja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, dobio je nadimak Es-Sidik kada je njegovo ubjeđenje u obavijest Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, došlo do izražaja i dostiglo svoj vrhunac. Mušrici Mekke došli su mu i podrugljivo rekli da ih je njegov drug, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da je u jednoj noći, noći Israa i Miradža, otišao iz Mekke u Bejtul-makdis – Kuds, a potom na nebesa i potom se vratio u Mekku. Odgovor Ebu Bekra, Allah bio zadovoljan njime, bio je: “Ako je to rekao, onda je to istina.” Svoj jekin uvjetovao je vjerodostojnošću Poslanikog, sallallahu alejhi ve sellem, govora, smatrajući da je potpuna istina sve što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim drugovima u Bitki na Bedru: “Krenite prema Džennetu, čija je širina kao širina nebesa i Zemlje”, plemeniti ashab ensarija Umejr ibn Humam, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Behin, behin (riječi koje ukazuju na divljenje).” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, upita ga: “Šta je te navelo da to izgovoriš?”, a on je odgovorio: “Ništa drugo do moja nada da budem od njegovih stanovnika.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Ti si od njih”, i Umejr, Allah bio zadovoljan njime, preselio je u toj bitki kao šehid, sa Allahovim dopustom. (Bilježi Muslim)

Drugo:

Jekin – ubjeđenje u Allahov šerijat, Njegove naredbe i zabrane, te da su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe i zabrane od Allahovog šerijata. Jekin da nam je naređeno da samo Allaha obožavamo, da klanjamo, da postimo, da dajemo zekat i slično, kao i da se klonimo širka, kufra, uznemiravanja muslimana, pijenje alkohola, bluda, kamate i slično. Ova vrsta jekina zahtijeva od osobe određeno djelo – da izvrši naredbu i kloni se zabrane. Svaki musliman ubijeđen je u Allahov šerijat , ispravno postupa po njemu i izvršava djelo koju mu je Allah propisao i ima na umu Allahove riječi: “Reci: ‘Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu. A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh.’” (prijevod značenja El-En‘am, 15-16 ) Kada Uzvišeni Allah nešto naredi, moramo imati u nju jekin – ubjeđenje, kao što to imamo po pitanju Allahove obavijesti habera, i u tom jekinu ne smije biti sumnje, kao što ne postoji u jekinu naspram Allahove obavijesti habera. Kada osoba sazna da je Allah nešto naredio, odmah će to izvršiti, a ako sazna da je Allah nešto zabranio, odmah će se toga kloniti uz potpuno i čvrsto uvjerenje da je to sve Allah naredio ili zabranio, i na taj način živjet će između obećanja nagrade za dobra učinjena djela i prijetnje za loša učinjena djela. Također može se reći da su mukinun – osobe jakog uvjerenja u ovom kontekstu posebna skupina muttekija –bogobojaznih. Isto tako čvrsto i potpuno uvjerenje bilo je svojstvo drugova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po pitanju Allahovog šerijata. Kada je alhohol bio u potpunosti zabranjen: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (prijevod značenja El-Maide, 90-91), Poslanikovi, sallalahu alejhi ve sellem, drugovi su odgovorili: “Prestat ćemo, Gospodaru naš, prestat ćemo, Gospodaru naš!“ (Bilježi Ahmed, a šejh Šuajb Arnaut rekao je za predaju da je hasen li gajrihi)

U srcu vjernika ne mogu se zajedno naći jekin i griješenje. Činjenje grijeha je posljedica slabljenja jekina i šejtanske dominacije. Tako čovjek može biti snažan i jak, ali kada zaspi ili kada ga obuzme nemar, tada ga okupiraju šejtani u ljudskom liku i udalje ga od pokornosti Allahu. Isto tako sasvim je moguće da vjerniku oslabi iman i da malaksa, i u tom slučaju njime ovladaju šejtani i navedu ga da počini grijeh, kao što je blud, i tada se na njega odnosi hadis koji govori o tome da se u trenutku činjenja grijeha iman uzdigne iznad njegove glave, i ako se pokaje, iman mu se vrati ili u suprotnom, iščezne iz njegovog srca.

(Korišteni materijal: Predavanje na temu jekina, uvaženog šejha Sefera Havalija, Allah ga poživio i izliječio)