Menu

Jesi li napisao svoj vasijjet

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Vasijjet je propisan Kur'anom, sunnetom i idžmaom –  konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima." (Prijevod značenja El-Bekare, 180) Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije dozvoljeno muslimanu, ako ima nešto za oporučiti, da provede dvije noći a da to nije kod njega zapisano." (Muttefekun alejhi: Buharija, 2738; Muslim, 1627)


Sva zahvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika. Svjedočim da nema drugog istinskog boga mimo Allaha Jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. U današnjem vremenu u pogledu vasijjeta (oporuke) nemarna je većina muslimana, stoga je neophodno upozoravati, napominjati i podsticati muslimane na pisanje vasijjeta, jer to je propis u kojem se kriju mnoga dobra i koristi, kako ahiretske tako i dunjalučke. Ukoliko bi upitao nekog muslimana: "Jesi li napisao svoj vasijjet?", zasigurno bi te pogledao s čuđenjem. Možda bi ti rekao ili u najmanju ruku pomislio: "Nisam ja na samrtnoj postelji pa da pišem vasijjet – oporuku!" Međutim, činjenica je da je smrt svakom od nas tako blizu. Mnogi umiru iznenada, bez ležanja na samrtnoj postelji. Iznenadne smrti danas su uveliko zastupljene. Uzvišeni Allah obavještava nas da je jedan vid Njegove kazne i uzimanje duša iznenada, tako da dotični nemaju vremena da napišu oporuku. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: "I govore: 'Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?' A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti, pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti." (Prijevod značenja Jasin, 48-50) Koliko li je samo onih koji umiru pod dugom, a drugi ne znaju da su dužni jer nisu ostavili vasijjet i u njemu pojasnili svoje stanje. A u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vjernička duša je vezana za dug sve dok se on ne vrati!" (Tirmizi, 1078, 1079; i kaže da je hadis dobar, dok ga je šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, 6779)  Koliko je bogatih koji umiru i njihov imetak propada nakon njihove smrti, ne biva iskorišten na način kako bi to oni voljeli! Koliko li se samo tuđih prava zapostavlja, veliki broj emaneta ne dostavlja njihovim vlasnicima, a razlog svega toga je nemarnost prema pisanju vasijjeta – oporuke.
Značenje vasijjeta
Vasijjet u arapskom jeziku znači ostavljanje ugovora ili dogovora drugome, ili izdavanje naredbe drugome i sl. U šerijatskoj terminologiji pod vasijjetom se podrazumijeva da jedna osoba oporuči / ostavi nešto drugoj osobi što će ta druga osoba moći preuzeti, biti pravi vlasnik i upravljati time tek nakon smrti prve osobe. Međutim, vasijjet ima šire značenje od ovoga, tako da obuhvata i naredbu na upravljanje nakon smrti, obuhvata i kupanje dotične osobe nakon smrti, klanjanje dženaze od strane osobe koju ona odredi, vraćanje njenog duga ili izdvajanje iz njenog imetka određenoj strani i sl.
Propisanost vasijjeta
Vasijjet je propisan Kur'anom, sunnetom i idžmaom – konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima." (Prijevod značenja El-Bekare, 180) Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije dozvoljeno muslimanu, ako ima nešto za oporučiti, da provede dvije noći a da to nije kod njega zapisano." (Muttefekun alejhi: Buharija, 2738; Muslim, 1627) Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, rekao je: "Otkako sam čuo ove riječi, nisam dočekao nijednu noć a da moja oporuka nije bila pored mene." (Buharija, 2738.) Također, islamski učenjaci su složni da je ostavljanje oporuke dozvoljeno. Dakle, vasijjet je sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunnet svih poslanika prije njega, stoga je neophodno da se svaki musliman povodi za svojim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i da oporuči svojoj djeci i svojoj bližnjoj porodici bogobojaznost i pridržavanje za Allahovu vjeru, da im oporuči ono što su Ibrahim i Jakub, alejhimas-selam, oporučili svojim sinovima: "Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. A Mi smo njega na ovom svijetu odabrali, i na onom će biti među dobrima. Kada mu je Gospodar njegov rekao: 'Budi poslušan!' – on je odgovorio: 'Ja sam poslušan Gospodaru svjetova!' I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim, a i Jakub: 'Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!'" (Prijevod značenja El-Bekare, 130-132)
Status vasijjeta u šerijatu
Shodno situaciji, vasijjet može biti: obavezan, preporučen, dozvoljen, pokuđen ili strogo zabranjen. Vasijjet je obavezan muslimanu ukoliko mu je ostalo neispunjeno nešto od Allahovih prava, kao naprimjer da se zavjetovao da će učiniti nešto, ili nije izdvojio zekat, ili se pripremao za hadždž pa ga smrt pretekla u njegovim namjerama i sl.; ili da je ostao dužan nekome od ljudi ili da su drugi ljudi ostali njemu dužni, a on im taj dug nije oprostio, halalio. Onome koji ima mnogo imetka preporučuje se da oporuči nešto od svoga imetka, da ga izdvoji u puteve na kojima se čini dobročinstvo. To će mu biti trajna sadaka nakon njegove smrti. Ovakav vasijjet ima dva uvjeta:
1) da se oporuči trećina imetka ili manje od toga, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi Sa'du, radijallahu anhu, kada je htio da oporuči nešto od svoga imetka: "Onda trećinu, a i trećina je mnogo!" (Buharija, 2742; Muslim, 1627);
2) da taj imetak koji oporučuje ne oporučuje nekome od svojih nasljednika jer stoji u hadisu Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu je Allah dao svakome njegovo pravo tako da se u oporuci ne ostavlja ništa nasljedniku." (Ebu Davud, 2853; Tirmizi, 2203, i kaže da je hadis hasen-sahih; Ibn Madže, 2713. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Ibni Madže, 2193, i u Miškatul-mesabih, 3073.)
Vasijjet je dozvoljen onome koji je bogat, ima mnogo imetka, općenito, svejedno da li onaj kome oporučuje svoj imetak bio od bližnjih koji nije naslijednik ili daljnjih. Vasijjet je pokuđen onome ko ima malo imetka, koji je potreban njegovim nasljednicima, a isto tako pokuđeno je u vasijjet ostaviti imetak onima za koje se misli da će isti imetak iskoristiti u grijehu. Vasijjet je strogo zabranjen onda kada se suprotstavlja šerijatu, kao naprimjer da svojoj porodici oporuči da nariču za njim nakon njegove smrti ili da prekinu vezu s njegovom porodicom, njegovim roditeljima, ili da u svojoj oporuci želi da naudi svojim nasljednicima i sl. Ukoliko neko napiše sličan vasijjet, njegov vasijjet nije ispravan i neće se sprovoditi. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. – Allah, zaista, prašta i samilostan je." (Prijevod značenja El-Bekare, 182)
Ukratko o propisima vezanim za vasijjet
1) Musliman je dužan u svome vasijjetu navesti svoje neizmirene obaveze prema drugima i neizmirene obaveze drugih prema njemu, zbog hadisa Ibn Omera, radijallahu anhuma.
2) Lijepo je da musliman oporuči nešto od svoga imetka koji će se utrošiti u dobročinstvo, a zbog čega će njemu od svega toga stizati sevab i poslije njegove smrti, zbog hadisa Ebu Derda'a, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Doista vam Allah udjeljuje trećinu vašega imetka (tj. podstiče vas da udijelite trećinu vašega imetka) prilikom vaše smrti da bi povećao dobro prema vama i kako bi vam time povećao vaša djela." (Ibn Madže, 2709; Darekutni, 4/450; Bejheki, 6/264; i hadis je dobar. Vidjeti Irvaul-galil, 6/77)
3) Dozvoljeno je oporučiti trećinu imetka ili manje od toga. Na trećinu imetka ukazuje  hadis koji prenosi Sa'd b. Ebi Vekkas, radijallahu anhu, kada mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onda trećinu, a i trećina je mnogo!" Na preporučenost oporučivanja manje od trećine ukazuju riječi Ibn Abbasa, radijallahu anhuma: "Kada bi ljudi prešli s trećine na četvrtinu, bilo bi bolje jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Onda trećinu, a i trećina je mnogo!'" (Buharija, 2743; Muslim, 1628)
4) U oporuci nije dozvoljeno ostaviti više od trećine svoga imetka onome ko iza sebe ostavlja svoje nasljednike, zbog hadisa Sa'da b. Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, osim ako to nasljednici dozvole. Međutim, ako osoba ne bude imala nasljednika, tada joj je dozvoljeno da oporuči sav svoj imetak.
5) U vasijjetu nije dozvoljeno ostaviti od imetka bilo šta nekome od svojih nasljednika, zbog hadisa Ebu Umame, radijallahu anhu: " ...u oporuci se ništa ne ostavlja nasljedniku."
6) Strogo je zabranjeno oporučiti nešto što je grijeh jer je vesijjet u osnovi propisan kako bi se njime povećala dobra djela onoga koji oporučuje, kako je prethodilo u hadisu Ebu Derda'a, radijallahu anhu. Shodno tome, takav vasijjet je ništavan.
7) Dug i šerijatske obaveze poput zekata, hadždža, keffareta (iskupa), ispunjavaju se prije ispunjenja vasijjeta, zbog riječi Alije, radijallahu anhu: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo bi vraćao dug, pa onda dao da se ispuni vasijjet."
8) Što se tiče osobe kojoj se nešto ostavlja u vasijjet, uvjetuje se da ona bude umno sposobna, punoljetna, slobodna, da može svojevoljno upravljati imetkom i ostalim što joj se ostavi u vasijjet.
9) Onome koji ima veliki imetak koji nije potreban njegovim nasljednicima (i oni su bogati), poželjno je da ga oporuči, dok onome koji ima malo imetka koji je potreban njegovim nasljednicima, njemu je pokuđeno da oporučuje svoj imetak, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "Uistinu, da svoje nasljednike ostaviš bogatim bolje ti je nego da ih ostaviš siromašnim pa da traže od drugih ljudi." (Muttefekun alejhi: Buharija, 4409; Muslim, 4292) Prenosi se da su mnogi ashabi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, umrli i nisu oporučili ništa od imetka.
10) Zabranjeno je ostaviti u oporuci nešto čime će se nauditi nasljednicima.
11) Nije dozvoljeno preuzeti ono što se oporuči u vasijjetu i postati vlasnik istog sve dok ne umre onaj koji je oporučio, jer sve do tog trenutka on je vlasnik svoga imetka.
12) Dozvoljeno je onome koji je napisao vesijjet da ga promijeni u potpunosti ili djelimično, dozvoljeno mu je da ga poništi. Omer, radijallahu anhu, rekao je: "Čovjek može da promijeni što god hoće u svome vasijjetu." (Bejheki u Sunenu, 6/281, Abdurrezzak u Musannefu, 9/71)
Koristi pisanja vasijjeta
● Ogromna nagrada za onoga koji napiše vasijjet jer time se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku. Svevišnji je rekao: "A onaj ko se bude pokoravao Allahu i Njegovom Poslaniku, on će, doista, postići veliki uspjeh." (Prijevod značenja El-Ahzab, 71)
● Ogromna korist za oporuke i savjete koje oporuči, za koje se nada da će koristiti drugima.
● Ispunjenje svoje odgovornosti u vraćanju i ispunjenju tuđih prava.
● Otklanjanje mogućih nesuglasica između nasljednika i drugih osoba kojima se ostalo nešto dužno ili koje su ostale dužne umrlom.
Molim Uzvišenog Allaha da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a On Uzvišeni, Sveznajući je i Mudri.
U sljedećem broju, ako Bog da, o praktičnom pisanju vasijjeta.